The service
Messages on page
رقم السطر:<var>X</var>
行号:<var>X</var>
行號:<var>X</var>
Číslo řádku: <var>X</var>
Linjenummer: <var>X</var>
Regelnummer:<var>X</var>
Rivin numero: <var>X</var>
Numéro de ligne :<var>X</var>
Zeilennummer: <var>X</var>.
Αριθμός γραμμής: <var>X</var>
‏‏מספר שורה:<var>X</var>‏
Sor száma: <var>X</var>
Numero riga: <var>X</var>
行番号: <var>X</var>
줄 번호:<var>X</var>
Linjenummer:<var>X</var>
Numer wiersza: <var>X</var>
Número de Linha:<var>X</var>
Номер строки:<var>X</var>
Número de línea: <var>X</var>
Radnummer: <var>X</var>
Satır Numarası: <var>X</var>
行号:<var>X</var>
行號:<var>X</var>
لا يمكن لـ My.Application.Log تحديد حجم المساحة الحرة على القرص.
无法确定可用磁盘空间量。
無法判斷可用磁碟空間量。
Nelze určit velikost dostupného místa na disku.
Mængden af ledig diskplads kan ikke bestemmes.
Kan de hoeveelheid beschikbare schijfruimte niet bepalen.
Ei voi määrittää jäljellä olevan levytilan määrää.
Impossible de déterminer la quantité d'espace disque disponible.
Der freie Speicherplatz auf dem Datenträger kann nicht bestimmt werden.
Δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του διαθέσιμου χώρου στον δίσκο.
לא ניתן לקבוע את כמות שטח הדיסק הפנוי.
Nem határozható meg a rendelkezésre álló lemezterület.
Impossibile determinare la quantità di spazio libero su disco.
利用可能な空きディスク領域を確認できません。
사용 가능한 디스크 공간을 확인할 수 없습니다.
Kan ikke bestemme mengden tilgjengelig diskplass.
Nie można określić ilości dostępnego miejsca na dysku.
Não é possível determinar a quantidade de espaço em disco disponível.
Не удается определить объем свободного дискового пространства.
No se puede determinar la cantidad de espacio en disco disponible.
Det gick inte att avgöra hur mycket diskutrymme som finns tillgängligt.
Kullanılabilir disk alanı miktarı belirlenemiyor.
无法确定可用磁盘空间量。
無法判斷可用磁碟空間量。
لا يعتبر '<var>X</var>' عنوان ملف بعيد صالح. يجب أن يشتمل العنوان الصالح على بروتوكول ومسار واسم ملف.
“<var>X</var>”不是有效的远程文件地址。有效的地址应包括协议、路径和文件名。
'<var>X</var>' 不是有效的遠端檔案位址。有效位址應該包含通訊協定、路徑和檔案名稱。
<var>X</var> není platná adresa vzdáleného souboru. Platná adresa musí obsahovat protokol, cestu a název k souboru.
'<var>X</var>' er ikke en gyldig adresse på en ekstern fil. En gyldig adresse skal indeholde en protokol, en sti og et filnavn.
<var>X</var> is geen geldig extern bestandsadres
<var>X</var> ei ole kelvollinen etätiedoston osoite. Kelvollisen osoitteen on sisällettävä protokolla, polku ja tiedostonimi.
"<var>X</var>" n'est pas une adresse valide de fichier distant. Une adresse valide doit inclure un protocole, un chemin d'accès et un nom de fichier.
"<var>X</var>" ist keine gültige Remotedateiadresse. Eine gültige Adresse muss ein Protokoll, einen Pfad und einen Dateinamen enthalten.
Το '<var>X</var>' δεν είναι ένα έγκυρη απομακρυσμένη διεύθυνση αρχείου. Μια έγκυρη διεύθυνση θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα πρωτόκολλο, μια διαδρομή και ένα όνομα αρχείου.
<var>X</var>' אינו כתובת חוקית של קובץ מרוחק. כתובת חוקית חייבת לכלול פרוטוקול, נתיב ושם קובץ.
