The service
Messages on page
Angiver elementets fletterækkefølge.
تحديد ترتيب دمج العنصر.
确定该项的合并顺序。
Hiermee wordt de samenvoegvolgorde van het item bepaald.
決定合併項目的順序。
Détermine l'ordre de fusion de l'élément.
Určuje pořadí sloučení položky.
Määrittää kohteen yhdistämisjärjestyksen.
Meghatározza az elem összefésülési sorrendjét.
Προσδιορίζει τη σειρά συγχώνευσης του στοιχείου.
קביעת סדר המיזוג של הפריט.
Legt die Zusammenführungsfolge des Elements fest.
Avgjør fletterekkefølgen for elementet.
アイテムをマージする順序を決定します。
항목의 병합 순서를 결정합니다.
Determina l'ordine di unione dell'elemento.
Określa kolejność scalania elementów.
Determina a ordem de intercalação do item.
Determina a ordem de mesclagem do item.
Bestämmer sammanslagningsordningen för elementet.
Öğenin birleştirme sırasını belirler.
Определяет порядок слияния для этого элемента.
Determina el orden de combinación del elemento.
确定该项的合并顺序。
決定合併項目的順序。
تعذر إنشاء عنصر التحكم ActiveX المسمى '<var>X</var>' لأن مسار التنفيذ الحالي ليس في حيز تخزين ذي مسار تنفيذ واحد.
ActiveX-komponentin <var>X</var> esiintymän luonti ei onnistunut, koska nykyinen säie ei ole yksisäikeisessä osassa.
Impossible d'instancier le contrôle ActiveX '<var>X</var>' car le thread actuel n'est pas un single-threaded apartment (STA).
Das ActiveX-Steuerelement '<var>X</var>' konnte nicht instantiiert werden, da der aktuelle Thread kein Singlethread-Apartment ist.
Der kan ikke oprettes en forekomst af ActiveX-objektet '<var>X</var>', fordi den aktuelle tråd ikke følger trådmodellen single-threaded apartment.
無法產生 ActiveX 控制項 '<var>X</var>',因為目前的執行緒不是在單一執行緒 Apartment。
אין אפשרות ליצור מופעים של פקד ActiveX '<var>X</var>' מפני שהליך המשנה (thread) הנוכחי אינו מסוג Apartment עם הליך משנה (thread) בודד.
Nelze vytvořit instanci ovládacího prvku ActiveX <var>X</var>, protože aktuální podproces není součástí objektu Apartment pro jeden podproces.
Kan geen exemplaar maken van ActiveX-besturingselement <var>X</var>, omdat de huidige thread zich niet in een apartment met één thread bevindt.
因为当前线程不在单线程单元中,故无法实例化 ActiveX 控件“<var>X</var>”。
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία παρουσίας του στοιχείου ελέγχου ActiveX '<var>X</var>' διότι το τρέχον νήμα δεν βρίσκεται σε διαμέρισμα μονού νήματος (STA).
Nem hozható létre a következő ActiveX-vezérlő példánya, mert az aktuális szál nem egyszálas apartmanban fut: „<var>X</var>”.
Impossibile creare un'istanza del controllo ActiveX '<var>X</var>' perché il thread corrente non è un apartment a thread singolo.
現在のスレッドはシングル スレッド アパートメントでないため、ActiveX コントロール '<var>X</var>' をインスタンス化できませんでした。
현재 스레드가 단일 스레드 아파트에 없으므로 ActiveX 컨트롤 '<var>X</var>'을(를) 인스턴스화할 수 없습니다.
Kan ikke opprette ActiveX-kontrollen <var>X</var> fordi den gjeldende tråden ikke er i en enkelttrådet apartment.
Nie można utworzyć wystąpienia formantu ActiveX '<var>X</var>', ponieważ bieżący wątek nie pracuje w jednowątkowym trybie Apartment.
Não foi possível criar uma instância do controle ActiveX '<var>X</var>' porque o segmento atual não está em um STA (single-threaded apartment).
Não foi possível criar uma instância do controlo ActiveX '<var>X</var>' uma vez que o thread actual não é STA (single-threaded apartment).
Не удалось создать экземпляр элемента управления ActiveX '<var>X</var>', т.к. текущий поток не находится в контейнере с одним потоком.
No se puede crear una instancia del control ActiveX '<var>X</var>' porque el subproceso actual no está en un apartamento de un solo subproceso.
Det gick inte att skapa en instans för ActiveX-kontrollen <var>X</var> eftersom den aktuella tråden inte är i SAT-läge (Single Thread Apartment).
