The service
Messages on page
Fel vid reflektion av egenskapen <var>Property Name</var>.
プロパティ '<var>Property Name</var>' を反映中にエラーが発生しました。
Erro ao refletir propriedade '<var>Property Name</var>'.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την απεικόνιση της ιδιότητας '<var>Property Name</var>'.
Возникла ошибка при отражении свойства '<var>Property Name</var>'.
Error al reflejar la propiedad '<var>Property Name</var>'.
'<var>Property Name</var>' özelliği yansıtılırken bir hata oluştu.
'<var>Property Name</var>' 속성을 반영하는 동안 오류가 발생했습니다.
Det oppstod en feil under gjenspeiling av egenskapen <var>Property Name</var>.
Erro ao reflectir a propriedade '<var>Property Name</var>'.
אירעה שגיאה בעת שיקוף המאפיין '<var>Property Name</var>'.
Hiba történt a következő tulajdonság reflexiós generálásakor: „<var>Property Name</var>”.
Une erreur s'est produite lors de la réflexion de la propriété '<var>Property Name</var>'.
Er is een fout opgetreden bij het weergeven van eigenschap <var>Property Name</var>.
Der opstod en fejl under refleksion af egenskaben '<var>Property Name</var>'.
Tapahtui virhe näytettäessä ominaisuutta <var>Property Name</var>.
Fehler beim Reflektieren der Eigenschaft '<var>Property Name</var>'.
Wystąpił błąd w czasie wykonywania odbicia właściwości '<var>Property Name</var>'.
Errore nella reflection della proprietà '<var>Property Name</var>'.
حدث خطأ أثناء عكس الخاصية '<var>Property Name</var>'.
反射属性“<var>Property Name</var>”时出错。
反映屬性 '<var>Property Name</var>' 時發生錯誤。
Při reflexi vlastnosti <var>Property Name</var> došlo k chybě.
反射属性“<var>Property Name</var>”时出错。
反映屬性 '<var>Property Name</var>' 時發生錯誤。
In diesem Schema ist Namespace '<var>namespace</var>' nicht für den Verweis verfügbar.
Ο χώρος ονομάτων '<var>namespace</var>' δεν είναι διαθέσιμος για αναφορά σε αυτό το σχήμα.
Nimitilaan <var>namespace</var> ei voida viitata tässä mallissa.
Der kan ikke refereres til navneområdet '<var>namespace</var>' i dette skema.
L'espace de noms '<var>namespace</var>' n'est pas disponible pour être référencé dans ce schéma.
Naamruimte <var>namespace</var> is niet beschikbaar om naar te worden verwezen in dit schema.
Na obor názvů <var>namespace</var> nelze odkazovat v tomto schématu.
命名空間 '<var>namespace</var>' 不能在這個結構描述中參考。
在此架构中不能引用命名空间“<var>namespace</var>”。
مساحة الاسم '<var>namespace</var>' غير متوفرة لكي تتم الإشارة إليها في هذا المخطط.
네임스페이스 '<var>namespace</var>'을(를) 이 스키마에서 참조할 수 없습니다.
名前空間 '<var>namespace</var>' はこのスキーマでの参照には使用できません。
טווח השמות '<var>namespace</var>' אינו זמין להפניה בסכימה זו.
Spazio dei nomi '<var>namespace</var>' non disponibile. Non è possibile farvi riferimento nello schema corrente.
Ebből a sémából nem hivatkozható a következő névtér: „<var>namespace</var>”.
Obszar nazw '<var>namespace</var>' jest niedostępny dla odwołań w tym schemacie.
O espaço de nome '<var>namespace</var>' não está disponível para ser referido neste esquema.
Пространство имен '<var>namespace</var>' недоступно для ссылок в этой схеме.
Navneområdet <var>namespace</var> er ikke tilgjengelig for referanse i dette skjemaet.
O espaço para nome '<var>namespace</var>' não está disponível para ser mencionado neste esquema.
