The service
Messages on page
Atribut Any nesmí být zadán.
'Any' kan ikke angives.
Any-määritettä ei voi määrittää.
Any kan niet worden opgegeven.
Any ne peut pas être spécifié.
אין אפשרות לציין Any.
„Any” nem adható meg.
Não é possível especificar Any.
Το Any δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί.
Any darf nicht angegeben werden.
"Any" kan ikke angis.
Any を指定することはできません。
Any può non essere specificato.
Any não pode ser especificado.
Herhangi biri belirtilemez.
No se puede especificar Any.
Element Any nie może być określony.
Невозможно задать "any".
Any는 지정할 수 없습니다.
Any kan inte anges.
不能指定 Any。
لا يمكن تحديد Any.
不可以指定 Any。
不可以指定 any。
或許未指定任何項目。
تعذر ظهور العنصر 'redefine' في هذا الموقع.
'redefine' 項目 (Element) 不可以出現在這個位置。
Elementet 'redefine' kan ikke stå på denne placering.
“redefine”元素不能出现在此位置。
Elementtiä redefine ei voi olla tässä sijainnissa.
Het redefine-element mag niet op deze locatie voorkomen.
Prvek redefine nemůže být použit v tomto umístění.
L'élément 'redefine' ne peut pas s'afficher à cet emplacement.
Das 'redefine'-Element darf an dieser Stelle nicht angezeigt werden.
A „redefine” elem nem jelenhet meg ezen a helyen.
Elementet "redefine" kan ikke vises her.
L'elemento 'redefine' non può trovarsi in questa posizione.
האלמנט 'redefine' אינו יכול להופיע במיקום זה.
'redefine' 要素はこの場所に指定できません。
El elemento 'redefine' no puede aparecer en esta ubicación.
Elemento 'redefine' não pode aparecer neste local.
'redefine' 요소는 이 위치에 사용할 수 없습니다.
Το στοιχείο 'redefine' δεν είναι δυνατό να εμφανίζεται σε αυτή τη θέση.
Element 'redefine' nie może pojawiać się w tym miejscu.
O elemento 'redefine' não pode aparecer nesta localização.
Elementet redefine får inte finnas på den här platsen.
Элемент redefine не может находиться в этом месте.
'Redefine' öğesi bu konumda bulunamaz.
“redefine”元素不能出现在此位置。
'redefine' 項目不可以出現在這個位置。
Xsd:token on merkkijonoryhmä, joka ei sisällä rivin lisäystä (#xA) tai sarkainta (#x9) ja jossa ei ole välilyöntejä (#x20) alussa tai lopussa ja joka ei sisällä yhtä useampaa peräkkäistä välilyöntiä.
'xsd:token' est l'ensemble des chaînes qui ne contiennent ni le caractère saut de ligne (#xA), ni le caractère tabulation (#x9), qui ne comportent pas d'espaces de début ou de fin (#x20) et qui ne contiennent aucune séquence interne de deux espaces minimum.
'xsd:token' ist der Zeichenfolgensatz, der keinen Zeilenvorschub (#xA) oder Tabzeichen (#x9), keine voran- oder nachstehende Leerzeichen (#x20) und keine internen Sequenzen mit zwei oder mehr Leerzeichen enthält.
Το 'xsd:token' είναι το σύνολο των συμβολοσειρών οι οποίες δεν περιλαμβάνουν χαρακτήρες αλλαγής γραμμής (#xA) ούτε χαρακτήρες tab (#x9), οι οποίες δεν έχουν διαστήματα στην αρχή και στο τέλος (#x20) και οι οποίες δεν έχουν εσωτερικές ακολουθίες δύο ή περισσότερων διαστημάτων.
התווים הזנת שורה (#xA) או טאב (#x9), רווחים מובילים או נגררים ורצפים של רווח אחד או יותר (#x20) אינם מותרים ב- 'xs:token'.
Az „xsd:token” azon karakterláncok halmaza, amelyek nem tartalmaznak soremelés (#xA) és tabulátor (#x9) karaktert, bevezető vagy záró szóközt (#x20), és amelyeken belül nem fordul elő egymás mellett több szóköz.
Le stringhe dell'insieme 'xsd:token' non contengono caratteri di avanzamento riga (#xA), né di tabulazione (#x9) senza spazi iniziali e finali (#x20), o sequenze interne di due o più spazi.
