Polish (Polski)

Operacja „X” w kontrakcie „Contract Name” zawiera zmienną ścieżki o nazwie „Y”, która nie jest typu „string”. Zmienne dla segmentów ścieżki elementu UriTemplate muszą być typu „string”.

Operation 'X' in contract 'Contract Name' has a path variable named 'Y' which does not have type 'string'. Variables for UriTemplate path segments must have type 'string'.

Top Google Results