The service
Messages on page
Noden, som skal fjernes, er ikke underordnet denne node.
要移除的節點不是這個節點的子項。
Uzel, který má být odebrán, není podřízeným uzlem tohoto uzlu.
Poistettava solmu ei ole tämän solmun alisolmu.
Der zu entfernende Knoten ist diesem Knoten nicht untergeordnet.
Het knooppunt dat moet worden verwijderd, is geen onderliggend knooppunt van dit knooppunt.
Ο κόμβος προς κατάργηση δεν είναι θυγατρικός αυτού του κόμβου.
הצומת להסרה אינו צאצא של צומת זה.
削除するノードはこのノードの子ではありません。
Az eltávolítandó csomópont nem gyermeke ennek a csomópontnak.
Le noeud à supprimer n'est pas un enfant de ce noeud.
Noden som skal fjernes, er ikke underordnet denne noden.
Il nodo da rimuovere non è figlio di questo nodo.
O nó a ser removido não é um elemento subordinado deste nó.
O nó a ser removido não é um filho deste nó.
Węzeł, który ma zostać usunięty, nie jest elementem podrzędnym tego węzła.
제거할 노드가 이 노드의 자식이 아닙니다.
Kaldırılacak düğüm bu düğümün alt düğümü değil.
El nodo que desea eliminar no es un nodo secundario de este nodo.
Подлежащий удалению узел не является дочерним по отношению к этому узлу.
Noden som ska tas bort är inte en underordnad nod till den här noden.
العقدة المراد إزالتها ليست تابعة لهذه العقدة.
要移除的节点不是此节点的子级。
要移除的节点不是此节点的子级。
要移除的節點不是這個節點的子系。
无效的命名空间声明。
Ugyldig navneområdeerklæring.
التصريح عن مساحة الاسم غير صالح.
無效的命名空間宣告。
Neplatná deklarace oboru názvů
Ongeldige naamruimtedeclaratie.
הצהרת טווח שמות לא חוקית.
Ungültige Namespacedeklaration.
Η δήλωση χώρου ονομάτων δεν είναι έγκυρη.
Déclaration d'espace de noms non valide.
Virheellinen nimitilan määritys.
Érvénytelen névtér-deklaráció.
네임스페이스 선언이 잘못되었습니다.
Dichiarazione di spazio dei nomi non valida.
無効な名前空間宣言です。
Ugyldig navneområdedeklarasjon.
Nieprawidłowa deklaracja obszaru nazw.
Declaração de espaço para nome inválida.
Declaração de espaço de nome inválida.
Недопустимое объявление пространства имен.
Declaración de espacio de nombres no válida.
Ogiltig namnområdesdeklaration.
Geçersiz ad alanı bildirimi.
无效的命名空间声明。
無效的命名空間宣告。
تحتوي السلسلة الخاصة بالمسافة البيضاء على حرف غير صالح.
空白字符串包含无效的字符。
空格的字串包含無效的字元。
Řetězec pro prázdné znaky obsahuje nesprávný znak.
Strengen med blanktegn indeholder et ugyldigt tegn.
De tekenreeks voor spaties bevat een ongeldig teken.
Valkoisen alueen merkkijono sisältää virheellisen merkin.
La chaîne pour l'espace blanc contient un caractère non valide.
Die Zeichenfolge für Leerstellen enthält ein ungültiges Zeichen.
Η συμβολοσειρά για κενό διάστημα περιέχει ένα χαρακτήρα που δεν είναι έγκυρος.
המחרוזת עבור רווח לבן מכילה תו לא חוקי.
Az üres karakterlánc érvénytelen karaktert tartalmaz.
La stringa per lo spazio vuoto contiene un carattere non valido.
スペース文字列に無効な文字が含まれています。
공백 문자열에 잘못된 문자가 있습니다.
Strengen for mellomrom inneholder et ugyldig tegn.
Ciąg dla odstępu zawiera nieprawidłowy znak.
A seqüência para espaço em branco contém um caractere inválido.
A cadeia para o espaço em branco contém um carácter inválido.
Строка пробелов и знаков табуляции содержит недопустимый знак.
La cadena para el espacio en blanco contiene un carácter no válido.
Blankstegssträngen innehåller ett ogiltigt tecken.
Boşluk karakterleri dizesi geçersiz karakter içeriyor.