A(z) „<var>X</var>” nem érvényes cím a távoli fájlhoz. Az érvényes cím protokollnevet, elérési utat és fájlnevet tartalmaz.
'<var>X</var>' non è un indirizzo di file remoto valido. Un indirizzo valido deve includere un protocollo, un percorso e un nome di file.
'<var>X</var>' は無効なリモート ファイル アドレスです。有効なアドレスはプロトコル、パスおよびファイル名を含んでいなければなりません。
'<var>X</var>'은(는) 올바른 원격 파일 주소가 아닙니다. 올바른 주소에는 프로토콜, 경로 및 파일 이름이 포함되어야 합니다.
<var>X</var> er en ugyldig adresse for ekstern fil. En gyldig adresse må inneholde en protokoll, en bane og et filnavn.
'<var>X</var>' nie jest prawidłowym adresem pliku zdalnego. prawidłowy adres powinien zawierać protokół, ścieżkę i nazwę pliku.
'<var>X</var>' não é um endereço de arquivo remoto válido. Um endereço válido deve incluir um protocolo, um caminho e um nome de arquivo.
"<var>X</var>" является недопустимым адресом удаленного файла. Допустимый адрес должен включать протокол, путь и имя файла.
'<var>X</var>' no es una dirección de archivo remoto válida. Una dirección válida debe incluir un protocolo, una ruta de acceso y un nombre de archivo.
<var>X</var> är inte en giltig adress för en fjärrfil. En giltig adress ska innehålla ett protokoll, en sökväg och ett filnamn.
'<var>X</var>' geçerli bir uzak dosya adresi değil. Geçerli adres bir protokol, yol ve dosya adı içermelidir.
“<var>X</var>”不是有效的远程文件地址。有效的地址应包括协议、路径和文件名。
'<var>X</var>' 不是有效的遠端檔案位址。有效位址應該包含通訊協定、路徑和檔案名稱。
Ominaisuuden <var>Property Name</var> arvoksi ei voi määrittää Nothing.
La propriété <var>Property Name</var> ne peut pas avoir la valeur Nothing.
Die Eigenschaft <var>Property Name</var> kann nicht auf "Nothing" festgelegt werden.
Η ιδιότητα <var>Property Name</var> δεν μπορεί να οριστεί σε Nothing.
המאפיין '<var>Property Name</var>' אינו יכול להיות מוגדר ל- Nothing.
A tulajdonságot („<var>Property Name</var>”) nem lehet „Nothing” értékűre állítani.
La proprietà <var>Property Name</var> non può essere impostata su Nothing.
プロパティ <var>Property Name</var> は Nothing に設定できません。
<var>Property Name</var> 속성을 Nothing으로 설정할 수 없습니다.
Egenskapen <var>Property Name</var> kan ikke angis til "Nothing".
Właściwość <var>Property Name</var> nie może być ustawiona na wartość Nothing.
A propriedade <var>Property Name</var> não pode ser Nothing.
Свойству <var>Property Name</var> нельзя присвоить значение Nothing.
La propiedad <var>Property Name</var> no se puede establecer en Nothing.
Egenskapen <var>Property Name</var> kan inte anges till Nothing.
<var>Property Name</var> özelliği Nothing olarak ayarlanamaz.
لا يمكن تعيين الخاصية <var>Property Name</var> إلى القيمة "لا شيء".
属性 <var>Property Name</var> 不能设置为 Nothing。
屬性 <var>Property Name</var> 不能設定為 Nothing。
Vlastnost <var>Property Name</var> nemůže být nastavena na hodnotu Nothing.
Egenskaben <var>Property Name</var> kan ikke angives til Nothing.
Eigenschap <var>Property Name</var> kan niet worden ingesteld op Nothing.
属性 <var>Property Name</var> 不能设置为 Nothing。
屬性 <var>Property Name</var> 不能設定為 Nothing。
يلزم تضمين اسم ملف في destinationFileName.
destinationFileName 需要包括文件名。
destinationFileName 需要包含檔案名稱。
destinationFileName musí obsahovat název souboru.
destinationFileName skal indeholde et filnavn.
destinationFileName moet een bestandsnaam bevatten.
