The service
Messages on page
يجب أن يبلغ طول السلسلة <var>X</var> حرفًا (أحرف) على الأقل.
该字符串必须至少为 <var>X</var> 个字符长。
這個字串長度必須至少有 <var>X</var> 個字元。
Řetězec musí obsahovat alespoň <var>X</var> znaků.
Strengen skal være mindst <var>X</var> tegn lang.
De tekenreeks moet ten minste <var>X</var> tekens lang zijn.
Merkkijonon pituuden on oltava vähintään <var>X</var> merkkiä.
La chaîne doit comporter au moins <var>X</var> caractères.
Die Zeichenfolge muss mindestens eine Länge von <var>X</var> Zeichen aufweisen.
Η συμβολοσειρά πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον <var>X</var> χαρακτήρες.
אורך המחרוזת חייב להיות לפחות <var>X</var> תווים.
A karakterláncnak legalább <var>X</var> karakter hosszúnak kell lennie.
La stringa deve contenere almeno <var>X</var> caratteri.
文字列の長さは <var>X</var> 文字以上でなければなりません。
문자열의 길이는 <var>X</var>자 이상이어야 합니다.
Strengen må inneholde minst <var>X</var> tegn.
Ciąg musi zawierać co najmniej <var>X</var> znakw.
A seqüência de caracteres deve ter, no mínimo, <var>X</var> caracteres de comprimento.
Минимальная длина строки <var>X</var> символов.
La cadena debe tener al menos <var>X</var> caracteres de largo.
Strängen måste vara minst <var>X</var> tecken lång.
Dizi en az <var>X</var> karakter uzunluğunda olmalıdır.
该字符串必须至少为 <var>X</var> 个字符长。
這個字串長度必須至少有 <var>X</var> 個字元。
اسم الملف '<var>X</var>' غير صالح لأنه تم إنشاء مرجع لنفس اسم الملف بواسطة التسلسل الهرمي للتكوين الذي قمت بفتحه.
打开的配置层次结构已经引用了文件名“<var>X</var>”,因此同一个文件名无效。
檔名 '<var>X</var>' 無效,因為您已開啟參考了相同檔名的組態階層架構。
Název souboru <var>X</var> není platný, protože na stejný název se odkazuje otevřená konfigurační hierarchie.
Filnavnet '<var>X</var>' er ugyldigt, fordi der allerede er refereret til det samme filenavn i det konfigurationshierarki, du har åbnet.
De bestandsnaam <var>X</var> is ongeldig omdat er al naar de dezelfde bestandsnaam wordt verwezen door de configuratiehiërarchie die u hebt geopend.
Tiedostonimi <var>X</var> on virheellinen, koska samaan nimeen viitataan jo avaamassasi määrityshierarkiassa.
Le nom de fichier '<var>X</var>' n'est pas valide, car le même nom de fichier est déjà référencé par la hiérarchie de configuration que vous avez ouverte.
打开的配置层次结构已经引用了文件名“<var>X</var>”,因此同一个文件名无效。
Der Dateiname "<var>X</var>" ist ungültig, da bereits durch die von Ihnen geöffnete Konfigurationshierarchie auf den gleichen Dateinamen verwiesen wird.
Το όνομα αρχείου '<var>X</var>' δεν είναι έγκυρο επειδή υπάρχει αναφορά στο ίδιο όνομα αρχείου της ιεραρχίας παραμέτρων που έχετε ανοίξει.
שם הקובץ '<var>X</var>' אינו חוקי מאחר שבוצעה כבר הפניה לאותו שם קובץ על-ידי היררכיית התצורה שפתחת.
A(z) „<var>X</var>” fájlnév érvénytelen, mert a megnyitott konfigurációhierarchia már hivatkozik ilyen fájlnévre.
Il nome file '<var>X</var>' non è valido perché viene fatto riferimento allo stesso nome dalla gerarchia di configurazione aperta.