トークンは、ライン フィード (#xA) およびタブ (#x9) 文字を含まない文字列のセットです。この文字列は先頭と末尾のスペース (#x20) および文字列内の連続する 2 つ以上のスペースを含みません。
'xsd:token'은 줄 바꿈(#xA) 및 탭(#x9) 문자를 포함하지 않는 문자열 집합입니다. 문자열에는 선행 공백 또는 후행 공백(#x20)이 포함되지 않으며, 두 개 이상의 공백으로 구성된 내부 시퀀스도 포함되지 않습니다.
"xsd:token" er det settet strenger som ikke inneholder tegn for linjeskift (#xA) eller tabulator (#x9), som ikke har begynnende eller etterfølgende mellomrom (#x20), og som ikke har interne sekvenser på to eller flere mellomrom.
'xsd:token' jest zbiorem ciągów, które nie zawierają znaków wysuwu wiersza (#xA) ani znaków tabulacji (#x9) oraz spacji wiodących ani końcowych spacji (#x20) ani też nie mają wewnętrznych sekwencji dwóch lub więcej spacji.
'xsd:token' é o conjunto de seqüências de caracteres que não contêm caracteres de alimentação de linha (#xA) ou de tabulação (#x9), que não possuem espaços à esquerda ou à direita (#x20) e que não possuem seqüências internas de dois ou mais espaços.
'xsd:token' é o conjunto de cadeias que não contêm os caracteres de avanço de linha (#xA) nem de tabulação (#x9), sem espaços iniciais ou finais (#x20) e sem sequências internas de dois ou mais espaços.
xsd:token является набором строк без символов перевода строки (#xA) и табуляции (#x9), которые не начинаются и не заканчиваются пробелами (#x20) и не содержат последовательности из двух и более пробелов.
'xsd:token' es el conjunto de cadenas que no contiene los caracteres de salto de línea (#xA) ni tabulación (#x9), que no tiene espacios en blanco iniciales o finales (#x20) y que no tiene secuencias internas de dos o más espacios.
xsd:token är uppsättningen av strängar som inte innehåller radmatningar (#xA), tabbtecken (#x9), inledande eller avslutande blanksteg (#x20) och interna sekvenser med två eller flera blanksteg.
'xsd:token', satır başı (#xA) ve sekme (#x9) karakterlerini içermeyen, başında veya sonunda boşluk (#x20) olmayan ve içinde art arda iki veya daha fazla sayıda boşluk bulunmayan bir dize kümesidir.
'xsd:token' er det sæt af strenge, som hverken indeholder tegnet vognretur (#xA) eller tabulator (#x9), som ikke indeholder foranstillede eller efterfølgende mellemrum (#x20), og som ikke har interne tegnsekvenser på to eller flere mellemrum.
“xsd:token”是不包含换行符(#xA)和制表符(#x9)、没有任何前导和尾随空格(#x20)、没有两个或两个以上空格的内部序列的字符串的集合。
'xsd:token' 是一組不包含換行字元 (#xA) 或定位字元 (#x9) 的字串,字串中沒有前端或後端的空格 (#x20) 而且內部沒有兩個或兩個以上連續空格。
غير مسموح بأحرف السطر الجديد (#xA) أو علامة الجدولة (#x9) أو المسافات الأولية أو الزائدة وتسلسلات مسافة واحدة أو أكثر (#x20) في 'xs:token'.
xsd:token is de set tekenreeksen die geen tekens voor regelinvoer (#xA) en tabs (#x9) bevatten, die geen voorloop- of volgspaties (#x20) hebben en die geen interne opeenvolgingen van twee of meer spaties hebben.
xsd:token je sada řetězců, které neobsahují znaky LF (#xA) ani tabelátory (#x9), neobsahují úvodní ani koncové mezery (#x20) a neobsahují vnitřní posloupnosti dvou nebo více mezer.
xs:token 中不允许出现换行符(#xA)或制表符(#x9)、前导或尾随空格以及包含一个或多个空格的序列(#x20)。
xs:token 中不允許換行字元 (#xA)、定位字元 (#x9)、前端或後端空格或一或多個連續的空格 [#x20]。
تم وضع سمة XmlAnyElementAttribute(Name="<var>Y</var>", Namespace="<var>namespace</var>" مكررة للعنصر '<var>X</var>'.
