The service
Messages on page
خطأ في تهيئة مصدر البيانات: تعذر إعلام كائن مجموعة الصفوف.
数据源初始化错误: 未能通知行集合对象。
資料來源初始化錯誤: 無法通知資料列集物件。
Při inicializaci zdroje dat došlo k chybě: Nelze určit objekt sady řádků.
Fejl ved initialisering af datakilde: Rækkesætobjektet kunne ikke kontaktes.
Fout bij initialisatie van gegevensbron: het Rowset-object kan niet worden uitgevoerd.
Tietolähteen alustusvirhe: tieto ei välittynyt rowset-objektille.
Erreur d'initialisation de la source de données : l'objet rowset n'a pas pu être déterminé.
Fehler bei der Datenquelleninitialisierung: Das RowSet-Objekt konnte nicht abgerufen werden.
Σφάλμα προετοιμασίας προέλευσης δεδομένων: δεν ήταν δυνατό να ληφθεί υπόψη το αντικείμενο του συνόλου γραμμών.
שגיאת אתחול של מקור נתונים: לא ניתן לייעץ לגבי האובייקט של ערכת שורות.
Adatforrás-inicializálási hiba: a sorkészlet objektum értéke nem befolyásolható.
Errore di inizializzazione dell'origine dati: impossibile informare l'oggetto rowset.
データ ソース初期化エラー: rowset オブジェクトに advise を実行できませんでした。
데이터 소스 초기화 오류: 행 집합 개체를 advise할 수 없습니다.
Initialiseringsfeil for datakilde: Kan ikke angi Advise for radsettobjektet.
Błąd inicjowania źródła danych: nie można wskazać obiektu rowset.
Erro de inicialização da fonte de dados: o objeto rowset não pôde ser informado.
Ошибка инициализации источника данных: обращение к объекту набора строк невозможно.
Error al inicializar el origen de datos: no se puede informar al objeto de conjunto de filas.
Initieringsfel i datakällan: Det gick inte att utföra objektet rowset.
Veri kaynağı başlatma hatası: satır kümesi nesnesi önerilemedi.
数据源初始化错误: 未能通知行集合对象。
資料來源初始化錯誤: 無法通知資料列集物件。
Označuje, jak dlouho se má čekat při provádění příkazu před ukončením pokusu a generováním chyby.
Angiver, hvor lang tid der skal ventes ved udførelsen af en kommando, før forsøget afsluttes, og der genereres en fejl
Hiermee wordt aangegeven hoe lang er tijdens het uitvoeren van een opdracht moet worden gewacht voordat de poging wordt gestaakt en een foutmelding wordt gegenereerd
Ilmaisee, kuinka kauan komentoa suoritettaessa odotetaan, ennen kuin yritys keskeytetään ja virhe luodaan
Indique le délai d'attente lors de l'exécution d'une commande avant d'abandonner la tentative et de générer une erreur
Gibt an, wie lange gewartet werden soll, wenn ein Befehl ausgeführt wird, bevor der Versuch abgebrochen und ein Fehler generiert wird.
Δηλώνει τη διάρκεια αναμονής κατά την εκτέλεση μιας εντολής πριν τον τερματισμό της προσπάθειας και τη δημιουργία σφάλματος
מציין כמה זמן יש להמתין בעת ביצוע פקודה לפני שהמערכת תפסיק לנסות ותפיק שגיאה
Azt jelzi, hogy mennyi ideig kell várakozni egy parancs végrehajtása során a kísérlet megszakítása és hiba generálása előtt.
Indica quanto attendere il completamento dell'esecuzione di un comando prima di abbandonare il tentativo e generare un errore
コマンドを実行してから、コマンドを中止してエラーを生成するまでの待機時間を示します。
명령을 실행한 후 명령 실행을 종료하고 오류를 생성할 때까지의 대기 시간을 나타냅니다.