Määritykseen destinationFileName on sisällyttävä tiedostonimi.
destinationFileName doit inclure un nom de fichier.
In destinationFileName muss ein Dateiname enthalten sein.
Το destinationFileName θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα όνομα αρχείου.
destinationFileName צריך לכלול שם קובץ.
A destinationFileName fájlnév megadását teszi szükségessé.
destinationFileName deve includere un nome file.
destinationFileName はファイル名を含んでいなければなりません。
destinationFileName에는 파일 이름이 포함되어야 합니다.
destinationFileName må inneholde et filnavn.
Parametr destinationFileName musi zawierać nazwę pliku.
destinationFileName precisa incluir um nome de arquivo.
destinationFileName должен включать имя файла.
Es necesario incluir un nombre de archivo en destinationFileName.
destinationFileName måste inkluderas i filnamnet.
destinationFileName öğesinin bir dosya adı içermesi gerekir.
destinationFileName 需要包括文件名。
destinationFileName 需要包含檔案名稱。
لا يمكن قراءة الدفق الذي تم تمريره إلى TextFieldParser.
无法读取传递给 TextFieldParser 的流。
無法讀取傳遞給 TextFieldParser 的資料流。
Datový proud předaný parametru TextFieldParser nelze číst.
Den stream, der overføres til TextFieldParser, kan ikke læses.
De stroom die wordt doorgegeven aan de TextFieldParser kan niet worden gelezen.
TextFieldParser-toiminnolle välitettyä tietovirtaa ei voi lukea.
Le flux passé à TextFieldParser est illisible.
Der an TextFieldParser übergebene Stream kann nicht gelesen werden.
Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της ροής που διαβιβάστηκε στο TextFieldParser.
לא ניתן לקרוא את הזרם שהועבר ל- TextFieldParser.
A TextFieldParsernek átadott folyam nem olvasható.
Impossibile leggere il flusso passato a TextFieldParser.
TextFieldParser に渡されたストリームを読み取れません。
TextFieldParser에 전달된 스트림을 읽을 수 없습니다.
Dataflyten som sendes til TextFieldParser, kan ikke leses.
Nie można odczytać strumienia przekazanego do parametru TextFieldParser.
O fluxo transmitido para TextFieldParser não pode ser lido.
Невозможно прочитать поток, переданный в TextFieldParser.
La secuencia pasada a TextFieldParser no se puede leer.
Det går inte att läsa strömmen som skickades till TextFieldParser.
TextFieldParser'a geçirilen akış okunamıyor.
无法读取传递给 TextFieldParser 的流。
無法讀取傳遞給 TextFieldParser 的資料流。
تعذر إتمام العملية لوجود دليل بهذا المسار '<var>X</var>' مسبقًا.
未能完成操作,因为在此路径“<var>X</var>”中已经存在一个目录。
無法完成作業,因為目錄已經存在於此路徑 '<var>X</var>'。
Nelze provést operaci, protože adresář již existuje v této cestě <var>X</var>.
Handlingen kunne ikke fuldføres, fordi der allerede findes en mappe på stien '<var>X</var>'.
Kan de bewerking niet voltooien omdat de map al bestaat in dit pad <var>X</var>.
Toimintoa ei voitu suorittaa loppuun, koska tässä polussa <var>X</var> on jo kansio.
Impossible d'achever l'opération, car un répertoire figure déjà dans ce chemin d'accès '<var>X</var>'.
Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, da bereits ein Verzeichnis im Pfad <var>X</var> vorhanden ist.
Δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της λειτουργίας δεδομένου ότι υπάρχει ήδη ένας κατάλογος σε αυτήν τη διαδρομή '<var>X</var>'.
לא הייתה אפשרות להשלים את הפעולה מכיוון שקיימת כבר ספריה בנתיב זה '<var>X</var>'.
A művelet nem hajtható végre, mert egy könyvtár már létezik ezen az elérési úton: „<var>X</var>”.
Impossibile completare l'operazione. Nel percorso '<var>X</var>' è già presente una directory.
