The service
Messages on page
Impossible d'ajouter une bande d'image plus petite que la propriété ImageSize.
אין אפשרות להוסיף רצונת תמונות קצרה יותר מהמאפיין ImageSize.
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη λωρίδας εικόνας που είναι μικρότερη από την τιμή της ιδιότητας ImageSize.
Ein Grafikstreifen, kürzer als ImageSize-Eigenschaft kann nicht hinzugefügt werden.
تعذر إضافة شريط صور أقصر من الخاصية ImageSize.
Nelze přidat obrázek kratší než hodnota vlastnosti ImageSize.
無法加入比 ImageSize 屬性短的影像區域。
Kan geen afbeeldingsstrook toevoegen die korter is dan de eigenschap ImageSize.
Der kan ikke tilføjes en billedserie, der er kortere end egenskaben ImageSize.
Ei voi lisätä kuvanauhaa, joka on lyhyempi kuin ImageSize-ominaisuus.
不能添加短于 ImageSize 属性的图像条。
Nem vehető fel az ImageSize tulajdonságnál rövidebb képsorozat.
Impossibile aggiungere un elenco immagini di dimensioni inferiori a quelle specificate nella proprietà ImageSize.
ImageSize プロパティより短いイメージ ストリップを追加できません。
ImageSize 속성보다 짧은 이미지 스트립을 추가할 수 없습니다.
Kan ikke legge til en bildestripe som er kortere enn ImageSize-egenskapen.
Nie można dodać paska obrazu krótszego niż wartość właściwości ImageSize.
Não é possível adicionar uma faixa de imagem menor que a propriedade ImageSize.
Não é possível adicionar uma tira de imagens inferior à propriedade ImageSize.
Не удается добавить полосу изображения короче, чем значение свойства ImageSize.
No se puede agregar una franja de imagen que sea inferior a la propiedad ImageSize.
Det går inte att lägga till ett bildområde som är kortare än ImageSize-egenskapen.
ImageSize özelliğinden daha kısa bir resim şeridi eklenemez.
不能添加比 ImageSize 属性短的图像带。
無法加入比 ImageSize 屬性短的影像區域。
允许通过将鼠标悬停在项上来选择项。
允許使用滑鼠停留在項目上的方式來選取項目。
Umožňuje vybrat položky ukázáním pomocí myši.
Tillader markering af elementer ved at holde musen over dem.
Sallii kohteiden valinnan siten, että hiiren osoitin siirretään kohteiden päälle.
Permet la sélection des éléments en pointant dessus avec la souris.
Erlaubt das Auswählen von Elementen, wenn der Mauszeiger darüber gehalten wird.
Επιτρέπει την επιλογή των στοιχείων με τη μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού επάνω τους.
מאפשר בחירת פריטים על-ידי הצבת מצביע העכבר מעליהם.
Engedélyezi az elemek kijelölését az egérrel történő rámutatással.
Consente la selezione degli elementi passando sopra di essi con il mouse.
マウス ポインタをアイテムの上に移動してそのアイテムを選択できるようにします。
마우스로 해당 항목을 가리켜 선택할 수 있습니다.
Gjør at elementer kan merkes ved å hvile over dem med musen.
Zezwala na zaznaczanie elementów poprzez ustawienie nad nimi wskaźnika myszy.
Permite que itens sejam selecionados passando o mouse sobre eles.
Permite a selecção de itens ao passar por cima deles com o rato.
Позволяет выбирать элементы путем задержки над ними курсора мыши.
Permite seleccionar elementos mediante un movimiento del mouse sobre ellos.
Tillåter att element markeras genom att användaren hovrar över dem med musen.
Öğelerin fare ile vurgulanarak seçilmesine izin verir.
允许通过将鼠标悬停在项上来选择项。
允許使用滑鼠停留在項目上的方式來選取項目。
السماح بتحديد العناصر عن طريق المرور فوقها بالماوس.
