The service
Messages on page
يجب أن تكون قيمة <var>X</var> رقمًا موجبًا.
<var>X</var> 的值必须是正数。
<var>X</var> 的值必須為正數。
Hodnota <var>X</var> musí být kladné číslo.
Værdien af <var>X</var> skal være et positivt tal.
De waarde van <var>X</var> moet een positief getal zijn.
Arvon <var>X</var> on oltava positiivinen luku.
La valeur de <var>X</var> doit être un nombre positif.
Der Wert von <var>X</var> muss eine positive Zahl sein.
Η τιμή του <var>X</var> πρέπει να είναι θετικός αριθμός.
הערך '<var>X</var>' חייב להיות מספר חיובי.
A(z) <var>X</var> értéke csak pozitív szám lehet.
Il valore di <var>X</var> deve essere un numero positivo.
<var>X</var> の値は正数でなければなりません。
<var>X</var>의 값은 양수여야 합니다.
Verdien for <var>X</var> må være et positivt tall.
Wartość <var>X</var> musi być liczbą dodatnią.
O valor de <var>X</var> deve ser um número positivo.
Значение <var>X</var> должно быть положительным числом.
Värdet på <var>X</var> måste vara ett positivt tal.
<var>X</var> 的值必须是正数。
El valor de <var>X</var> debe ser un número positivo.
<var>X</var> değeri artı sayı olmalıdır.
<var>X</var> 的值必須為正數。
Data deserializace jsou poškozena. CultureInfo pro tuto kolekci nebyla nalezena.
Deserialiseringsdata er beskadiget. CultureInfo mangler for denne samling.
Deserialisatiegegevens zijn beschadigd. De CultureInfo voor deze verzameling ontbreekt.
Sarjoituksen poistamistiedot ovat vioittuneet. Tämän kokoelman CultureInfo-tiedot puuttuvat.
Les données de désérialisation sont endommagées. Le CultureInfo de cette Collection est absent.
Die Deserialisierungsdaten sind fehlerhaft. Die CultureInfo für diese Auflistung fehlt.
Τα δεδομένα αποσειριοποίησης είναι κατεστραμμένα. Λείπει το CultureInfo για αυτήν τη συλλογή.
נתוני ביטול עריכה בסדרה פגומים. ה- CultureInfo חסר עבור אוסף זה.
A deszerializációs adatok hibásak. Hiányzik a CultureInfo ehhez a gyűjteményhez.
Dati deserializzazione danneggiati. Nell'elemento Collection corrente non è presente CultureInfo.
逆シリアル化データが壊れています。このコレクションの CultureInfo がありません。
deserialization 데이터가 손상되었습니다. 이 컬렉션의 CultureInfo가 없습니다.
Deserialiseringdata er skadet. CultureInfo for denne samlingen mangler.
Dane deserializacji są uszkodzone. Brakuje parametru CultureInfo dla tej kolekcji.
Os dados de desserialização estão corrompidos. CultureInfo desta Coleção está ausente.
Данные десериализации повреждены. Отсутствует CultureInfo для данной коллекции.
Los datos de la deserialización están dañados. Falta CultureInfo para esta colección.
Data för deserialisering är skadade. CultureInfo för denna Collection saknas.
Seri kaldırma verileri bozuk. Bu Koleksiyon için CultureInfo eksik.
بيانات إلغاء التسلسل تالفة. معلومات CultureInfo الخاصة بهذا التجميع مفقودة.
反序列化数据已损坏。缺少此集合的 CultureInfo。
還原序列化資料已損毀。這個集合的 CultureInfo 遺失。
反序列化数据已损坏。缺少此集合的 CultureInfo。
還原序列化資料已損毀。這個集合的 CultureInfo 遺失。
يجب أن تكون أنواع المعلمات لـ '<var>X</var>' من النوع '<var>Type Name</var>' لكي يتم استخدامها في عبارة 'For'.
“<var>X</var>”的参数类型必须为类型“<var>Type Name</var>”,以便在“For”语句中使用。
'<var>X</var>' 的參數型別必須是型別 '<var>Type Name</var>',才能在 'For' 陳述式中使用。
Typy parametrů <var>X</var> musí být typu <var>Type Name</var>, aby je bylo možné používat v příkazu For.
Parametertyperne af '<var>X</var>' skal være af typen '<var>Type Name</var>', for at de kan benyttes i en 'For'-kommando.