開いた構成階層によって同じ名前が既に参照されているため、'<var>X</var>' は無効です。
파일 이름 '<var>X</var>'이(가) 잘못되었습니다. 열어 놓은 구성 계층 구조에서 같은 파일 이름을 이미 참조하고 있습니다.
Filnavnet <var>X</var> er ugyldig fordi samme filnavn allerede er referert til av konfigurasjonshierarkiet du har åpnet.
Nazwa pliku '<var>X</var>' jest nieprawidłowa, ponieważ odwołuje się do niej otwarta hierarchia konfiguracji.
O nome de arquivo '<var>X</var>' é inválido porque a hierarquia de configuração que você abriu já fez uma referência ao mesmo nome de arquivo.
Имя файла '<var>X</var>' является неверным, потому что на то же имя файла уже ссылается конфигурационная иерархия, которую вы открыли.
El nombre de archivo '<var>X</var>' no es válido porque la jerarquía de configuración abierta ya se hace referencia al mismo nombre de archivo.
Filnamnet <var>X</var> är ogiltigt eftersom samma filnamn redan refereras till av den konfigurationshierarki som du har öppnat.
'<var>X</var>' dosya adına açmış olduğunuz yapılandırma hiyerarşisinden zaten başvuruda bulunulduğundan, bu dosya adı geçersiz.
檔名 '<var>X</var>' 無效,因為您已開啟參考了相同檔名的組態階層架構。
不能移除此集合的元素。
يجب ألا تتم إزالة عناصر المجموعة الحالية.
不能移除此集合的元素。
這個集合的項目不可移除。
Prvky této kolekce nelze odebrat.
Elementer i denne samling må ikke fjernes.
Elementen uit deze verzameling kunnen niet worden verwijderd.
Tämän kokoelman elementtejä ei voi poistaa.
Les éléments de cette collection ne peuvent pas être supprimés.
Elemente aus dieser Auflistung dürfen nicht entfernt werden.
Δεν είναι δυνατή η κατάργηση στοιχείων αυτής της συλλογής.
אין אפשרות להסיר את האלמנטים של אוסף זה.
Ennek a gyűjteménynek az elemeit nem lehet eltávolítani.
Impossibile rimuovere gli elementi di questo insieme.
このコレクションの要素を削除できない可能性があります。
이 컬렉션의 요소를 제거할 수 없습니다.
Kan ikke fjerne elementer i denne samlingen.
Nie można usunąć elementw tej kolekcji.
Os elementos desta coleção não podem ser removidos.
Элементы данной коллекции невозможно удалить.
No pueden eliminarse los elementos de esta colección.
Element i denna mängd kan inte tas bort.
Bu koleksiyonun öğeleri kaldırılamaz.
這個集合的項目不可移除。
枚举值无效。
قيمة تعداد غير صالحة.
枚举值无效。
無效的列舉值。
Hodnota výčtu je neplatná.
Ugyldig enum-værdi.
Ongeldige enum-waarde.
Virheellinen luettelointiarvo.
Μη έγκυρη τιμή απαρίθμησης.
ערך enum לא חוקי.
Érvénytelen felsorolási érték.
Valore enum non valido.
無効な列挙値です。
열거형 값이 잘못되었습니다.
Ugyldig opplistingsverdi.
Nieprawidłowa wartość wyliczania.
Valor inválido de enum.
Неверное значение перечисления.
Valor de enumeración no válido.
Ogiltigt uppräkningsvärde.
Geçersiz sabit listesi değeri.
無效的列舉值。
Valeur enum non valide.
Ungültiger Enumerationswert.
此集合不允许在继承的项中或在继承的项之下添加项。
這個集合不允許將項目加入到該繼承項目 (或其子系) 中。
V této kolekci není povoleno přidávat položky do zděděných položek nebo pod ně.
Samlingen tillader ikke, at elementer tilføjes i eller under de nedarvede elementer.
