The service
Messages on page
Το 'all' πρέπει να έχει τιμή 'minOccurs' ίση με 0 ή 1.
'all' doit avoir une valeur 'minOccurs' égale à 0 ou 1.
'all' için 'minOccurs' değeri 0 veya 1 olmalıdır.
Для all значение minOccurs должно быть равно 0 или 1.
ל- 'all' חייב להיות ערך 'minOccurs' של 0 או 1.
"all" må ha en "minOccurs"-verdi på 0 eller 1.
'all' muss den 'minOccurs'-Wert 0 oder 1 haben.
Il valore 'minOccurs' di 'all' deve essere 0 o 1.
'all' deve ter valor 'minOccurs' igual a 0 ou 1.
Määritteen all minOccurs-arvon on oltava 0 tai 1.
'all'에는 0 또는 1의 'minOccurs' 값이 있어야 합니다.
'all' tem de ter o valor 'minOccurs' de 0 ou 1.
'all' の値は 0 または 1の 'minOccurs' 値でなければなりません。
minOccurs måste ha värdet 0 eller 1 för all.
Element 'all' musi mieć wartość 'minOccurs' równą 0 lub 1.
'all' debe tener un valor 'minOccurs' igual a 0 ó 1.
'all' skal have 'minOccurs'-værdien 0 eller 1.
„all” megengedett „minOccurs” értéke 0 vagy 1.
Bij all moet voor minOccurs de waarde 0 of 1 zijn opgegeven.
“all”必须具有值为 0 或 1 的“minOccurs”。
'all' 必須要設定 'minOccurs' 值為 0 或 1。
Pro atribut all musí platit, že hodnota minOccurs je rovna 0 nebo 1.
يجب أن تكون قيمة 'minOccurs' في 'all' صفرًا أو 1.
“all”必须具有值为 0 或 1 的“minOccurs”。
'all' 必須要設定 'minOccurs' 值為 0 或 1。
“all”必须使 {max occurs}=1。
يجب أن يكون 'all' به {max occurs}=1.
'all' 必須有 {max occurs}=1。
Pro atribut all musí platit {max occurs}=1.
Element 'all' musi mieć element {max occurs}=1.
'all' tem de ter {ocorrências máximas}=1.
Το 'all' πρέπει να έχει {max occurs}=1.
'all' için {max occurs}=1 olmalıdır.
Для all должно выполняться равенство {max occurs}=1.
{max occurs} måste ha värdet 1 för all.
'all' debe tener {maxOccurs}=1.
'all' doit avoir {max occurs}=1.
all には {max occurs}=1 を指定しなければなりません。
'all' muss {max occurs}=1 haben.
'all' skal have {max occurs}=1.
'all' deve ter {max occurs}=1.
ל- 'all' חייב להיות {max occurs}=1.
Määritteellä all on oltava arvo {max occurs}=1.
„all” megengedett {max occurs} értéke=1.
'all'에서 {max occurs}=1이어야 합니다.
Bij all moet {max occurs}=1 zijn opgegeven.
"all" må ha {max occurs}=1.
'all' deve avere {maxOccurs}=1.
“all”必须使 {max occurs}=1。
'all' 必須有 {max occurs}=1。
<var>X</var> という名前の型は、名前空間 <var>namespace</var> に既に追加されています。
Un type portant le nom <var>X</var> a déjà été ajouté dans l'espace de noms <var>namespace</var>.
Der Typ '<var>X</var>' wurde bereits zum Namespace <var>namespace</var> hinzugefügt.
En typ med namnet <var>X</var> har redan lagts till i namnområdet <var>namespace</var>.
A(z) <var>X</var> nevű típus már szerepel a(z) <var>namespace</var> névtérben.
Tipo con nome <var>X</var> già aggiunto allo spazio dei nomi <var>namespace</var>.
En type med navnet <var>X</var> er allerede blevet tilføjet i navneområdet <var>namespace</var>.
En type med navnet <var>X</var> er allerede lagt til i navneområdet <var>namespace</var>.
Um tipo com o nome <var>X</var> já foi adicionado no espaço de nome <var>namespace</var>.
Тип с именем <var>X</var> уже был добавлен в пространство имен <var>namespace</var>.
Um tipo chamado <var>X</var> já foi adicionado ao espaço para nome <var>namespace</var>.
Ya se ha agregado un tipo denominado <var>X</var> al espacio de nombres <var>namespace</var>.
<var>namespace</var> ad alanına <var>X</var> adlı bir tür zaten eklenmiş.
Een type met de naam <var>X</var> is al toegevoegd in de naamruimte <var>namespace</var>.