元素“<var>X</var>”已用重复的 XmlAnyElementAttribute(Name="<var>Y</var>", Namespace="<var>namespace</var>")属性化。
項目 '<var>X</var>' 已使用複製 XmlAnyElementAttribute(Name="<var>Y</var>", Namespace="<var>namespace</var>") 賦予屬性。
Prvku <var>X</var> byl přiřazen duplicitní atribut XmlAnyElementAttribute(název=<var>Y</var>, obor názvů=<var>namespace</var>).
Het element <var>X</var> is voorzien van het attribuut met duplicatie XmlAnyElementAttribute(Naam=<var>Y</var>, Naamruimte=<var>namespace</var>).
Elementet '<var>X</var>' har fået dubleret attributten XmlAnyElementAttribute(Navn="<var>Y</var>", navneområde="<var>namespace</var>").
Elementissä <var>X</var> on kaksinkertainen määritys XmlAnyElementAttribute(Name="<var>Y</var>", Namespace="<var>namespace</var>").
Elementowi '<var>X</var>' nadano zduplikowany atrybut XmlAnyElementAttribute(Name="<var>Y</var>", Namespace="<var>namespace</var>").
A(z) <var>X</var> elemet a következő kettőzött attribútummal látták el: XmlAnyElementAttribute(Név=„<var>Y</var>”, Névtér=„<var>namespace</var>”).
요소 '<var>X</var>'에 중복되는 XmlAnyElementAttribute(Name="<var>Y</var>", Namespace="<var>namespace</var>") 특성이 사용되었습니다.
Das Element '<var>X</var>' wurde mit doppeltem 'XmlAnyElementAttribute(Name="<var>Y</var>", Namespace="<var>namespace</var>")' attributiert.
Un XmlAnyElementAttribute(Name="<var>Y</var>", Namespace="<var>namespace</var>") en double a été attribué à l'élément '<var>X</var>'.
All'elemento '<var>X</var>' è stato attribuito un XmlAnyElementAttribute(Name="<var>Y</var>", Namespace="<var>namespace</var>") duplicato.
הרכיב '<var>X</var>' הוגדר עם תכונה כפולה של XmlAnyElementAttribute(Name="<var>Y</var>", Namespace="<var>namespace</var>").
Στο στοιχείο '<var>X</var>' έχουν δοθεί χαρακτηριστικά με διπλότυπο XmlAnyElementAttribute(όνομα="<var>Y</var>", χώρος ονομάτων="<var>namespace</var>").
Foi atribuído um XmlAnyElementAttribute(Name="<var>Y</var>", Namespace="<var>namespace</var>") duplicado ao elemento '<var>X</var>'.
Elementet <var>X</var> har fått et attributt med duplisert XmlAnyElementAttribute(Name= <var>Y</var>, Namespace= <var>namespace</var>).
要素 '<var>X</var>' は重複した XmlAnyElementAttribute(Name="<var>Y</var>", Namespace="<var>namespace</var>") に属性付けられています。
O elemento '<var>X</var>' foi atribuído com XmlAnyElementAttribute(Name="<var>Y</var>", Namespace="<var>namespace</var>") duplicado.
Элементу '<var>X</var>' был дважды назначен атрибут XmlAnyElementAttribute(Name="<var>Y</var>", Namespace="<var>namespace</var>").
El elemento '<var>X</var>' se ha atribuido con XmlAnyElementAttribute(Name="<var>Y</var>", Namespace="<var>namespace</var>") duplicado.
Elementet <var>X</var> innehåller attribut med dubbla XmlAnyElementAttribute(Name="<var>Y</var>", Namespace="<var>namespace</var>").
'<var>X</var>' öğesine yinelenen XmlAnyElementAttribute(Name="<var>Y</var>", Namespace="<var>namespace</var>") verilmiş.
元素“<var>X</var>”已用重复的 XmlAnyElementAttribute(Name="<var>Y</var>", Namespace="<var>namespace</var>")特性化。
項目 '<var>X</var>' 已使用複製 XmlAnyElementAttribute(Name="<var>Y</var>", Namespace="<var>namespace</var>") 賦予屬性。
基类型是 final 扩展。
Basistypen er den endelige udvidelse.
Het basistype is de eindextensie.
النوع الأساسي هو الملحق النهائي.
Základním typem je konečné rozšíření.
O tipo base é a extensão final.
這個基底型別是最終的擴充。
Le type de base est l'extension finale.
Perustyyppi on lopullinen laajennus.
Il tipo di base è l'estensione finale.
Bastypen är final=extension.
Der Basistyp ist die letzte Erweiterung.
Typ podstawowy jest rozszerzeniem końcowym.