Deze verzameling staat het toevoegen van items in of onder de overgenomen items niet toe.
Tämä kokoelma ei salli kohteiden lisäämistä perittyihin kohteisiin tai niiden alapuolelle.
Cette collection n'autorise pas l'ajout d'éléments à l'intérieur ou en dessous des éléments hérités.
Diese Auflistung lässt nicht zu, dass Elemente in oder unter den geerbten Elementen hinzugefügt werden.
Αυτή η συλλογή δεν επιτρέπει την προσθήκη στοιχείων στα στοιχεία που έχουν μεταβιβαστεί ή κάτω από αυτά.
אוסף זה אינו מתיר הוספה של פריטים לתוך פריטים שעברו בירושה או מתחתם.
Ez a gyűjtemény nem teszi lehetővé elemek hozzáadását az örökölt elemekhez vagy azok alá.
Questo insieme non consente l'aggiunta di elementi tra gli elementi ereditati o sotto di essi.
このコレクションは、項目を継承された項目に、またはその下に追加することを許可していません。
이 컬렉션에서는 상속된 항목 안이나 아래에 항목을 추가할 수 없습니다.
Samlingen tillater ikke at elementer legges til i eller under de arvede elementene.
W tej kolekcji nie można dodawać elementw w elementach dziedziczonych lub pod nimi.
Esta coleção não permite que sejam adicionados itens aos itens herdados ou abaixo deles.
Данный набор не допускает добавление элементов в унаследованные элементы или уровнем ниже.
Esta colección no permite que se agreguen elementos dentro ni por debajo de los elementos heredados.
Denna mängd tillåter inte att objekt läggs till i eller nedanför ärvda objekt.
Bu koleksiyon devralınan öğelere veya bunların altına öğe eklenmesine izin vermiyor.
此集合不允许在继承的项中或在继承的项之下添加项。
لا تسمح المجموعة الحالية بإضافة العناصر في العناصر الموروثة أو أسفلها.
這個集合不允許將項目加入到該繼承項目 (或其子系) 中。
ConfigurationSection-ominaisuuksia ei voi muokata, kun ne on lukittu, mutta niiden lukitus voidaan avata määrittämällä eksplisiittisesti kohteen SectionInforamtion.OverrideMode arvoksi OverrideMode.Allow.
Les propriétés ConfigurationSection ne peuvent pas être modifiées lorsqu'elles sont verrouillées, mais elles peuvent être déverrouillées en définissant explicitement SectionInforamtion.OverrideMode à OverrideMode.Allow.
ConfigurationSection-Eigenschaften können nicht bearbeitet werden, solange sie gesperrt sind, jedoch können Sie die Sperre aufheben, indem Sie SectionInforamtion.OverrideMode explizit auf OverrideMode.Allow festlegen.
Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των ιδιοτήτων ConfigurationSection όταν είναι κλειδωμένες αλλά είναι δυνατό το ξεκλείδωμά τους ορίζοντας ρητά SectionInforamtion.OverrideMode σε OverrideMode.Allow.
לא ניתן לערוך את מאפייני ConfigurationSection כאשר הם נעולים, אך ניתן לבטל את נעילתם על-ידי הגדרה מפורשת של SectionInforamtion.OverrideMode ל- OverrideMode.Allow.
Egy ConfigurationSection szakasz tulajdonságai nem szerkeszthetők, ha zárolva vannak, de a zárolás feloldható oly módon, hogy a SectionInforamtion.OverrideMode tulajdonságot explicit módon OverrideMode.Allow értékre állítja be.
Le proprietà di ConfigurationSection non possono essere modificate mentre sottoposte a blocco ma possono essere sbloccate impostando esplicitamente SectionInforamtion.OverrideMode su OverrideMode.Allow.
ConfigurationSection がロックされているときに編集することはできませんが、SectionInforamtion.OverrideMode を明示的に OverrideMode.Allow に設定してロックを解除できます。
ConfigurationSection 속성은 잠겨 있을 경우 편집할 수 없습니다. SectionInforamtion.OverrideMode를 OverrideMode.Allow로 명시적으로 설정하여 잠금을 해제할 수 있습니다.
