The service
Messages on page
&حماية ملف تعريف الارتباط:
Cookie 保护(&K):
Cookie 保護(&K):
Ochrana souborů coo&kie:
Cookie&beskyttelse:
Coo&kiebescherming:
E&västeen suojaus:
Protection contre les coo&kies :
Coo&kieschutz:
Προσ&τασία Cookie:
הגנה על &קבצי Cookie:
Cookie-&védelem:
Protezione coo&kie:
Cookie の保護(&K):
쿠키 보호(&K):
&Beskyttelse for informasjonskapsel:
Ochrona plików coo&kie:
Proteção do coo&kie:
Protecção de coo&kies:
&Защита файлов "cookie":
Protección de coo&kies:
Coo&kie-skydd:
Tanımlama &bilgisi koruması:
Cookie 保護(&K):
Cookie 保护(&K):
م&هلة ملف تعريف الارتباط:
Cookie 超时(&C):
Cookie 逾時(&C):
Časový limit souborů &cookie:
&Cookietimeout:
&Cookie-time-out:
&Evästeen aikakatkaisu:
&Délai d'expiration de cookie :
&Cookietimeout:
Λή&ξη Cookie:
&זמן קצוב של קובץ Cookie:
&Cookie időtúllépése:
&Timeout cookie:
Cookie のタイムアウト(&C):
쿠키 시간 제한(&C):
&Tidsavbrudd for informasjonskapsel:
Limit czasu oczekiwania plików &cookie:
Tempo de espera do &cookie:
Tempo limite do &cookie:
Та&ймаут файлов "cookie":
Tiempo de espera de &cookie:
Tidsgräns för &cookie:
Ta&nım. bilgisi zaman aşımı:
Cookie 逾時(&C):
Cookie 超时(&C):
&فئة موفر العضوية:
成员资格提供程序类(&M):
成員資格提供者類別(&M):
&Třída zprostředkovatele členství:
&Medlemskabsproviderens klasse:
&Lidmaatschapsproviderklasse:
&Jäsenyyspalvelun luokka:
&Classe de fournisseur d'appartenances :
&Mitgliedschaftsanbieterklasse:
Τάξη υπηρεσίας παροχής &μελών:
מחלקה של ספק &חברות:
&Tagsági szolgáltató osztálya:
&Classe provider di appartenenze:
メンバシップ プロバイダ クラス(&M):
멤버 자격 공급자 클래스(&M):
Klasse for &medlemskapsleverandør:
Klasa &dostawcy członkostwa:
Classe do provedor da &associação:
Classe do fornecedor de &associação:
Класс поставщиков по&льзователей:
Cla&se de proveedor de suscripciones:
Klass för &medlemskapsprovider:
Üy&elik sağlayıcısı sınıfı:
成員資格提供者類別(&M):
成员资格提供程序类(&M):
فئ&ة موفر الدور:
角色提供程序类(&O):
角色提供者類別(&O):
Třída zprostředkovatele r&olí:
R&olleproviderens klasse:
R&olproviderklasse:
Roolipalvelu&n luokka:
Classe de &fournisseur de rôles :
R&ollenanbieterklasse:
Τάξη &υπηρεσίας παροχής ρόλου:
מחלקה של ספק &תפקידים:
Szerepkör-szolgáltató &osztálya:
Classe pr&ovider di ruoli:
ロール プロバイダ クラス(&O):
역할 공급자 클래스(&O):
Kla&sse for rolleleverandør:
Klasa dostawcy r&oli:
&Classe do provedor de função:
Classe do fornecedor de f&unções:
Класс поставщиков рол&ей:
Clase de pr&oveedor de funciones:
Klass för &rollprovider:
Ro&l sağlayıcısı sınıfı:
角色提供者類別(&O):
角色提供程序类(&O):
تمك&ين إدارة الأدوار
启用角色管理(&R)
啟用角色管理(&R)
Správ&a rolí povolena
Aktiver administration af &roller
&Rollenbeheer ingeschakeld
&Roolienhallinta käytössä
Gestion des &rôles activée
&Rollenverwaltung aktiviert
Ενεργοποίηση διαχείρισης &ρόλων
ני&הול תפקידים זמין
&Szerepkörkezelés engedélyezve
Gestione ruoli atti&vata
ロール管理を有効にする(&R)
역할 관리 사용(&R)
&Rollebehandling aktivert
Zarządzanie &rolami włączone
Gerenciamento de &funções habilitado
G&estão de funções activada
&Управление ролями включено
Ad&ministración de funciones habilitada
&Aktivera rollhantering
&Rol yönetimi etkin
啟用角色管理(&R)
启用角色管理(&R)
إعدادات المصادقة
身份验证设置
驗證設定
Nastavení ověřování
Indstillinger for godkendelse
Verificatie-instellingen
Todennusasetukset
Paramètres d'authentification
Authentifizierungseinstellungen
Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας
הגדרות אימות
Hitelesítési beállítások
Impostazioni autenticazione
認証の設定
인증 설정
Godkjenningsinnstillinger
Ustawienia uwierzytelniania
Configurações de autenticação
Definições de autenticação
Параметры проверки подлинности
Configuración de autenticación
Autentiseringsinställningar
Kimlik doğrulaması ayarları
驗證設定
身份验证设置
‏‏‏‏تحديد فترة انتهاء صلاحية ملف تعريف الارتباط بعدد صحيح من الدقائق.