“<var>X</var>”的参数类型必须为类型“<var>Type Name</var>”,以便在“For”语句中使用。
Parametertypen van <var>X</var> moeten van het type <var>Type Name</var> zijn om te kunnen worden gebruikt in een For-instructie.
Parametrilajin <var>X</var> asemesta on käytettävä lajia <var>Type Name</var>, jotta For-lauseen voi määrittää.
Les types de paramètres de '<var>X</var>' doivent être de type '<var>Type Name</var>' pour être utilisés dans une instruction 'For'.
Die Parametertypen von <var>X</var> müssen den Typ <var>Type Name</var> haben, um in einer For-Anweisung verwendet zu werden.
Οι τύποι παραμέτρου του '<var>X</var>' πρέπει να είναι τύπου '<var>Type Name</var>' για να χρησιμοποιηθούν σε μια πρόταση 'For'.
סוגי הפרמטרים של '<var>X</var>' חייבים להיות מסוג '<var>Type Name</var>' כדי לשמש במשפט 'For'.
A(z) <var>X</var> paramétereinek „<var>Type Name</var>” típusúnak kell lenniük a „For” utasításban való használathoz.
I tipi di parametro di '<var>X</var>' devono essere di tipo '<var>Type Name</var>' per essere utilizzati in un'istruzione 'For'.
'For' ステートメントで使用するには、'<var>X</var>' のパラメータ型は型 '<var>Type Name</var>' でなければなりません。
'<var>X</var>'의 매개 변수 형식은 'For' 문에서 사용할 '<var>Type Name</var>' 형식이어야 합니다.
Parametertyper for <var>X</var> må være av typen <var>Type Name</var> for å brukes i en "For"-setning.
Typy parametru '<var>X</var>' muszą być typu '<var>Type Name</var>', aby można było ich użyć zamiast instrukcji 'For'.
Os tipos de parâmetro de '<var>X</var>' devem ser do tipo '<var>Type Name</var>' para serem usados em uma instrução 'For'.
Типы параметров "<var>X</var>" должны быть типа "<var>Type Name</var>" для использования в операторе "For".
Los tipos de parámetros de '<var>X</var>' deben ser del tipo '<var>Type Name</var>' para utilizarse en una instrucción 'For'.
Parametertyper i <var>X</var> måste vara av typen <var>Type Name</var> för att användas i en For-sats.
'For' deyiminde kullanılabilmesi için '<var>X</var>' parametre türleri '<var>Type Name</var>' türünde olmalıdır.
'<var>X</var>' 的參數型別必須是型別 '<var>Type Name</var>',才能在 'For' 陳述式中使用。
Toiminnon suorittaminen joillekin tiedostoille ja kansioille ei onnistunut. Lisätietoja on poikkeuksen Data-ominaisuudessa.
Impossible d'achever l'opération sur certains fichiers et répertoires. Pour plus d'informations, consultez la propriété des données de l'exception.
Der Vorgang konnte für einige Dateien und Verzeichnisse nicht abgeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie in der Data-Eigenschaft der Ausnahme.
Δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της λειτουργίας σε ορισμένα αρχεία και καταλόγους. Δείτε την ιδιότητα Data της εξαίρεσης για περισσότερες λεπτομέρειες.
לא הייתה אפשרות להשלים את הפעולה בחלק מהקבצים והספריות. לקבלת פרטים נוספים, ראה המאפיין Data בחריגה.
A művelet nem hajtható végre bizonyos fájlokon vagy könyvtárakon. A kivételről további részleteket a Data tulajdonságnál talál.
Impossibile completare l'operazione su alcuni file e directory. Vedere la proprietà Data dell'eccezione per ulteriori dettagli.
いくつかのファイルまたはディレクトリ上での操作を完了できませんでした。詳細については、例外の Data プロパティを参照してください。
일부 파일과 디렉터리에서 작업을 완료할 수 없습니다. 자세한 내용은 예외의 Data 속성을 참조하십시오.
Kan ikke fullføre operasjonen på enkelte filer og kataloger. Se Data-egenskapen til unntaket for flere detaljer.
Nie można wykonać operacji na niektórych plikach i katalogach. Zobacz właściwość Data wyjątku, aby uzyskać więcej informacji.
Não foi possível concluir a operação em alguns arquivos e diretórios. Consulte a propriedade Data da exceção para obter mais detalhes.
Не удалось завершить операцию с некоторыми файлами и каталогами. Дополнительные сведения см. в свойстве Data исключения.
No se pudo completar la operación en algunos archivos y directorios. Consulte la propiedad Data de la excepción para obtener más detalles.
