The service
Messages on page
IsNullable для типа значения <var>Type Name</var> не может иметь значение true (истина).
A(z) <var>Type Name</var> értéktípusnál IsNullable értéke nem lehet „TRUE”.
IsNullable non può essere 'true' per il tipo di valore <var>Type Name</var>.
To IsNullable δεν μπορεί να είναι 'true' για τον τύπο τιμής <var>Type Name</var>.
IsNullable ne peut pas être 'true' pour le type valeur <var>Type Name</var>.
IsNullable-arvo ei voi olla true arvotyypille <var>Type Name</var>.
IsNullable não pode ser 'true' para tipo de valor <var>Type Name</var>.
<var>Type Name</var> 型の値の IsNullable を True にすることはできません。
IsNullable darf für den Wertetyp <var>Type Name</var> nicht True sein.
Element IsNullable nie może mieć wartości 'True' (prawda) dla typu wartości <var>Type Name</var>.
Puede que IsNullable no sea 'true' para el tipo de valor <var>Type Name</var>.
IsNullable pode não ser 'true' para o tipo de valor <var>Type Name</var>.
<var>Type Name</var> değer türü için IsNullable 'true' olamaz.
IsNullable은 <var>Type Name</var> 값 형식에 대해 'true'일 수 없습니다.
IsNullable får inte vara True för värdetypen <var>Type Name</var>.
IsNullable אינו יכול להיות 'true' עבור סוג ערך <var>Type Name</var>. אנא שקול להשתמש ב- Nullable<<var>Type Name</var>> במקום.
IsNullable kan ikke være True for verditypen <var>Type Name</var>.
數值型別 <var>Type Name</var> 的 IsNullable 不可以為 'true'。
إن IsNullable لا يمكن أن يكون 'true' لنوع القيمة <var>Type Name</var>. الرجاء محاولة استخدام Nullable<<var>Type Name</var>> بدلاً من ذلك.
对于值类型 <var>Type Name</var>,IsNullable 不能为“真”。
Hodnota IsNullable nesmí být pro typ hodnot <var>Type Name</var> rovna hodnotě true.
IsNullable kan ikke være 'true' for værditypen <var>Type Name</var>.
IsNullable mag niet true zijn voor waardetype <var>Type Name</var>.
对于值类型 <var>Type Name</var>,IsNullable 不能为“true”。请考虑使用 Nullable<<var>Type Name</var>>。
數值型別 <var>Type Name</var> 的 IsNullable 不可為 'true'。請考慮使用 Nullable<<var>Type Name</var>> 替代。
Das XmlNamespaceDeclarations-Attribut kann nicht in Verbindung mit anderen benutzerdefinierten Attributen verwendet werden.
אין אפשרות להשתמש בתכונה XmlNamespaceDeclarations בצירוף עם תכונות מותאמות אישית אחרות.
Az XmlNamespaceDeclarations attribútum nem használható együtt más egyéni attribútumokkal.
Δεν είναι δυνατή η χρήση του χαρακτηριστικού XmlNamespaceDeclarations σε συνδυασμό με άλλα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά.
لا يمكن استخدام السمة XmlNamespaceDeclarations بالتزامن مع أي سمات أخرى مخصصة.
Atribut XmlNamespaceDeclarations nelze použít současně s žádnými jinými vlastními atributy.
XmlNamespaceDeclarations 属性不能与其他任何自定义属性一起使用。
XmlNamespaceDeclarations 屬性不可以和其他的自訂屬性搭配使用。
XmlNamespaceDeclarations-määritettä ei voi käyttää yhdessä minkään muun mukautetun määritteen kanssa.
Attributten XmlNamespaceDeclarations kan ikke bruges sammen med andre brugerdefinerede attributter.
Het attribuut XmlNamespaceDeclarations mag niet samen worden gebruikt met een ander aangepast attribuut.
Impossible d'utiliser l'attribut XmlNamespaceDeclarations avec d'autres attributs personnalisés.
XmlNamespaceDeclarations 属性はそのほかのカスタム属性と共に使用できません。
Impossibile utilizzare l'attributo XmlNamespaceDeclarations insieme ad altri attributi personalizzati.
Attributtet XmlNamespaceDeclarations kan ikke brukes i sammenheng med et annet egendefinert attributt.
O atributo XmlNamespaceDeclarations não pode ser usado juntamente com outros atributos personalizados.
Atrybut XmlNamespaceDeclarations nie może być używany w połączeniu z żadnymi innymi atrybutami niestandardowymi.
Attributet XmlNamespaceDeclarations kan inte användas tillsammans med andra anpassade attribut.
