The service
Messages on page
الإشارة إلى أدنى قيمة لعنصر التحكم الرقمي المتدرج من أعلى إلى أسفل.
指示数值 up-down 控件的最小值。
表示數值上下按鈕控制項的最小值。
Určuje minimální hodnotu číselníku.
Angiver minimumværdien for det numeriske op-ned-objekt.
Hiermee wordt de minimumwaarde voor het numerieke besturingselement pijl omhoog en omlaag aangegeven.
Ilmaisee numeerisen ylös-alas-säätimen vähimmäisarvon.
Indique la valeur minimale pour le contrôle NumericUpDown.
Zeigt den minimalen Wert für das numerische Auf-Ab-Steuerelement an.
Δείχνει την ελάχιστη τιμή για το στοιχείο ελέγχου αριθμητικής αυξομείωσης.
ציון הערך המינימלי של פקד מעלה-מטה המספרי.
Meghatározza a fel-le nyilas számvezérlő minimális értékét.
Indica il valore minimo del controllo UpDown numerico.
数値のアップダウン コントロールの最小値を示します。
숫자 up-down 컨트롤의 최소값을 나타냅니다.
Angir minimumsverdien for den numeriske opp/ned-kontrollen.
Wskazuje wartość minimalną dla numerycznego formantu góra-dół.
Indica o valor mínimo para o controle numérico acima-abaixo.
Indica o valor mínimo do controlo para cima/para baixo numérico.
Указывает минимальное значение для числового поля со стрелками 'вверх/вниз'.
Indica el valor mínimo para el control numérico de flechas.
Anger det minimala värdet för den numeriska rotationskontrollen.
Sayısal artırma-azaltma denetimi için en küçük değeri gösterir.
指示数值 up-down 控件的最小值。
表示數值上下按鈕控制項的最小值。
مالك هذا النموذج.
此窗体的所有者。
此表單的擁有人。
Vlastník tohoto formuláře.
Ejeren af denne formular.
De eigenaar van dit formulier.
Tämän lomakkeen omistaja.
Le propriétaire de ce formulaire.
Der Besitzer dieses Formulars.
Ο κάτοχος αυτής της φόρμας.
הבעלים של טופס זה.
Az űrlap tulajdonosa.
Il proprietario di questo form.
このフォームのオーナーです。
이 폼의 소유자입니다.
Eieren av dette skjemaet.
Właściciel formularza.
O proprietário deste formulário.
O proprietário deste formulário.
Владелец этой формы.
Propietario de este formulario.
Ägaren för det här formuläret.
Bu formun sahibi.
此窗体的所有者。
此表單的擁有人。
Uutta komennon tunnusta ei voi varata.
Impossible d'allouer un nouvel ID de commande.
Neue Befehls-ID kann nicht zugewiesen werden.
Δεν είναι δυνατή η εκχώρηση νέου αναγνωριστικού εντολής.
אין אפשרות להקצות מזהה פקודה חדש.
Nem foglalható le új parancsazonosító.
Impossibile allocare un nuovo ID di comando.
新しいコマンド ID を割り当てられません。
새 명령 ID를 할당할 수 없습니다.
Kan ikke tildele en ny kommando-ID.
Nie można przydzielić nowego identyfikatora polecenia.
Não é possível alocar uma nova identificação de comando.
Não é possível atribuir um novo ID de comando.
Невозможно выделить новый ID команды.
No se puede asignar un nuevo id. de comando.
Det går inte att allokera ett nytt kommando-ID.
Yeni bir komut kimliği ayrılamıyor.
يتعذر تخصيص معرّف أمر جديد.
无法分配新的命令 ID。
無法配置新的命令 ID。
Nelze přidělit nový identifikátor příkazu.
Der kan ikke allokeres et nyt kommando-id.
Kan geen nieuwe opdracht-id toewijzen.
无法分配新的命令 ID。
無法配置新的命令 ID。
تمكين إنشاء الأحداث المنقضية.
启用 Elapsed 事件生成。
啟用產生 Elapsed 事件。
Povoluje generování událostí Elapsed.
Aktiverer oprettelse af Elapsed-hændelser.
Hiermee wordt het genereren van verstreken gebeurtenissen ingeschakeld.
Ottaa käyttöön kuluneiden tapahtumien luonnin.
Active la génération des événements Elapsed.
Aktiviert das Generieren von Elapsed-Ereignissen.