Geçerli iş parçacığı, tek iş parçacıklı apartmanda olmadığından '<var>X</var>' ActiveX denetimi örneği oluşturulamadı.
当前线程不在单线程单元中,因此无法实例化 ActiveX 控件“<var>X</var>”。
無法產生 ActiveX 控制項 '<var>X</var>',因為目前的執行緒不是在單一執行緒 Apartment。
מתרחש כאשר המשתמש מנווט אל שורות הצאצא או כאשר המשתמש מנווט חזרה אל שורות האב.
Συμβαίνει όταν ο χρήστης μεταβαίνει στις θυγατρικές γραμμές ή όταν ο χρήστης μεταβαίνει πίσω στις γονικές γραμμές.
Akkor következik be, amikor a felhasználó a gyermeksorokra vagy vissza a szülősorokra navigál.
사용자가 자식 행을 탐색하거나 다시 부모 행을 탐색할 때 발생합니다.
ユーザーが子行に移動したときまたは親行に戻ったときに発生します。
Deze gebeurtenis treedt op wanneer de gebruiker navigeert naar de onderliggende rijen of wanneer deze teruggaat naar de bovenliggende rijen.
Udløses, når brugeren navigerer til de underordnede rækker, eller når brugeren navigerer tilbage til de overordnede rækker.
Se desencadena cuando el usuario se desplaza a las filas secundarias o cuando se desplaza hacia atrás hasta las filas primarias.
Происходит, когда пользователь перемещается к дочерним строкам или возвращается к родительским строкам.
Est déclenché lorsque l'utilisateur navigue jusqu'aux lignes enfants ou lorsqu'il navigue vers l'arrière jusqu'aux lignes parentes.
Utlöses när användaren navigerar till de underordnade raderna eller när användaren navigerar tillbaka till de överordnade raderna.
Desencadeia-se quando o utilizador navega para as linhas subordinadas ou quando o utilizador retrocede para as linhas principais.
Uruchamiany, gdy użytkownik nawiguje do wierszy podrzędnych lub gdy użytkownik nawiguje wstecz do wierszy nadrzędnych.
Acionado quando o usuário navega para as linhas filho ou quando navega de volta para as linhas pai.
Kullanıcı alt satırlara gittiğinde ve üst satırlara geri döndüğünde harekete geçer.
Starter når brukeren går til de underordnede radene eller når brukeren går tilbake til de overordnede radene.
Generato quando l'utente passa alle righe figlio o torna alle righe padre.
Käynnistyy, kun käyttäjä siirtyy alemman tason riveihin tai kun käyttäjä siirtyy takaisin ylemmän tason riveihin.
Wird ausgelöst, wenn der Benutzer zu den untergeordneten Zeilen oder zurück zu den übergeordneten Zeilen navigiert.
يحدث عندما يتنقل المستخدم إلى الصفوف التابعة أو عندما يعود إلى الصفوف الأصلية.
在用户定位到子行时或者在用户向后定位到父行时激发。
當使用者巡覽至子資料列或巡覽回父資料列時引發。
Vyvolá se v případě, že uživatel přejde k podřízeným řádkům nebo pokud uživatel přejde zpět k nadřazeným řádkům.
在用户定位到子行时或者在用户向后定位到父行时发生。
當使用者巡覽至子資料列或巡覽回父資料列時發生。
Ilmaisee ylimmän otsikon taustan värin.
Üst başlığın arka plan rengini gösterir.
Указывает фоновый цвет для верхнего заголовка.
Indica a cor de fundo da legenda superior.
上部のキャプションの背景色を示します。
指示顶部标题的背景色。
Indica el color de fondo del título superior.
위쪽 캡션의 배경색을 나타냅니다.
Meghatározza a felső fejléc színét.
Δείχνει το χρώμα του φόντου της επάνω λεζάντας.
Hiermee wordt de achtergrondkleur van het bovenste bijschrift aangegeven.
Określa kolor tła górnego podpisu.
Gibt die Hintergrundfarbe der oberen Beschriftung an.
يشير إلى لون الخلفية للتسمية التوضيحية العلوية.
Indica il colore di sfondo del titolo.
ציון צבע הרקע של הכיתוב העליון.
Angir bakgrunnsfargen på den øverste bildeteksten.
表示上方標題的背景色彩。
Angiver baggrundsfarven for den øverste titel.
Indica a cor de plano de fundo da legenda superior.
Určuje barvu pozadí titulku nejvyšší úrovně.
Indique la couleur d'arrière-plan de la légende supérieure.
Anger bakgrundsfärgen för den översta rubriken.