名稱為 <var>X</var> 的型別已經加入命名空間 <var>namespace</var>。
已在命名空间 <var>namespace</var> 中添加了名为 <var>X</var> 的类型。
Tyyppi <var>X</var> on jo lisätty nimitilaan <var>namespace</var>.
Ένας τύπος με όνομα <var>X</var> έχει ήδη προστεθεί στο χώρο ονομάτων <var>namespace</var>.
Typ s názvem <var>X</var> již byl přidán do oboru názvů <var>namespace</var>.
סוג בשם <var>X</var> כבר נוסף לטווח השמות <var>namespace</var>.
تم بالفعل إضافة نوع باسم <var>X</var> في مساحة الاسم <var>namespace</var>.
이름이 <var>X</var>인 형식이 네임스페이스 <var>namespace</var>에 이미 추가되었습니다.
Typ o nazwie <var>X</var> został już dodany do obszaru nazw <var>namespace</var>.
已在命名空间 <var>namespace</var> 中添加了名为 <var>X</var> 的类型。
名稱為 <var>X</var> 的型別已經加入命名空間 <var>namespace</var>。
واجهة تقييد التعداد ممنوعة لـ '<var>X</var>'.
ההיבט המאלץ Enumeration אסור עבור '<var>X</var>'.
Optællingsbegrænsningsfacetten er ikke tilladt for '<var>X</var>'.
Element Enumeration ograniczający aspekt jest zabroniony dla elementu '<var>X</var>'.
Aspecto de restricción de Enumeration prohibido para '<var>X</var>'.
Het Enumeration-beperkingsfacet is niet toegestaan voor <var>X</var>.
Enumeration 제약 패싯을 '<var>X</var>'에 사용할 수 없습니다.
'<var>X</var>' 禁止使用 Enumeration 條件約束 Facet。
Begränsningsaspekten för uppräkningen är inte tillåten för <var>X</var>.
Enumeration-rajoitusvaihe ei ole sallittu kohteelle <var>X</var>.
A felsorolás korlátozási dimenziója tiltott „<var>X</var>” esetén.
La facette de contrainte Enumeration est interdite pour '<var>X</var>'.
Facet vincolante Enumeration non consentito per '<var>X</var>'.
Ο περιορισμός της απαρίθμησης απαγορεύεται για το '<var>X</var>'.
Ограничивающий аспект Enumeration для <var>X</var> запрещен.
Enumeration-Einschränkungsaspekt ist unzulässig für <var>X</var>.
O aspecto de restrições Enumeration é proibido para '<var>X</var>'.
O aspecto de restrições Enumeration é proibido para '<var>X</var>'.
'<var>X</var>' için Enumeration kısıtlayan tarafı kullanılamaz.
Enumeration 制約 facet は '<var>X</var>' で使用できません。
枚举约束方面对“<var>X</var>”是禁止的。
Omezující podmínka Enumeration je zakázána pro prvek <var>X</var>.
Den begrensende egenskapen Enumeration er forbudt for <var>X</var>.
'<var>X</var>' 禁止使用 Enumeration 條件約束 Facet。
枚举约束方面对“<var>X</var>”是禁止的。
Je-li uveden odkaz, musí chybět všechny atributy simpleType, form, type a use.
Hvis ref findes, må alle værdierne simpleType, form, type og use ikke findes.
如果有 ref,就不能有 simpleType、form、type 和 use。
如果存在 ref,则 simpleType、form、type 和 use 必须都不存在。
إذا كان ref موجودًا، يجب ألا يتواجد كل من 'simpleType' و'form' و'type' و'use'.
ref가 있는 경우 simpleType, form, type, use는 없어야 합니다.
Si ref está presente, simpleType, form, type y use deben estar ausentes.
Jos viittaus on olemassa, määritteitä simpleType, form, type ja use ei saa olla olemassa.
Αν υπάρχει ref, τότε δεν πρέπει να υπάρχουν simpleType, form, type και use.
Se ref è presente, tutti i simpleType, form, type e use devono essere assenti.
Se ref estiver presente, simpleType, form, type e use terão de estar ausentes.
Wenn 'ref' vorhanden ist, darf 'simpleType', 'form', 'type' und 'use' nicht vorhanden sein.
Als ref aanwezig is, mogen simpleType, form, type en use allen niet aanwezig zijn.
ref が存在する場合、simpleType、form、type、および use はすべて absent でなければなりません。
Hvis det finnes et "ref"-attributt, kan det ikke være noen simpleType, "form", "type" eller "use".
