Browsing MS Windows catalog

First  Previous  Next  Last
Zjištěný token nebyl očekáván.
Požadovanou operaci nebylo možné provést u povoleného přímého kanálu. Před provedením požadované operace je nutné kanál nejprve zakázat.
Vlastnost kanálu %1 obsahuje neplatnou hodnotu. Hodnota má neplatný typ, nespadá do platného rozsahu, nelze ji aktualizovat nebo není podporována tímto typem kanálu.
Vlastnost vydavatele %1 obsahuje neplatnou hodnotu. Hodnota má neplatný typ, nespadá do platného rozsahu, nelze ji aktualizovat nebo není podporována tímto typem vydavatele.
Aktivace kanálu se nezdařila.
Výraz jazyka xpath překročil podporovanou složitost. Zjednodušte jej nebo rozdělte do dvou či více jednoduchých výrazů.
zdroj zprávy je k dispozici, ale zpráva nebyla v tabulce řetězce/zprávy nalezena
Nelze nalézt ID požadované zprávy.
Náhradní řetězec pro index vložení (%1) nebyl nalezen.
Popisný řetězec pro odkaz parametru (%1) nebyl nalezen.
Bylo dosaženo maximálního počtu nahrazení.
Pro ID události (%1) nelze nalézt definici události.
Prostředek v daném jazyce pro požadovanou zprávu není k dispozici.
Prostředek je zastaralý, a proto není kompatibilní.
Prostředek je úplně nový, a proto není kompatibilní.
Kanál v indexu %1!d! dotazu nelze otevřít.
Vydavatel byl zakázán a jeho prostředek není k dispozici. K této situaci obvykle dochází, pokud se vydavatel nachází v procesu odinstalace nebo upgradu.
Došlo k pokusu o vytvoření číselného typu, který je mimo platný rozsah.
Nepodařilo se aktivovat odběr.
Protokol odběru je v zakázaném stavu a nelze jej použít k předávání událostí. Před aktivací odběru je třeba nejprve povolit protokol.
Při předávání událostí z místního počítače do téhož místního počítače nemůže dotaz odběru obsahovat cílový protokol odběru.
Používané úložiště pověření je plné.
V úložišti pověření nelze najít pověření používané tímto odběrem.
Pro dotaz nebyl nalezen žádný aktivní kanál.
Zavaděč prostředku nemohl vyhledat soubor MUI.
Zavaděč prostředku nemohl zavést soubor MUI, protože ověření platnosti souboru se nezdařilo.
Manifest RC je poškozen a obsahuje pochybná data, nepodporovanou verzi nebo u něj nebyla nalezena požadovaná položka.
Manifest RC má neplatný název jazykové verze.
Manifest RC má neplatný název ultimatefallback.
V mezipaměti zavaděče prostředku není načten záznam MUI.
Uživatel zastavil výčet prostředků.
Instalace jazyka uživatelského rozhraní se nezdařila.
Instalace národního prostředí se nezdařila.
Monitor vrátil řetězec funkcí DDC/CI, který neodpovídal specifikaci ACCESS.bus 3.0, DDC/CI 1.1 nebo MCCS 2 Revision 1.
Kód VCP verze VCP Version (0xDF) monitoru vrátil neplatnou hodnotu verze.
Monitor neodpovídá specifikaci sady MCCS, kterou podle prohlášení podporuje.
Verze sady MCCS ve funkci mccs_ver monitoru neodpovídá verzi sady MCCS, kterou monitor zobrazí při použití kódu VCP verze VCP Version (0xDF).
Konfigurační rozhraní API monitoru spolupracuje pouze s monitory podporujícími specifikaci MCCS 1.0, MCCS 2.0 nebo MCCS 2.0 Revision 1.
Došlo k interní chybě konfiguračního rozhraní API monitoru.
Monitor vrátil neplatný typ technologie monitoru. Příklady typů technologií monitoru jsou CRT, Plasma a LCD (TFT). Tato chyba znamená, že monitor porušil specifikaci MCCS 2.0 nebo MCCS 2.0 Revision 1.
Volající procedury SetMonitorColorTemperature specifikoval teplotu barvy, kterou aktuální monitor nepodporoval. Tato chyba znamená, že monitor porušil specifikaci MCCS 2.0 nebo MCCS 2.0 Revision 1.
Požadované systémové zařízení nelze identifikovat kvůli více nerozlišitelným zařízením, která mohou odpovídat kritériím identifikace.
Nelze nalézt požadované systémové zařízení.
Podřazený soubor byl převeden na složený formát souboru.
Ukládací operace by měla být zablokována, dokud nebude k dispozici více dat.
Ukládací operace by se měla okamžitě zkusit znovu.
Upozorněná výpusť událostí neovlivní ukládací operaci.
Vícenásobné otevření zabránilo konsolidaci. (Svěření bylo úspěšné.)
Konsolidace souboru úložiště se nezdařila. (Svěření bylo úspěšné.)
Konsolidace souboru úložiště je nevhodná. (Svěření bylo úspěšné.)
Unauthorized access

Unlocalize.com could not complete this action due to an unknown user.

You may have cleared your browser cookies, which could have resulted in the expiry of your current form token. A new form token has been reissued.

Your last action has not been recorder. Please log in and retry this action.