Ενεργοποιεί τη δημιουργία συμβάντων Elapsed.
מאפשר יצירה של אירועים מסוג Elapsed.
Engedélyezi az Elapsed események generálását.
Attiva la generazione degli eventi Elapsed.
Elapsed イベントの生成を有効にします。
Elapsed 이벤트 생성을 설정합니다.
Aktiverer generering av Elapsed-hendelser.
Włącza generowanie zdarzeń Elapsed.
Ativa a geração de eventos Elapsed.
Activa a geração de eventos Elapsed.
Разрешает создавать события Elapsed.
Habilita la generación de eventos Elapsed.
Aktiverar generering av Elapsed-händelser.
Elapsed olaylarının üretimini etkinleştirir.
启用 Elapsed 事件生成。
啟用產生 Elapsed 事件。
يحدث عندما يقوم المستخدم بالنقر فوق الزر "الخلف" في جدول تابع للرجوع إلى الجدول الأصل.
在单击标题中的后退按钮以向后定位时激发。
當按一下標題中的上一頁按鈕而向後巡覽時發生。
Vyvolá se v případě, že uživatel klepne na tlačítko Zpět v pruhu titulku.
Udløses, når der klikkes på tilbageknappen i titlen for Naviger tilbage.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer er op de knop Vorige in het bijschrift wordt geklikt om terug te gaan.
Käynnistyy, kun siirrytään taaksepäin napsauttamalla otsikossa olevaa Edellinen-painiketta.
Se déclenche suite à un clic sur le bouton Précédent dans la légende afin de revenir à la page précédente.
Wird ausgelöst, wenn auf die Schaltfläche "Zurück" in der Beschriftung geklickt wird, um zurück zu navigieren.
Συμβαίνει όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί "Πίσω" σε έναν θυγατρικό για επιστροφή στον γονικό πίνακα.
מתרחש כאשר המשתמש לוחץ על לחצן 'הקודם' בטבלת צאצא כדי לחזור לטבלת האב.
A fejléc visszafelé navigálásra szolgáló gombjának lenyomásakor következik be.
Generato quando si fa clic sul pulsante Indietro per tornare alla pagina precedente.
캡션에서 [뒤로] 단추를 클릭하여 뒤로 탐색할 때 발생합니다.
Starter når tilbakeknappen i bildeteksten klikkes for å gå bakover.
Uruchamiany, gdy zostanie kliknięty przycisk Wstecz w podpisie, aby nawigować wstecz.
Acionado quando o botão para voltar, na legenda, é clicado para voltar.
Desencadeia-se quando se clica no botão 'Retroceder' na legenda para retroceder.
Происходит при нажатии кнопки возврата в заголовке для перехода назад.
Se desencadena cuando se hace clic en el botón atrás en el título para volver hacia atrás.
Utlöses när användaren klickar på bakåtknappen i rubriken för att navigera bakåt.
Geri gitmek için başlıktaki geri düğmesi tıklatıldığında harekete geçer.
キャプションの [戻る] をクリックして戻るときに発生します。
在用户单击子表上的“后退”按钮以返回到父表时发生。
使用者按一下子資料表的 [上一頁] 按鈕返回父資料表時發生。
Aktuálně vybraná položka pole se seznamem, nebo hodnota NULL.
Het momenteel geselecteerde item in de keuzelijst met invoervak, of null.
Det merkede elementet i kombinasjonsboksen, eller null.
Det markerede element i kombinationsboksen eller null.
Yhdistelmäruudusta valittuna oleva kohde tai tyhjä arvo.
A kombinált listán éppen kijelölt elem, illetve NULL.
L'élément actuellement sélectionné dans la zone de liste déroulante ou null.
הפריט הנבחר כעת בתיבה המשולבת, או Null.
Voce correntemente selezionata della casella combinata oppure null.
Das zurzeit ausgewählte Element im Kombinationsfeld, oder Null.
コンボ ボックスで現在選択されているアイテム、または Null です。
Aktualnie zaznaczony element w polu kombi lub wartość zerowa.
콤보 상자에서 현재 선택한 항목이거나 null입니다.
Το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο του σύνθετου πλαισίου ή null.
Текущий выбранный элемент комбинированного окна или неопределенное значение.
O item actualmente seleccionado na caixa de combinação ou nulo.