הסוג הבסיסי הוא הרחבה של final.
기본 형식은 final extension입니다.
Ο βασικός τύπος είναι η τελική επέκταση.
Basistypen er endelig utvidelse.
Данный базовый тип является окончательным расширением.
ベース型が final extension です。
Az alaptípus a végső kiterjesztés.
O tipo base é a extensão final.
El tipo base es la extensión final.
Temel tür son uzantıdır.
基类型是 final 扩展。
這個基底型別是最終的擴充。
Geçersiz öznitelik kısıtlaması.
Restricción de atributo no válida.
Ogiltig attributbegränsning.
Nieprawidłowe ograniczenie atrybutu.
Restrição de atributo inválida.
Недопустимое ограничение атрибута.
Restrição de atributo inválida.
قيد سمة غير صالح. نوع السمة المشتق ليس قيدًا صالحًا لنوع السمة الأساسي.
無效的屬性限制。
无效的属性限制。
Ugyldig attributbegrænsning.
Neplatné omezení atributů
Ongeldige attribuutbeperking.
无效的特性限制。派生特性的类型不是基本特性的类型的有效限制。
無效的屬性限制。衍生的屬性型別不是基底屬性型別的有效限制。
Virheellinen määriterajoitus.
Restriction d'attribut non valide.
Ungültige Attributeeinschränkung.
Ο περιορισμός του χαρακτηριστικού δεν είναι έγκυρος.
מגבלת תכונה לא חוקית. סוג התכונה שנגזר אינו מהווה מגבלה חוקית של סוג התכונה הבסיסי.
Érvénytelen attribútumkorlátozás.
Restrizione di attributo non valida.
無効な属性制限です。
특성 restriction이 잘못되었습니다.
Ugyldig attributtbegrensning.
Elementet <var>X</var> har ett ogiltigt värde enligt sin datatyp.
根據其資料型別,'<var>X</var>' 項目 (Element) 有無效的值。
L'élément '<var>X</var>' a une valeur non valide selon son type de données.
'<var>X</var>' 要素はデータ型に対して無効な値です。
Elementin <var>X</var> arvo on virheellinen sen tietotyyppiin nähden.
Hodnota prvku <var>X</var> je vzhledem k jeho datovému typu neplatná.
O elemento '<var>X</var>' tem um valor inválido de acordo com o respectivo tipo de dados.
'<var>X</var>' 요소 값의 데이터 형식이 잘못되었습니다.
العنصر '<var>X</var>' له قيمة غير صالحة وفقًا لنوع البيانات الخاص به.
“<var>X</var>”元素具有相对于其数据类型无效的值。
Das <var>X</var>-Element hat einen ungültig Wert, abhängig von seinem Datentyp.
Element '<var>X</var>' ma nieprawidłową wartość przy uwzględnieniu jego typu danych.
A(z) „<var>X</var>” elem a saját adattípusa alapján érvénytelen értékű.
Το στοιχείο '<var>X</var>' δεν έχει έγκυρη τιμή σύμφωνα με τον τύπο δεδομένων του.
Элемент '<var>X</var>' имеет значение, недопустимое для его типа данных.
האלמנט '<var>X</var>' כולל ערך לא חוקי לפי סוג הנתונים שלו.
'<var>X</var>' öğesi kendi veri türüne göre geçersiz bir değere sahip.
Elemento '<var>X</var>' tem um valor inválido de acordo com seu tipo de dados.
Het element <var>X</var> heeft een ongeldige waarde volgens het gegevenstype.
Elementet '<var>X</var>' har en ugyldig værdi ifølge sin datatype.
El elemento '<var>X</var>' tiene un valor no válido según el tipo de datos.
Elementet <var>X</var> har en ugyldig verdi i henhold til datatypen.
L'elemento '<var>X</var>' ha un valore non valido in relazione al tipo di dati.
根据数据类型,“<var>X</var>”元素的值无效。
根據其資料型別,'<var>X</var>' 項目的數值無效。
以 'xml' 為開頭的命名空間限定詞為保留字,不可以使用於使用者指定的命名空間。
إن مؤهلات مساحة الاسم التي تبدأ بـ 'xml' محجوزة ولا يمكن استخدامها في مساحات الأسماء المحددة من قبل المستخدم.
以“xml”开头的命名空间限定符被保留,不能在用户指定的命名空间中使用。
Nimitilan tarkenteet, jotka alkavat merkeillä xml, on varattu, eikä niitä voi käyttää käyttäjän määrittämissä nimitiloissa.