Hiermee worden items geselecteerd door er met de muis overheen te gaan.
Den aktuelt markerede node. Er null, hvis der ikke er markeret en node.
当前选定的节点,或者在未选择任何节点时为空。
Der aktuell gewählte Knoten oder Null, wenn kein Knoten gewählt ist.
Ο τρέχων επιλεγμένος κόμβος ή null αν δεν έχει επιλεγεί κανένας κόμβος.
Aktuálně vybraný uzel nebo hodnota NULL, pokud není vybrán žádný uzel.
Valittuna oleva solmu tai tyhjä, jos solmua ei ole valittu.
הצומת הנבחר כעת או Null אם לא נבחר כל צומת.
Le noeud actuellement sélectionné ou null si aucun noeud n'est sélectionné.
Aktualnie zaznaczony węzeł lub wartość zerowa, jeśli żaden węzeł nie został zaznaczony.
Het momenteel geselecteerde knooppunt, of null als er geen knooppunt is geselecteerd.
Az éppen kijelölt csomópont, vagy NULL, ha egy sincs kijelölve.
Il nodo correntemente selezionato o null, se non è stato selezionato alcun nodo.
O nó actualmente seleccionado ou nulo se não existir nenhum nó seleccionado.
目前所選取的節點,或如果沒有選取的節點則為 Null。
現在選択されているノード。ノードが選択されていない場合には、Null です。
Den merkede noden, eller null hvis ingen node er merket.
O nó atualmente selecionado ou nulo se não houver nó selecionado.
Den markerade noden, eller null om ingen nod har markerats.
Nodo seleccionado actualmente, o valor nulo si no hay ningún nodo seleccionado.
Выбранный в текущий момент узел или NULL при отсутствии выбора.
Şu anda seçili olan düğüm veya seçili düğüm yoksa null.
현재 선택한 노드이거나, 노드를 선택하지 않은 경우 null입니다.
العُقدة المحددة حاليًا، أو قيمة خالية في حالة عدم تحديد أية عُقدة.
当前选定的节点,或者在未选择任何节点时为空。
目前所選取的節點,或如果沒有選取的節點則為 null。
控制是否排序清單部分中的項目。
Hiermee wordt bepaald of items in het lijstgedeelte worden gesorteerd.
控制是否对列表部分中的项进行排序。
Καθορίζει εάν τα στοιχεία στο τμήμα λίστας του σύνθετου πλαισίου είναι ταξινομημένα.
تحديد ما إذا كان تم فرز العناصر الموجودة في جزء القائمة لمربع التحرير والسرد.
Angiver, om elementerne på listen er sorteret.
Contrôle si les éléments de la partie liste sont triés.
Určuje, zda jsou položky v seznamu seřazeny.
Määrittää, lajitellaanko luettelo-osan kohteet.
קביעה אם פריטים בחלק הרשימה של התיבה המשולבת ממוינים או לא.
Steuert, ob die Elemente in der Liste sortiert werden.
一覧の項目を並べ替えるかどうかを設定します。
Controla si están ordenados los elementos en la lista.
Determina se le voci dell'elenco sono ordinate.
Controla se os itens na parte da lista são classificados.
Kontrollerer om elementer i listedelen er sortert.
목록 부분의 항목을 정렬할지 여부를 제어합니다.
Meghatározza, hogy rendezve jelenjenek-e meg a lista elemei.
Określa, czy elementy na liście są sortowane.
Liste bölümündeki öğelerin sıralanıp sıralanmadığını denetler.
Anger om element i listdelen sorteras.
Определяет, упорядочены ли элементы в данной части списка.
Controla se os itens na parte da lista são ordenados.
指定是否对组合框的列表部分中的项进行排序。
指定是否排序下拉式方塊之清單部分中的項目。
الإشارة إلى ما إذا كان عنصر تحكم تقويم الشهر سيرسم دائرة حول تاريخ "اليوم".
