The service
Messages on page
Facet vincolante MaxInclusive duplicato.
중복 MaxInclusive 제약 패싯입니다.
Αυτός είναι ένας πανομοιότυπος περιορισμός του MaxInclusive.
Ez egy kettőzött MaxInclusive korlátozási dimenzió.
MaxInclusive 制約 facet が重複しています。
Detta är en duplicerad MaxInclusive-begränsningsaspekt.
Bu yinelenen bir MaxInclusive kısıtlayan tarafı.
Dette er en duplikat av den begrensende egenskapen MaxInclusive.
Aspecto de restricción de MaxInclusive duplicado.
To jest zduplikowany element MaxInclusive ograniczający aspekt.
Trata-se de um aspecto de restrições MaxInclusive duplicado.
Это повторяющийся ограничивающий аспект MaxInclusive.
זהו היבט מאלץ MaxInclusive כפול.
Dit is een dubbel MaxInclusive-beperkingsfacet.
Doppelter MaxInclusive-Einschränkungsaspekt.
Tämä on kaksinkertainen MaxInclusive-rajoitusvaihe.
Il s'agit d'une facette de contrainte MaxInclusive dupliquée.
Este é um aspecto de restrições MaxInclusive duplicado.
هذه واجهة تقييد MaxInclusive مكررة.
这是一个重复的 MaxInclusive 约束方面。
這是重複的 MaxInclusive 條件約束 Facet。
Toto je duplicitní omezující podmínka MaxInclusive.
Denne MaxInclusive-begrænsningsfacet er en dublet.
这是一个重复的 MaxInclusive 约束方面。
這是重複的 MaxInclusive 條件約束 Facet。
إعادة تعريف مزدوجة للنوع المعقد.
复杂类型的双重重定义。
重新定義兩次複雜型別。
Dvojí předefinování složitého typu
Dobbelt omdefinering af en kompleks type.
복합 형식을 두 번 다시 정의했습니다.
Tweemaal opnieuw gedefinieerd voor complex type.
Διπλός επαναπροσδιορισμός για πολύπλοκο τύπο.
הגדרה מחדש כפולה של סוג מורכב.
Double redéfinition pour le type complexe.
Az összetett típus ismételt újradefiniálása.
Redefinición doble para el tipo complejo.
Dubbel omdefiniering för komplex typ.
Dobbel omdefinering for kompleks type.
Redefinição dupla para tipo complexo.
complex type に対する二重定義です。
Doppeltes redefine für komplexen Typ.
Redefinição dupla para tipo complexo.
Podwójne przedefiniowanie dla typu złożonego.
Двойное переопределение для составного типа.
Doppia ridefinizione di un tipo complesso.
Kompleksisen tyypin kaksinkertainen uudelleenmääritys.
Karmaşık tür için çift yeniden tanımlama.
复杂类型的双重重定义。
重新定義兩次複雜型別。
Sikertelen FractionDigits korlátozás.
Échec de la contrainte FractionDigits.
האילוץ FractionDigits נכשל.
Ο περιορισμός του FractionDigits απέτυχε.
FractionDigits 制約が失敗しました。
FractionDigits 제약 조건이 실패했습니다.
Vincolo FractionDigits non riuscito.
FractionDigits-begrensningen mislyktes.
A restrição FractionDigits falhou.
Сбой ограничения FractionDigits.
Error en la restricción FractionDigits.
Falha na restrição FractionDigits.
FractionDigits-begränsningen misslyckades.
FractionDigits 约束失败。
فشل قيد FractionDigits.
FractionDigits 條件約束失敗。
FractionDigits-rajoitus epäonnistui.
De FractionDigits-beperking is mislukt.
Begrænsningen FractionDigits mislykkedes.
Omezení FractionDigits se nezdařilo.
FractionDigits-Einschränkung ist fehlgeschlagen.
FractionDigits kısıtlaması başarısız oldu.
Błąd ograniczenia FractionDigits.
FractionDigits 约束失败。
FractionDigits 條件約束失敗。
无效的属性扩展。
Neplatná přípona atributu
Ugyldig attributudvidelse.
ملحق سمة غير صالح.
Ongeldige attribuutuitbreiding.
無效的屬性擴充。
Ungültige Attributeerweiterung.
Extension d'attribut non valide.
Virheellinen määritelaajennus.
Η επέκταση του χαρακτηριστικού δεν είναι έγκυρη.
Érvénytelen attribútumkiterjesztés.
הרחבת תכונה לא חוקית.
Estensione di attributo non valida.
無効な属性の extension です。
특성 extension이 잘못되었습니다.
Ugyldig attributtutvidelse.