ディレクトリがこのパス '<var>X</var>' 内に既に存在するため、操作を完了できませんでした。
디렉터리가 이 '<var>X</var>' 경로에 이미 있기 때문에 작업을 완료할 수 없습니다.
Kan ikke fullføre operasjonen fordi det allerede finnes en katalog i denne banen <var>X</var>.
Nie można wykonać operacji, ponieważ w tej ścieżce '<var>X</var>' już istnieje katalog.
Não foi possível concluir a operação porque já existe um diretório no caminho '<var>X</var>'.
Не удалось завершить операцию: каталог "<var>X</var>" уже существует.
No se pudo completar la operación porque ya existe un directorio en esta ruta de acceso '<var>X</var>'.
Det gick inte att slutföra åtgärden eftersom en katalog redan finns i sökvägen <var>X</var>.
Bu '<var>X</var>' yolunda zaten bir dizin olduğundan işlem tamamlanamadı.
未能完成操作,因为在此路径“<var>X</var>”中已经存在一个目录。
無法完成作業,因為目錄已經存在於此路徑 '<var>X</var>'。
يجب أن يقوم النوع '<var>Type Name</var>' بتحديد '<var>X</var>' لعامل تشغيل، بمعلمات من النوع '<var>Type Name</var>'، لكي يتم استخدامه في عبارة 'For'.
类型“<var>Type Name</var>”必须定义一个运算符“<var>X</var>”(带有类型“<var>Type Name</var>”的参数),以便在“For”语句中使用。
型別 '<var>Type Name</var>' 必須定義在 'For' 陳述式中使用的運算子 '<var>X</var>',其中含有型別 '<var>Type Name</var>' 的參數。
Typ <var>Type Name</var> musí definovat operátor <var>X</var> s parametry typu <var>Type Name</var>, aby ho bylo možné použít pro příkaz For.
Typen '<var>Type Name</var>' skal definere en operator '<var>X</var>' med parametre af typen '<var>Type Name</var>', for at den kan benyttes i en 'For'-kommando.
Type <var>Type Name</var> moet een operator <var>X</var> definiëren, met parameters van type <var>Type Name</var>, die worden gebruikt in een For-instructie.
Lajin <var>Type Name</var> on määritettävä For-lauseessa käytettävä operaattori <var>X</var> käyttäen lajin <var>Type Name</var> parametreja.
Le type '<var>Type Name</var>' doit définir un opérateur '<var>X</var>', avec des paramètres de type '<var>Type Name</var>', pour être utilisé dans une instruction 'For'.
Der Typ <var>Type Name</var> muss einen Operator <var>X</var> mit Parametern der Typs <var>Type Name</var> definieren, um in einer For-Anweisung verwendet zu werden.
Ο τύπος '<var>Type Name</var>' πρέπει να ορίσει έναν τελεστή '<var>X</var>' με παραμέτρους τύπου '<var>Type Name</var>', που θα χρησιμοποιηθούν σε μια πρόταση 'For'.
סוג '<var>Type Name</var>' חייב להגדיר אופרטור '<var>X</var>', עם פרמטרים מסוג '<var>Type Name</var>',כדי לשמש במשפט 'For'.
A „For” utasításban történő használathoz a „<var>Type Name</var>” típushoz definiálni kell egy „<var>X</var>” operátort „<var>Type Name</var>” típusú paraméterekkel.
Il tipo '<var>Type Name</var>' deve definire un operatore '<var>X</var>', con parametri di tipo '<var>Type Name</var>', da utilizzare in un'istruzione 'For'.
'For' ステートメントで使用するには、型 '<var>Type Name</var>' は 型 '<var>Type Name</var>' のパラメータを使用してオペレータ '<var>X</var>' を定義しなければなりません。
'<var>Type Name</var>' 형식은 '<var>Type Name</var>' 형식의 매개 변수와 함께 'For' 문에서 사용할 '<var>X</var>' 연산자를 정의해야 합니다.
Typen <var>Type Name</var> må definere en operator <var>X</var>, med parametere av typen <var>Type Name</var>, for å brukes i en "For"-setning.