表示月曆控制項是否會圈出 "今天" 的日期。
Určuje, zda bude dnešní datum v ovládacím prvku měsíční kalendář zobrazeno v kroužku.
指示月历控件是否在“今天”这一日期上加圆圈。
Hiermee wordt aangegeven of de huidige dag in het besturingselement van een maandkalender wordt omcirkeld.
Angiver, om månedskalenderobjektet sætter en cirkel omkring dags dato.
Indique si le contrôle month calendar doit entourer la date "aujourd'hui".
ציון האם פקד לוח שנה של חודשים יקיף בעיגול את התאריך של "היום".
Ilmaisee, ympyröidäänkö kuukausikalenterissa kuluva päivämäärä.
Zeigt an, ob das Monatskalender-Steuerelement das heutige Datum einkreist.
Δείχνει εάν το μηνιαίο ημερολόγιο θα εμφανίζει σε κύκλο τη σημερινή ημερομηνία.
Indica se il controllo di calendario mensile visualizzerà un cerchio attorno alla data odierna.
Meghatározza, hogy az aktuális nap körül megjelenjen-e egy karika a havinaptár-vezérlőben.
MonthCalendar 컨트롤에서 "오늘" 날짜에 원을 표시할지 여부를 나타냅니다.
月表示カレンダー コントロールが "今日" の日付をまるで囲むかどうかを示します。
Angir om månedskalenderkontrollen skal ha sirkel rundt dagens dato.
Указывает, выделяется ли текущая дата кружком в элементе управления 'календарь на месяц'.
Wskazuje, czy w formancie kalendarza miesięcznego bieżąca data będzie wyróżniana kółkiem.
Anger om dagens datum ska ringas in i månadskalenderkontrollen.
Indica se o controle de calendário mensal exibirá em um círculo a data de "hoje".
Indica se o controlo de calendário mensal vai colocar um círculo na data "hoje".
Indica si el control de calendario mensual meterá en un círculo la fecha "hoy".
Aylık takvim denetiminin "bugünün" tarihini yuvarlak içine alıp almayacağını gösterir.
指示月历控件是否在“今天”这一日期上加圆圈。
表示月曆控制項是否會圈出 "今天" 的日期。
Определяет цвет гиперссылки при выборе пользователем данной ссылки.
确定当用户单击超级链接时该链接的颜色。
Bestemmer, hvilken farve hyperlinket skal have, når brugeren klikker på det.
Určuje barvu hypertextového odkazu, pokud na něj uživatel klepne.
決定當使用者按一下連結時超連結的色彩。
تحديد لون الارتباط التشعبي عندما يقوم المستخدم بالنقر فوق الارتباط.
Hiermee wordt de kleur van de hyperlink bepaald wanneer de gebruiker op de koppeling klikt.
Détermine la couleur du lien hypertexte lorsque l'utilisateur clique sur le lien.
Legt die Farbe der Verknüpfung fest, wenn der Benutzer auf eine Verknüpfung klickt.
Προσδιορίζει το χρώμα της υπερ-σύνδεσης όταν ο χρήστης κάνει κλικ στη σύνδεση.
Determina il colore che assume il collegamento ipertestuale quando l'utente fa clic su di esso.
ユーザーがリンクをクリックしたときの、ハイパーリンクの色を決定します。
קביעת הצבע של ההיפר-קישור כאשר המשתמש לוחץ על הקישור.
사용자가 링크를 클릭하는 경우의 하이퍼링크 색을 결정합니다.
Meghatározza a hivatkozás színét, amikor a felhasználó rákattint.
Determina a cor da hiperligação quando o utilizador clica na ligação.
Määrittää hyperlinkin värin, kun käyttäjä napsauttaa linkkiä.
Określa kolor hiperłącza, gdy użytkownik klika łącze.
Avgjør fargen på hyperkoblingen når brukeren klikker koblingen.
Determina a cor do hiperlink quando o usuário estiver clicando no link.