O atributo XmlNamespaceDeclarations não pode ser utilizado em conjunção com quaisquer outros atributos personalizados.
XmlNamespaceDeclarations 특성은 다른 사용자 지정 특성과 함께 사용할 수 없습니다.
No se puede utilizar el atributo XmlNamespaceDeclarations junto con otro atributo personalizado.
XmlNamespaceDeclarations özniteliği başka hiç bir özel öznitelikle birlikte kullanılamaz.
Атрибут XmlNamespaceDeclarations не может использоваться в сочетании с другими особыми атрибутами.
XmlNamespaceDeclarations 特性不能与其他任何自定义特性一起使用。
XmlNamespaceDeclarations 屬性不可以和其他的自訂屬性搭配使用。
تم بالفعل التصريح عن التعليق '<var>X</var>'.
De aantekening <var>X</var> is al gedeclareerd.
已經宣告附註 '<var>X</var>'。
Merkitsemistapa <var>X</var> on jo määritetty.
Notationen '<var>X</var>' er allerede blevet erklæret.
已经声明了表示法“<var>X</var>”。
Notace <var>X</var> již byla deklarována.
La notation '<var>X</var>' a déjà été déclarée.
Die Anmerkung <var>X</var> wurde bereits deklariert.
A(z) „<var>X</var>” jelölés már deklarálva van.
Η σημείωση '<var>X</var>' έχει δηλωθεί ήδη.
形式は '<var>X</var>' は既に宣言されています。
표기법 '<var>X</var>'이(가) 이미 선언되었습니다.
Нотация '<var>X</var>' уже объявлена.
Notazione '<var>X</var>' già dichiarata.
Notacja '<var>X</var>' została już zadeklarowana.
Notasjonen <var>X</var> er allerede deklarert.
ה- notation '<var>X</var>' כבר הוכרז.
A notação '<var>X</var>' já foi declarada.
Notação '<var>X</var>' já foi declarada.
Notation <var>X</var> har redan deklarerats.
'<var>X</var>' yazım biçimi zaten bildirilmiş.
Ya se ha declarado la notación '<var>X</var>'.
已经声明了表示法“<var>X</var>”。
已經宣告附註 '<var>X</var>'。
没有要重定义的简单类型。
Der er ingen simpel type, der skal omdefineres.
沒有簡單型別可以重新定義。
Geen eenvoudig type om opnieuw te definiëren.
لا يوجد نوع بسيط لإعادة تعريفه.
Jednoduchý typ k předefinování nebyl nalezen.
Brak typu prostego do przedefiniowania.
Nincs újradefiniálandó egyszerű típus.
Aucun type simple à redéfinir.
Eine einfacher Typ zum erneuten Definieren vorhanden.
אין סוג פשוט להגדרה מחדש.
Δεν υπάρχει απλός τύπος για επαναπροσδιορισμό.
다시 정의할 단순 형식이 없습니다.
Nessun tipo semplice da ridefinire.
Ei uudelleenmääritettävää yksinkertaista lajia.
Det finnes ingen enkel type å omdefinere.
Det finns ingen enkel typ att omdefiniera.
再定義する simple type がありません。
Não existe tipo simples a redefinir.
Nenhum tipo simples a ser redefinido.
Отсутствует простой тип для переопределения.
Yeniden tanımlanacak basit tür yok.
No hay ningún tipo simple para redefinir.
没有要重定义的简单类型。
沒有簡單型別可以重新定義。
第二个字符代理项对不在要写的输入缓冲区中。
زوج بديل الحرف الثاني ليس في مخزن الإدخال المؤقت لكتابته.
Surrogate 字組的第二個字元不在要寫入的輸入緩衝區。
Náhradní pár druhého znaku není určen k zapsání do vstupní vyrovnávací paměti.
Det andet tegnerstatningspar findes ikke i den inputbuffer, der skal skrives.
Het tweede deel van het tekenvervangingspaar bevindt zich niet in de invoerbuffer die moet worden geschreven.
Toisen merkin korvauspari ei ole kirjoitettavassa syöttöpuskurissa.
La seconde paire de substitution de caractère ne se trouve pas dans la mémoire tampon d'entrée qui doit être écrite.
Das zweite Ersatzzeichenpaar befindet sich nicht im zu schreibenden Eingabepuffer.
Το δεύτερο ζεύγος υποκατάστασης χαρακτήρα δεν είναι στο buffer εισόδου για εγγραφή.
ה- surrogate pair של התו השני אינו נמצא במאגר הקלט המיועד לכתיבה.
A második karakterhelyettesítő pár nem található az írandó bemeneti pufferben.