Typ '<var>Type Name</var>' musi definiować operator '<var>X</var>' z parametrami typu '<var>Type Name</var>' do używania w instrukcji 'For'.
O tipo '<var>Type Name</var>' deve definir um operador '<var>X</var>', com parâmetros do tipo '<var>Type Name</var>', para ser usado em uma instrução 'For'.
Тип "<var>Type Name</var>" должен определять оператор "<var>X</var>" с параметрами типа "<var>Type Name</var>" для использования в операторе "For".
El tipo '<var>Type Name</var>' debe definir un operador '<var>X</var>', con los parámetros del tipo '<var>Type Name</var>', que se vaya a utilizar en una instrucción 'For'.
Typen <var>Type Name</var> måste definiera en operator <var>X</var> med parametrar av typen <var>Type Name</var> som ska användas i en For-sats.
'<var>Type Name</var>' türü 'For' deyiminde kullanılabilmesi için '<var>Type Name</var>' türünde parametrelere sahip bir '<var>X</var>' işleci tanımlamalıdır.
类型“<var>Type Name</var>”必须定义一个运算符“<var>X</var>”(带有类型“<var>Type Name</var>”的参数),以便在“For”语句中使用。
型別 '<var>Type Name</var>' 必須定義在 'For' 陳述式中使用的運算子 '<var>X</var>',其中含有型別 '<var>Type Name</var>' 的參數。
لا يمكن الحصول على اسم كامل لنظام التشغيل نتيجة لوجود خطأ داخلي. قد يكون ذلك بسبب عدم وجود WMI بالجهاز الحالي.
由于内部错误,未能获取完整的操作系统名称。这可能是由于当前计算机上不存在 WMI 造成的。
由於內部錯誤,無法取得完整作業系統名稱。這可能是因為目前電腦上沒有 WMI 存在所造成。
Nelze získat úplný název operačního systému, protože došlo k vnitřní chybě. Pravděpodobnou příčinou je to, že v počítači není nainstalována služba WMI.
Det komplette systemnavn kunne ikke hentes på grund af en intern fejl. Dette skyldes muligvis, at WMI ikke findes på den aktuelle computer.
Kan de volledige naam van het besturingssysteem niet ophalen door een interne fout. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat WMI niet bestaat op de huidige computer.
Täydellistä käyttöjärjestelmän nimeä ei saada sisäisen virheen vuoksi. Tämän syynä voi olla se, että nykyinen kone ei sisällä WMI:tä.
Impossible d'obtenir le nom complet du système d'exploitation en raison d'une erreur interne. Ceci peut être dû au fait que WMI est absent de l'ordinateur actuel.
Interner Fehler. Der vollständige Betriebssystemname konnte nicht abgerufen werden. Mögliche Ursache: Auf dem aktuellen Computer ist keine WMI vorhanden.
Δεν ήταν δυνατό να ληφθεί το πλήρες όνομα του συστήματος λειτουργίας λόγω εσωτερικού σφάλματος. Αυτό μπορεί να συνέβη επειδή δεν υπάρχει WMI στο τρέχον μηχάνημα.
לא ניתן לקבל את השם המלא של מערכת ההפעלה בשל שגיאה פנימית. ייתכן שהדבר נובע מכך ש- WMI לא קיים במחשב הנוכחי.
Az operációs rendszer teljes neve belső hiba miatt nem hívható le. Ennek az lehet az oka, hogy nincs WMI az aktuális számítógépen.
Errore interno. Impossibile ottenere il nome completo del sistema operativo. WMI potrebbe non essere presente sul computer in uso.
内部エラーのため、完全なオペレーション システム名を取得できませんでした。現在のコンピュータ上に WMI が存在していないことが原因と考えられます。
내부 오류 때문에 작업 시스템의 전체 이름을 가져올 수 없습니다. 이 오류는 현재 컴퓨터에 WMI가 없기 때문에 발생할 수 있습니다.
Kan ikke hente det fullstendige navnet på operativsystemet på grunn av en intern feil. Dette kan skyldes at WMI ikke finnes i den gjeldende maskinen.
