The service
Messages on page
表示編輯方塊是否為唯讀。
الإشارة إلى ما إذا كان مربع التحرير للقراءة فقط.
指示编辑框是否为只读。
Angiver, om redigeringsboksen er skrivebeskyttet.
Hiermee wordt aangegeven of het invoervak al dan niet alleen-lezen is.
Ilmaisee, onko muokkausruutu vain luku -muotoinen.
Určuje, zda textové pole je nebo není jen pro čtení.
ציון אם תיבת העריכה מוגדרת לקריאה בלבד.
Gibt an, ob das Bearbeitungsfeld schreibgeschützt ist.
Indique si la zone d'édition est en lecture seule.
Angir om redigeringsboksen er skrivebeskyttet eller ikke.
Wskazuje, czy pole edycji jest tylko do odczytu.
Δηλώνει εάν το πλαίσιο επεξεργασίας είναι μόνο για ανάγνωση ή όχι.
Указывает, доступно ли поле редактирования только для чтения.
Indica se a caixa de edição é ou não só de leitura.
Indica se a caixa de edição é ou não somente leitura.
Indica si el cuadro de edición es de sólo lectura.
Meghatározza, hogy a szerkesztőmező írásvédett-e.
Indica se la casella di testo è in sola lettura.
입력란이 읽기 전용인지 여부를 나타냅니다.
編集ボックスを読み取り専用にするかどうかを示します。
Anger om redigeringsrutan är skrivskyddad eller inte.
Düzenleme kutusunun salt okunur olup olmadığını gösterir.
指示编辑框是否为只读的。
表示編輯方塊是否為唯讀。
الكمية التي يتغير بها موضع مربع التمرير عندما ينقر المستخدم فوق شريط التمرير أو يضغط مفتاحي PAGE UP أو PAGE DOWN.
Změna pozice palce, pokud uživatel klepne do oblasti posuvníku nebo použije klávesu Page Up nebo Page Down.
Den ændring af miniaturens placering, der forekommer, når brugeren klikker i rullepanelområdet eller trykker på Page Up eller Page Down.
当用户在滚动条区域中单击或使用 PgUp/PgDn 时,缩略图位置发生的改变。
當使用者按一下捲軸區域或使用 PgUp/PgDn 按鍵時變更捲動方塊的位置。
De wijziging van de positie van de miniatuur als de gebruiker in het gebied van de schuifbalk klikt of PgUp/PgDn gebruikt.
Die Positionsänderung des Ziehpunkts, wenn der Benutzer auf den Bildlaufleistenbereich klickt oder die Tasten Bild-Ab und Bild-Auf drückt.
Le changement de position du curseur de défilement lorsque l'utilisateur clique dans la zone de la barre de défilement ou utilise les touches HAUT et BAS.
Ο βαθμός κατά τον οποίο αλλάζει η θέση του πλαισίου κύλισης όταν ο χρήστης κάνει κλικ στη γραμμή κύλισης ή χρησιμοποιήσει τα πλήκτρα PAGE UP ή PAGE DOWN.
הכמות שבה מיקום תיבת הגלילה משתנה כאשר המשתמש לוחץ על פס הגלילה או מקיש על המקשים PAGE UP או PAGE DOWN.
A görgetőgomb helyzetének megváltozása, ha a felhasználó a görgetősávra kattint, vagy lenyomja a PgUp/PgDn billentyűket.
Muutos pikkukuvan sijainnissa, kun käyttäjä napsauttaa vierityspalkin aluetta tai käyttää PgUp- tai PgDn-näppäintä.
Lo spostamento della casella quando un utente fa clic nell'area della barra di scorrimento o utilizza i tasti PGSU o PGGIÙ.
ユーザーがスクロール バーをクリックしたとき、または PgUp/PgDn を使用したときに移動するスクロールボックスの位置です。
사용자가 스크롤 막대 영역을 클릭하거나 PgUp/PgDn을 사용할 때 엄지 단추 위치의 변경 값입니다.
Zmiana pozycji miniatury po kliknięciu przez użytkownika paska przewijania lub użyciu klawisza PgUp/PgDn.
A alteração na posição do controle deslizante quando o usuário clica na área da barra de rolagem ou usa as teclas PgUp/PgDn.
Endringen i plasseringen av tommelknappen når brukeren klikker i rullefeltområdet eller bruker PgUp/PgDn.
Изменение положения ползунка при щелчке мышью на полосе прокрутки или при нажатии клавиши PgUp/PgDn.