Angir hvor lenge det skal forsøkes å utføre en kommando før forsøket avsluttes og det genereres en feil
Wskazuje jak długo trzeba czekać w czasie wykonywania polecenia przed zakończeniem próby i wygenerowaniem błędu
Indica o tempo de espera durante a execução de um comando antes que a tentativa seja finalizada e um erro seja gerado
Указывает время ожидания при выполнении команды до генерации ошибки
Indica cuánto tiempo de espera es necesario mientras se ejecuta el comando antes de terminar el intento y generar un error
Anger hur lång väntan får vara när ett kommando körs innan det avbryts och returnerar ett fel
Deneme girişimini sonlandırıp bir hata oluşturmadan önce bir komutu yürütürken ne kadar bekleneceğini gösterir
تحديد مدة الانتظار أثناء تنفيذ أمر قبل إنهاء المحاولة وإنشاء خطأ
指示执行命令时,在终止尝试并生成错误之前等待的时间
表示在結束嘗試並產生錯誤之前,執行命令必須等候的時間
指示执行命令时,在终止尝试并生成错误之前等待的时间
表示在結束嘗試並產生錯誤之前,執行命令必須等候的時間
إرجاع عدد الصفوف وتعيينها للحفاظ عليها مخزنة مؤقتًا كالتنقل خلال مجموعة السجلات
返回或设置在记录集中导航时要保持缓存的行数
傳回或設定巡覽資料錄集時存放於快取中資料列的數目
Vrátí nebo nastaví počet řádků, které mají být zachovávány v mezipaměti při navigaci v sadě záznamů.
Returnerer eller angiver det antal rækker, der cachelagres, når der navigeres gennem postsættet
Retourneert het aantal rijen dat moet worden opgeslagen in het cachegeheugen tijdens navigatie door de recordset.
Palauttaa tai asettaa välimuistissa säilytettävien rivien määrän tietuejoukossa siirryttäessä
Retourne ou définit le nombre de lignes à conserver dans le cache au cours de la navigation dans le jeu d'enregistrements
Gibt die Anzahl der Zeilen zurück, die zwischengespeichert bleiben, während durch das RecordSet navigiert wird, oder legt die Anzahl fest.
Επιστρέφει ή ορίζει τον αριθμό γραμμών που θα πρέπει να διατηρηθούν αποθηκευμένα στη μνήμη cache κατά την πλοήγηση μέσω του συνόλου εγγραφών
מחזיר או מגדיר את מספר השורות שיישמרו במטמון בעת ניווט בערכת הרשומות
Visszaadja vagy beállítja a rekordkészletben való navigáció során a gyorsítótárban tartandó sorok számát.
Restituisce o imposta il numero di righe che devono essere mantenute nella memoria cache durante lo spostamento nel recordset
レコードセット内を移動する際にキャッシュした状態を維持する行数を取得または設定します。
레코드 집합을 탐색할 때 캐싱할 행 개수를 반환하거나 설정합니다.
Returnerer eller angir antallet rader som skal hurtigbufres ved navigering gjennom postsettet
Zwraca lub ustawia liczbę wierszy, które mają być zapisywane w pamięci podręcznej podczas nawigacji w obiekcie recordset
Retorna ou define o número de linhas a serem mantidas em cache durante a navegação pelo recordset
Возвращает или устанавливает число строк, которые кэшируются при навигации по набору записей
Devuelve o establece el número de filas que se van a almacenar en memoria caché al navegar por el conjunto de registros
Returnerar eller anger antalet rader som ska behållas cachelagrade vid navigering i postuppsättningen
Kayıt kümesi içinde gezinilirken önbellekte tutulacak satır sayısını döndürür veya ayarlar
返回或设置在记录集中导航时要保持缓存的行数
傳回或設定巡覽資料錄集時存放於快取中資料列的數目
لا يمكن أن يكون اسم حقل البيانات سلسلة فارغة.
資料欄位的名稱不可以是空字串。
Název datového pole nesmí být prázdný řetězec.
Navnet på datafeltet kan ikke være en tom streng.
De naam van het gegevensveld kan geen lege tekenreeks zijn.
Tietokentän nimi ei voi olla tyhjä merkkijono.
Le nom du champ de données ne peut pas être une chaîne vide.
Der Name des Datenfelds darf keine leer Zeichenfolge sein.
Το όνομα του πεδίου δεδομένων δεν μπορεί να είναι μια κενή συμβολοσειρά.
השם של שדה נתונים אינו יכול להיות מחרוזת ריקה.
Az adatmező neve nem lehet üres karakterlánc.
Il nome del campo dati non può essere una stringa vuota.
データ フィールドの名前を空の文字列にすることはできません。
데이터 필드 이름은 빈 문자열일 수 없습니다.
Navnet på datafeltet kan ikke være en tom streng.