El espacio de nombres '<var>namespace</var>' no está disponible para hacer una referencia en este esquema.
'<var>namespace</var>' ad alanı bu şemada başvurulmak üzere kullanılamaz.
Det går inte att referera till namnområdet <var>namespace</var> i det här schemat eftersom det inte är tillgängligt.
在此架构中不能引用命名空间“<var>namespace</var>”。
命名空間 '<var>namespace</var>' 不能在這個結構描述中參考。
Elementin nimen etuliite ei voi alkaa merkeillä xml.
הקידומת של שם אלמנט אינה יכולה להתחיל ב- 'xml'.
Das Präfix eines Elementnamens darf nicht mit 'xml' beginnen.
لا يمكن أن تبدأ بادئة اسم العنصر بـ 'xml'.
Předpona názvu prvku nemůže začínat řetězcem xml.
元素名称的前缀不能以“xml”开头。
項目 (Element) 名稱的前置詞不可以 'xml' 開頭。
Το πρόθεμα ενός ονόματος στοιχείου δεν είναι δυνατό να ξεκινά με 'xml'.
Le préfixe d'un nom d'élément ne peut pas commencer par 'xml'.
Het voorvoegsel van een elementnaam mag niet beginnen met xml.
Præfikset til et elementnavn må ikke begynde med 'xml'.
요소 이름 접두사는 'xml'로 시작할 수 없습니다.
Il prefisso di un nome di elemento non può iniziare con 'xml'.
Prefiks nazwy elementu nie może rozpoczynać się od 'xml'.
O prefixo de um nome de elemento não pode começar por 'xml'.
Elemnév nem kezdődhet „xml” előtaggal.
要素名のプレフィックスを 'xml' で始めることはできません。
Префикс имени элемента не может начинаться с 'xml'.
O prefixo do nome de um elemento não pode iniciar por 'xml'.
El prefijo del nombre de un elemento no puede empezar con 'xml'.
Prefikset for et elementnavn kan ikke begynne med "xml".
Prefixet för ett elementnamn får inte börja med xml.
Öğe adının öneki 'xml' ile başlayamaz.
元素名称的前缀不能以“xml”开头。
項目名稱的前置詞不可以 'xml' 開頭。
Falta esquema targetNamespace="<var>namespace</var>".
Skemaet targetNamespace="<var>namespace</var>" mangler.
Ontbrekend schema targetNamespace=<var>namespace</var>.
缺少架构 targetNamespace=“<var>namespace</var>”。
Schéma targetNamespace=<var>namespace</var> nebylo nalezeno.
遺漏結構描述 targetNamespace="<var>namespace</var>"。
المخطط targetNamespace="<var>namespace</var>" مفقود.
Puuttuva rakenne targetNamespace=<var>namespace</var>.
Hiányzó séma. targetNamespace=„<var>namespace</var>”.
Fehlendes Schema targetNamespace="<var>namespace</var>".
חסרה סכימה targetNamespace="<var>namespace</var>".
targetNamespace="<var>namespace</var>" schéma manquant.
Λείπει το σχήμα targetNamespace="<var>namespace</var>".
Schema targetNamespace="<var>namespace</var>" mancante.
스키마 targetNamespace="<var>namespace</var>"이(가) 없습니다.
Esquema em falta targetNamespace="<var>namespace</var>".
Manglende skjema targetNamespace="<var>namespace</var>".
Brak schematu targetNamespace="<var>namespace</var>".
Отсутствует схема targetNamespace="<var>namespace</var>".
スキーマ targetNamespace="<var>namespace</var>" が見つかりません。
Esquema targetNamespace inexistente="<var>namespace</var>".
targetNamespace="<var>namespace</var>" şeması eksik.
Schemat med targetNamespace=<var>namespace</var> saknas.
缺少架构 targetNamespace=“<var>namespace</var>”。
遺漏結構描述 targetNamespace="<var>namespace</var>"。
Er wordt een interne subset of het einde van de DOCTYPE-declaratie verwacht.
