The service
Messages on page
Objektia, jonka tyyppi on <var>Type Name</var>, ei voi muuntaa sarjaksi. Päätyypillä X on simpleContent-määrite, ja sitä voi jatkaa vain lisäämällä XmlAttribute-elementtejä. Muuta pääluokan XmlText-jäsen merkkijonotaulukoksi.
Kan geen serialisatie toepassen op object van het type <var>Type Name</var>. Het basistype X heeft simpleContent en kan alleen worden uitgebreid door XmlAttribute-elementen toe te voegen. Overweeg het wijzigen van het XmlText-lid van de basisklasse in een tekenreeksmatrix.
Impossible de sérialiser l'objet de type '<var>Type Name</var>'. Le type de base 'X' comprend un SimpleContent et peut être uniquement étendu en ajoutant des éléments XmlAttribute. Changez le membre XmlText de la classe de base en tableau de chaînes.
Δεν είναι δυνατή η σειριοποίηση αντικειμένου του τύπου '<var>Type Name</var>'. Ο βασικός τύπος 'X' έχει simpleContent και είναι δυνατό να επεκταθεί μόνο με την προσθήκη στοιχείων XmlAttribute. Προτείνεται η αλλαγή του μέλους XmlText της βασικής κλάσης σε πίνακα συμβολοσειρών.
Das Objekt des Typs '<var>Type Name</var>' kann nicht serialisiert werden. Der Basistyp 'X' enthält einfachen Inhalt und kann nur durch Hinzufügen von XmlAttribute-Elementen erweitert werden. Ändern Sie den XmlText-Member der Basisklasse in ein Zeichenfolgenarray.
אין אפשרות לערוך בסידרה את '<var>Type Name</var>'. לסוג בסיסי 'X' יש simpleContent וניתן להרחיב אותו בלבד באמצעות הוספת אלמנטים של XmlAttribute. עליך לשקול שינוי של חבר XmlText של המחלקה הבסיסית למערך מחרוזות.
A(z) „<var>Type Name</var>” típusú objektum nem szerializálható. A(z) „X” alaptípushoz simpleContent tartozik és csak XmlAttribute elemek hozzáadásával bővíthető ki. Lehet, hogy az alaposztály XmlText tagját karakterlánctömbbé kell alakítania.
يتعذر إجراء تسلسل لكائن من النوع '<var>Type Name</var>'. النوع الأساسي 'X' له "محتوى بسيط" ويمكن توسيعه فقط عن طريق إضافة عناصر XmlAttribute. الرجاء محاولة تغيير عضو XmlText للفئة الأساسية إلى صفيف سلسلة.
Objekt typu <var>Type Name</var> nelze serializovat. Základní typ X má jednoduchý obsah (simpleContent) a lze jej rozšířit pouze přidáním prvků XmlAttribute. Zvažte možnost změnit člena XmlText základní třídy na pole řetězců.
無法將型別為 '<var>Type Name</var>' 的物件序列化。基底型別 'X' 有 simpleContent,而且只能以加入 XmlAttribute 項目的方式進行擴充。請考慮將基底類別的 XmlText 成員變更為字串陣列。
Et objekt af typen '<var>Type Name</var>' kan ikke serialiseres. Basistypen 'X' indeholder simpleContent og kan kun udvides ved at tilføje XmlAttribute-elementer. Du kan eventuelt ændre XmlText-medlemmet i basisklassen til et strengarray.
无法序列化类型“<var>Type Name</var>”的对象。基类型“X”具有 simpleContent 且只能通过添加 XmlAttribute 元素来扩展。请考虑将基类的 XmlText 成员更改为字符串数组。
Impossibile serializzare l'oggetto di tipo '<var>Type Name</var>'. Il tipo base 'X' contiene simpleContent e può essere esteso solo aggiungendo elementi XmlAttribute. Provare a modificare il membro XmlText della classe base in matrice di stringhe.
型 '<var>Type Name</var>' のオブジェクトをシリアル化できません。ベース型 'X' は simpleContent を持ち、XmlAttribute 要素を追加することでのみ展開が可能です。基本クラスの XmlText メンバを文字列配列に変更してみてください。
'<var>Type Name</var>' 형식의 개체를 serialize할 수 없습니다. 기본 형식 'X에는 simpleContent를 사용하며 XmlAttribute 요소를 추가해야만 확장할 수 있습니다. 기본 클래스의 XmlText 멤버를 문자열 배열로 변경하는 것이 좋습니다.