Egenskapene ConfigurationSection kan ikke redigeres når de er låst, men du kan låse dem opp ved å eksplisitt angi SectionInforamtion.OverrideMode til OverrideMode.Allow.
Właściwości ConfigurationSection nie mogą być edytowane po zablokowaniu, jednak mogą być odblokowane przez oficjalne ustawienie właściwości SectionInformation.OverrideMode z wartością OverrideMode.Allow.
As propriedades de ConfigurationSection não podem ser editadas quando bloqueadas, mas podem ser desbloqueadas com a configuração explícita de SectionInforamtion.OverrideMode como OverrideMode.Allow.
Невозможно редактировать заблокированные свойства ConfigurationSection, но их можно разблокировать, явно устанавливая SectionInforamtion.OverrideMode в OverrideMode.Allow.
Las propiedades ConfigurationSection no pueden editarse cuando están bloqueadas, pero pueden desbloquearse si se establece SectionInforamtion.OverrideMode en OverrideMode.Allow de forma explícita.
Det går inte att redigera ConfigurationSection-egenskaper när de är låsta men det går att låsa upp dem genom att ge SectionInforamtion.OverrideMode det explicita värdet OverrideMode.Allow.
ConfigurationSection özellikleri kilitli durumdayken düzenlenemezler, ancak SectionInformation.OverrideMode değeri OverrideMode.Allow olarak ayarlanarak özel olarak kilitleri açılabilir.
لا يمكن تحرير خصائص ConfigurationSection عند تأمينها ولكن يمكن إلغاء تأمينها بواسطة تعيين SectionInforamtion.OverrideMode بشكل صريح إلى OverrideMode.Allow.
ConfigurationSection 属性在锁定时无法进行编辑,不过,通过将 SectionInforamtion.OverrideMode 显式设置为 OverrideMode.Allow 可为这些属性解除锁定。
ConfigurationSection 屬性無法在鎖定時編輯,然而可以自己將 SectionInforamtion.OverrideMode 設為 OverrideMode.Allow 以解除鎖定。
Vlastnosti ConfigurationSection nelze upravovat, jsou-li uzamčeny, lze je však odemknout explicitním nastavením parametru SectionInforamtion.OverrideMode na hodnotu OverrideMode.Allow.
Egenskaber for ConfigurationSection kan ikke redigeres, når de er låst, men de kan låses op, hvis du udtrykkeligt indstiller SectionInforamtion.OverrideMode til OverrideMode.Allow.
ConfigurationSection-eigenschappen kunnen niet worden bewerkt als deze zijn vergrendeld, maar deze kunnen worden ontgrendeld door SectionInforamtion.OverrideMode expliciet in te stellen op OverrideMode.Allow.
ConfigurationSection 属性在锁定时无法进行编辑,不过,通过将 SectionInforamtion.OverrideMode 显式设置为 OverrideMode.Allow 可为这些属性解除锁定。
ConfigurationSection 屬性無法在鎖定時編輯,然而可以自己將 SectionInforamtion.OverrideMode 設為 OverrideMode.Allow 以解除鎖定。
من الخطأ استخدام مقطع مسجل باعتباره allowExeDefinition='MachineToApplication' خارج نطاق التطبيق، في config الخاص بالمستخدم. (في حالة عدم التحديد، يُعتبر هذا السلوك سلوكًا افتراضيًا)
在用户配置中,在应用程序之外使用注册为 allowExeDefinition='MachineToApplication' 的节是错误的。(如果未另外指定,这是默认行为)
在應用程式之外,使用在使用者組態檔中註冊為 allowExeDefinition='MachineToApplication' 的區段會發生錯誤。 (如果未指定,這是預設的行為)
V konfiguraci uživatele je chybně použit oddíl registrovaný jako allowExeDefinition='MachineToApplication' za aplikací. (Toto je výchozí chování, není-li určeno jinak.)