Nazwa pola danych nie może być pustym ciągiem.
O nome do campo de dados não pode ser uma seqüência vazia.
Имя поля данных не может быть пустым.
El nombre del campo de datos no puede ser una cadena vacía.
Namnet på datafältet får inte vara en tom sträng.
Veri alanının adı boş bir dize olamaz.
数据字段的名称不能为空字符串。
数据字段的名称不能为空字符串。
資料欄位的名稱不可以是空字串。
(وصف الخطأ غير متوفر)
(无可用的错误说明)
(無法使用錯誤描述)
(Popis chyby není k dispozici.)
(Fejlbeskrivelse er ikke tilgængelig)
(Foutbeschrijving niet beschikbaar)
(Virheen kuvausta ei ole saatavilla)
(Description d'erreur non disponible)
(Die Fehlerbeschreibung ist nicht verfügbar.)
(Μη διαθέσιμη περιγραφή σφάλματος)
(תיאור שגיאה לא זמין)
(Nincs elérhető hibaleírás.)
(Descrizione errore non disponibile)
(エラーの説明はありません)
(오류 설명 없음)
(Feilbeskrivelsen er utilgjengelig)
(Opis błędu jest niedostępny)
(Descrição de erro indisponível)
(Описание ошибки отсутствует)
(Descripción de error no disponible)
(Felbeskrivningen är inte tillgänglig)
(Hata açıklaması kullanılamıyor)
(无可用的错误说明)
(無法使用錯誤描述)
تحديد مدة الانتظار أثناء إنشاء اتصال قبل إنهاء المحاولة وإنشاء خطأ.
指示在建立连接时,在终止尝试并生成错误之前等待的时间。
表示在結束嘗試並產生錯誤之前,建立連接時必須等候的時間。
Označuje, jak dlouho se má čekat při navazování připojení před ukončením pokusu a vygenerováním chyby.
Angiver, hvor lang tid der skal ventes, når der oprettes forbindelse, før forsøget afbrydes, og der genereres en fejl.
Hiermee wordt aangegeven hoe lang moet worden gewacht tijdens het maken van een verbinding voordat de poging wordt gestaakt en een foutmelding wordt gegenereerd.
Ilmaisee, kuinka kauan yhteyttä muodostettaessa odotetaan, ennen kuin yritys keskeytetään ja virhe luodaan
Indique le délai d'attente lors de l'établissement d'une connexion avant d'abandonner la tentative et de générer une erreur.
Gibt an, wie lange gewartet werden soll, während eine Verbindung hergestellt wird, bevor abgebrochen und ein Fehler generiert wird.
Δηλώνει τη διάρκεια αναμονής κατά την πραγματοποίηση μιας σύνδεσης πριν τον τερματισμός της προσπάθειας και τη δημιουργίας σφάλματος.
מציין כמה זמן יש להמתין בעת יצירת חיבור לפני שהמערכת תפסיק לנסות ותפיק שגיאה.
Azt jelzi, hogy mennyi ideig kell várakozni kapcsolat létrehozása során a kísérlet megszakítása és hiba generálása előtt.
Indica quanto attendere lo stabilirsi di una connessione prima di abbandonare il tentativo e generare un errore
接続の確立を開始してから、確立を中止してエラーを生成するまでの待機時間です。
연결을 설정한 후 연결 설정을 종료하고 오류를 생성할 때까지의 대기 시간을 나타냅니다.
Angir hvor lenge det skal forsøkes å opprette en tilkobling før forsøket avsluttes og det genereres en feil.
Wskazuje jak długo trzeba czekać w czasie ustanawiania połączenia przed zakończeniem próby i wygenerowaniem błędu.
Indica o tempo de espera durante o estabelecimento da conexão antes que a tentativa seja finalizada e um erro seja gerado.
Указывает время ожидания при установке соединения до генерации ошибки.
Indica cuánto tiempo de espera es necesario mientras se establece una conexión antes de terminar el intento y generar un error.
Anger hur lång väntan får vara när en anslutning upprättas innan den avbryts och returnerar ett fel.
Deneme girişimini sonlandırıp bir hata oluşturmadan önce bağlantı kurarken ne kadar bekleneceğini gösterir.