Kan ikke serialisere objekt av typen <var>Type Name</var>. Basistypen X har simpleContent og kan bare utvides ved å legge til XmlAttribute-elementer. Du kan endre XmlText-medlemmer for grunnklassen til strengtabelldata.
Nie można serializować obiektu typu '<var>Type Name</var>'. Typ podstawowy 'X' ma element simpleContent i może być rozszerzony tylko przez dodanie elementów XmlAttribute. Rozważ wymianę członka XmlText klasy podstawowej na tablicę ciągów.
Não é possível serializar objeto do tipo '<var>Type Name</var>'. O tipo base 'X' tem simpleContent e só pode ser estendido pela adição de elementos XmlAttribute. Altere o membro XmlText da classe base para uma matriz de seqüência de caracteres.
Não é possível serializar o objecto do tipo '<var>Type Name</var>'. O tipo base 'X' tem simpleContent e só poderá ser expandido adicionando elementos XmlAttribute. Considere alterar o membro XmlText da classe base para uma matriz de cadeias.
Невозможно сериализовать объект типа '<var>Type Name</var>'. Базовый тип 'X' имеет элемент simpleContent и может расширяться только за счет добавления элементов XmlAttribute. Рекомендуется заменить член XmlText базового класса на массив строк.
No se puede serializar el objeto de tipo '<var>Type Name</var>'. El tipo base 'X' tiene simpleContent y sólo se puede extender agregando elementos XmlAttribute. Considere cambiar el miembro XmlText de la clase base a una matriz de cadena.
Det går inte att serialisera objekt av typen <var>Type Name</var>. Bastypen X innehåller simpleContent och kan endast utökas genom att lägga till XmlAttribute-element. Ändra XmlText-medlemmen i basklassen till strängmatris.
'<var>Type Name</var>' türü nesne seri hale getirilemez. 'X' temel türü yalnızca simpleContent içeriyor ve yalnızca XmlAttribute öğeleri eklenerek uzatılabilir. Lütfen temel sınıfın XmlText üyesini dize dizisine çevirmeyi düşünün.
无法序列化类型“<var>Type Name</var>”的对象。基类型“X”具有 simpleContent 且只能通过添加 XmlAttribute 元素来扩展。请考虑将基类的 XmlText 成员更改为字符串数组。
無法將型別為 '<var>Type Name</var>' 的物件序列化。基底型別 'X' 有 simpleContent,而且只能以加入 XmlAttribute 項目的方式進行擴充。請考慮將基底類別的 XmlText 成員變更為字串陣列。
'<var>X</var>'의 정규화된 이름이 잘못되었습니다.
Το '<var>X</var>' δεν έχει έγκυρο και κατάλληλο όνομα.
ל- '<var>X</var>' יש שם מזוהה לא חוקי.
'<var>X</var>' hat einen ungültig gekennzeichneten Namen.
'<var>X</var>' a un nom qualifié non valide.
'<var>X</var>' の限定名が無効です。
„<var>X</var>” érvénytelen minősített nevet tartalmaz.
Kohteen <var>X</var> nimi ei ole kelvollinen.
'<var>X</var>' ha un nome completo non valido.
<var>X</var> har et ugyldig kvalifisert navn.
Element '<var>X</var>' ma nieprawidłową nazwę kwalifikowaną.
'<var>X</var>' имеет недопустимое полное имя.
'<var>X</var>' tiene un nombre completo.
<var>X</var> har ett ogiltigt kvalificerat namn.
'<var>X</var>', geçersiz bir nitelenmiş ada sahip.
'<var>X</var>' tem um nome qualificado inválido.
'<var>X</var>' tem um nome qualificado inválido.
إن '<var>X</var>' له اسم مؤهل غير صالح.
“<var>X</var>”具有无效的限定名。
'<var>X</var>' 的限定名稱無效。
<var>X</var> má neplatný úplný název.
'<var>X</var>' har et ugyldigt kvalificeret navn.
<var>X</var> heeft een ongeldige gekwalificeerde naam.
“<var>X</var>”具有无效的限定名。
'<var>X</var>' 的限定名稱無效。
<var>X</var> 中有无效的名称字符。
在 <var>X</var> 中有無效的名稱字元。
Virheellinen nimimerkki kohteessa <var>X</var>.
Ugyldigt navnetegn i <var>X</var>.
Název <var>X</var> obsahuje neplatný znak.
In <var>X</var> komt een ongeldig naamteken voor.
Il existe un caractère de nom non valide dans <var>X</var>.
Ungültiges Namenszeichen in '<var>X</var>'.