La coppia di surrogati del secondo carattere non si trova nel buffer di input da scrivere.
2 番目の文字の代理ペアは、書き込む入力バッファの中にありません。
기록할 입력 버퍼에 둘째 문자 서로게이트 쌍이 없습니다.
Det andre tegnet for erstatningspar er ikke i inndatabufferen som skal skrives.
Druga para zastępcza znaku nie znajduje się w buforze wejściowym, który ma zostać zapisany.
O segundo par substituto de caracteres não está no buffer de entrada para ser gravado.
O segundo par de substituição de caracteres não se encontra na memória intermédia para ser escrito.
Второй знак суррогатной пары отсутствует в подлежащем записи входном буфере.
El segundo par suplente de caracteres no se encuentra en el búfer de entrada para escritura.
Det andra teckensurrogatparet finns inte i indatabufferten som ska skrivas.
İkinci karakter yedek çifti yazılacak girdi arabelleğinde değil.
第二个字符代理项对不在要写的输入缓冲区中。
Surrogate 字組的第二個字元不在要寫入的輸入緩衝區。
Tätä NodeType-tyyppiä ei tueta osittaiselle sisällönjäsennykselle.
Ce NodeType n'est pas pris en charge pour l'analyse de contenu partiel.
Dieser Knotentyp wird zum Analysieren von Teilinhalt nicht unterstützt.
Αυτό το NodeType δεν υποστηρίζεται για μερική ανάλυση περιεχομένου.
סוג NodeType זה אינו נתמך עבור פרישת תוכן חלקי.
Ennél a csomóponttípusnál nem támogatott a részleges tartalomelemzés.
NodeType non supportato per l'analisi di contenuto parziale.
この NodeType に対して、部分的内容の解析を行えません。
이 NodeType은 일부 내용 구문 분석에 지원되지 않습니다.
Denne NodeType støttes ikke for delvis innholdsanalysering.
Ten element NodeType nie jest obsługiwany dla analizy zawartości częściowej.
Não há suporte para NodeType para análise de conteúdo parcial.
Este NodeType não é suportado para análise de conteúdo parcial.
NodeType не поддерживается для разбора неполного содержимого.
Este NodeType no es compatible para análisis parcial de contenidos.
Den här nodtypen stöds inte för tolkning av delinnehåll.
Bu NodeType kısmi içerik ayrıştırma için desteklenmiyor.
إن NodeType غير معتمد للتحليل الجزئي للمحتوى.
此 NodeType 不支持部分内容分析。
部分內容剖析不支援這個 NodeType。
Tento typ NodeType není podporován pro analýzu částečného obsahu.
Denne NodeType understøttes ikke til delvis parsing af indhold.
Dit NodeType wordt niet ondersteund voor het parseren van gedeeltelijke inhoud.
部分内容分析不支持此 NodeType。
部分內容剖析不支援此 NodeType。
أسلوب التعداد <var>X</var> مفقود.
缺少枚举 <var>X</var> 的方法。
遺漏列舉 <var>X</var> 的方法。
Metoda pro výčet <var>X</var> nebyla nalezena.
Metoden til enum <var>X</var> mangler.
De methode voor enum <var>X</var> ontbreekt.
Luettelon <var>X</var> menetelmä puuttuu.
La méthode pour enum <var>X</var> est manquante.
Die Methode für Enumeration <var>X</var> ist nicht vorhanden.
Λείπει η μέθοδος για την απαρίθμηση <var>X</var>.
השיטה עבור enum <var>X</var> חסרה.
A(z) <var>X</var> felsorolás metódusa hiányzik.
Metodo mancante per enum <var>X</var>.
列挙型 <var>X</var> のメソッドがありません。
열거형 <var>X</var>에 대한 메서드가 없습니다.
Mangler metoden for "enum" <var>X</var>.
Brak metody dla wyliczenia <var>X</var>.
Método para enum <var>X</var> ausente.
O método para enumeração <var>X</var> está em falta.
Метод перечисления <var>X</var> отсутствует.
Falta el método para enum <var>X</var>.
Metoden för uppräkningen <var>X</var> saknas.
<var>X</var> numaralandırmasının yöntemi eksik.
缺少枚举 <var>X</var> 的方法。
遺漏列舉 <var>X</var> 的方法。
لا يمكن استخدام <var>X</var> على المعلمات أو قيم الإرجاع عندما لا تكون ملتفة.
当未对参数或返回值进行包装时不能在它们上面使用 <var>X</var>。
<var>X</var> 在尚未包裝之前,不可以用於參數或傳回值。
Typ <var>X</var> nelze použít pro parametry ani návratové hodnoty, nejsou-li v obálce.