Det gick inte att slutföra åtgärden på några filer och mappar. Mer information finns i undantagets Data-egenskap.
İşlem bazı dosyalarda ve dizinlerde tamamlanamadı. Daha fazla ayrıntı için özel durumun Data özelliğini ayarlayın.
在某些文件和目录下未能完成操作。有关详细信息,请参阅该异常的 Data 属性。
تعذر إتمام العملية بالنسبة لبعض الملفات والدلائل. انظر الخاصية Data للاستثناء للحصول على مزيد من التفاصيل.
在某些文件和目录下无法完成操作。有关详细信息,请参阅该异常的 Data 属性。
無法在某些檔案和目錄上完成作業。如需詳細資訊,請參閱例外狀況的 Data 屬性。
Nelze provést operaci u některých souborů a adresářů. Další informace získáte u vlastnosti Data výjimky.
Handlingen kunne ikke fuldføres på visse filer og mapper. Se egenskaben Data for undtagelsen for at få yderligere oplysninger.
Kan de bewerking voor sommige bestanden en mappen niet voltooien. Zie de eigenschap Data van de uitzondering voor meer informatie.
無法在某些檔案和目錄上完成作業。如需詳細資訊,請參閱例外狀況的 Data 屬性。
يتم تضييق الوسيطة التي تطابق المعلمة '<var>X</var>' من '<var>Y</var>' إلى '<var>Z</var>'.
与参数“<var>X</var>”匹配的参数从“<var>Y</var>”收缩到“<var>Z</var>”。
與參數 '<var>X</var>' 對應的引數從 '<var>Y</var>' 減少到 '<var>Z</var>'。
Argument odpovídající parametru <var>X</var> je z rozsahu <var>Y</var> až <var>Z</var>.
Argumentet, der svarer til parameteren '<var>X</var>', indsnævres fra '<var>Y</var>' til '<var>Z</var>'.
Het argument dat overeenkomt met parameter <var>X</var> wordt beperkt van <var>Y</var> tot <var>Z</var>.
Parametria <var>X</var> vastaava argumentti supistaa lajista <var>Y</var> lajiksi <var>Z</var>.
L'argument qui correspond au paramètre '<var>X</var>' passe de '<var>Y</var>' à '<var>Z</var>'.
Der mit dem Argument übereinstimmende Parameter <var>X</var> wird von <var>Y</var> auf <var>Z</var> reduziert.
Η παράμετρος '<var>X</var>' που συμφωνεί με το όρισμα περιορίζεται από '<var>Y</var>' σε '<var>Z</var>'.
פרמטר התאמת ארגומנט '<var>X</var>' מצמצם מ- '<var>Y</var>' ל- '<var>Z</var>'.
A(z) „<var>X</var>” paraméternek megfelelő argumentum „<var>Y</var>” típusról „<var>Z</var>” típusra van szűkítve.
Il parametro '<var>X</var>' corrispondente all'argomento viene convertito da '<var>Y</var>' a '<var>Z</var>', più piccolo.
パラメータ '<var>X</var>' と一致する引数は '<var>Y</var>' から '<var>Z</var>' へ縮小変換します。
'<var>X</var>' 매개 변수와 일치하는 인수는 '<var>Y</var>'에서 '<var>Z</var>'(으)로 한정됩니다.
Argumentet som tilsvarer parameteren <var>X</var>, begrenses fra <var>Y</var> til <var>Z</var>.
Parametr pasujący do argumentu '<var>X</var>' znajduje się w zakresie od „<var>Y</var>” do „<var>Z</var>”.
O argumento correspondente ao parâmetro '<var>X</var>' restringe de '<var>Y</var>' para '<var>Z</var>'.
Соответствующий параметру "<var>X</var>" аргумент приводит к сужению диапазона возможных значений при преобразовании из "<var>Y</var>" в "<var>Z</var>".
El parámetro '<var>X</var>' correspondiente al argumento se reduce de '<var>Y</var>' a '<var>Z</var>'.
Argumentmatchningsparametern <var>X</var> begränsas från <var>Y</var> till <var>Z</var>.
'<var>X</var>' parametresiyle eşleşen bağımsız değişken '<var>Y</var>' iken '<var>Z</var>' olarak daralıyor.