Στο <var>X</var> υπάρχει χαρακτήρας ονόματος ο οποίος δεν είναι έγκυρος.
يوجد حرف اسم غير صالح في '<var>X</var>'.
<var>X</var> に無効な名前文字があります。
תו ‏‏שם לא חוקי ב- '<var>X</var>'.‏
Caractere de nome inválido em <var>X</var>.
<var>X</var> contiene un carattere non valido per un nome.
Det er et ugyldig navnetegn i <var>X</var>.
<var>X</var> érvénytelen névkaraktert tartalmaz.
<var>X</var>에 잘못된 이름 문자가 있습니다.
Nieprawidłowy znak nazwy w <var>X</var>.
Existe um carácter de nome inválido em <var>X</var>.
Недопустимый знак имени в <var>X</var>.
Nombre de carácter no válido en '<var>X</var>'.
Det finns ett ogiltigt namntecken i <var>X</var>.
<var>X</var> içinde geçersiz bir ad karakteri var.
“<var>X</var>”中的名称字符无效。
在 '<var>X</var>' 中有無效的名稱字元。
無法序列化 '<var>X</var>',因為它沒有預設公用建構函式。
Typ <var>X</var> nelze serializovat, protože nemá výchozí veřejný konstruktor.
<var>X</var> 无法序列化,因为它没有默认的公共构造函数。
لا يمكن إجراء تسلسل لـ <var>X</var> لأنه ليس له مُنشئ بدون معلمات.
<var>X</var> kan ikke serialiseres, fordi den ikke har en offentlig standardkonstruktør.
Er kan geen serialisatie worden toegepast op <var>X</var> omdat het geen openbare standaardconstructor heeft.
Kohdetta <var>X</var> ei voi muuntaa sarjaksi, sillä sillä ei ole julkista oletuskonstruktoria.
Impossible de sérialiser <var>X</var>, car il n'a pas de constructeur public par défaut.
'<var>X</var>' kann nicht serialisiert werden, da kein öffentlicher Standardkonstruktor verfügbar ist.
Δεν είναι δυνατή η σειριοποίηση του <var>X</var> επειδή δεν έχει προεπιλεγμένη δημόσια κατασκευή.
‏‏אין אפשרות לערוך את <var>X</var> בסידרה, מכיוון שאין לו בנאי ללא פרמטרים.
<var>X</var> nem szerializálható, mert nincs alapértelmezett nyilvános konstruktora.
Impossibile serializzare <var>X</var> perché non dispone di un costruttore pubblico predefinito.
<var>X</var> に既定のパブリック コンストラクタが含まれていないため、シリアル化できません。
<var>X</var>에 기본 public 생성자가 없으므로 이를 serialize할 수 없습니다.
<var>X</var> kan ikke være serialisert fordi den ikke har en standard offentlig konstruktør.
Element <var>X</var> nie może być serializowany, ponieważ nie ma domyślnego konstruktora publicznego.
<var>X</var> não pode ser serializado porque não tem um construtor público padrão.
Não é possível serializar <var>X</var> porque não tem um construtor público predefinido.
Невозможно сериализовать <var>X</var>, т.к. он не имеет общего конструктора по умолчанию.
No se puede serializar <var>X</var> porque no tiene un constructor público predeterminado.
<var>X</var> kan inte serialiseras eftersom den inte innehåller en offentlig standardkonstruktör.
Varsayılan genel oluşturucusu olmadığından <var>X</var> seri hale getirilemez.
<var>X</var> 无法序列化,因为它没有无参数的构造函数。
無法序列化 <var>X</var>,因為它沒有參數建構函式。
محتوى غير صالح <var>X</var>.
无效的内容 <var>X</var>。
無效的內容 <var>X</var>。
Neplatný obsah <var>X</var>
Ugyldigt indhold <var>X</var>.
Ongeldige inhoud <var>X</var>.
Virheellinen sisältö <var>X</var>.
Contenu <var>X</var> non valide.
Ungültiger Inhalt <var>X</var>.
Το περιεχόμενο <var>X</var> δεν είναι έγκυρο.
תוכן לא חוקי <var>X</var>.
Érvénytelen tartalom: <var>X</var>.
Contenuto <var>X</var> non valido.
内容 <var>X</var> が無効です。
내용 <var>X</var>이(가) 잘못되었습니다.
Ugyldig innhold <var>X</var>.
Nieprawidłowa zawartość <var>X</var>.
Conteúdo inválido <var>X</var>.
Conteúdo inválido <var>X</var>.
Недопустимое содержимое <var>X</var>.
Contexto no válido <var>X</var>.