אם ref קיים, כל האפשרויות של 'simpleType', 'form', 'type' ו- 'use' אינן יכולות להיות קיימות.
Si ref est présent, simpleType, form, type et use doivent être absents.
Ha re jelen van, akkor a következők nem szerepelhetnek: az összes simpleType, form, type, illetve a use.
Se ref estiver presente, simpleType, form, type e use deverão estar ausentes.
Если присутствует ref, то следует исключить все simpleType, form, type и use.
Jeśli obecne jest odwołanie, wówczas wszystkie elementy 'simpleType', 'form', 'type' oraz 'use' muszą być nieobecne.
ref varsa simpleType, form, type ve use'dan hiçbiri olmamalıdır.
Om ref används så får ingen av simpleType, form, type eller use användas.
如果存在 ref,则“simpleType”、“form”、“type”和“use”必须都不存在。
如果有 ref,就不能有 'simpleType'、'form'、'type' 和 'use'。
Tätä merkkijonoa ei ole suljettu.
Chaîne non fermée.
Nicht geschlossene Zeichenfolge.
Αυτή η συμβολοσειρά δεν έχει κλείσει.
זוהי מחרוזת לא סגורה.
Lezáratlan karakterlánc.
Stringa non risolta.
閉じていない文字列です。
문자열이 닫히지 않았습니다.
Dette er en streng som ikke er lukket.
Jest to niezamknięty ciąg.
Seqüência de caracteres não fechada.
Trata-se de uma cadeia não fechada.
Является незавершенной строкой.
Esta es una cadena sin cerrar.
Detta är en sträng som inte är stängd.
Bu kapatılmamış bir dize.
这是一个未闭合的字符串。
هذه سلسلة غير مغلقة.
Dit is een niet-afgesloten tekenreeks.
這是未封閉的字串。
Toto je neuzavřený řetězec.
Dette er en ikke-afsluttet streng.
这是一个未闭合的字符串。
這是未封閉的字串。
من الخطأ أن تكون قيمة واجهة 'minExclusive' المشتقة أقل من قيمة واجهة 'minExclusive' الأصل.
如果 minExclusive 是 {base type definition} 的 {facets} 的成员,并且 {value} 小于或等于父级 minExclusive 的 {value},则是错误的。
如果 minExclusive 是在 {base type definition} 內 {facets} 的成員之中,而且 {value} 是小於或等於父 minExclusive 的 {value} 時,它是個錯誤。
Jedná se o chybu, pokud vlastnost minExclusive patří mezi členy vlastnosti {facets} typu {base type definition} a hodnota {value} je menší nebo rovna hodnotě {value} nadřazené vlastnosti minExclusive.
Det er en fejl, hvis minExclusive findes blandt medlemmerne af {facets} i {base type definition}, og {value} er mindre end eller lig med {value} for den overordnede minExclusive.
Als minExclusive lid is van {facets} van {base type definition} en {value} kleiner dan of gelijk aan {value} van de bovenliggende minExclusive is, treedt er een fout op.
MinExclusive ei voi kuulua {perustyyppimäärityksen} {vaiheeseen}, ekä sen {arvo} ei voi olla yhtä suuri kuin ylemmän tason kohteen minExclusive-{arvo} tai sitä pienempi.
minExclusive ne doit pas faire partie des membres des {facettes} de la {définition du type de base} et la {valeur} ne doit pas être inférieure ou égale à la {valeur} du minExclusive parent.
Wenn minExclusive ein Member von {facets} der {base type definition} ist und {value} kleiner als oder gleich der {value} der übergeordneten minExclusive ist, tritt ein Fehler auf.
Será um erro se minExclusive estiver entre os membros de {aspectos} de {definição do tipo base} e {valor} for inferior ou igual a {valor} do elemento minExclusive principal.
Είναι σφάλμα αν το minExclusive ανήκει στα μέλη των {facets} του {base type definition} και η {value} είναι μικρότερη ή ίση με τη {value} του γονικού minExclusive.
minExclusive が {base type definition} の {facets} のメンバの中にあり、{value} が親 minExclusive の {value} よりも大きい場合は、エラーです。
minExclusive가 {base type definition}의 {facets} 멤버 중 하나인 경우 {value}가 부모 minExclusive의 {value}보다 작거나 같으면 오류가 발생합니다.
Det er en feil hvis minExclusive er blant medlemmene av {facets} for {base type definition} og {value} er mindre eller lik {value} for den overordnede minExclusive.
Erro se minExclusive estiver entre os membros de {facets} de {base type definition} e {value} for menor ou igual a {value} de minExclusive pai.