Forventer en intern delmængde eller afslutningen af DOCTYPE-erklæringen.
توقع مجموعة فرعية داخلية أو نهاية التصريح عن DOCTYPE.
应为内部子集或 DOCTYPE 声明的结尾。
Očekává se vnitřní podsada nebo konec deklarace DOCTYPE.
必須是外部子集或 DOCTYPE 宣告的結尾。
Odotetaan sisäistä aliryhmää tai DOCTYPE-määrityksen loppua.
Sous-ensemble interne ou fin de la déclaration DOCTYPE attendu.
Interne Teilmenge oder Ende der DOCTyp-Deklaration wurde erwartet.
Αναμένεται εσωτερικό υποσύνολο ή το τέλος της δήλωσης DOCTYPE.
נדרשת קבוצת משנה פנימית או סוף הצהרת DOCTYPE.
Itt belső alkészletnek vagy a DOCTYPE deklaráció lezárásának kellene szerepelnie.
Previsto un sottoinsieme interno o la fine della dichiarazione DOCTYPE.
内部サブセットまたは DOCTYPE 宣言の終わりが必要です。
내부 하위 집합 또는 DOCTYPE 선언의 끝이 필요합니다.
Forventer et internt delsett eller slutten på DOCTYPE-deklarasjonen.
Oczekiwano wewnętrznego podzbioru lub końca deklaracji DOCTYPE.
Esperando um subconjunto interno ou o fim da declaração DOCTYPE.
Era esperado um subconjunto interno ou o fim da declaração DOCTYPE.
Ожидается внутреннее подмножество или завершение объявления DOCTYPE.
Se esperaba un subconjunto interno o el final de la declaración DOCTYPE.
En intern delmängd eller slutet av DOCTYPE-deklarationen förväntas.
Bir iç küme veya DOCTYPE bildiriminin sonu bekleniyor.
应为内部子集或 DOCTYPE 声明的结尾。
必須是外部子集或 DOCTYPE 宣告的結尾。
إن '<var>X</var>' هو نوع سمة غير صالح.
<var>X</var> 是无效的属性类型。
<var>X</var> 是無效的屬性型別。
<var>X</var> je neplatný typ atributu.
<var>X</var> er en ugyldig attributtype.
<var>X</var> is een ongeldig attribuuttype.
<var>X</var> on virheellinen määritetyyppi.
<var>X</var> est un type d'attribut non valide.
'<var>X</var>' ist ein ungültiger Attributstyp.
Το <var>X</var> δεν είναι έγκυρος τύπος χαρακτηριστικού.
<var>X</var>' הוא סוג תכונה לא חוקי.
A(z) <var>X</var> érvénytelen attribútumtípus.
<var>X</var> è un tipo di attributo non valido.
'<var>X</var>' は無効な属性型です。
<var>X</var>은(는) 잘못된 특성 형식입니다.
<var>X</var> er en ugyldig attributtype.
Element <var>X</var> jest nieprawidłowym typem atrybutu.
<var>X</var> é um tipo de atributo inválido.
<var>X</var> é um tipo de atributo inválido.
<var>X</var> является недопустимым типом атрибута.
<var>X</var> es un tipo de atributo no válido.
<var>X</var> är en ogiltig attributtyp.
<var>X</var>, geçersiz bir öznitelik türü.
“<var>X</var>”是无效的特性类型。
<var>X</var> 是無效的屬性型別。
Tunniste <<var>X</var>> nimitilasta <var>namespace</var> oli odottamaton.
La balise <<var>X</var>> de l'espace de noms <var>namespace</var> n'est pas attendue.
<<var>X</var>>-Tag von Namespace '<var>namespace</var>' wird nicht erwartet.
Η ετικέτα <<var>X</var>>, από το χώρο ονομάτων <var>namespace</var>, δεν αναμένεται.
התג <<var>X</var>> מטווח השמות <var>namespace</var> אינו צפוי.