指定 Cookie 到期前的时间量,应为以分钟为单位的整数。
指定 Cookie 逾期的時間長度,單位為整數的分鐘。
Určuje časový interval (v celých minutách), po jehož uplynutí platnost souboru cookie vyprší.
Angiver et tidsrum, i hele minutter, hvorefter cookien udløber.
Hiermee wordt opgegeven na hoeveel hele minuten de cookie verloopt.
Määrittää kokonaisina minuutteina ajan, jossa eväste vanhenee.
Spécifie la période, exprimée en minutes entières, à la fin de laquelle le cookie expire.
Gibt an, nach wieviel Minuten (Ganzzahl) das Cookie abläuft.
Καθορίζει το χρονικό διάστημα, σε ακέραια λεπτά, μετά από το οποίο λήγει το cookie.
מציין את משך הזמן, בדקות שלמות, אחריו פג התוקף של קובץ ה- Cookie.
A cookie lejárati idejének megadása egész számú percben
Specifica la quantità di tempo, in minuti, dopo la quale il cookie scade.
cookie が期限切れになるまでの時間を整数で指定します。
쿠키가 만료되기 전까지의 시간(분)을 정수로 지정합니다.
Angir tidsperioden i hele minutter, før informasjonskapselen utløper.
Określa w minutach (liczby całkowite) czas, po jakim wygasa plik cookie.
Especifica o valor do tempo, em minutos inteiros, depois que o cookie expira.
Especifica o período de tempo, em minutos de número inteiro, após o qual o cookie expira.
Указывает время в целых минутах, после которого истекает срок действия файла "cookie".
Especifica el intervalo de tiempo, en minutos enteros, después del cual expira la cookie.
Anger tiden i minuter (ett heltal) för när cookien förfaller.
Tanımlama bilgilerinin zaman aşımına uğrayacağı süreyi, tam sayı olarak dakika cinsinden belirtir.
指定 Cookie 逾期的時間長度,單位為整數的分鐘。
指定 Cookie 到期前的时间量,应为以分钟为单位的整数。
إ&دارة الموفرين...
管理提供程序(&V)...
管理提供者(&V)...
Spravovat &zprostředkovatele...
Administrer pro&videre...
&Providers beheren...
Palvelu&toimintojen hallinta...
Gérer les f&ournisseurs...
Anbieter &verwalten...
&Διαχείριση υπηρεσιών παροχής...
ניהול ספקי ח&ברות...
Szolgáltatók &kezelése...
&Gestisci provider...
プロバイダの管理(&V)...
공급자 관리(&V)...
B&ehandle leverandører...
&Zarządzaj dostawcami...
Gerenciar Pro&vedores...
&Gerir Fornecedores...
Управление поста&вщиками...
Administrar pro&veedores...
&Hantera providrar...
S&ağlayıcıları Yönet...
管理提供者(&V)...
管理提供程序(&V)...
تم&كين تجديد انتهاء مدة الصلاحية
启用可调用期(&N)
啟用滑動期限(&N)
Povolit klouzavou do&bu vypršení
&Aktiver glidende udløb
V&erschuivend verloop inschakelen
&Ota käyttöön liukuva vanheneminen
Activer l'&expiration décalée
Variab&len Ablauf aktivieren
Ενεργοποίηση &κλιμακωτής λήξης
ה&פוך תפוגה גולשת לזמינה
&Lejárat késleltetésének engedélyezése
&Attiva scadenza variabile
スライド式有効期限を有効にする(&N)
상대(sliding) 만료 사용(&N)
&Aktiver glidende utløpstidspunkt
&Włącz wygasanie przewijania
&Habilitar sliding expiration
Ac&tivar expiração ajustável
Включить скольз&ящий срок действия
Habilitar ve&ncimiento variable
Aktivera &dynamisk förfallotid
&Kayan zaman aşımını etkinleştir
啟用滑動期限(&N)
启用可调过期(&N)
تمكين إدارة العضوية
启用成员资格管理
已啟用成員資格管理
Správa členství povolena
Aktiver administration af medlemskab
Lidmaatschapsbeheer ingeschakeld
Jäsenyydenhallinta käytössä
Gestion des appartenances activée
Mitgliedschaftsverwaltung aktiviert
Ενεργοποίηση διαχείρισης μελών
ניהול חברות זמין
Tagságkezelés engedélyezve
Gestione appartenenze attivata
メンバシップ管理を有効にする
멤버 자격 관리 사용
Behandling av medlemskap aktivert
Zarządzanie członkostwem włączone
Gerenciamento de associação habilitado
Gestão de associação activada
Управление пользователями включено
Administración de suscripciones habilitada
Aktivera medlemskapshantering
Üyelik yönetimi etkinleştirildi
已啟用成員資格管理
启用成员资格管理
See catalog page for all messages.