Se minExclusive è tra i membri di {facet} di {definizione del tipo di base}, il {valore} non deve essere minore di quello del minExclusive padre.
אם ערך ההיבט 'minExclusive' שנגזר קטן מערך ההיבט של 'minExclusive' האב, זוהי שגיאה.
To błąd, gdy element minExclusive jest wśród członków {aspektów} {definicji typu podstawowego} oraz {wartość} jest większa niż {wartość} nadrzędnego elementu minExclusive.
Hiba, ha minExclusive a {base type definition} alaptípus-definíció {facets} dimenzióinak tagja, és {value} érték nagyobb, mint a szülő minExclusive értéke ({value}).
Ett fel inträffar om minExclusive är medlem i {facets} för {base type definition} och {value} är mindre än eller lika med {value} för överordnad minExclusive.
Es incorrecto que minExclusive se encuentre entre los miembros de {facets} de {base type definition} y que {value} sea menor o igual que {value} de minExclusive primario.
Является ошибкой то, что minExclusive указан среди членов {facets} для {base type definition}, а {value} меньше либо равно {value} родительского minExclusive.
MinExclusive'in {base type definition} tanımının {facets} taraflarının üyeleri arasında olması ve {value} değerinin üst MinExclusive'in {value} değerinden küçük veya eşit olması hatadır.
如果派生的“minExclusive”方面值小于父级“minExclusive”方面值,则是错误的。
如果衍生 'minExclusive' Facet 的值小於父 'minExclusive' Facet 的值,就會發生錯誤。
complexType לא מוגדר '<var>Type Name</var>' משמש כבסיס להרחבת סוג מורכב.
Το complexType '<var>Type Name</var>' το οποίο δεν έχει οριστεί χρησιμοποιείται ως βάση για επέκταση πολύπλοκου τύπου".
El elemento complexType '<var>Type Name</var>' sin definir se utiliza como base para una extensión de tipo complejo".
Määrittämätöntä complexType-määritettä <var>Type Name</var> käytetään kompleksisen lajin laajennuksen pohjana.
Le complexType '<var>Type Name</var>' non défini est utilisé comme base pour une extension de type complexe".
Nicht definierter complexType <var>Type Name</var> wird als Basis für die complex type-Erweiterung verwendet.
В качестве базы для расширения составного типа используется не определенный complexType '<var>Type Name</var>'".
complexType '<var>Type Name</var>' indefinido é usado como base para extensão de tipo complexo".
Nem definiált complexType („<var>Type Name</var>”) használata az összetett típus kiterjesztésének alapjaként.
Tanımlanmamış complexType '<var>Type Name</var>' karmaşık tür uzantısı için temel olarak kullanıldı".
Niezdefiniowany element complexType '<var>Type Name</var>' został użyty jako podstawa dla rozszerzenia typu złożonego".
Udefinert complexType <var>Type Name</var> brukes som basis for komplekse typeutvidelser.
Odefinierad complexType <var>Type Name</var> används som bas för komplext typtillägg.
정의되지 않은 complexType '<var>Type Name</var>'이(가) 복합 형식 확장의 기본으로 사용됩니다."
未定義の complexType '<var>Type Name</var>' が complex type extension のベースとして使われています。
complexType '<var>Type Name</var>' non definito utilizzato come base per l'estensione di un tipo complesso.
complexType '<var>Type Name</var>' não definido é utilizado como uma base para extensão de tipo complexo".
يُستخدم complexType غير المعرّف المسمى '<var>Type Name</var>' كأساس لملحق نوع معقد.
未定義的 complexType '<var>Type Name</var>' 被用來當作複雜型別擴充" 的基底。
Nedefinovaný typ complexType <var>Type Name</var> je použit jako základ pro rozšíření složitého typu.
En ikke-defineret complexType '<var>Type Name</var>' bruges som basis for en kompleks typeudvidelse".
Niet-gedefinieerd complexType <var>Type Name</var> wordt gebruikt als basis voor een uitbreiding van een complex type.
未定义的 complexType “<var>Type Name</var>”被用作复杂类型扩展的基"。
未定義的 complexType '<var>Type Name</var>' 被用來當做複雜型別擴充的基底。
未定义的 complexType“<var>Type Name</var>”被用作复杂类型扩展的基。
Typen <var>Type Name</var> kan ikke være afledt af <var>X</var>, da den allerede har basistypen X.
Typ <var>Type Name</var> nelze odvodit od <var>X</var>, protože již má základní typ X.
Le type <var>Type Name</var> ne peut pas dériver de <var>X</var>, car il a déjà un type de base X.