<var>X</var> kan ikke bruges til parametre eller returværdier, når de ikke er indkapslede.
<var>X</var> kan niet worden gebruikt voor parameters of retourwaarden als deze niet zijn ingepakt.
Kohdetta <var>X</var> ei saa käyttää parametreille tai palautusarvoille, jos niitä ei ole paketoitu.
<var>X</var> ne doit pas être utilisé pour des paramètres ou valeurs de retour non renvoyées à la ligne.
<var>X</var> kann nicht für Parameter oder Rückgabewerte verwendet werden, wenn diese nicht umbrochen wurden.
Το <var>X</var> δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε παραμέτρους ή τιμές επιστροφής όταν αυτές δεν βρίσκονται μέσα σε πρόγραμμα εξομοίωσης.
<var>X</var> אינו יכול לשמש בפרמטרים או בערכי החזרה כאשר הם אינם עטופים.
A(z) <var>X</var> nem használható paramétereken vagy visszaadott értékeken, ha azoknak nincs burkolójuk.
<var>X</var> può non essere utilizzato su parametri o su valori restituiti, se non sono incapsulati.
ラップされていないときに、<var>X</var> をパラメータで使ったり戻り値にすることはできません。
<var>X</var>은(는) 래핑되지 않은 매개 변수 또는 반환 값에 사용할 수 없습니다.
<var>X</var> kan ikke brukes på parametere eller returverdier når de ikke er brutt.
Element <var>X</var> nie może być używany dla parametrów lub zwracanych wartości, jeśli nie są one otoczone.
<var>X</var> não deve ser usado em parâmetros ou valores de retorno sem quebra automática.
<var>X</var> pode não ser utilizado em parâmetros ou valores de retorno quando não estão moldados.
<var>X</var> не может использоваться для параметров или возвращаемых значений, когда они не заключены в оболочку.
No se puede utilizar <var>X</var> en parámetros o valores devueltos cuando no están ajustados.
<var>X</var> får inte användas i parametrar eller returvärden när de inte är omslutna.
<var>X</var>, kapsanmış olmayan parametre veya dönüş değerlerinde kullanılamaz.
当未对参数或返回值进行包装时不能在它们上面使用 <var>X</var>。
<var>X</var> 在尚未包裝之前,不可以用於參數或傳回值。
התכונה הכללית '<var>Attribute</var>' כבר הוכרזה.
A(z) „<var>Attribute</var>” globális attribútum már deklarálva van.
Attributo globale '<var>Attribute</var>' già dichiarato.
グローバル属性 '<var>Attribute</var>' は既に宣言されています。
전역 특성 '<var>Attribute</var>'이(가) 이미 선언되었습니다.
Atrybut globalny '<var>Attribute</var>' został już zadeklarowany.
Глобальный атрибут '<var>Attribute</var>' уже объявлен.
O atributo global '<var>Attribute</var>' já foi declarado.
Det globale attributtet <var>Attribute</var> er allerede deklarert.
Det globala attributet <var>Attribute</var> har redan deklarerats.
'<var>Attribute</var>' genel özniteliği zaten bildirilmiş.
Ya se ha declarado el atributo global '<var>Attribute</var>'.
O atributo global '<var>Attribute</var>' já foi declarado.
تم بالفعل تعريف السمة العمومية '<var>Attribute</var>'.
已经声明了全局属性“<var>Attribute</var>”。
已經宣告全域屬性 '<var>Attribute</var>'。
Globální atribut <var>Attribute</var> již byl deklarován.
Den globale attribut '<var>Attribute</var>' er allerede blevet erklæret.
Het globale attribuut <var>Attribute</var> is al gedeclareerd.
Yleinen määrite <var>Attribute</var> on jo määritetty.
L'attribut global '<var>Attribute</var>' a déjà été déclaré.
Das globale Attribut '<var>Attribute</var>' wurde bereits deklariert.
Το καθολικό χαρακτηριστικό '<var>Attribute</var>' έχει δηλωθεί ήδη.
已经声明了全局特性“<var>Attribute</var>”。
已經宣告全域屬性 '<var>Attribute</var>'。
WhiteSpace ei voi kuulua {perustyyppimäärityksen} {vaiheeseen}, eikä sen {arvo} voi olla replace tai preserve eikä ylemmän tason kohteen whiteSpace-{arvo} voi olla collapse.
Es incorrecto que whiteSpace se encuentre entre los miembros de {facets} de {base type definition} y que {value} sea replace o preserve y que {value} de whiteSpace primario sea collapse.