空白字符串包含无效的字符。
空格的字串包含無效的字元。
O elemento não é permitido quando o conteúdo estiver vazio ou for textOnly.
Element is niet toegestaan wanneer de inhoud empty of textOnly is.
Az elem nem engedélyezett, ha a tartalom üres vagy textOnly.
コンテンツが empty または textOnly のときは、要素を使用できません。
Element ist nicht zugelassen, wenn der Inhalt 'empty' oder 'textOnly' ist.
Το στοιχείο δεν επιτρέπεται όταν το περιεχόμενο είναι empty ή textOnly.
Elementtiä ei sallita, kun sisältö on tyhjä tai muotoa textOnly.
내용이 empty 또는 textOnly인 경우 요소를 사용할 수 없습니다.
Element er ikke tillatt når innholdet er tomt eller textOnly.
Elemento non consentito quando il contenuto è empty o textOnly.
אלמנט אינו מותר כאשר התוכן הוא ריק או textOnly.
İçerik boş veya textOnly olduğunda öğeye izin verilmez.
No está permitido el elemento cuando el contenido está vacío o es textOnly.
O elemento não é permitido quando o conteúdo está vazio ou é textOnly.
Elementet tillåts inte när innehållet är empty eller textOnly.
Element jest niedozwolony, gdy zawartość jest pusta lub textOnly.
Элемент не разрешен, когда содержимое пусто или является textOnly.
L'élément n'est pas autorisé lorsque le contenu est empty ou textOnly.
غير مسموح بالعنصر عندما يكون المحتوى فارغًا أو نصًا فقط.
当内容为空或 textOnly 时,不允许使用元素。
當內容為 empty 或 textOnly 時不可以是項目 (Element)。
Prvek není povolen, pokud je obsah prázdný nebo typu textOnly.
Element er ikke tilladt, hvis indholdet er tomt eller textOnly.
当内容为 empty 或 textOnly 时,不允许使用元素。
當內容為 empty 或 textOnly 時不可是項目。
الطول الفعلي أقل من قيمة MinLength.
Skutečná délka je menší než hodnota Minlength.
De feitelijke lengte is kleiner dan de Minlength-waarde.
实际长度小于 Minlength 值。
實際長度小於 Minlength 的值。
Den faktiske længde er mindre end værdien Minlength.
Gerçek uzunluk Minlength değerinden küçük.
実際の値が Minlength 値より少ないです。
Todellinen pituus on pienempi kuin Minlength-arvo.
האורך הממשי קטן מהערך MinLength.
La longueur actuelle est inférieure à la valeur Minlength.
A tényleges hosszúság kisebb, mint Minlength értéke.
Die tatsächliche Länge ist kleiner als der Minlength-Wert.
실제 길이가 MinLength 값보다 작습니다.
Den faktiske lengden er mindre enn Minlength-verdien.
Το πραγματικό μήκος είναι μικρότερο από την τιμή Minlength.
O comprimento real é menor do que o valor de Minlength.
La longitud actual es menor que el valor de Minlength.
Längden är mindre än Minlength-värdet.
Фактическая длина меньше значения Minlength.
La lunghezza effettiva è minore del valore di Minlength.
Rzeczywista długość jest mniejsza niż wartość Minlength.
O comprimento real é inferior ao valor Minlength.
实际长度小于 MinLength 值。
實際長度小於 MinLength 的值。
القيم 'substitution' و'list' و'union' غير صالحة للسمة النهائية على العنصر.
Værdierne 'substitution', 'list' eller 'union' er ugyldige for attributten 'final' i elementet.
Die Werte 'substitution', 'list' oder 'union' sind für das final-Attribut im Element ungültig.
對項目上的 final 屬性而言,'substitution'、'list' 或 'union' 均為無效值。
Arvot substitution, list ja union eivät kelpaa elementin loppumääritteeksi.
值“substitution”、“list”或“union”对于元素上的 final 属性无效。
De waarden substitution, list of union zijn ongeldig voor het final-attribuut bij het element.
Les valeurs 'substitution', 'list' ou 'union' ne sont pas valides pour l'attribut final de l'élément.
Hodnoty substitution, list a union jsou pro atribut final prvku neplatné.
הערכים 'substitution', 'list' ו- 'union' אינם חוקיים עבור התכונה הסופית באלמנט.