型 <var>Type Name</var> には既にベース型 X が含まれているため、<var>X</var> から派生できません。
אין אפשרות לגזור את הסוג <var>Type Name</var> מ- <var>X</var> מכיוון שכבר יש לו סוג בסיסי X.
型別 <var>Type Name</var> 無法衍生自 <var>X</var>,因為它已經擁有基底型別 X。
Der Typ <var>Type Name</var> kann nicht von <var>X</var> abgeleitet werden, da er bereits den Basistyp X hat.
A(z) <var>Type Name</var> típus nem származtatható a következőből: <var>X</var>, mert már van alaptípusa: X.
Il tipo <var>Type Name</var> non può derivare da <var>X</var>, perché ha già il tipo base X.
لا يمكن اشتقاق النوع <var>Type Name</var> من <var>X</var> لأن له بالفعل نوعًا أساسيًا X.
Ο τύπος <var>Type Name</var> δεν είναι δυνατό να παράγεται από το <var>X</var> επειδή ήδη έχει βασικό τύπο X.
Tyyppiä <var>Type Name</var> ei voi johtaa kohteesta <var>X</var>, koska sillä on jo perustyyppi X.
类型 <var>Type Name</var> 不能从 <var>X</var> 派生,因为它已经具有基类型 X。
Het type <var>Type Name</var> kan niet worden afgeleid van <var>X</var> omdat het al basistype X heeft.
Тип <var>Type Name</var> не может быть получен из <var>X</var>, т.к. он уже имеет базовый тип X.
El tipo <var>Type Name</var> no puede derivar de <var>X</var> porque ya tiene un tipo base X.
O tipo <var>Type Name</var> não pode derivar de <var>X</var> uma vez que já tem o tipo base X.
<var>Type Name</var> türü zaten X temel türüne sahip olduğundan <var>X</var> türünü türetemez.
<var>Type Name</var> 형식은 이미 기본 형식 X을(를) 포함하고 있으므로 <var>X</var>에서 파생될 수 없습니다.
Tipo <var>Type Name</var> não pode derivar de <var>X</var> porque ele já tem tipo base X.
Typ <var>Type Name</var> nie może pochodzić od <var>X</var>, ponieważ ma już typ podstawowy X.
Typen <var>Type Name</var> kan ikke avledes fra <var>X</var> fordi den allerede har basistypen X.
Det går inte att härleda typen <var>Type Name</var> från <var>X</var> eftersom den redan har bastypen X.
类型 <var>Type Name</var> 不能从 <var>X</var> 派生,因为它已经具有基类型 X。
型別 <var>Type Name</var> 無法衍生自 <var>X</var>,因為它已經擁有基底型別 X。
元素不能包含空白。内容模型为空。
Elementet må ikke indeholde blanktegn. Indholdsmodellen er tom.
Prvek nesmí obsahovat prázdné znaky. Obsahový model je prázdný.
項目不可以包含空白。內容模型為空白。
Het element kan geen spaties bevatten. Het inhoudsmodel is leeg.
لا يمكن أن يحتوي العنصر على مسافة بيضاء. طراز المحتوى فارغ.
Elementti ei voi sisältää välilyöntiä. Sisältömalli on tyhjä.
L'élément ne peut pas contenir d'espace blanc. Le modèle de contenu est vide.
האלמנט אינו יכול להכיל רווח לבן. מודל התוכן ריק.
Das Element darf keine Leerstellen enthalten. Das Inhaltsmodell ist leer.
Modello di contenuto vuoto. L'elemento non può contenere spazi vuoti.
Az elem nem tartalmazhat üres karaktereket. A tartalommodell üres.
Το στοιχείο δεν είναι δυνατό να περιέχει κενά διαστήματα. Το μοντέλο περιεχομένου είναι κενό.
요소는 공백을 포함할 수 없습니다. 컨텐트 모델이 비어 있습니다.
要素に空白を含めることはできません。コンテンツ モデルが空です。
Element nie może zawierać znaku odstępu. Model zawartości jest pusty.
Elementet får inte innehålla blanksteg. Innehållsmodellen är tom.
Elementet kan ikke inneholde mellomrom. Innholdsmodellen er tom.
Данный элемент не может содержать пробелов. Модель содержимого пуста.
O elemento não pode conter espaço em branco. O modelo de conteúdo é vazio.
O elemento não pode conter espaços em branco. O modelo de conteúdo está vazio.
Öğe boşluk içeremez. İçerik modeli boş.
El elemento no puede contener espacios en blanco. El modelo de contenido está vacío.
元素不能包含空白。内容模型为空。
項目不可以包含空白。內容模型為空白。
See catalog page for all messages.