指示顶部标题的背景色。
表示上方標題的背景色彩。
Definuje odsazení aktuálně vybraného textu.
定义当前选定文本的缩进。
تعريف المسافة البادئة الخاصة بالنص المحدد حاليًا.
定義目前所選取文字的縮排。
Definerer indrykningen for den aktuelt markerede tekst.
Hiermee wordt de inspringing van de momenteel geselecteerde tekst bepaald.
Määrittää valittuna olevan tekstin sisennyksen.
Définit le retrait du texte actuellement sélectionné.
הגדרת הכניסה של הטקסט הנבחר כעת.
Definiert den Einzug des gewählten Texts.
Καθορίζει την εσοχή του τρέχοντος επιλεγμένου κειμένου.
Definisce il rientro del testo selezionato.
Meghatározza a jelenleg kijelölt szöveg behúzását.
현재 선택한 텍스트의 들여쓰기를 정의합니다.
Określa wcięcie aktualnie zaznaczonego tekstu.
Definerer innrykk for den merkede teksten.
現在選択されているテキストのインデントを定義します。
Задает отступ для выделенного в текущий момент текста.
Define o recuo do texto atualmente selecionado.
Şu anda seçili olan metnin girintisini tanımlar.
Define la sangría del texto seleccionado actualmente.
Define o avanço do texto actualmente seleccionado.
Definierar indrag för den markerade texten.
定义当前选定文本的缩进。
定義目前所選取文字的縮排。
حدث استثناء غير معالَج في أحد المكونات الموجودة في التطبيق الخاص بك. في حالة النقر فوق "متابعة"، سيتجاهل التطبيق هذا الخطأ ويحاول المتابعة.<var>X</var>.
V součásti aplikace došlo k neošetřené výjimce. Pokud klepnete na tlačítko Pokračovat, aplikace bude tuto chybu ignorovat a pokusí se pokračovat.<var>X</var>.
您的應用程式中的元件發生無法處理的例外狀況。如果您按一下 [繼續],應用程式會忽略此錯誤並嘗試繼續。<var>X</var>。
应用程序的组件中发生了未处理的异常。单击“继续”,应用程序将忽略此错误并尝试继续。<var>X</var>。
Der opstod en ikke-afviklet undtagelse i en af programmets komponenter. Hvis du klikker på Fortsæt, ignorerer programmet fejlen og forsøger at fortsætte.<var>X</var>.
Er is een onverwerkte uitzondering opgetreden in een onderdeel in de toepassing. Als u op Doorgaan klikt, wordt deze fout genegeerd en gaat de toepassing verder.<var>X</var>.
Käsittelemätön poikkeus sovelluksen komponentissa. Valitse Jatka, jolloin sovellus ohittaa virheen ja yrittää jatkaa toimintaa.<var>X</var>.
Une exception non gérée s'est produite dans un composant de votre application. Si vous cliquez sur Continuer, votre application ignore cette erreur et essaie de continuer.<var>X</var>.
Eine unbehandelte Ausnahme ist in einer Komponente Ihrer Anwendung aufgetreten. Klicken Sie auf "Weiter", um den Fehler zu ignorieren und die Anwendung fortzusetzen.<var>X</var>.
Παρουσιάστηκε μια εξαίρεση που δεν αντιμετωπίστηκε σε ένα στοιχείο της εφαρμογής σας. Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" και θα γίνει παράβλεψη του σφάλματος και προσπάθεια συνέχισης της εφαρμογής.<var>X</var>.
חריג שאינו מטופל אירע ברכיב ביישום. לחץ על 'המשך' כדי שהיישום יתעלם משגיאה זו וינסה להמשיך.<var>X</var>.
Nem kezelt kivétel lépett fel az alkalmazás egyik vezérlőjében. A Folytatás gombra kattintva az alkalmazás figyelmen kívül hagyja a hibát, és megpróbálkozik a műveletek folytatásával.<var>X</var>.
Eccezione non gestita in un componente dell'applicazione. Fare clic su Continua per ignorare l'errore e tentare di proseguire.<var>X</var>.
アプリケーションのコンポーネントで、ハンドルされていない例外が発生しました。[継続] をクリックすると、アプリケーションはこのエラーを無視し、続行しようとします。<var>X</var>。
응용 프로그램의 구성 요소에서 처리되지 않은 예외가 발생했습니다. [계속]을 클릭하면 응용 프로그램에서 이 오류를 무시하고 계속합니다.<var>X</var>
Det oppstod et ubehandlet unntak i en komponent i programmet. Klikk Fortsett, og programmet ignorerer denne feilen og forsøker å fortsette.<var>X</var>.