A alteração na posição da miniatura quando o utilizador clica na área da barra de deslocamento ou utiliza as teclas PgUp/PgDn.
Positionsändringen för skjutreglaget när användaren klickar i rullningslisten eller använder PgUp/PgDn.
Kullanıcı kaydırma çubuğu üzerine tıklattığında veya PgUp/PgDn tuşlarını kullandığında kaydırma kutusunun konumundaki değişiklik.
Cambio que tiene lugar en el indicador de posición cuando el usuario hace clic en el área de la barra de desplazamiento o utiliza las teclas Re Pág o Av Pág.
当用户单击滚动条或按 Page Up 或 Page Down 键时,滚动框位置变动的幅度。
當使用者按一下捲軸或按下 PAGE UP 或 PAGE DOWN 按鍵時,捲動方塊位置變更的距離。
الإشارة إلى لون النص الذي يظهر داخل الارتباطات التابعة.
表示顯示於子連結內部文字的色彩。
Určuje barvu textu, který se zobrazí uvnitř podřízených odkazů.
指示出现在子链接内的文本的颜色。
Angiver tekstfarven i de underordnede kæder.
Hiermee wordt de kleur weergegeven van de tekst die verschijnt in de onderliggende koppelingen.
Ilmaisee alilinkkien sisällä olevan tekstin värin.
Indique la couleur du texte qui s'affiche dans les liaisons enfants.
Gibt die Farbe des Texts an, der in den untergeordneten Verknüpfungen angezeigt wird.
Δείχνει το χρώμα του κειμένου που εμφανίζεται μέσα στις θυγατρικές συνδέσεις.
ציון צבע טקסט המופיע בתוך קישורי הצאצא.
Meghatározza a gyermekhivatkozásokban megjelenő szöveg színét.
Indica il colore del testo che appare all'interno dei collegamenti figlio.
子リンク内部に表示されるテキストの色を示します。
자식 링크 내에 나타나는 텍스트 색을 나타냅니다.
Angir fargen på teksten som vises i de underordnede koblingene.
Określa kolor tekstu pojawiającego się w łączach podrzędnych.
Indica a cor do texto exibido dentro de vínculos filho.
Indica a cor do texto apresentado no interior das ligações subordinadas.
Указывает цвет текста, отображаемого в дочерних ссылках.
Indica el color del texto que aparece dentro de los vínculos secundarios.
Anger färgen för den text som visas inuti underordnade länkar.
Alt bağlantılarda görünen metnin rengini gösterir.
指示出现在子链接内的文本的颜色。
表示顯示於子連結內部文字的色彩。
العرض الظاهري للعمود بالبكسل.
列的可见宽度(以像素为单位)。
資料行可見的寬度 (使用像素為單位)。
Viditelná šířka sloupce v pixelech.
Kolonnens visuelle bredde i pixel.
De visuele breedte van de kolom in pixels.
Sarakkeen visuaalinen leveys kuvapisteinä.
La largeur visuelle de la colonne en pixels.
Die visuelle Spaltenbreite in Pixel.
Το οπτικό πλάτος της στήλης σε pixel.
רוחבן החזותי של העמודות בפיקסלים.
Az oszlop látható szélessége pixelekben.
La larghezza della colonna in pixel.
列の幅 (ピクセル単位) です。
열 표시 너비(픽셀)입니다.
Den visuelle bredden til kolonnen i piksler.
Szerokość kolumny w pikselach.
A largura visual da coluna em pixels.
A largura visual da coluna em pixels.
Видимая ширина столбца в точках.
Ancho visual de la columna en píxeles.
Kolumnens synliga bredd i bildpunkter.
Sütunun piksel cinsinden görsel genişliği.
列的可见宽度(以像素为单位)。
資料行可見的寬度,以像素為單位。
Toteutuu, kun ohjausobjektin pystyvierityspalkkia napsautetaan.
Se produit lors d'un clic sur la barre de défilement verticale du contrôle.
Tritt auf, wenn auf die vertikale Bildlaufleiste des Steuerelements geklickt wird.
Συμβαίνει όταν γίνει κλικ στην κατακόρυφη γραμμή κύλισης του στοιχείου ελέγχου.
מתרחש בעת לחיצה על פס הגלילה האנכי של הבקר.
Akkor következik be, amikor a felhasználó a vezérlő vízszintes görgetősávjára kattint.
Generato quando si fa clic sulla barra di scorrimento verticale del controllo.
コントロールの垂直スクロール バーがクリックされたときに発生します。
컨트롤의 세로 스크롤 막대를 클릭할 때 발생합니다.