Ogiltigt innehåll: <var>X</var>.
Geçersiz içerik: <var>X</var>.
无效的内容 <var>X</var>。
無效的內容 <var>X</var>。
Não há suporte para sintaxe ref para grupos.
A csoportok hivatkozásszintaxisa nem támogatott.
不支持组的 ref 语法。
התחביר ref עבור קבוצות אינו נתמך עם SOAP מקודד. נא שנה את ההגדרה של סוג הסכימה '<var>Type Name</var>' מטווח השמות '<var>namespace</var>': החלף את ההפניה לקבוצה בהצהרה על קבוצה מקומית.
グループの ref 構文はサポートされません。
Синтаксис ref для групп не поддерживается.
그룹의 ref 구문이 지원되지 않습니다.
Składnia odwołania dla grup nie jest obsługiwana.
La sintassi di riferimento per i gruppi non è supportata.
Referansesyntaks støttes ikke for grupper.
La sintaxis de referencia para grupos no es compatible.
A sintaxe ref para grupos não é suportada.
Η σύνταξη αναφοράς για ομάδες δεν υποστηρίζεται.
Referenssyntax för grupper stöds inte.
De verwijzingssyntaxis voor groepen wordt niet ondersteund.
Syntaxe Ref není pro skupiny podporována.
不支援群組的 ref 語法。
Ryhmien viittaussyntaksia ei tueta.
Die Verweissyntax für Gruppen wird nicht unterstützt.
La syntaxe de référence pour les groupes n'est pas prise en charge.
Referencesyntaksen til grupper understøttes ikke.
Gruplar için başvuru sözdizimi desteklenmiyor.
بناء جملة ref للمجموعات غير معتمد مع SOAP المرمّز. الرجاء تغيير تعريف نوع المخطط '<var>Type Name</var>' من مساحة الاسم '<var>namespace</var>': استبدل مرجع المجموعة بتعريف المجموعة المحلية.
编码的 SOAP 不支持组的 ref 语法。请更改来自命名空间“<var>namespace</var>”的架构类型“<var>Type Name</var>”的定义: 使用本地组声明替换组引用。
ref 語法無法用於編碼的 SOAP。請變更命名空間 '<var>namespace</var>' 結構描述型別 '<var>Type Name</var>' 的定義: 以本機群組宣告代替群組參考。
不可以指定 Any。
لا يمكن استخدام 'أي' مع SOAP المرمّز. الرجاء تغيير تعريف نوع المخطط '<var>Type Name</var>' من مساحة الاسم '<var>namespace</var>'.
Any kan niet worden opgegeven.
Atribut Any nesmí být zadán.
不能指定 Any。
לא ניתן להשתמש בכל פריט עם SOAP מקודד. נא שנה את ההגדרה של סוג הסכימה '<var>Type Name</var>' ממרחב השמות '<var>namespace</var>'.
'Any' kan ikke angives.
Any ne peut pas être spécifié.
Any-määritettä ei voi määrittää.
Any darf nicht angegeben werden.
Any può non essere specificato.
Element Any nie może być określony.
Το Any δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί.
„Any” nem adható meg.
"Any" kan ikke angis.
Any não pode ser especificado.
Não é possível especificar Any.
Any는 지정할 수 없습니다.
Any を指定することはできません。
Any får inte anges.
No se puede especificar Any.
Herhangi biri belirtilemez.
Невозможно задать "any".
any 不能与编码的 SOAP 一起使用。请更改来自命名空间“<var>namespace</var>”的架构类型“<var>Type Name</var>”的定义。
Any 無法用於編碼的 SOAP。請變更命名空間 '<var>namespace</var>' 結構描述型別 '<var>Type Name</var>' 的定義。
إن '<var>X</var>.<var>Y</var>' له سمات بالفعل.
<var>X</var>.<var>Y</var> 已具有属性。
<var>X</var>.<var>Y</var> 已經具有屬性。
Položka <var>X</var>.<var>Y</var> již má atributy.
<var>X</var>.<var>Y</var> har allerede attributter.
<var>X</var>.<var>Y</var> heeft al attributen.
Kohteella on jo määritteet: <var>X</var>.<var>Y</var>
<var>X</var>.<var>Y</var> a déjà des attributs.
<var>X</var>.<var>Y</var> hat bereits Attribute.
Το <var>X</var>.<var>Y</var> έχει ήδη χαρακτηριστικά.
<var>X</var>.<var>Y</var>' כבר כולל תכונות.
A(z) <var>X</var>.<var>Y</var> objektumnak már vannak attribútumai.