Wystąpił nieobsługiwany wyjątek w składniku aplikacji. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby aplikacja zignorowała błąd i podjęła próbę kontynuacji.<var>X</var>.
Ocorreu uma exceção não tratada em um componente do aplicativo. Clique em Continuar e o aplicativo ignorará esse erro e tentará continuar.<var>X</var>.
Ocorreu uma excepção não processada num componente na aplicação. Clique em 'Continuar' e a aplicação vai ignorar este erro e tentar continuar.<var>X</var>.
Необработанное исключение в компоненте данного приложения. Выберите 'Продолжить' - приложение проигнорирует эту ошибку и попытается продолжить выполнение.<var>X</var>.
Excepción no controlada en un componente de la aplicación. Haga clic en Continuar y la aplicación omitirá este error e intentará continuar.<var>X</var>.
Ett undantag utan hantering inträffade i en komponent i tillämpningsprogrammet. Om du klickar på Fortsätt ignorerar tillämpningsprogrammet det här felet och gör ett försök att fortsätta.<var>X</var>.
Uygulamanızdaki bir bileşende işlenmemiş özel durum oluştu. Devam'ı tıklatın, uygulama bu hatayı yok sayacak ve devam etmeyi deneyecektir.<var>X</var>.
应用程序的组件中发生了未经处理的异常。如果单击“继续”,应用程序将忽略此错误并尝试继续。<var>X</var>。
您的應用程式中的元件發生未處理的例外狀況。如果您按一下 [繼續],應用程式會忽略此錯誤並嘗試繼續。<var>X</var>。
Kuvien näyttämisessä käytettävä värien määrä.
Le nombre de couleurs à utiliser pour restituer les images.
Die Zahl der Farben, die verwendet werden soll, um Grafiken darzustellen.
Ο αριθμός των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται για την προβολή εικόνων.
מספר הצבעים בהם יש להשתמש לשם הצגת תמונות.
A képek leképezésekor használt színek száma.
Il numero di colori da utilizzare per il rendering delle immagini.
イメージの表示に使用する色の数です。
이미지를 렌더링하는 데 사용할 색 수입니다.
Antallet farger som brukes til å gjengi bilder.
Liczba kolorów używanych do realizacji obrazów.
O número de cores para processar imagens.
O número de cores a utilizar para compor imagens.
Число цветов, используемых для визуализации изображений.
Número de colores utilizado para procesar imágenes.
Antalet färger som används för att återge bilder.
Resimleri işlemek için kullanılacak renk sayısı.
عدد الألوان المستخدمة في عرض الصور.
用来呈现图像的颜色数。
用來呈現影像的色彩數目。
Počet barev použitých k vykreslování obrázků.
Det antal farver, der bruges til at gengive billeder.
Het aantal kleuren dat moet worden gebruikt om afbeeldingen te genereren.
用来呈现图像的颜色数。
用來呈現影像的色彩數目。
الإشارة إلى ما إذا كان يتم عرض النموذج حاليًا كمربع حوار مشروط.
指示该窗体当前是否显示为有模式对话框。
表示是否將此表單當作強制回應對話方塊來顯示。
Určuje, zda je tento formulář nyní zobrazen ve formě modálního dialogového okna.
Angiver, om formularen aktuelt vises som en modal dialogboks.
Hiermee geeft u aan of dit formulier momenteel wordt weergegeven als een modaal dialoogvenster.
Ilmaisee, näytetäänkö tämä lomake modaalisena valintaikkunana.
Indique si ce formulaire est actuellement affiché sous forme de boîte de dialogue modale.
Legt fest, ob dieses Formular als modales Dialogfeld angezeigt wird.
Δείχνει αν αυτή η φόρμα εμφανίζεται αυτήν τη στιγμή ως αποκλειστικό παράθυρο διαλόγου.
ציון אם טופס זה מוצג כעת כתיבת דו-שיח מודאלית.
Jelzi, hogy az űrlap jelenleg modális párbeszédpanelként van megjelenítve.
Indica se questo form è correntemente visualizzato come finestra di dialogo modale.
このフォームが現在モーダル ダイアログ ボックスとして表示されているかを示します。
이 폼이 현재 모달 대화 상자로 표시되는지 여부를 나타냅니다.
Angir om skjemaet vises nå som en modal dialogboks.
Wskazuje, czy formularz jest aktualnie wyświetlany jako modalne okno dialogowe.
Indica se este formulário está sendo exibido atualmente como uma caixa de diálogo restrita.
Indica se este formulário está a ser actualmente apresentado como uma caixa de diálogo modal.