Wartość 'substitution', 'list' lub 'union' są nieprawidłowe dla atrybutu końcowego elementu.
Οι τιμές 'substitution', 'list' ή 'union' δεν είναι έγκυρες για το χαρακτηριστικό final στο στοιχείο.
Os valores 'substitution', 'list' ou 'union' são inválidos para o atributo final no elemento.
A „substitution”, a „list” vagy a „union” érték érvénytelen az elem legutolsó attribútumaként.
Värdena substitution, list eller union är ogiltiga för attributet final i elementet.
'substitution', 'list' 또는 'union' 값은 요소의 final 특성에 사용할 수 없습니다.
要素の最後の属性に対して、値 'substitution'、'list'、または 'union' が無効です。
I valori 'substitution', 'list' e 'union' non sono validi per l'attributo final dell'elemento.
Verdiene "substitution", "list" eller "union" er ugyldige for "final"-attributtet i elementet.
Os valores 'substitution', 'list' ou 'union' são inválidos para o atributo final do elemento.
Los valores 'substitution', 'list' o 'union' no son válidos para el atributo final del elemento.
'substitution', 'list' ve 'union' değerleri öğe üzerindeki final özniteliği için geçersizdir.
Значения substitution, list и union для атрибута final элемента являются недопустимыми.
值“substitution”、“list”和“union”对于元素上的 final 特性无效。
對項目上的 final 屬性而言,'substitution'、'list' 和 'union' 均為無效值。
項目不可以含有文字或空白字元。內容模型為空白。
لا يمكن أن يحتوي العنصر على نص أو مسافة بيضاء. إن طراز المحتوى فارغ.
元素不能包含文本或空白。内容模型为空。
Prvek nesmí obsahovat text ani prázdné znaky. Obsahový model je prázdný.
Az elem nem tartalmazhat szöveget vagy üres karaktert. A tartalommodell üres.
Het element kan geen tekst of alleen spaties bevatten. Het inhoudsmodel is leeg.
L'élément ne peut pas contenir de texte ou d'espace vide. Le modèle de contenu est vide.
Elementet må ikke indeholde tekst eller blanktegn. Indholdsmodellen er tom.
Das Element darf keinen Text oder Leerzeichen enthalten. Das Inhaltsmodell ist leer.
Elementti ei voi sisältää tekstiä tai välilyöntiä. Sisältömalli on tyhjä.
L'elemento non può contenere testo o spazi. Il modello di contenuto è vuoto.
Το στοιχείο δεν είναι δυνατό να περιέχει κείμενο ή κενά διαστήματα. Το μοντέλο περιεχομένου είναι κενό.
אלמנט אינו יכול להכיל טקסט או רווח לבן. מודל התוכן ריק.
要素にはテキストまたはスペースは使用できません。コンテンツ モデルが空です。
요소는 텍스트 또는 공백을 포함할 수 없습니다. 컨텐트 모델이 비어 있습니다.
Elementet kan ikke inneholde tekst eller mellomrom. Innholdsmodellen er tom.
Element nie może zawierać tekstu lub odstępów. Model zawartości jest pusty.
O elemento não pode conter texto ou espaço em branco. O modelo de conteúdo é vazio.
O elemento não pode conter texto ou espaços em branco. O modelo de conteúdo está vazio.
Данный элемент не может содержать текст и пробелы. Модель содержимого пуста.
El elemento no contiene texto o espacios en blanco. El modelo de contenido está vacío.
Elementet får inte innehålla text eller blanksteg. Innehållsmodellen är tom.
Öğe metin veya boşluk içeremez. İçerik modeli boş.
元素不能包含文本或空白。内容模型为空。
項目不可以含有文字或空白字元。內容模型為空白。
هذه واجهة تقييد TotalDigits مكررة.
这是一个重复的 TotalDigits 约束方面。
這是重複的 TotalDigits 條件約束 Facet。
Toto je duplicitní omezující podmínka TotalDigits.
Denne TotalDigits-begrænsningsfacet er en dublet.
Dit is een dubbel TotalDigits-beperkingsfacet.
Tämä on kaksinkertainen TotalDigits-rajoitusvaihe.
Il s'agit d'une facette de contrainte TotalDigits dupliquée.
Doppelter TotalDigits-Einschränkungsaspekt.