与参数“<var>X</var>”匹配的参数从“<var>Y</var>”收缩到“<var>Z</var>”。
與參數 '<var>X</var>' 對應的引數從 '<var>Y</var>' 減少到 '<var>Z</var>'。
إيداع <var>X</var>
正在上载 <var>X</var>
上載 <var>X</var>
Ukládání <var>X</var>
Sender <var>X</var>
<var>X</var> uploaden
Ladataan kohdetta <var>X</var>
Transfert de <var>X</var> en cours
<var>X</var> wird geuploadet
Αποστολή <var>X</var>
טוען את <var>X</var>
<var>X</var> feltöltése
Upload di <var>X</var>
<var>X</var> をアップロードしています。
<var>X</var>을(를) 업로드하고 있습니다.
Laster opp <var>X</var>
Przekazywanie <var>X</var>
Carregando <var>X</var>
Загрузка <var>X</var>
Cargando <var>X</var>
Överför <var>X</var>
<var>X</var> karşıya yükleniyor
正在上载 <var>X</var>
上載 <var>X</var>
إيداع <var>X</var> إلى <var>Y</var>
正在将 <var>X</var> 上载到 <var>Y</var>
上載 <var>X</var> 至 <var>Y</var>
Ukládání <var>X</var> do <var>Y</var>
Sender <var>X</var> til <var>Y</var>
<var>X</var> uploaden naar <var>Y</var>
Ladataan kohdetta <var>X</var> kohteeseen <var>Y</var>
Transfert de <var>X</var> sur <var>Y</var>
<var>X</var> wird nach <var>Y</var> geuploadet.
Αποστολή του <var>X</var> σε <var>Y</var>
טוען את <var>X</var> ל- <var>Y</var>
<var>X</var> feltöltése a következő helyre: <var>Y</var>
Upload di <var>X</var> in <var>Y</var>
<var>X</var> を <var>Y</var> にアップロードしています。
<var>X</var>을(를) <var>Y</var>(으)로 업로드하고 있습니다.
Laster opp <var>X</var> til <var>Y</var>
Przekazywanie <var>X</var> do <var>Y</var>
Carregando <var>X</var> para <var>Y</var>
Загрузка <var>X</var> в <var>Y</var>
Cargando <var>X</var> en <var>Y</var>
Överför <var>X</var> till <var>Y</var>
<var>X</var>, <var>Y</var> konumuna karşıya yükleniyor
正在将 <var>X</var> 上载到 <var>Y</var>
上載 <var>X</var> 至 <var>Y</var>
فشل استدعاء الأسلوب نظرًا لعدم إمكانية استدعاء '<var>X</var>' بواسطة هذه الوسيطات: <var>Y</var>
方法调用失败,因为“<var>X</var>”不能用这些参数调用:<var>Y</var>
方法引動過程失敗,因為 '<var>X</var>' 無法使用這些引數呼叫:<var>Y</var>
Vyvolání metody se nezdařilo, protože <var>X</var> nelze volat pomocí těchto argumentů: <var>Y</var>.
Metodekaldet mislykkedes, fordi '<var>X</var>' ikke kan kaldes med disse argumenter:<var>Y</var>
De methodeaanroep is mislukt omdat <var>X</var> niet kan worden aangeroepen met deze argumenten:<var>Y</var>
Menetelmän käynnistys epäonnistui, koska kohdetta <var>X</var> ei voi kutsua näillä argumenteilla: <var>Y</var>
L'invocation de la méthode a échoué parce que '<var>X</var>' ne peut pas être appelé avec ces arguments :<var>Y</var>
Fehler beim Methodenaufruf. <var>X</var> kann nicht mit diesen Argumenten aufgerufen werden: <var>Y</var>.
Η επίκληση της μεθόδου απέτυχε επειδή το '<var>X</var>' δεν είναι δυνατό να κληθεί με αυτά τα ορίσματα:<var>Y</var>
הקריאה לשיטה נכשלה מכיוון שלא ניתן לקרוא ל- '<var>X</var>' באמצעות ארגומנטים אלה:<var>Y</var>
A metódushívás sikertelen, mert a(z) „<var>X</var>” nem hívható meg ezekkel az argumentumokkal: <var>Y</var>
Chiamata al metodo non completata; '<var>X</var>' non può essere chiamato con i seguenti argomenti: <var>Y</var>
'<var>X</var>' を引数 <var>Y</var> で呼び出せないため、メソッドの呼び出しに失敗しました。
다음 인수로는 '<var>X</var>'을(를) 호출할 수 없으므로 메서드 호출에 실패했습니다. <var>Y</var>
Metodeaktiveringen mislyktes fordi <var>X</var> ikke kan kalles med disse argumentene:<var>Y</var>
Wywołanie metody nie powiodło się, ponieważ '<var>X</var>' nie można wywołać za pomocą tych argumentów:<var>Y</var>
Falha na invocação de método porque '<var>X</var>' não pode ser chamado com estes argumentos:<var>Y</var>
Не удалось вызвать метод: "<var>X</var>" нельзя вызвать со следующими аргументами:<var>Y</var>
No se pudo invocar el método porque no se puede llamar a '<var>X</var>' con estos argumentos: <var>Y</var>
Metodanropet misslyckades eftersom <var>X</var> inte kan anropas med dessa argument: <var>Y</var>
'<var>X</var>' bu bağımsız değişkenlerle çağrılamadığından yöntem çağırma başarısız oldu: <var>Y</var>
方法调用失败,因为“<var>X</var>”不能用这些参数调用:<var>Y</var>
方法引動過程失敗,因為 '<var>X</var>' 無法使用這些引數呼叫:<var>Y</var>
ينتهي مسار الملف المحدد بحرف فاصل للدليل.