Nieprawidłowe rozszerzenie atrybutu.
Geçersiz öznitelik uzantısı.
Ogiltigt attributtillägg.
Extensão de atributo inválida.
Extensión de atributo no válida.
Недопустимое расширение атрибута.
Extensão de atributo inválida.
无效的特性扩展。
無效的屬性擴充。
توجد بادئة غير معرّفة قيد الاستخدام.
Je použita nedefinovaná předpona.
使用了未定义的前缀。
已經使用未定義的前置詞。
Et ikke-defineret præfiks er i brug.
Utilizzato prefisso non definito.
Et udefinert prefiks er i bruk.
Nem definiált előtag van használatban.
未定義のプレフィックスが使用されています。
Χρησιμοποιείται πρόθεμα το οποίο δεν έχει οριστεί.
Ett odefinierat prefix används.
Er wordt een niet-gedefinieerd voorvoegsel gebruikt.
Es wird ein nicht definiertes Präfix verwendet.
정의되지 않은 접두사가 사용 중입니다.
Käytössä on määrittämätön etuliite.
Um prefixo indefinido está em uso.
Używany jest niezdefiniowany prefiks.
Está a ser utilizado um prefixo não definido.
קידומת לא מוגדרת נמצאת בשימוש.
Prefijo sin definir en uso.
Préfixe non défini en cours d'utilisation.
Используется не определенный префикс.
Tanımlanmamış bir önek kullanılıyor.
使用了未定义的前缀。
已經使用未定義的前置詞。
無法載入命名空間 '<var>namespace</var>' 的結構描述 - <var>X</var>。
تعذر تحميل المخطط الخاص بمساحة الاسم '<var>namespace</var>' - <var>X</var>.
无法为命名空间“<var>namespace</var>”加载架构 - <var>X</var>。
Kan schema niet laden voor de naamruimte <var>namespace</var> - <var>X</var>.
Nelze načíst schéma pro obor názvů <var>namespace</var> - <var>X</var>.
Impossible de charger le schéma pour l'espace de noms '<var>namespace</var>' - <var>X</var>.
אין אפשרות לטעון את הסכימה עבור טווח השמות '<var>namespace</var>' - <var>X</var>.
Δεν είναι δυνατό να φορτωθεί το σχήμα για το χώρο ονομάτων '<var>namespace</var>' - <var>X</var>.
Impossibile caricare lo schema per lo spazio dei nomi '<var>namespace</var>' - <var>X</var>.
A(z) „<var>namespace</var>” névtérhez nem tölthető be séma — <var>X</var>.
Nimitilan <var>namespace</var> rakenteen <var>X</var> lataaminen ei onnistu.
Das Schema für den Namespace '<var>namespace</var>' kann nicht geladen werden - <var>X</var>.
名前空間 '<var>namespace</var>' のスキーマを読み込めません - <var>X</var>。
Não é possível carregar esquema para o espaço para nome '<var>namespace</var>' - <var>X</var>.
Nie można załadować schematu dla obszaru nazw '<var>namespace</var>' - <var>X</var>.
No se puede cargar un esquema para el espacio de nombres '<var>namespace</var>' - <var>X</var>.
Det gick inte att ladda schemat för namnområdet <var>namespace</var> - <var>X</var>.
'<var>namespace</var>' - <var>X</var> ad alanı için şema yüklenemiyor.
Kan ikke laste inn skjema for navneområdet <var>namespace</var> - <var>X</var>.
Не удается загрузить схемы для пространства имен '<var>namespace</var>' - <var>X</var>.
네임스페이스 '<var>namespace</var>'의 스키마를 로드할 수 없습니다. <var>X</var>
Não é possível carregar o esquema para o espaço de nome '<var>namespace</var>' - <var>X</var>.
Skemaet til navneområdet '<var>namespace</var>' - <var>X</var> kan ikke indlæses.
无法为命名空间“<var>namespace</var>”加载架构 - <var>X</var>
無法載入命名空間 '<var>namespace</var>' 的結構描述 - <var>X</var>
XML-määrityksen erillisen määritteen arvo on väärä: <var>X</var>.
Valeur erronée pour l'attribut autonome de la déclaration XML de '<var>X</var>'.
Falscher Wert für das eigenständige Attribut der XML-Deklaration '<var>X</var>'.
Εσφαλμένη τιμή για το αυτόνομο χαρακτηριστικό δήλωσης XML του '<var>X</var>'.
ערך שגוי עבור התכונה העצמאית של הצהרת XML '<var>X</var>'.
Hibás érték az XML-deklaráció különálló attribútumához („<var>X</var>”).