Kullanıcı bağlantıyı tıklattığında köprünün rengini belirler.
Determina el color del hipervínculo cuando el usuario hace clic en el vínculo.
Bestämmer färgen på hyperlänken när användaren klickar på länken.
确定当用户单击超链接时超链接的颜色。
決定當使用者按一下連結時超連結的色彩。
Lomakkeita, jotka eivät ole ylimmän tason lomakkeita, ei voi näyttää modaalisina valintaikkunoina. Poista lomakkeen sidos ylemmän tason lomakkeeseen ennen toiminnon <var>X</var> kutsumista.
Les formulaires qui ne sont pas de niveau supérieur ne peuvent pas être affichés sous la forme d'une boîte de dialogue modale. Supprimez le formulaire des parents avant d'appeler <var>X</var>.
Formulare, die sich nicht auf oberster Ebene befinden, können nicht als modales Dialogfeld angezeigt werden. Entfernen Sie das Formular aus allen übergeordneten Formularen, bevor Sie <var>X</var> aufrufen.
Φόρμες που δεν είναι ανώτατου επιπέδου δεν είναι δυνατό να εμφανιστούν ως αποκλειστικά παράθυρα διαλόγου. Καταργήστε τη φόρμα από όλα τα γονικά στοιχεία πριν από την κλήση τoυ <var>X</var>.
לא ניתן להציג טופס שאינו ברמה העליונה כתיבת דו-שיח מודאלית. הסר את הטופס מטופס האב לפני ביצוע הקריאה ל- <var>X</var>.
Nem felső szintű űrlapok nem jeleníthetők meg modális párbeszédpanelként. <var>X</var> hívása előtt távolítsa el az űrlapot minden szülőpanelről.
I form non di livello principale non possono essere visualizzati come finestra di dialogo modale. Rimuovere il form da eventuali form padre prima di chiamare <var>X</var>.
トップ レベルのフォームでないフォームをモーダル ダイアログとして表示できません。<var>X</var> を呼び出す前に、親からフォームを削除してください。
최상위 폼이 아닌 폼은 모달 대화 상자로 표시할 수 없습니다. <var>X</var>을(를) 호출하기 전에 모든 부모 폼에서 폼을 제거하십시오.
Skjemaer som ikke er på øverste nivå, kan ikke vises som en modal dialogboks. Fjern skjemaet fra eventuelle overordnede skjemaer før du sender et kall til <var>X</var>.
Formularze, które nie są formularzami najwyższego poziomu, nie mogą być wyświetlane w postaci modalnych okien dialogowych. Przed wywołaniem <var>X</var> usuń formularz z wszelkich formularzy nadrzędnych.
Os formulários que não são de nível superior não podem ser exibidos como uma caixa de diálogo restrita. Remova o formulário de qualquer pai antes de chamar <var>X</var>.
Os formulários que não são de nível superior não podem ser apresentados como uma caixa de diálogo modal. Remova o formulário de qualquer formulário principal antes de chamar <var>X</var>.
Формы, не принадлежащие верхнему уровню, не могут отображаться в виде модальных диалогов. Перед вызовом <var>X</var> открепите данную форму от всех родительских форм.
Los formularios que no son de nivel superior no se pueden mostrar como cuadros de diálogo modales. Quite el formulario de los formularios primarios que lo contengan antes de llamar a <var>X</var>.
Det går inte att visa formulär som inte är på översta nivån som en spärrande dialogruta. Ta bort formuläret från överordnade formulär innan du anropar <var>X</var>.
En üst düzey olmayan formlar kalıcı iletişim kutusu olarak görüntülenemez. <var>X</var> çağrısından önce formu üst formlarından kaldırın.
لا يمكن عرض النموذج الذي لا ينتمي إلى مستوى أعلى كمربع حوار مشروط. قم بإزالة النموذج من أي نموذج أصلي قبل استدعاء <var>X</var>.