指示在建立连接时,在终止尝试并生成错误之前等待的时间。
表示在結束嘗試並產生錯誤之前,建立連接時必須等候的時間。
يجب أن يكون الحد الأقصى للقيمة '<var>X</var>' أكبر من الحد الأدنى للقيمة '<var>Y</var>'.
最大值“<var>X</var>”必须大于最小值“<var>Y</var>”。
最大值 '<var>X</var>' 必須大於最小值 '<var>Y</var>'。
Maximální hodnota <var>X</var> musí být větší než minimální hodnota <var>Y</var>.
Maksimumværdien '<var>X</var>' skal være større end minimumværdien '<var>Y</var>'.
De maximumwaarde <var>X</var> moet groter zijn dan de minimumwaarde <var>Y</var>.
Enimmäisarvon <var>X</var> on oltava suurempi kuin vähimmäisarvo <var>Y</var>.
La valeur maximale '<var>X</var>' doit être supérieure à la valeur minimale '<var>Y</var>'.
Der Höchstwert "<var>X</var>" muss größer sein als der Mindestwert "<var>Y</var>".
Η μέγιστη τιμή '<var>X</var>' πρέπει να είναι μεγαλύτερη της ελάχιστης τιμής '<var>Y</var>'.
הערך המרבי '<var>X</var>' חייב להיות גדול מהערך המינימלי '<var>Y</var>'.
A maximális „<var>X</var>” értéknek nagyobbnak kell lennie a minimális „<var>Y</var>” értéknél.
Il valore massimo '<var>X</var>' deve essere maggiore del valore minimo '<var>Y</var>'.
最大値 '<var>X</var>' は、最小値 '<var>Y</var>' より大きい必要があります。
최대값인 '<var>X</var>'은(는) 최소값인 '<var>Y</var>'보다 커야 합니다.
Maksimumsverdien <var>X</var> må være større enn minimumsverdien <var>Y</var>.
Wartość maksymalna „<var>X</var>” musi być większa niż wartość minimalna „<var>Y</var>”.
El valor máximo '<var>X</var>' debe ser mayor que el valor mínimo '<var>Y</var>'.
Maxvärdet <var>X</var> måste vara större än det minsta värdet <var>Y</var>.
'<var>X</var>' en büyük değeri '<var>Y</var>' en küçük değerinden büyük olmalıdır.
Максимальное значение "<var>X</var>" должно быть больше минимального значения "<var>Y</var>".
最大值“<var>X</var>”必须大于或等于最小值“<var>Y</var>”。
最大值 '<var>X</var>' 必須大於或等於最小值 '<var>Y</var>'。
O valor máximo '<var>X</var>' deve ser maior ou igual ao valor mínimo '<var>Y</var>'.
欄位 <var>X</var> 必須介於 <var>Y</var> 到 <var>Z</var> 之間。
Hodnota v poli <var>X</var> se musí pohybovat v rozmezí <var>Y</var> až <var>Z</var>.
Feltet <var>X</var> skal være mellem <var>Y</var> og <var>Z</var>.
Het veld <var>X</var> moet tussen <var>Y</var> en <var>Z</var> liggen.
Kentän <var>X</var> arvon on oltava välillä <var>Y</var> - <var>Z</var>.
Le champ <var>X</var> doit être compris entre <var>Y</var> et <var>Z</var>.
Das Feld "<var>X</var>" muss zwischen <var>Y</var> und <var>Z</var> liegen.
Το πεδίο <var>X</var> πρέπει να είναι μεταξύ <var>Y</var> και <var>Z</var>.
השדה <var>X</var> חייב להיות בין <var>Y</var> ל- <var>Z</var>.
A(z) <var>X</var> mezőnek <var>Y</var> és <var>Z</var> közé kell esnie.
Il campo <var>X</var> deve essere compreso tra <var>Y</var> e <var>Z</var>.
フィールド <var>X</var> は <var>Y</var> から <var>Z</var> までの範囲で指定してください。
<var>X</var> 필드는 <var>Y</var>에서 <var>Z</var> 사이에 있어야 합니다.
Feltet <var>X</var> må være mellom <var>Y</var> og <var>Z</var>.
Pole <var>X</var> musi być z zakresu od <var>Y</var> do <var>Z</var>.
Поле <var>X</var> должно иметь значение между <var>Y</var> и <var>Z</var>.
El campo <var>X</var> debe estar entre <var>Y</var> y <var>Z</var>.