Nem várt <<var>X</var>> címke a következő névtérből: <var>namespace</var>.
Il tag <<var>X</var>>, appartenente allo spazio dei nomi <var>namespace</var> non è previsto.
名前空間 <var>namespace</var> の <<var>X</var>> タグは指定しないでください。
<var>namespace</var> 네임스페이스의 <<var>X</var>> 태그는 사용할 수 없습니다.
Forventer ikke koden <<var>X</var>> fra navneområdet <var>namespace</var>.
Nie oczekiwano tagu <<var>X</var>> z obszaru nazw <var>namespace</var>.
A marca <<var>X</var>> do espaço para nome <var>namespace</var> não é esperada.
A marca <<var>X</var>> do espaço de nome <var>namespace</var> não é esperada.
Тэг <<var>X</var>> из пространства имен <var>namespace</var> не предусматривается.
No se esperaba la etiqueta <<var>X</var>> del espacio de nombres <var>namespace</var>.
<<var>X</var>>-taggen från namnområdet <var>namespace</var> förväntas inte.
<var>namespace</var> ad alanından <<var>X</var>> etiketi beklenmiyor.
العلامة <<var>X</var>> من اسم المساحة <var>namespace</var> غير متوقعة.
命名空间 <var>namespace</var> 中的 <<var>X</var>> 标记是一个意外标记。
來自命名空間 <var>namespace</var> 的 <<var>X</var>> 標記不是預期需要。
Není očekávána značka <<var>X</var>> z oboru názvů <var>namespace</var>.
Koden <<var>X</var>> fra navneområdet <var>namespace</var> forventes ikke.
De <<var>X</var>>-code van de naamruimte <var>namespace</var> wordt niet verwacht.
命名空间 <var>namespace</var> 中不应有 <<var>X</var>> 标记。
不應該出現命名空間 <var>namespace</var> 的 <<var>X</var>> 標記。
اشتقاق الجزء غير صالح بسبب القيد.
通过限制派生粒子无效。
由限制產生的無效物件衍生。
Neplatné odvození částice podle omezení
Ugyldig partikelafledning efter begrænsning.
Ongeldige onderdeelafleiding door beperking.
Virheellinen osan johtaminen rajoituksen avulla.
Dérivation de partie par restriction non valide.
Ungültige Teilableitung nach Beschränkung.
Τα τμήματα που παράγονται από περιορισμό δεν είναι έγκυρα.
נגזרת חלק לא חוקית לפי מגבלה.
Érvénytelen a korlátozás szerinti alkotóelem-származtatás.
Derivazione della particella per restrizione non valida.
restriction による無効なパーティクルの派生です。
restriction에 의한 파티클 파생이 잘못되었습니다.
Ugyldig partikkelutledning ved begrensning.
Nieprawidłowe wyprowadzenie cząstki przez ograniczenie.
Derivação de partícula por restrição inválida.
Derivação de partícula inválida por restrição.
Недопустимое получение производной части путем ограничения.
Derivación de partícula por restricción no válida.
Ogiltig partikelhärledning efter begränsning.
Geçersiz kısıtlama kullanarak parçacık türetme.
通过限制派生粒子无效。
由限制產生的無效物件衍生。
تعذر ظهور العنصر 'include' في هذا الموقع.
“include”元素不能出现在此位置。
'include' 項目 (Element) 不可以出現在此處。
Prvek include nemůže být použit v tomto umístění.
Elementet 'include' kan ikke vises på denne placering.
Het include-element kan niet op deze locatie voorkomen.
Tässä sijainnissa ei voi olla include-elementtiä.
L'élément 'include' ne peut pas s'afficher à cet emplacement.
Das 'include'-Element darf an dieser Stelle nicht angezeigt werden.
Το στοιχείο 'include' δεν είναι δυνατό να εμφανίζεται σε αυτή τη θέση.
האלמנט 'include' אינו יכול להופיע במיקום זה.
Az „include” elem nem jelenhet meg ezen a helyen.