Det er ikke tilladt at bruge et afsnit, der er registreret som allowExeDefinition='MachineToApplication' uden for programmet, i brugerens konfiguration. (Det er standardfunktionen, hvis det ikke er angivet)
Een sectie die is geregistreerd als allowExeDefinition='MachineToApplication' mag niet buiten de toepassing in de configuratie van de gebruiker worden gebruikt (indien niet opgegeven is dit het standaardgedrag).
Muodossa allowExeDefinition='MachineToApplication' rekisteröidyn osan käyttäminen sovelluksen ulkopuolella käyttäjän määrityksissä on virhe. (Tämä on oletusarvoinen toiminta, jos sitä ei ole määritetty.)
L'utilisation d'une section inscrite comme allowExeDefinition='MachineToApplication' au-delà de l'application dans la configuration de l'utilisateur est une erreur. (En l'absence de spécification, il s'agit du comportement par défaut)
Einen Abschnitt in der Benutzerkonfiguration zu verwenden, der als allowExeDefinition='MachineToApplication' hinter der Anwendung registriert ist, verursacht einen Fehler. (Wenn nicht angegeben, ist dies das Standardverhalten.)
Είναι σφάλμα να χρησιμοποιήσετε μια ενότητα δηλωμένη ως allowExeDefinition='MachineToApplication' εκτός της εφαρμογής, στη ρύθμιση παραμέτρων του χρήστη. (Αν δεν καθοριστεί διαφορετικά αυτή είναι η προεπιλεγμένη συμπεριφορά)
השימוש במקטע הרשום כ- allowExeDefinition='MachineToApplication' מעבר ליישום בתצורת המשתמש שגוי. (זהו מצב ברירת המחדל, אם לא צוין)
Hibát jelent allowExeDefinition='MachineToApplication' néven regisztrált szakaszt az alkalmazáson túl, a felhasználói konfigurációban használni. (Ha nincs megadva, ez az alapértelmezett viselkedés.)
Non è possibile utilizzare una sezione registrata come allowExeDefinition='MachineToApplication' al di sotto dell'applicazione, nella configurazione dell'utente. Se non è specificato diversamente, questo è il comportamento predefinito.
ユーザーの構成のアプリケーション外で allowExeDefinition='MachineToApplication' として登録されているセクションを使用することはできません。(指定されていない限りこれが既定の動作)
사용자 구성에서 allowExeDefinition='MachineToApplication'으로 등록된 섹션을 응용 프로그램 외부에서 사용하면 오류가 발생합니다. 지정하지 않은 경우 기본적으로 이 섹션이 사용됩니다.
Det er feil å bruke en del registrert som allowExeDefinition=MachineToApplication utenfor programmet, i config-filen for brukeren. (Dette er standard virkemåte, hvis ikke annet er angitt.)
Używanie sekcji zarejestrowanej jako allowExeDefinition='MachineToApplication' poza aplikacją w pliku konfiguracyjnym użytkownika jest błędem (jest to zachowanie domyślne, jeśli zachowanie nie zostało zdefiniowane).
É errado usar uma seção registrada como allowExeDefinition='MachineToApplication' fora do aplicativo, na configuração do usuário. (Esse é o comportamento padrão se nada for especificado.)