Nie można uzyskać pełnej nazwy systemu operacyjnego z powodu błędu wewnętrznego. Przyczyną może być interfejs WMI nie istniejący na bieżącym komputerze.
Não foi possível obter o nome completo do sistema operacional devido a um erro interno. Possível causa: ausência de WMI na máquina atual.
Не удается получить полное имя операционной системы из-за внутренней ошибки. Возможно, на данном компьютере отсутствует WMI.
No se pudo obtener el nombre del sistema operativo completo debido a un error interno. La causa puede deberse a que WMI no existe en el equipo actual.
Det gick inte att hämta det fullständiga systemåtgärdsnamnet p.g.a. ett internt fel. Detta kan orsakas av att WMI inte finns på den nuvarande maskinen.
İç hata nedeniyle işletim sistemi tam adı alınamadı. Geçerli bilgisayarda WMI'nın olmaması buna neden olabilir.
由于内部错误,未能获取完整的操作系统名称。这可能是由于当前计算机上不存在 WMI 造成的。
由於內部錯誤,無法取得完整作業系統名稱。這可能是因為目前電腦上沒有 WMI 存在所造成。
未能获取父路径,因为给定的路径是根目录:“<var>X</var>”。
無法取得父路徑,因為指定路徑是根目錄: '<var>X</var>'。
Nelze získat nadřazenou cestu, protože zadaná cesta je kořenový adresář: <var>X</var>.
Den overordnede sti kunne ikke hentes, fordi den angivne sti er en rodmappe: '<var>X</var>'.
Kan het bovenliggende pad niet opvragen omdat het opgegeven pad een hoofdmap is: <var>X</var>.
Ylemmän tason polkua ei saatu, koska määritetty polku on pääkansio: <var>X</var>.
Impossible d'obtenir le chemin d'accès parent, car le chemin d'accès spécifié est celui d'un répertoire racine : '<var>X</var>'.
Der übergeordnete Pfad konnte nicht abgerufen werden, da der angegebene Pfad ein Stammverzeichnis ist: <var>X</var>.
Δεν ήταν δυνατή η λήψη της γονικής διαδρομής δεδομένου ότι η διαδρομή που δόθηκε είναι ένας ριζικός κατάλογος: '<var>X</var>'.
לא הייתה אפשרות לקבל את נתיב האב מכיוון שהנתיב הנתון הוא ספריית בסיס. '<var>X</var>'.
Nem hívható le a szülőútvonal, mert a megadott elérési út egy gyökérkönyvtár: „<var>X</var>”.
Impossibile ottenere il percorso padre. Il percorso specificato è una directory principale: '<var>X</var>'.
指定されたパスがルート ディレクトリ '<var>X</var>' であるため、親パスを取得できませんでした。
지정된 경로가 루트 디렉터리이기 때문에 부모 경로를 가져올 수 없습니다. '<var>X</var>'
Kan ikke hente overordnet bane fordi den angitte banen er en rotkatalog: <var>X</var>.
Nie można uzyskać ścieżki nadrzędnej, ponieważ podana ścieżka jest katalogiem głównym: '<var>X</var>'.
Não foi possível obter o caminho pai porque o caminho fornecido é um diretório raiz: '<var>X</var>'.
Не удалось определить исходный путь, поскольку данный путь указывает на корневой каталог: "<var>X</var>".
No se pudo obtener la ruta de acceso principal porque la ruta de acceso dada es un directorio raíz: '<var>X</var>'.
Det gick inte att hämta sökvägen till överordnat objekt eftersom den angivna sökvägen är en rotkatalog <var>X</var>.
Verilen yol kök dizin olduğundan üst yol alınamadı: '<var>X</var>'.
تعذر الحصول على المسار الأصلي لأن المسار المتوفر عبارة عن دليل جذر: '<var>X</var>'.
未能获取父路径,因为给定的路径是根目录:“<var>X</var>”。
無法取得父路徑,因為指定路徑是根目錄: '<var>X</var>'。
See catalog page for all messages.