<var>X</var>.<var>Y</var> contiene già attributi.
<var>X</var>.<var>Y</var> には既に属性が指定されています。
<var>X</var>.<var>Y</var>에 이미 특성이 있습니다.
<var>X</var>.<var>Y</var> har allerede attributter.
Element <var>X</var>.<var>Y</var> już ma atrybuty.
<var>X</var>.<var>Y</var> já tem atributos.
<var>X</var>.<var>Y</var> já tem atributos.
<var>X</var>.<var>Y</var> уже имеет атрибуты.
<var>X</var>.<var>Y</var> ya tiene atributos.
<var>X</var>.<var>Y</var> har redan attribut.
<var>X</var>.<var>Y</var> zaten özniteliklere sahip.
“<var>X</var>.<var>Y</var>”已具有特性。
'<var>X</var>.<var>Y</var>' 已經具有屬性。
تعذر استيراد العقد من النوع '<var>Type Name</var>'.
不能导入“<var>Type Name</var>”类型的节点。
無法匯入型別 '<var>Type Name</var>' 的節點。
Uzly typu <var>Type Name</var> nelze importovat.
Noder af typen '<var>Type Name</var>' kan ikke importeres.
Kan geen knooppunten importeren van het type <var>Type Name</var>.
Solmulajeja ei voi tuoda: <var>Type Name</var>.
Impossible d'importer des noeuds de type '<var>Type Name</var>'.
Knoten des Typs '<var>Type Name</var>' können nicht importiert werden.
Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή κόμβων του τύπου '<var>Type Name</var>'.
אין אפשרות לייבא צמתים מסוג '<var>Type Name</var>'.
A(z) „<var>Type Name</var>” típusú csomópontok nem importálhatók.
Impossibile importare nodi di tipo '<var>Type Name</var>'.
タイプ '<var>Type Name</var>' のノードをインポートできません。
'<var>Type Name</var>' 형식 노드를 가져올 수 없습니다.
Kan ikke importere noder av typen <var>Type Name</var>.
Nie można zaimportować węzłów typu '<var>Type Name</var>'.
Não é possível importar nós do tipo '<var>Type Name</var>'.
Não é possível importar nós do tipo '<var>Type Name</var>'.
Не удалось импортировать узлы типа '<var>Type Name</var>'.
No se pueden importar nodos de tipo '<var>Type Name</var>'.
Det går inte att importera noder av typen <var>Type Name</var>.
'<var>Type Name</var>' türü düğümler alınamaz.
不能导入“<var>Type Name</var>”类型的节点。
無法匯入型別 '<var>Type Name</var>' 的節點。
Impossible d'utiliser le formateur <var>X</var> pour les valeurs par défaut.
Die Formatierung <var>X</var> kann nicht für Standardwerte verwendet werden.
Muotoilijaa <var>X</var> ei voi käyttää oletusarvoille.
Il formattatore <var>X</var> non può essere utilizzato per i valori predefiniti.
No se puede utilizar el formateador <var>X</var> para valores predeterminados.
フォーマッタ <var>X</var> は既定値に使用できません。
Program formatujący <var>X</var> nie może być używany dla wartości domyślnych.
Formatereren <var>X</var> kan ikke brukes til standardverdier.
A(z) <var>X</var> formázó nem használható alapértelmezett értékekhez.
<var>X</var> biçimlendiricisi varsayılan değerlerle kullanılamaz.
O formatador <var>X</var> não pode ser utilizado para valores predefinidos.
<var>X</var> 포맷터를 기본값에 사용할 수 없습니다.
המעצב <var>X</var> אינו יכול לשמש לערכי ברירת מחדל.
Formateringen <var>X</var> kan inte användas för standardvärden.
Ο μορφοποιητής <var>X</var> δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για προεπιλεγμένες τιμές.
Средство форматирования <var>X</var> не может использоваться для значений по умолчанию.
O formatador <var>X</var> não pode ser usado para valores padrão.
لا يمكن استخدام المنسّق <var>X</var> للقيم الافتراضية.
格式化程序 <var>X</var> 无法用于默认值。
預設值不可以使用格式子 <var>X</var>。
Formátovací modul <var>X</var> nelze použít pro výchozí hodnoty.
Formateringsfunktionen <var>X</var> kan ikke bruges til standardværdier.
De indelingsfunctie <var>X</var> kan niet worden gebruikt voor standaardwaarden.
格式化程序 <var>X</var> 无法用于默认值。
預設值不可以使用格式子 <var>X</var>。
See catalog page for all messages.