O item selecionado atualmente na caixa de combinação ou nulo.
Elemento seleccionado en el cuadro combinado, o valor nulo.
Det markerade elementet i kombinationsrutan, eller null.
Birleşik kutuda şu anda seçili olan öğe veya null.
العنصر المحدد حاليًا في مربع التحرير والسرد أو القيمة الفارغة.
组合框中的当前选定项,或为空。
下拉式方塊中目前所選取的項目或 Null。
组合框中的当前选定项,或为空。
下拉式方塊中目前所選取的項目或 null。
确定选项卡是否显示在控件的顶部、底部、左侧或右侧(在左侧或右侧将隐式地分为多行)。
‏‏تحديد ما إذا كانت علامات التبويب ستظهر في أعلى أم أسفل أم يسار أم يمين عنصر التحكم (الجانبان الأيمن والأيسر بهما أسطر متعددة بشكل ضمني).
決定索引標籤出現於控制項的上方、下方、左方或右方 (左或右內設為多行)。
Angiver, om fanerne vises til venstre, til højre, øverst eller nederst i objektet. Faner til venstre og højre har som standard flere linjer.
Určuje, zda se karty zobrazují na horní, dolní, pravé nebo levé straně ovládacího prvku (pro karty na pravé či levé straně je implicitně povoleno zobrazení do více řádků).
Hiermee wordt bepaald of de tab boven, onder, links of rechts van het besturingselement wordt weergegeven (links of rechts bestaan impliciet uit meerdere regels).
Määrittää, onko ohjausobjektin ylä- tai alareunassa tai vasemmassa tai oikeassa reunassa välilehdet (vasen ja oikea on määritetty monirivisiksi).
Détermine si les onglets s'affichent en haut, en bas, à gauche ou à droite du contrôle (gauche et droite sont multilignes).
Legt fest, ob die Register am oberen, unteren, linken oder rechten Rand des Steuerelements angezeigt werden (links und rechts ist mehrzeilig).
Προσδιορίζει εάν οι καρτέλες εμφανίζονται στην επάνω, κάτω, αριστερή ή δεξιά πλευρά του στοιχείου ελέγχου (στα αριστερά ή δεξιά είναι δυνατό να περιέχονται πολλές γραμμές).
קביעה אם הכרטיסיות מופיעות בחלקו העליון, התחתון, השמאלי או הימני של הפקד (צד שמאל או צד ימין הם מרובי שורות במשתמע).
Meghatározza, hogy a fülek a vezérlő tetején, alján, jobb vagy bal oldalán jelenjenek-e meg (jobb és bal oldal esetén automatikusan több sorban).
Determina se le schede vengono visualizzate nella parte alta, bassa, sinistra o destra del controllo. In base all'impostazione predefinita, nei casi sinistra e destra verranno utilizzate più righe.
タブをコントロールの上、下、左、または右に表示するかを決定します (右か左の場合は暗黙的に複数行になります)。
컨트롤의 위쪽, 아래쪽, 왼쪽 또는 오른쪽 중에서 탭이 나타나는 위치를 결정합니다(왼쪽 또는 오른쪽은 암시적으로 여러 줄임).
Avgjør om kategoriene vises øverst, nederst, til venstre eller til høyre for kontrollen (venstre eller høyre har flere linjer).
Określa, czy karty pojawiają się u góry, u dołu, po lewej, czy po prawej stronie formantu (karty po lewej lub po prawej są z założenia wielowierszowe).
Determina se as guias são exibidas na parte superior, inferior, esquerda ou direita do controle (esquerda ou direita são implicitamente em várias linhas).
Determina se os separadores aparecem no lado esquerdo, direito, superior ou inferior de Control (esquerda ou direita têm implicitamente múltiplas linhas).
Задает местоположение вкладок - сверху, снизу, слева или справа от элемента управления (слева и справа - многострочные по умолчанию).
Determina si las fichas aparecen en la parte superior, inferior, izquierda o derecha del control (la izquierda o la derecha tienen varias líneas de forma implícita).
Bestämmer om flikar visas i över-, neder-, vänster- eller högerkanten av kontrollen (i vänster- eller högerkanten visas flikarna per definition på flera rader).
Sekmelerin Denetim'in üst, alt sol ya da sağ tarafında görüneceğini belirler (sol ve sağ doğal olarak çok satırlıdır).