Forekommer når kontrollens loddrette rullefelt klikkes.
Występuje, gdy zostanie kliknięty pionowy pasek przewijania formantu.
Ocorre quando a barra de rolagem vertical do controle é clicada.
Ocorre quando se clica na barra de deslocamento vertical do controlo.
Происходит при щелчке кнопки мыши на вертикальной полосе прокрутки элемента управления.
Tiene lugar cuando se activa la barra de desplazamiento vertical del control.
Inträffar när användaren klickar på kontrollens lodräta rullningslist.
Denetimin dikey kaydırma çubuğu tıklatıldığında gerçekleşir.
يحدث عند النقر فوق شريط التمرير العمودي الخاص بعنصر التحكم.
在单击控件的垂直滚动条时发生。
按一下控制項的垂直捲軸時發生。
Vyvolá se v případě, že dojde ke klepnutí na svislý posuvník ovládacího prvku.
Opstår, når der klikkes på objektets lodrette rullepanel.
Deze gebeurtenis treedt op als op de verticale schuifbalk van het besturingselement wordt geklikt.
在单击控件的垂直滚动条时发生。
按一下控制項的垂直捲軸時發生。
يحدث عند تغيير قيمة الخاصية ContextMenu.
在更改控件的 ContextMenu 属性的值时激发的事件
ContextMenu 屬性值在 Control 上變更時所引發的事件
Událost aktivovaná při změně hodnoty vlastnosti ContextMenu ovládacího prvku
Hændelse, der udløses, når værdien af egenskaben ContextMenu ændres i objektet
De gebeurtenis die optreedt wanneer de waarde van de eigenschap ContextMenu voor Control wordt gewijzigd
Tapahtuma toteutuu, kun ohjausobjektin ContextMenu-ominaisuuden arvo muuttuu.
Événement déclenché lorsque la valeur de la propriété ContextMenu du contrôle est modifiée
Das Ereignis, das ausgelöst wird, wenn der Wert der ContextMenu-Eigenschaft auf Control geändert wird.
Συμβαίνει όταν η τιμή της ιδιότητας ContextMenu αλλάζει.
מתרחש כאשר ערך המאפיין ContextMenu משתנה.
A vezérlő ContextMenu tulajdonságának megváltozásakor bekövetkező esemény.
Evento generato quando il valore della proprietà ContextMenu del controllo viene modificato
ContextMenu プロパティの値がコントロールで変更されたときに発生するイベントです。
ContextMenu 속성 값이 Control에서 변경되면 이벤트가 발생합니다.
Hendelsen starter når verdien til ContextMenu-egenskapen endres på kontrollen.
Zdarzenie uruchamiane, gdy wartość właściwości ContextMenu w formancie zostanie zmieniona
Evento acionado quando o valor da propriedade ContextMenu é alterado no controle
Evento desencadeado quando o valor da propriedade ContextMenu é alterado em Control
Событие создается, когда в Control изменяется значение свойства ContextMenu
Evento que se desencadena cuando el valor de la propiedad ContextMenu se cambia a Control
Händelse som utlöses när värdet för ContextMenu-egenskapen ändras för Control
Denetimin ContextMenu özelliğinin değeri değiştiğinde harekete geçirilen olay
ContextMenu 属性值更改时发生。
ContextMenu 屬性的值變更時發生。
إن RemoveAt غير معتمدة لربط خاصية بأخرى.
对于属性到属性的绑定,不支持 RemoveAt
屬性間的繫結不支援 RenoveAt
Funkce RemoveAt není pro vazby mezi vlastnostmi podporována
RemoveAt understøttes ikke ved egenskabsbinding
RemoveAt wordt niet ondersteund voor bindingen van eigenschap met eigenschap
RemoveAt ei ole tuettu ominaisuuksien välisissä sidoksissa.
RemoveAt n'est pas pris en charge pour la liaison de propriété à propriété
RemoveAt não é suportado para a ligação propriedade a propriedade
Não há suporte para RemoveAt para ligação de propriedade a propriedade
RemoveAt wird für die Eigenschaftenbindung nicht unterstützt.
Η χρήση RemoveAt δεν υποστηρίζεται για σύνδεση ιδιότητας με ιδιότητα
אין תמיכה ב- RemoveAt באיגוד מאפיין-למאפיין.
RemoveAt nem használható tulajdonság tulajdonsághoz kötéséhez.
Det er ikke støtte for RemoveAt i forbindelse med binding fra egenskap til egenskap.