Valore errato per l'attributo autonomo di dichiarazione XML di '<var>X</var>'.
'<var>X</var>' の XML 宣言スタンドアロン属性の値が無効です。
XML 선언 독립형 특성 '<var>X</var>'에 대한 값이 잘못되었습니다.
Feil verdi for det frittstående XML-deklarasjonsattributtet for <var>X</var>.
Nieprawidłowa wartość dla autonomicznego atrybutu deklaracji XML '<var>X</var>'.
Valor errado para o atributo autônomo de declaração XML '<var>X</var>'.
Valor incorrecto para o atributo autónomo da declaração XML de '<var>X</var>'.
Неверное значение изолированного атрибута, '<var>X</var>', в объявлении XML.
Valor incorrecto del atributo independiente de la declaración XML '<var>X</var>'.
Ogiltigt värde för det fristående attributet <var>X</var> i XML-deklarationen.
XML bildirimi tek başına özniteliği '<var>X</var>' için yanlış değer.
'<var>X</var>' 中 XML 宣告獨立屬性的錯誤值。
القيمة الخاصة بسمة تعريف XML المستقلة '<var>X</var>' خاطئة.
“<var>X</var>”的 XML 声明独立属性的值错误。
Onjuiste waarde voor het standalone-attribuut <var>X</var> in de XML-declaratie.
Chybná hodnota atributu StandAlone deklarace XML <var>X</var>.
Forkert værdi for attributten 'standalone' i XML-erklæringen til '<var>X</var>'.
“<var>X</var>”的 XML 声明独立特性的值错误。
'<var>X</var>' 中 XML 宣告獨立屬性的錯誤值。
خطأ: تعذر استيراد النوع '<var>Type Name</var>' لأنه يعيد تعريف العضو الموروث '<var>Member</var>' بنوع آخر. تم تعريف '<var>Member</var>' كنوع 'X' على '<var>Type Name</var>'، ولكن تم تعريفه كنوع '<var>Class Name</var>' على الفئة الأساسية 'Y'.
错误: 无法导入类型“<var>Type Name</var>”,因为它用不同的类型重定义继承的成员“<var>Member</var>”。“<var>Member</var>”在“<var>Type Name</var>”上声明为类型“X”,但在基类“Y”上声明为类型“<var>Class Name</var>”。
錯誤: 無法匯入型別 '<var>Type Name</var>',因為它以不同的型別重新定義繼承的成員 '<var>Member</var>'。'<var>Member</var>' 在 '<var>Type Name</var>' 上宣告為型別 'X',但在基底類別 'Y' 上宣告為型別 '<var>Class Name</var>'。
Chyba: Typ <var>Type Name</var> nelze importovat, protože mění definici zděděného člena <var>Member</var> na jiný typ. Typ <var>Member</var> je v <var>Type Name</var> deklarován jako typ X, ale v základní třídě Y jako typ <var>Class Name</var>.
Fejl: Typen '<var>Type Name</var>' kunne ikke importeres, fordi den omdefinerer det nedarvede medlem '<var>Member</var>', som har en anden type. '<var>Member</var>' er erklæret med typen 'X' i '<var>Type Name</var>', men med typen '<var>Class Name</var>' i basisklassen 'Y'.
Fout: het type <var>Type Name</var> kan niet worden geïmporteerd omdat het het overgenomen lid <var>Member</var>' opnieuw definieert als een ander type. <var>Member</var> is gedeclareerd als type X bij <var>Type Name</var>, maar als type <var>Class Name</var> bij de basisklasse Y.
Virhe: Tyyppiä <var>Type Name</var> ei voi tuoda, koska se määrittää perityn jäsenen <var>Member</var> uudelleen erityyppiseksi. Kohde <var>Member</var> määritetään tyypiksi X kohteessa <var>Type Name</var>, mutta tyypiksi <var>Class Name</var> pääluokassa Y.
Erreur : le type '<var>Type Name</var>' n'a pas pu être importé car il redéfinit le membre hérité '<var>Member</var>' avec un type différent. '<var>Member</var>' est déclaré en tant que type 'X' sur '<var>Type Name</var>', mais en tant que type '<var>Class Name</var>' sur la classe de base 'Y'.
Fehler: Der Typ '<var>Type Name</var>' konnte nicht importiert werden, da das geerbte Member '<var>Member</var>' mit einem anderen Typ neu definiert wird. '<var>Member</var>' ist als Typ 'X' in '<var>Type Name</var>', aber als Typ '<var>Class Name</var>' in der Basisklasse 'Y' deklariert.