Указывает, отображается ли в данный момент эта форма как модальное диалоговое окно.
Indica si este formulario se muestra actualmente como un cuadro de diálogo modal.
Anger om det här formuläret visas som en spärrande dialogruta.
Bu formun şu anda kalıcı bir iletişim kutusu olarak görüntülenip görüntülenmediğini gösterir.
指示该窗体当前是否显示为有模式对话框。
表示是否將此表單當做強制回應對話方塊來顯示。
التحقق من إمكانية تلقي عنصر التحكم للتركيز.
检查此控件是否可以接收焦点。
檢查此控制項可否接收焦點。
Ověří, zda tento ovládací prvek může získat fokus.
Angiver, om objektet kan få fokus.
Hiermee controleert u of dit besturingselement de focus kan ontvangen.
Tarkistaa, voiko tämä ohjausobjekti vastaanottaa kohdistuksen.
בדיקה אם לפקד זה יש אפשרות לקבל את המוקד.
Überprüft, ob dieses Steuerelement fokusiert werden kann.
Indique si ce contrôle peut recevoir le focus.
Determina se questo controllo può avere lo stato attivo.
컨트롤이 포커스를 받을 수 있는지 확인합니다.
Ελέγχει αν αυτό το στοιχείο ελέγχου μπορεί να δεχτεί την εστίαση.
Meghatározza, hogy a vezérlő kerülhet-e fókuszba.
このコントロールがフォーカスを受け取ることができるかどうかを調べます。
Verifica se este controle pode receber o foco.
Sprawdza, czy ten formant może przyjmować fokus.
Verifica se este controlo pode receber o foco.
Denetimin odak alıp alamayacağını denetler.
Markeras om det går att fokusera på den här kontrollen.
Проверяет, разрешено ли переключение фокуса на этот элемент управления.
Comprueba si este control puede recibir el foco.
Kontrollerer om denne kontrollen kan få fokus.
检查此控件是否可以接收焦点。
檢查此控制項可否接收焦點。
指定给 PropertyGrid.SelectedGridItem 的 GridItem 必须是有效的 GridItem。
Det angivne GridItem i PropertyGrid.SelectedGridItem skal være gyldigt.
Položka GridItem zadaná vlastnosti PropertyGrid.SelectedGridItem musí být platnou položkou GridItem.
يجب أن يكون GridItem المحدد لـ PropertyGrid.SelectedGridItem عبارة عن GridItem صالح.
Le GridItem spécifié pour PropertyGrid.SelectedGridItem doit être un GridItem valide.
Το GridItem που καθορίζεται στο PropertyGrid.SelectedGridItem πρέπει να είναι ένα έγκυρο GridItem.
指定給 PropertyGrid.SelectedGridItem 的 GridItem 必須是有效的 GridItem。
Das als 'PropertyGrid.SelectedGridItem' angegebene Rasterelement muss gültig sein.
Het GridItem dat is opgegeven voor PropertyGrid.SelectedGridItem moet geldig zijn.
PropertyGrid.SelectedGridItem-määritykseen sisältyvän GridItem-objektin on oltava sallittu GridItem-objekti.
PropertyGrid.SelectedGridItem に対して指定された GridItem は有効な GridItem でなければなりません。
על GridItem שצוין עבור PropertyGrid.SelectedGridItem להיות GridItem חוקי.
GridItem som er angitt for PropertyGrid.SelectedGridItem, må være gyldig.
A PropertyGrid.SelectedGridItem tulajdonságban megadott GridItem csak érvényes GridItem lehet.
GridItem specificato per PropertyGrid.SelectedGridItem deve essere valido.
Element GridItem określony dla elementu PropertyGrid.SelectedGridItem musi być prawidłowy.
PropertyGrid.SelectedGridItem에는 올바른 GridItem을 지정해야 합니다.
GridItem especificado para PropertyGrid.SelectedGridItem deve ser um GridItem válido.
O GridItem especificado para PropertyGrid.SelectedGridItem tem de ser um GridItem válido.
GridItem, заданный для PropertyGrid.SelectedGridItem, должен быть действительным GridItem.
El GridItem que se especificó para PropertyGrid.SelectedGridItem debe ser válido.
GridItem som har angetts som PropertyGrid.SelectedGridItem måste vara ett giltigt GridItem.
PropertyGrid.SelectedGridItem için belirtilen GridItem geçerli bir GridItem olmalı.
指定给 PropertyGrid.SelectedGridItem 的 GridItem 必须是有效的 GridItem。
指定給 PropertyGrid.SelectedGridItem 的 GridItem 必須是有效的 GridItem。
See catalog page for all messages.