RemoveAt はプロパティからプロパティへの連結にはサポートされません。
RemoveAt non è supportato per l'associazione da proprietà a proprietà.
RemoveAt은 속성에 대하여 속성 바인딩을 지원하지 않습니다.
RemoveAt stöds inte för bindning av egenskaper till egenskaper.
Для привязки свойства к другому свойству метод RemoveAt не поддерживается
No se admite RemoveAt para la propiedad para el enlace de propiedades
Element RemoveAt nie jest obsługiwany dla powiązań właściwości z właściwością
RemoveAt, özellikler arası bağlantı için desteklenmiyor
属性到属性的绑定不支持 RemoveAt。
屬性間的繫結不支援 RemoveAt。
يحدث عند إزالة عنصر تحكم من عنصر التحكم هذا.
Vyvolá se v případě, že je z tohoto ovládacího prvku odebrán ovládací prvek.
在从该控件中移除控件时发生。
Se produit lorsqu'un contrôle est supprimé de ce contrôle.
Opstår, når der fjernes et objekt fra objektet.
Toteutuu, kun tästä ohjausobjektista poistetaan ohjausobjekti.
當控制項從此控制項移除時發生。
Συμβαίνει όταν ένα στοιχείο ελέγχου καταργηθεί από αυτό το στοιχείο ελέγχου.
Tritt auf, wenn aus diesem Steuerelement ein Steuerelement entfernt wird.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer een besturingselement wordt verwijderd uit dit besturingselement.
Generato quando si rimuove un controllo da questo controllo.
מתרחש בעת הסרת פקד מפקד זה.
A vezérlőről egy vezérlő eltávolításakor bekövetkező esemény.
このコントロールからコントロールが削除されたときに発生します。
이 컨트롤에서 컨트롤을 제거할 때 발생합니다.
Ocorre quando um controle é removido deste controle.
Происходит, когда из этого элемента управления удаляется другой элемент управления.
Tiene lugar cuando un control se quita de este control.
Inträffar när en kontroll tas bort från den här kontrollen.
Forekommer når en kontroll fjernes fra denne kontrollen.
Występuje, gdy z danego formantu zostanie usunięty formant.
Ocorre quando um controlo é removido deste controlo.
Bu denetimden bir denetim çıkarıldığında gerçekleşir.
在从该控件中移除控件时发生。
當控制項從此控制項移除時發生。
يجب أن تكون الصورة صورة نقطية.
图像必须是位图。
影像必須為點陣圖。
Billedet skal være en bitmap.
Afbeelding moet een bitmap zijn.
Kuvan on oltava Bitmap-tyyppinen.
L'image doit être une bitmap.
Grafik muss eine Bitmap sein.
Η εικόνα πρέπει να είναι Bitmap.
על התמונה להיות מפת סיביות.
A kép csak Bitmap lehet.
L'immagine deve essere una bitmap.
イメージはビットマップでなければなりません。
이미지는 비트맵이어야 합니다.
La imagen debe ser un mapa de bits.
Bilden måste vara en bitmapp.
Resim bir Bit Eşlem olmalı.
Obrázek musí být rastrová mapa.
Bildet må være punktgrafikk.
Obraz musi mieć format mapy bitowej.
A imagem deve ser um bitmap.
A imagem tem de ser mapa de bits.
Изображение должно быть растровым.
图像必须是位图。
影像必須為點陣圖。
L'index par défaut de l'image pour les noeuds.
A csomópontok alapértelmezett képének indexe.
אינדקס התמונה המשמשת כברירת מחדל עבור צמתים.
Índice de imagens padrão para nós.
Ο προεπιλεγμένος δείκτης εικόνας για κόμβους.
Solmujen oletuskuvan indeksi.
L'indice dell'immagine predefinita per i nodi.
O índice de imagem predefinido para nós.
ノードの既定のイメージのインデックスです。
노드의 기본 이미지 인덱스입니다.
Domyślny indeks obrazu dla węzłów.
Standardbilledindekset for noderne.
De standaardafbeeldingsindex voor knooppunten.
Der Standardbildindex für Knoten.
Standard bildeindeks for noder.
Índice de imágenes predeterminado para nodos.
Индекс изображений по умолчанию для узлов.
Düğümler için varsayılan resim dizini.
Standardbildindex för noder.
فهرس الصور الافتراضي للعُقد.
节点的默认图像索引。
節點的預設影像索引。
Výchozí index obrázku pro uzly.
节点的默认图像索引。
節點的預設影像索引。
See catalog page for all messages.