Αυτός είναι ένας πανομοιότυπος περιορισμός του TotalDigits.
זהו היבט מאלץ TotalDigits כפול.
Ez egy kettőzött TotalDigits korlátozási dimenzió.
Facet vincolante TotalDigits duplicato.
TotalDigits 制約ファセットが重複しています。
중복 TotalDigits 제약 패싯입니다.
Dette er en duplikat av den begrensende egenskapen TotalDigits.
To jest zduplikowany element TotalDigits ograniczający aspekt.
Este é um aspecto de restrições TotalDigits duplicado.
Trata-se de um aspecto de restrições TotalDigits duplicado.
Это повторяющийся ограничивающий аспект TotalDigits.
Aspecto de restricción de TotalDigits duplicado.
Detta är en duplicerad TotalDigits-begränsningsaspekt.
Bu yinelenen bir TotalDigits kısıtlayan tarafı.
这是一个重复的 TotalDigits 约束方面。
這是重複的 TotalDigits 條件約束 Facet。
Tyyppiarvoa ei voi olla, kun määritteen xsi:nil arvo on true.
Il ne peut y avoir aucune valeur type lorsque l'attribut xsi:nil a la valeur true.
Es darf kein Typenwert vorhanden sein, wenn das Attribut 'xsi:nil' ist und den Wert 'true' hat.
Δεν πρέπει να υπάρχει τιμή τύπου όταν υπάρχει χαρακτηριστικό xsi:nil με τιμή true.
אסור שיהיה ערך סוג כאשר התכונה היא 'xsi:nil' והיא כוללת את הערך 'true'.
Típusérték nem megengedett, ha az attribútum „TRUE” értékű xsi:nil.
Quando è presente l'attributo xsi:nil con valore true, non deve essere presente alcun valore type.
属性が xsi:nil および値が true の場合、型の値は存在できません。
값이 true인 xsi:nil 특성이 있을 경우에는 형식 값이 없어야 합니다.
Det kan ikke være noen typeverdi når det finnes et "xsi:nil"-attributt med verdien True.
Nie może być wartości typu, jeśli atrybut to xsi:nil i ma on wartość True (prawda).
Não deverá haver valor de tipo quando o atributo for xsi:nil e o valor for true.
Não deverá haver um valor de tipo quando o atributo for xsi:nil e tiver um valor true.
При атрибуте xsi:nil со значением true не должно использоваться значений типа.
No debe haber ningún valor de tipo cuando el atributo es xsi:nil y tiene el valor true.
Det får inte finnas ett typvärde när attributet är xsi:nil och har värdet True.
Öznitelik xsi:nil olduğunda ve değeri true olduğunda tür değeri olmamalıdır.
لا يمكن أن توجد قيمة نوع عندما تكون السمة هي 'xsi:nil' ولها القيمة 'true'.
当属性为 xsi:nil 且该属性的值为真时,不得有类型值。
當屬性為 xsi:nil 且值為 True 時,不可有型別值。
Nemůže být uvedena hodnota typu, pokud je atributem xsi:nil a má hodnotu true.
Der må ikke være en typeværdi, når attributten er xsi:nil og har værdien 'true'.
Er mag geen type-waarde aanwezig zijn als een attribuut xsi:nil is met de waarde true.
当特性为“xsi:nil”且值为“true”时,不得有类型值。
當屬性為 'xsi:nil' 且值為 'true' 時,不可有型別值。
مرجع معاد للسمة.
循环属性引用。
循環屬性參考。
Cyklický odkaz na atribut
Cirkulær reference til en attribut.
Kringverwijzing naar attribuut.
Määritteen kehäviittaus.
Référence d'attribut circulaire.
Zirkulärer Attributeverweis.
Κυκλική αναφορά σε χαρακτηριστικό.
הפניה מעגלית לתכונה.
Körkörös hivatkozás attribútumra.
Riferimento circolare a un attributo.
属性の循環参照です。
순환 특성 참조입니다.
Sirkelreferanse for attributt.
Cykliczne odwołanie do atrybutu.
Referência de atributo circular.
Referência de atributos circular.
Циклическая ссылка на атрибут.
Referencia circular a atributos.
Cirkelreferens för attribut.
Döngüsel öznitelik başvurusu.
循环特性引用。
循環屬性參考。
See catalog page for all messages.