Τα προσδιοριστικά χώρων ονομάτων που αρχίζουν από 'xml' είναι δεσμευμένα και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σε χώρους ονομάτων που έχουν προσδιοριστεί από το χρήστη.
'xml' で始まる名前空間修飾子は保存されていて、ユーザー指定の名前空間では使用できません。
I qualificatori degli spazi dei nomi che iniziano con 'xml' sono riservati e non possono essere utilizzati per gli spazi dei nomi specificati dagli utenti.
Les qualificateurs d'espaces de noms commençant par 'xml' sont réservés et ne peuvent pas être utilisés dans des espaces de noms spécifiés par l'utilisateur.
מזהי טווח שמות המתחילים ב- 'XML' הם שמורים ואין אפשרות להשתמש בהם בטווחי שמות המוגדרים על-ידי משתמש
Os qualificadores de espaço de nome que começam por 'xml' estão reservados e não podem ser utilizados em espaços de nome especificados pelo utilizador.
Az „xml” kezdetű névtérminősítők fenn vannak tartva, és nem használhatók a felhasználó által megadott névterekhez.
Квалификаторы пространства имен, начинающиеся с xml, зарезервированы и не могут использоваться в пространствах имен, задаваемых пользователями.
Obszar nazw kwalifikatorów rozpoczynających się od 'xml' jest zarezerwowany i nie może być używany w obszarach nazw określonych przez użytkownika.
'xml'로 시작하는 네임스페이스 한정자는 예약되어 있으므로 사용자 지정 네임스페이스에 사용할 수 없습니다.
Navneområdekvalifikatorer som begynner med "xml", er reserverte og kan ikke brukes i brukerdefinerte navneområder.
Los calificadores del espacio de nombres que empiezan por 'xml' están reservados y no se pueden utilizar en espacios de nombres especificados por el usuario.
Os qualificadores de espaço para nome iniciados por 'xml' são reservados e não podem ser usados em espaço para nome especificados pelo usuário.
Namespacequalifizierer, die mit 'xml' beginnen, sind reserviert und können nicht in benutzerdefinierten Namespaces verwendet werden.
Namnområdeskvalificerare som börjar med xml är reserverade och kan inte användas i användardefinierade namnområden.
'xml' ile başlayan ad alanı niteleyicileri ayrılmıştır ve kullanıcı tanımlı ad alanlarında kullanılamaz.
以“xml”开头的命名空间限定符被保留,不能在用户指定的命名空间中使用。
以 'xml' 為開頭的命名空間限定詞為保留字,不可以使用於使用者指定的命名空間。
Kvalifikátory oboru názvů začínající řetězcem xml jsou vyhrazeny a nelze je použít v oborech názvů zadaných uživatelem.
Navneområdekvalifikatorer, der begynder med 'xml', er reserverede og kan ikke anvendes i brugerdefinerede navneområder.
Naamruimtekwalificaties die beginnen met xml zijn gereserveerd en kunnen niet worden gebruikt in door de gebruiker opgegeven naamruimten
إذا كان يجري إعادة تعريف النوع، فيجب أن يكون النوع الأساسي ذاتي المرجعية.
如果类型正在被重定义,则基类型必须自引用。
如果要重新定義型別,基底型別必須是自我參考。
Je-li typ předefinován, musí základní typ odkazovat sám na sebe.
Hvis typen skal omdefineres, skal basistypen referere til sig selv.
Als het type opnieuw wordt gedefinieerd, moet het basistype naar zichzelf verwijzen.
Jos tyyppi määritetään uudelleen, perustyypin on oltava itseensä uudelleenviittaava.
Si le type est redéfini, le type de base doit être auto-référencé.
Wenn ein Typ neu definiert wird, muss der Basistyp auf sich selbst verweisen.
Εάν γίνεται επαναπροσδιορισμός του τύπου, τότε ο βασικός τύπος πρέπει να είναι αναφορά στον εαυτό του.
אם הסוג מוגדר מחדש, הסוג הבסיסי צריך להיות הפניה עצמית.
Ha a típus újradefiniálása van folyamatban, az alaptípusnak ismételten önmagára hivatkozónak kell lennie.
Se il tipo viene ridefinito, il tipo di base deve fare riferimento a se stesso.
型が再定義される場合、ベース型は自己再参照でなければなりません。
형식이 다시 정의되는 경우 기본 형식은 자신을 다시 참조해야 합니다.