無法將非最上層表單的表單顯示為強制回應對話方塊。呼叫 <var>X</var> 前請先將表單從任何父表單移除。
Formuláře, které nejsou formuláři nejvyšší úrovně, nelze zobrazit jako modální dialogové okno. Před voláním funkce <var>X</var> odeberte formulář ze všech nadřazených formulářů.
非顶级窗体不能显示为模式对话框。在调用 <var>X</var> 之前应从其所有父窗体中移除该窗体。
Formulieren die zich niet op het bovenste niveau bevinden, kunnen niet als modaal dialoogvenster worden weergegeven. Verwijder het formulier uit een bovenliggend item alvorens <var>X</var> aan te roepen.
Formularer, der ikke er på øverste niveau, kan ikke vises som en modal dialogboks. Fjern formularen fra eventuelle overordnede formularer, før du kalder <var>X</var>.
非顶级窗体不能显示为模式对话框。在调用 <var>X</var> 之前应从所有父窗体中移除该窗体。
無法將非最上層表單的表單顯示為強制回應對話方塊。呼叫 <var>X</var> 前請先將表單從任何父表單移除。
عوامل تصفية الملفات التي يتم عرضها في مربع الحوار، على سبيل المثال، "ملفات C#|*.cs|كافة الملفات|*.*".
要在对话框中显示的文件筛选器,例如,“C# 文件|*.cs|所有文件|*.*”。
對話方塊中顯示的檔案篩選條件,例如,"C# 檔案|*.cs|所有檔案|*.*"。
Filtr souborů, který má být zobrazen v dialogovém okně, např. Soubory C#|*.cs|Všechny soubory|*.*.
De filfiltre, der skal vises i dialogboksen, f.eks. "C#-filer|*.cs|Alle filer|*.*".
De bestandsfilters die moeten worden weergegeven in het dialoogvenster. Bijvoorbeeld: C#-bestanden|*.cs|Alle bestanden|*.*.
Valintaikkunassa näkyvät tiedostosuodattimet, esimerkiksi "C#-tiedostot|*.cs|Kaikki tiedostot|*.*".
Les filtres de fichier à afficher dans cette boîte de dialogue, par exemple, "Fichiers C#|*.cs|Tous les fichiers|*.*".
Τα φίλτρα αρχείων για εμφάνιση στο παράθυρο διαλόγου, για παράδειγμα, "Αρχεία C#|*.cs|Όλα τα αρχεία|*.*".
A párbeszédpanelen megjelenő szűrők, például „C#-fájlok|*.cs|Minden fájl|*.*”.
מסנני הקבצים שיוצגו בתיבת הדו-שיח, לדוגמה, "C# files|*.cs|All files|*.*".
Dateifilter, die im Dialogfeld angezeigt werden, zum Beispiel: "C#-Dateien|*.cs|Alle Dateien|*.*".
I filtri di file da visualizzare nella finestra di dialogo, ad esempio "File C#|*.cs|Tutti i file|*.*".
ダイアログで表示するファイルのフィルタです。例 : "C# ファイル|*.cs|すべてのファイル|*.*"。
대화 상자에 표시할 파일 필터입니다(예: "C# 파일|*.cs|모든 파일|*.*").
Filtry plików wyświetlanych w oknie dialogowym, na przykład: "pliki C#|*.cs|Wszystkie pliki|*.*".
Filtros de archivo para mostrar en el cuadro de diálogo, por ejemplo, "Archivos C#|*.cs|Todos los archivos|*.*".
Фильтры файлов, отображаемых в данном диалоговом окне, например, "Файлы C#|*.cs|Все файлы|*.*".
Filfiltrene som skal vises i dialogboksen, for eksempel "C#-filer|*.cs|Alle filer|*.*".
Os filtros de ficheiro a apresentar na caixa de diálogo, por exemplo, "Ficheiros C#|*.cs|Todos os ficheiros|*.*".