Fältet <var>X</var> måste vara mellan <var>Y</var> och <var>Z</var>.
<var>X</var> alanı <var>Y</var> ile <var>Z</var> arasında olmalıdır.
يجب أن يكون الحقل <var>X</var> بين <var>Y</var> و<var>Z</var>.
字段 <var>X</var> 必须在 <var>Y</var> 和 <var>Z</var> 之间。
字段 <var>X</var> 必须在 <var>Y</var> 和 <var>Z</var> 之间。
欄位 <var>X</var> 必須介於 <var>Y</var> 到 <var>Z</var> 之間。
O campo <var>X</var> deve ficar entre <var>Y</var> e <var>Z</var>.
يجب أن يكون الحقل <var>X</var> سلسلة يبلغ الحد الأقصى لطولها <var>Y</var>.
字段 <var>X</var> 必须是最大长度为 <var>Y</var> 的字符串。
欄位 <var>X</var> 必須是最大長度為 <var>Y</var> 的字串。
Hodnota v poli <var>X</var> musí být řetězec s maximální délkou <var>Y</var>.
Feltet <var>X</var> skal være en streng med en maksimal længde på <var>Y</var>.
Het veld <var>X</var> moet een tekenreeks met een maximumlengte van <var>Y</var> zijn.
Kentän <var>X</var> arvon on oltava merkkijono, jonka enimmäispituus on <var>Y</var>.
Le champ <var>X</var> doit être une chaîne dont la longueur maximale est de <var>Y</var>.
Das Feld "<var>X</var>" muss eine Zeichenfolge mit einer maximalen Länge von <var>Y</var> sein.
Το πεδίο <var>X</var> πρέπει να είναι συμβολοσειρά με μέγιστο μήκος <var>Y</var>.
השדה <var>X</var> חייב להיות מחרוזת עם אורך מרבי של <var>Y</var>.
A(z) <var>X</var> mezőnek egy legfeljebb <var>Y</var> hosszú karakterláncnak kell lennie.
Il campo <var>X</var> deve essere una stringa con una lunghezza massima di <var>Y</var>.
フィールド <var>X</var> は最大長が <var>Y</var> の文字列である必要があります。
字段 <var>X</var> 必须是最大长度为 <var>Y</var> 的字符串。
欄位 <var>X</var> 必須是最大長度為 <var>Y</var> 的字串。
<var>X</var> 필드는 최대 길이가 <var>Y</var>인 문자열이어야 합니다.
Feltet <var>X</var> må være en streng med en maksimumslengde på <var>Y</var>.
Pole <var>X</var> musi być ciągiem o maksymalnej długości <var>Y</var>.
Поле <var>X</var> должно иметь строковое значение, максимальная длина которого — <var>Y</var>.
El campo <var>X</var> debe ser una cadena con una longitud máxima de <var>Y</var>.
Fältet <var>X</var> måste vara en sträng med maxlängden <var>Y</var>.
<var>X</var> alanı uzunluğu en fazla <var>Y</var> olan bir dize olmalıdır.
O campo <var>X</var> deve ser uma cadeia de caracteres com um comprimento máximo de <var>Y</var>.
字段 <var>X</var> 无效。
欄位 <var>X</var> 無效。
الحقل <var>X</var> غير صالح.
字段 <var>X</var> 无效。
欄位 <var>X</var> 無效。
Pole <var>X</var> je neplatné.
Feltet <var>X</var> er ugyldigt.
Het veld <var>X</var> is ongeldig.
Kenttä <var>X</var> ei ole kelvollinen.
Le champ <var>X</var> n'est pas valide.
Das Feld "<var>X</var>" ist ungültig.
Το πεδίο <var>X</var> δεν είναι έγκυρο.
השדה <var>X</var> אינו חוקי.
A következő mező érvénytelen: <var>X</var>.
Il campo <var>X</var> non è valido.
フィールド '<var>X</var>' は無効です。
<var>X</var> 필드가 잘못되었습니다.
Feltet <var>X</var> er ugyldig.
Pole <var>X</var> jest nieprawidłowe.
Недопустимое поле <var>X</var>.
El campo <var>X</var> no es válido.
Fältet <var>X</var> är inte giltigt.
<var>X</var> alanı geçersiz.
O campo <var>X</var> é inválido.
See catalog page for all messages.