确定选项卡是否显示在控件的顶部、底部、左侧或右侧(在左侧或右侧将隐式地分为多行)。
決定索引標籤出現於控制項的上方、下方、左方或右方 (左方或右方為隱含多行)。
Gibt die Farbe des Texts des übergeordneten Zeilenbereichs an.
Indica il colore del testo dell'area delle righe padre.
Angir fargen på teksten i området for de overordnede radene.
부모 행 영역의 텍스트 색을 나타냅니다.
ציון צבע הטקסט בשורות האב.
Indique la couleur du texte dans la zone de lignes parentes.
Určuje barvu textu oblasti nadřazených řádků.
指示父行区域中文本的颜色。
Δηλώνει το χρώμα του κειμένου στις γονικές γραμμές.
Angiver tekstfarven for området med de overordnede rækker.
Ilmaisee ylemmän tason rivialueen tekstin värin.
يشير إلى لون النص في الصفوف الأصلية.
表示父資料列區域中文字的色彩。
Meghatározza a szülősorok területén megjelenített szövegek színét.
親行領域のテキストの色を示します。
Hiermee wordt de kleur van de tekst in het gedeelte met bovenliggende rijen aangegeven.
Określa kolor tekstu w obszarze wierszy nadrzędnych.
Üst satır alanındaki metin rengini gösterir.
Indica a cor do texto na área de linhas principais.
Указывает цвет текста в области родительских строк.
Indica a cor do texto na área de linhas pai.
Indica el color del texto en el área de filas primarias.
Anger färgen på texten i området med de överordnade raderna.
指示父行中文本的颜色。
表示父資料列中文字的色彩。
Ogiltigt flikindex.
Ugyldig tabulatorindeks.
タブ インデックスが無効です。
Índice de tabulación no válido.
Indice di tabulazione non valido.
אינדקס הכרטיסיה לא חוקי.
탭 인덱스가 잘못되었습니다.
Érvénytelen lapindex.
Índice de tabulação inválido.
Недопустимый индекс вкладки.
Índice de separador inválido.
Ο δείκτης καρτελών δεν είναι έγκυρος.
Geçersiz sekme dizini.
无效的选项卡索引。
Ongeldige tabindex.
Neplatný index karty.
Virheellinen välilehden indeksi.
Nieprawidłowy indeks kolejności dostępu.
Index de tabulation non valide.
無效的索引標籤。
Ungültiger Tabellenindex.
فهرس علامة تبويب غير صالح.
Ugyldigt faneindeks.
选项卡索引无效。
定位點索引無效。
物件陣列必須至少有 <var>X</var> 個成員。
Der skal være mindst <var>X</var> medlemmer i objektarrayet.
de objectmatrix moet ten minste <var>X</var> leden bevatten.
Pole objs musí mít nejméně <var>X</var> členů.
يجب أن يحتوي الصفيف 'objs' على عدد <var>X</var> عضو على الأقل.
对象数组必须至少有 <var>X</var> 个成员。
Objektitaulukossa on oltava vähintään <var>X</var> jäsentä.
מערך האובייקטים חייב לכלול לפחות <var>X</var> חברים.
objs 配列は少なくとも <var>X</var> のメンバが必要です。
Objektmatriser må ha minst <var>X</var> medlemmer.
Objektarrays müssen mindestens <var>X</var> Member haben.
Le tableau d'objets doit comporter au moins <var>X</var> membres.
Ο πίνακας 'objs' πρέπει να έχει τουλάχιστον <var>X</var> στοιχεία.
Az objektumtömböknek legalább <var>X</var> taggal kell rendelkeznie.
a matriz de objectos tem de ter pelo menos <var>X</var> membros.
Matriz de objetos deve ter no mínimo <var>X</var> membros.
Массив объектов должен содержать не менее <var>X</var> членов.
Una matrice di oggetti deve avere almeno <var>X</var> membri.
objs 배열에는 적어도 <var>X</var>개의 멤버가 있어야 합니다.
tablica objs musi mieć co najmniej <var>X</var> członków.
la matriz de objetos debe tener al menos <var>X</var> miembros.
Nesne dizisinin en az <var>X</var> üyesi olmalıdır.
Objektmatrisen måste ha minst <var>X</var> medlemmar.
“objs”数组必须至少有 <var>X</var> 个成员。
'objs' 陣列必須至少有 <var>X</var> 個成員。
See catalog page for all messages.