Os filtros de arquivos a serem exibidos na caixa de diálogo como, por exemplo, "Arquivos C#|*.cs|Todos os arquivos|*.*".
İletişim kutusunda görüntülenecek dosya süzgeçleri, örneğin "C# dosyaları|*.cs|Tüm dosyalar|*.*".
De filfilter som visas i dialogrutan. Till exempel: C#-filer|*.cs|Alla filer|*.*.
对话框中显示的文件筛选器,例如,“C# 文件|*.cs|所有文件|*.*”。
對話方塊中顯示的檔案篩選條件,例如,"C# 檔案|*.cs|所有檔案|*.*"。
PrinterSettings التي سيتم استخدامها.
PrinterSettings à utiliser.
使用する PrinterSettingsです。
要使用的 PrinterSettings。
Nastavení PrinterSettings, které bude použito.
De te gebruiken printerinstellingen.
要使用的 PrinterSettings。
Käytettävät kirjoittimen asetukset.
ה- PrinterSettings שבו יש להשתמש.
Die zu verwendenden Druckereinstellungen.
Το PrinterSettings που θα χρησιμοποιηθεί.
사용할 PrinterSettings입니다.
PrinterSettings som skal brukes.
Il PrinterSettings da utilizzare.
De PrinterSettings, der skal bruges.
A használt PrinterSettings objektum.
PrinterSettings a ser usado.
Używany element PrinterSettings.
As definições da impressora a utilizar.
Используемое свойство PrinterSettings.
Configuración de la impresora que debe utilizar.
PrinterSettings som ska användas.
Kullanılacak PrinterSettings.
要使用的 PrinterSettings。
要使用的 PrinterSettings。
يحدث عندما تتغير قيمة خاصية Modified.
在更改 TextBoxBase 上 Modified 属性的值时激发的事件
Modified 屬性值在 TextBoxBase 上變更時所引發的事件
Událost aktivovaná při změně hodnoty vlastnosti Modified ovládacího prvku TextBoxBase
Hændelse, der udløses, når værdien for egenskaben Modified ændres i TextBoxBase
De gebeurtenis die optreedt als de waarde van de eigenschap Modified voor TextBoxBase wordt gewijzigd.
Tapahtuma toteutuu, kun Modified-ominaisuuden arvo muuttuu TextBoxBase-ohjausobjektissa.
Événement déclenché lorsque la valeur de la propriété Modified de TextBoxBase est modifiée
Das Ereignis, das ausgelöst wird, wenn der Wert der Modified-Eigenschaft auf TextBoxBase geändert wird.
Συμβαίνει όταν αλλάξει η τιμή της ιδιότητας Modified.
מתרחש כאשר ערך המאפיין Modified משתנה.
A TextBoxBase objektum Modified tulajdonságának megváltozásakor bekövetkező esemény.
Evento generato quando il valore della proprietà Modified di TextBoxBase viene modificato
Modified プロパティの値が、TextBoxBase で変更されたときに発生するイベントです。
Modified 속성 값이 TextBoxBase에서 변경되면 이벤트가 발생합니다.
Hendelsen starter når verdien til Modified-egenskapen endres på TextBoxBase.
Zdarzenie uruchamiane, gdy wartość właściwości Modified elementu TextBoxBase zostanie zmieniona
Evento acionado quando o valor da propriedade Modified é alterado em TextBoxBase
Evento desencadeado quando o valor da propriedade Modified é alterado em TextBoxBase
Событие создается, когда для TextBoxBase изменяется значение свойства Modified
Evento que se desencadena cuando el valor de la propiedad Modified se cambia a TextBoxBase
Händelse som utlöses när värdet för Modified-egenskapen ändras för TextBoxBase
TextBoxBase üzerinde Modified özelliğinin değeri değiştiğinde harekete geçirilen olay
Modified 属性值更改时发生。
Modified 屬性的值變更時發生。
See catalog page for all messages.