给定的文件路径以目录分隔符字符结尾。
指定的檔案路徑以目錄分隔符號結束。
Zadaná cesta k souboru končí znakem oddělovače adresářů.
Den angivne filsti slutter med et mappeadskillelsestegn.
Het opgegeven pad eindigt met een teken voor mapscheiding.
Määritetty tiedostopolku päättyy kansion erotinmerkkiin.
Le chemin d'accès de fichier spécifié se termine par un caractère de séparation de répertoire.
Der angegebene Pfad endet mit einem Verzeichnistrennzeichen.
Η διαδρομή αρχείου που δόθηκε λήγει με έναν χαρακτήρα διαχωριστικού καταλόγου.
נתיב הקובץ הנתון מסתיים בתו מפריד ספריות.
A megadott fájlelérési út könyvtárelválasztó karakterrel végződik
Il percorso di file fornito termina con un carattere di separatore di directory.
指定されたファイル パスの終わりにはディレクトリの区切り記号が指定されています。
지정한 파일 경로가 디렉터리 구분 문자로 끝납니다.
Den angitte filbanen slutter med et katalogskilletegn.
Podana ścieżka pliku kończy się znakiem separatora katalogu.
O caminho de arquivo fornecido termina com um caractere separador de diretório.
Данный путь к файлу заканчивается символом разделителя каталогов.
La ruta de acceso de archivo dada termina con un carácter separador de directorio.
Den angivna filsökvägen slutar med ett katalogavskiljartecken.
Verilen dosya yolu bir dizinle veya ayırıcı karakterle sona eriyor.
给定的文件路径以目录分隔符字符结尾。
指定的檔案路徑以目錄分隔符號結束。
لا يمكن تعيين BaseFileName على القيمة Nothing كما لا يمكن أن يكون سلسلة فارغة.
BaseFileName 不能为 Nothing 或空字符串。
BaseFileName 不能為 Nothing 或空字串。
BaseFileName nemůže být prázdná hodnota (Nothing) nebo prázdný řetězec (String).
BaseFileName kan ikke være Nothing eller en tom streng.
BaseFileName kan niet Nothing of een lege tekenreeks zijn.
BaseFileName ei voi olla Nothing tai tyhjä String-arvo.
BaseFileName ne peut pas être Nothing ou un String vide.
BaseFileName kann nicht "Nothing" oder eine leere Zeichenfolge sein.
Το BaseFileName δεν μπορεί να είναι Nothing ή μια κενή συμβολοσειρά.
BaseFileName אינו יכול להיות Nothing או מחרוזת ריקה.
A BaseFileName nem lehet Nothing vagy üres karakterlánc.
BaseFileName non può essere Nothing o una stringa vuota.
BaseFileName は、Nothing または空文字列にできません。
BaseFileName은 Nothing이나 빈 문자열일 수 없습니다.
BaseFileName kan ikke være "Nothing" eller en tom streng.
Parametr BaseFileName nie może mieć wartości Nothing ani nie może być pustym ciągiem.
BaseFileName não pode ser Nothing ou uma seqüência vazia.
Параметр BaseFileName не может принимать значение Nothing или оставаться пустым.
BaseFileName no puede ser Nothing o un tipo String vacío.
BaseFileName kan inte vara Nothing eller en tom sträng.
BaseFileName Nothing veya boş Dize olamaz.
BaseFileName 不能为 Nothing 或空字符串。
BaseFileName 不能為 Nothing 或空字串。
See catalog page for all messages.