Hvis typen omdefineres, må basistypen være selvrefererende.
Jeśli typ jest przedefiniowywany, typ podstawowy musi być odwołaniem do samego siebie.
Se o tipo estiver sendo redefinido, o tipo base deverá fazer referência a si mesmo.
Se o tipo estiver a ser redefinido, o tipo base terá de fazer referência a si próprio.
Если тип переопределяется, то базовый тип должен являться рекурсивной ссылкой.
Si se está redefiniendo el tipo, el tipo base tiene que hacer referencia a sí mismo.
Om typen omdefinieras måste bastypen vara självrefererande.
Tür yeniden tanımlanıyorsa, temel tür kendine yeniden başvuru olmalıdır.
如果类型正在重新定义,则基类型必须自引用。
如果要重新定義型別,基底型別必須是自我參考。
Beperking voor eenvoudige inhoud moet onderliggend element van eenvoudig type hebben als het inhoudstype van het basistype geen definitie van een eenvoudig type is,
Une restriction de contenu simple doit avoir un enfant type simple si le type de contenu du type de base n'est pas une définition de type simple,
Omezení jednoduchého obsahu musí obsahovat jednoduchý podřízený prvek, pokud typ obsahu základního typu není definicí jednoduchého typu,
Yksinkertaisella sisältörajoituksella on oltava yksinkertainen alityyppi, jos perustyypin sisältötyyppi ei ole yksinkertainen tyyppimääritys.
Az egyszerű tartalom korlátozásához meg kell adni egy egyszerű típusú gyermeket, ha az alaptípus tartalomtípusa nem egyszerű típusú definíció.
Ο απλός περιορισμός περιεχομένου πρέπει να έχει θυγατρικό απλού τύπου αν ο τύπος περιεχομένου του βασικού τύπου δεν είναι ορισμός απλού τύπου,
En simpel indholdsbegrænsning skal have en simpel underordnet type, hvis basistypens indholdstype ikke er en simpel typedefinition,
シンプル コンテンツ制限は、ベース型のコンテンツ型が simple 型の定義でない場合は、simple 型の子を持たなければなりません。
Restrição de conteúdo simples deverá ter um tipo filho simples se o tipo de conteúdo do tipo base não for uma definição de tipo simples.
A restrição de conteúdo simples tem de ter um tipo subordinado simples se o tipo de conteúdo do tipo base não for uma definição de tipo simples,
Enkel innholdsbegrensning må ha en underordnet enkel type hvis innholdstypen for basistypen ikke er en enkel typedefinisjon,
Die einfache Inhaltseinschränkung muss einen einfachen Typ haben, wenn der Inhaltstyp des Basistyps keine einfache Typendefinition ist.
En enkel innehållsbegränsning måste ha en enkel underordnad typ om innehållstypen för bastypen inte är en enkel typdefinition.
La restricción de contenido simple debe tener un tipo secundario simple si el tipo de contenido del tipo base no es una definición de tipo simple.
Ograniczenie prostej zawartości musi mieć element podrzędny typu prostego, jeśli typ zawartości typu podstawowego nie jest definicją typu prostego,
Если тип содержимого базового типа не является определением простого типа, ограничение простого содержимого должно содержать потомка простого типа,
Una restrizione di contenuto semplice deve avere un elemento figlio di tipo semplice, se il tipo di contenuto del tipo base non è una definizione di tipo semplice.
기본 형식의 내용 형식이 단순 형식 정의가 아닌 경우 단순 내용 제한에 단순 형식 자식이 있어야 합니다.
למגבלת תוכן פשוט חייב להיות צאצא מסוג פשוט אם סוג התוכן של סוג הבסיס אינו הגדרה של סוג פשוט.
Temel türün içerik türü basit türde bir tanım değilse, basit içerik kısıtlamasının basit türde bir altı olmalıdır,
يجب أن يكون لقيد المحتوى البسيط تابع نوع بسيط إذا لم يكن نوع المحتوى للنوع الأساسي هو تعريف نوع بسيطً.
如果基类型的内容类型不是简单类型定义,则简单内容限制必须有简单类型子级,
當基底型別的內容型別並非為簡單型別定義時,簡單內容限制必須要有簡單型別的子系。
如果基本类型的内容类型不是简单类型定义,则简单内容限制必须有简单类型子级。
當基底型別的內容型別並非為簡單型別定義時,簡單內容限制必須要有簡單型別的子系。
See catalog page for all messages.