Ett fel inträffar om whiteSpace är medlem i {facets} för {base type definition} och {value} är replace eller preserve samt {value} för överordnad whiteSpace är collapse.
Erro se whiteSpace estiver entre os membros de {facets} de {base type definition} e {value} for replace ou preserve e {value} de whiteSpace pai for collapse.
WhiteSpace'in {base type definition} tanımının {facets} taraflarının üyeleri arasında olması ve {value} değerinin replace veya preserve ve üst whiteSpace'in {value} değerinin collapse olması hatadır.
whiteSpace ne doit pas faire partie des membres des {facettes} de la {définition du type de base}, la {valeur} ne doit pas être replace ou preserve et la {valeur} du whiteSpace parent ne doit pas être collapse.
To błąd, gdy element whiteSpace jest wśród członków {aspektów} {definicji typu podstawowego}, {wartością} jest replace lub preserve i {wartością} nadrzędnego elementu whiteSpace jest collapse.
Ошибка заключается в том, что whiteSpace указан среди {facets} для {base type definition} и {value} равен replace или preserve, а {value} родительского whiteSpace равен collapse.
אם 'whiteSpace' נמצט בין החברים של {facets} של {base type definition} ואם {value} הוא 'replace' או 'preserve' וערך {value} של 'whiteSpace' האב הוא 'collapse', זוהי שגיאה.
whiteSpace が {base type definition} の {facets} のメンバの中にあり、{value} が replace または preserve で、親 whiteSpace の {value} が collapse の場合は、エラーです。
Det er en feil hvis whiteSpace er blant medlemmene av {facets} for {base type definition} og {value} erstatter eller beholder og {value} av den overordnede whiteSpace skjules.
Wenn whiteSpace ein Member von {facets} der {base type definition} ist und {value} ersetzt oder beibehalten und der {value} vom übergeordneten whiteSpace reduziert wird, tritt ein Fehler auf.
Hiba, ha whiteSpace a {base type definition} alaptípus-definíció {facets} dimenzióinak tagja, és {value} értéke replace vagy preserve, illetve a szülő whiteSpace értéke collapse.
Είναι σφάλμα αν το whiteSpace ανήκει στα μέλη των {facets} του {base type definition} και η {value} είναι replace ή preserve και η {value} του γονικού whiteSpace είναι collapse.
Als whiteSpace lid is van {facets} van {base type definition} en {value} is replace of preserve, terwijl {value} van de bovenliggende whiteSpace collapse is, treedt er een fout op.
Se whiteSpace è tra i membri di {facet} di {definizione del tipo di base}, il {valore} non può essere replace o preserve se quello del whiteSpace padre è collapse.
Trata-se de um erro se whiteSpace estiver entre os membros de {aspectos} da {definição do tipo base} e o {valor} for replace ou preserve e o {valor} de whiteSpace principal for collapse.
whiteSpace가 {base type definition}의 {facets} 멤버 중 하나이고 {value}가 replace 또는 preserve인 경우 부모 whiteSpace의 {value}가 collapse이면 오류가 발생합니다.
من الخطأ أن تكون 'whiteSpace' ضمن أعضاء {facets} الخاصة بـ {base type definition} وأن تكون {value} هي 'replace' أو 'preserve' وأن تكون {value} الخاصة بـ 'whiteSpace' الأصل هي 'collapse'.
Det er en fejl, hvis whiteSpace findes blandt medlemmerne af {facets} i {base type definition}, og {value} er 'replace' eller 'preserve', og {value} af den overordnede whiteSpace er 'collapse'.
Jedná se o chybu, pokud vlastnost whiteSpace patří mezi členy vlastnosti {facets} typu {base type definition} a hodnota {value} je replace nebo preserve a hodnota {value} nadřazené vlastnosti whiteSpace je collapse.
如果空白是 {base type definition} 的 {facets} 的成员,并且 {value} 为 replace 或 preserve,父级空白的 {value} 为 collapse,则是错误的。
如果 whiteSpace 是在 {base type definition} 內 {facets} 的成員之中,而且 {value} 是 replace 或 preserve,並且父 whiteSpace 的 {value} 是 collapse 時,它是個錯誤。
如果“whiteSpace”是 {base type definition} 的 {facets} 的成员,并且 {value} 为“replace”或“preserve”,父级“whiteSpace”的 {value} 为“collapse”,则是错误的。
如果 'whiteSpace' 是在 {base type definition} 內 {facets} 的成員之中,而且 {value} 是 'replace' 或 'preserve',並且父 'whiteSpace' 的 {value} 是 'collapse' 時,就會發生錯誤。
See catalog page for all messages.