Hiba: „<var>Type Name</var>” típus nem importálható, mert az a(z) „<var>Member</var>” örökölt tagot másik típussal definiálja újra. „<var>Member</var>” „<var>Type Name</var>” helyen „X” típusúként van definiálva, „Y” alaposztályban azonban „<var>Class Name</var>” típusúként.
Errore: impossibile importare il tipo '<var>Type Name</var>' perché ridefinisce il membro ereditato '<var>Member</var>' con un tipo diverso. '<var>Member</var>' è dichiarato come tipo 'X' in '<var>Type Name</var>', ma come tipo '<var>Class Name</var>' nella classe base 'Y'.
Σφάλμα: Δεν ήταν δυνατή η εισαγωγή του τύπου '<var>Type Name</var>' επειδή επαναπροσδιορίζει το μεταβιβαζόμενο μέλος '<var>Member</var>' με διαφορετικό τύπο. Το '<var>Member</var>' δηλώνεται ως τύπος 'X' στο '<var>Type Name</var>', αλλά ως τύπος '<var>Class Name</var>' στη βασική κλάση 'Y'.
오류: 형식 '<var>Type Name</var>'은(는) 상속된 멤버 '<var>Member</var>'을(를) 다른 형식으로 다시 정의하므로 가져올 수 없습니다. '<var>Member</var>'은(는) '<var>Type Name</var>'에서 'X' 형식으로 선언되지만 기본 클래스 'Y'에서는 '<var>Class Name</var>' 형식으로 선언됩니다.
Błąd: typ '<var>Type Name</var>' nie może zostać zaimportowany, ponieważ przedefiniowuje dziedziczonego członka '<var>Member</var>' przy użyciu innego typu. '<var>Member</var>' jest zadeklarowany jako typ 'X' w '<var>Type Name</var>', ale jako typ '<var>Class Name</var>' w klasie podstawowej 'Y'.
שגיאה: אין אפשרות לייבא את הסוג '<var>Type Name</var>' מכיוון שהוא מגדיר מחדש את החבר שעבר בהורשה '<var>Member</var>' עם סוג שונה. '<var>Member</var>' הוכרז כסוג 'X' ב- '<var>Type Name</var>', אך כסוג '<var>Class Name</var>' במחלקה הבסיסית 'Y'.
エラー : 型 '<var>Type Name</var>' は、異なる型の参照メンバ '<var>Member</var>' を再定義するため、インポートできませんでした。'<var>Member</var>' は型 'X' として '<var>Type Name</var>' で宣言されていますが、ベース クラス 'Y' では型 '<var>Class Name</var>' として宣言されています。
Ошибка: Невозможно импортировать тип '<var>Type Name</var>', т.к. он переопределяет унаследованный член '<var>Member</var>' с другим типом. '<var>Member</var>' объявлен с типом 'X' для '<var>Type Name</var>', но объявлен с типом '<var>Class Name</var>' для базового класса 'Y'.
Feil: Kan ikke importere typen <var>Type Name</var> fordi den omdefinerer arvet medlem <var>Member</var> med en annen type. <var>Member</var> er deklarert som type X i <var>Type Name</var>, men har type <var>Class Name</var> i grunnklassen Y.
Erro: o tipo '<var>Type Name</var>' não pôde ser importado porque ele redefine o membro herdado '<var>Member</var>' como um tipo diferente. '<var>Member</var>' é declarado como do tipo 'X' em '<var>Type Name</var>', mas como do tipo '<var>Class Name</var>' na classe base 'Y'.
Erro: não foi possível importar o tipo '<var>Type Name</var>' porque redefine o membro herdado '<var>Member</var>' com um tipo diferente. '<var>Member</var>' é declarado como o tipo 'X' em '<var>Type Name</var>', mas como o tipo '<var>Class Name</var>' na classe base 'Y'.
Error: no se puede importar el tipo '<var>Type Name</var>' porque vuelve a definir el miembro heredado '<var>Member</var>' con un tipo diferente. '<var>Member</var>' se declara como tipo 'X' en '<var>Type Name</var>', pero como tipo '<var>Class Name</var>' en la clase base 'Y'.
Fel: Det gick inte att importera typen <var>Type Name</var> eftersom den omdefinierar den ärvda medlemmen <var>Member</var> med en annan typ. <var>Member</var> har deklarerats som typ X i <var>Type Name</var>, men som typ <var>Class Name</var> i basklassen Y.
Hata: Devralınan '<var>Member</var>' üyesini farklı bir türle yeniden tanımladığından '<var>Type Name</var>' türü alınamadı. '<var>Member</var>', '<var>Type Name</var>' üzerinde 'X' olarak tanımlı ancak 'Y' temel sınıfında '<var>Class Name</var>' olarak tanımlı.