L'elemento 'include' non può trovarsi in questa posizione.
El elemento 'include' no puede aparecer en esta ubicación.
Elementet include får inte finnas på den här platsen.
'Include' öğesi bu konumda bulunamaz.
'include' 요소는 이 위치에 사용할 수 없습니다.
Element 'include' nie może pojawić się w tym miejscu.
"Include"-elementet kan ikke vises her.
O elemento 'include' não pode aparecer neste local.
'include' 要素はこの場所に指定できません。
Элемент include не может находиться в этом месте.
O elemento 'include' não pode aparecer nesta localização.
'include' 項目不可以出現在此處。
“include”元素不能出现在此位置。
Δεν είναι δυνατό να οριστεί το InnerXml για τον τρέχοντα κόμβο είτε επειδή είναι μόνο για ανάγνωση, είτε επειδή δεν μπορεί να έχει θυγατρικά.
カレント ノードに InnerXml を設定できません。このノードは読み取り専用か、子ノードを含んでいません。
InnerXml kann für den aktuellen Knoten nicht festgelegt werden, da der Knoten entweder schreibgeschützt ist oder keine untergeordneten Elemente haben darf.
Não é possível definir InnerXml para o nó atual porque ele é somente leitura ou não pode ter filhos.
אין אפשרות להגדיר את ה- 'InnerXml' עבור הצומת הנוכחי, מכיוון שהוא לקריאה בלבד שלא ניתן ליצור לו צאצאים.
Kan InnerXml voor het huidige knooppunt niet instellen omdat dit het kenmerk Alleen-lezen heeft of geen onderliggende elementen kan hebben.
يتعذر تعيين 'InnerXml' للعقدة الحالية إما لأنها للقراءة فقط أو لأنه من غير الممكن وجود توابع لها.
不能设置当前节点的 InnerXml,因为它是只读的或者不能有子级。
Az InnerXml nem állítható be az aktuális csomóponthoz, mert az vagy írásvédett, vagy nincs gyermekcsomópontja.
InnerXml kan ikke angives for den aktuelle node, fordi den er skrivebeskyttet, eller fordi den ikke kan have underordnede noder.
Não é possível definir InnerXml para o nó actual, uma vez que é só de leitura ou não pode ter elementos subordinados.
無法設定目前節點的 InnerXml,因為它是唯讀或不可以有子系。
Nykyisen solmun InnerXml-arvoa ei voi määrittää, koska se on vain luku -tilassa tai sillä ei voi olla alisolmuja.
Impossible de définir le InnerXml pour le noeud actuel, car il est en lecture seule ou ne peut pas avoir d'enfant.
Nie można ustawić elementu InnerXml dla bieżącego węzła, ponieważ jest on tylko do odczytu albo nie ma węzłów podrzędnych.
Невозможно задать InnerXml для текущего узла, т.к. он доступен только для чтения или не может иметь дочерних узлов.
Pro aktuální uzel nelze nastavit atribut InnerXml, protože je určen jen pro čtení nebo nemůže mít podřízené uzly.
Kan ikke angi InnerXml for gjeldende node fordi den enten er skrivebeskyttet eller ikke kan ha underordninger.
Impossibile impostare InnerXml per il nodo corrente. Il nodo corrente è in sola lettura o non può avere nodi figlio.
현재 노드는 읽기 전용이거나 자식을 포함할 수 없으므로 InnerXml을 설정할 수 없습니다.
Det går inte att ange InnerXml för den aktuella noden eftersom den antingen är skrivskyddad eller inte kan ha underordnade noder.
Salt okunur olduğundan veya alt düğümleri olamayacağından geçerli düğüm için InnerXml ayarlanamaz.
No se puede establecer InnerXml para el nodo actual porque es de sólo lectura o porque no puede tener nodos secundarios.
不能设置当前节点的 InnerXml,因为它是只读的或者不能有子级。
無法設定目前節點的 'InnerXml',因為它是唯讀或不可以有子系。
See catalog page for all messages.