错误: 无法导入类型“<var>Type Name</var>”,因为它用不同的类型重定义继承的成员“<var>Member</var>”。“<var>Member</var>”在“<var>Type Name</var>”上声明为类型“X”,但在基类“Y”上声明为类型“<var>Class Name</var>”。
錯誤: 無法匯入型別 '<var>Type Name</var>',因為它以不同的型別重新定義繼承的成員 '<var>Member</var>'。'<var>Member</var>' 在 '<var>Type Name</var>' 上宣告為型別 'X',但在基底類別 'Y' 上宣告為型別 '<var>Class Name</var>'。
لا يمكن أن تكون السمتان الثابتة والافتراضية موجودتين معًا.
固定属性和默认属性不能同时存在。
不可以同時存在 fixed 和 default 屬性。
Pevné a výchozí atributy nemohou být uvedeny současně.
Faste attributter og standardattributter kan ikke være til stede samtidig.
De attributen fixed en default kunnen niet beide aanwezig zijn.
Sekä kiinteitä määritteitä että oletusmääritteitä ei voi esiintyä samanaikaisesti.
Les attributs fixed et default ne peuvent pas être tous les deux présents.
Die 'fixed'- und 'default'-Attribute dürfen nicht vorhanden sein.
Δεν είναι δυνατό να υπάρχουν και σταθερά και προεπιλεγμένα χαρακτηριστικά.
התכונותfixed ו- default אינן יכולות להופיע ביחד.
Egyidejűleg nem lehetnek jelen rögzített és alapértelmezett attribútumok.
Gli attributi fixed e default non possono essere entrambi presenti.
'fixed' および 'default' 属性を同時に指定することはできません。
fixed와 default 특성을 둘 다 지정할 수 없습니다.
Kan ikke ha både det faste attributtet og standardattributtet.
Atrybuty stałe oraz domyślne nie mogą być obecne jednocześnie.
Atributos fixed e default não podem estar presentes simultaneamente.
Os atributos fixo e predefinido não podem estar ambos presentes.
Не могут одновременно задаваться фиксированный атрибут и атрибут по умолчанию.
Los atributos fixed y default no pueden estar presentes a la vez.
Både attributet fixed och default kan inte användas.
Fixed ve default özniteliklerinin ikisi birden bulunamaz.
固定特性和默认特性不能同时存在。
不可以同時存在 fixed 和 default 屬性。
La dichiarazione di codifica è necessaria nelle XmlDeclaration delle entità esterne.
Bir dış varlıktaki XmlDeclaration'da kodlama bildirimi gereklidir.
Det kreves en kodingsdeklarasjon i en XmlDeclaration i en ekstern enhet.
外部エンティティの XmlDeclaration ではエンコード宣言が必要です。
W elemencie XmlDeclaration w jednostce zewnętrznej wymagana jest deklaracja kodowania.
A declaração de codificação é necessária em uma XmlDeclaration de uma entidade externa.
Egy külső entitásban levő XmlDeclaration deklarációban kódolási deklaráció szükséges.
Se requiere una declaración de codificación en una XmlDeclaration de una entidad externa.
Во внешнем объекте подстановки в XmlDeclaration требуется объявить кодирование.
Kodningsdeklarationen krävs i en XmlDeclaration i en extern entitet.
Er is een coderingsdeclaratie vereist in een XmlDeclaration in een externe entiteit.
נדרשת הצהרת קידוד ב- XmlDeclaration ביישות חיצונית.
In einer XmlDeclaration in einer externen Entität ist eine Codierungsdeklaration erforderlich.
Απαιτείται δήλωση κωδικοποίησης σε ένα XmlDeclaration σε μια εξωτερική οντότητα.
Koodausmääritys vaaditaan ulkoisen kohteen XmlDeclaration-määritteessä.
Der kræves en kodningserklæring i en XmlDeclaration i en ekstern enhed.
외부 엔터티의 XmlDeclaration에 인코딩 선언이 필요합니다.
Le codage de la déclaration est requis dans un XmlDeclaration dans une entité externe.
É necessária uma declaração de codificação em XmlDeclaration numa entidade externa.
التصريح عن التشفير مطلوب في XmlDeclaration في الوحدات الخارجية.
编码声明在外部实体的 XmlDeclaration 中是必需的。
在外部實體的 XmlDeclaration 中編碼宣告是必要的。
V externí entitě je v deklaraci XmlDeclaration vyžadována deklarace kódování.
编码声明在外部实体的 XmlDeclaration 中是必需的。
在外部實體的 XmlDeclaration 中編碼宣告是必要的。
See catalog page for all messages.