Ошибочно использовать раздел, зарегистрированный как allowExeDefinition='MachineToApplication' за пределами приложения, в пользовательской конфигурации. (Это поведение по умолчанию, если не указано иное)
Es un error utilizar una sección registrada como allowExeDefinition='MachineToApplication' más allá de la aplicación en la configuración del usuario. (Éste es el comportamiento predeterminado si no se especifica)
I användarens konfiguration är det inte tillåtet är det inte tillåtet att använda ett avsnitt som registrerats som allowExeDefinition='MachineToApplication' utanför tillämpningsprogrammet. (Detta är standardfunktionaliteten om annat inte anges)
allowExeDefinition='MachineToApplication' olarak kaydedilmiş bir bölümü uygulamanın ötesinde, kullanıcının yapılandırmasında kullanmak hatalıdır. (Belirtilmezse, varsayılan davranış budur)
在用户配置中,在应用程序之外使用注册为 allowExeDefinition='MachineToApplication' 的节是错误的。(如果未另外指定,这是默认行为)
在應用程式之外,使用在使用者組態檔中註冊為 allowExeDefinition='MachineToApplication' 的區段會發生錯誤。 (如果未指定,這是預設的行為)
لا يحتوي ملف التكوين <var>File Name</var> على علامة الجذر <>
配置文件 <var>File Name</var> 没有根 <configuration> 标记</configuration>
組態檔 <var>File Name</var> 沒有根 <configuration> 標記</configuration>
Konfigurační soubor <var>File Name</var> neobsahuje kořenovou značku <configuration>.</configuration>
Konfigurationsfilen <var>File Name</var> har ingen <configuration>-kode i roden.</configuration>
Configuratiebestand <var>File Name</var> heeft geen hoofdlabel <configuration>.</configuration>
Määritystiedostolla <var>File Name</var> ei ole <configuration>-päätunnistetta</configuration>
Le fichier de configuration <var>File Name</var> n'a pas de balise <configuration> racine</configuration>
Die Konfigurationsdatei "<var>File Name</var>" verfügt nicht über das <configuration>-Stammtag.</configuration>
Το αρχείο παραμέτρων <var>File Name</var> δεν έχει κεντρική ετικέτα <configuration></configuration>
לקובץ התצורה <var>File Name</var> אין תג <configuration> של הבסיס</configuration>
A következő konfigurációs fájlnak nincs gyökér <configuration> címkéje: <var>File Name</var>.</configuration>
Il file di configurazione <var>File Name</var> non contiene il tag <configuration> principale</configuration>
構成ファイル <var>File Name</var> には、ルート <configuration> タグが含まれません。</configuration>
구성 파일 <var>File Name</var>에 루트 <configuration> 태그가 없습니다.</configuration>
Konfigurasjonsfilen <var>File Name</var> har ikke rotkode <configuration></configuration>
Plik konfiguracji <var>File Name</var> nie posiada głwnego tagu <>
O arquivo de configuração <var>File Name</var> não tem marca <configuration> raiz</configuration>
В файле конфигурации <var>File Name</var> отсутствует корневой тег <configuration></configuration>
El archivo de configuración <var>File Name</var> no tiene una etiqueta <>
Konfigurationsfilen <var>File Name</var> saknar rottaggen <>
<var>File Name</var> yapılandırma dosyasında kök <configuration> etiketi yok</configuration>
配置文件 <var>File Name</var> 没有根 <configuration> 标记</configuration>
組態檔 <var>File Name</var> 沒有根 <configuration> 標記</configuration>
يمكن استخدام ملف configSource '<var>File Name</var>' بواسطة نوع واحد من المقاطع فقط، وقد لا يكون مماثلاً لملف التكوين.
configSource 文件“<var>File Name</var>”只能由一个类型的节使用,并且不能与配置文件相同。
configSource 檔 '<var>File Name</var>' 只能由一種區段類型使用,而且不能與組態檔相同。
Soubor configSource <var>File Name</var> může být použit pouze v jednom typu oddílu a nesmí být stejný jako konfigurační soubor.
configSource-filen '<var>File Name</var>' kan kun bruges af én afsnitstype, og den må ikke være den samme som konfigurationsfilen.
Het configSource-bestand <var>File Name</var> kan slechts worden gebruikt door één sectietype en kan niet het configuratiebestand zijn.
configSource-tiedostoa <var>File Name</var> voi käyttää vain yhdenlaisessa osassa, eikä se saa olla sama kuin määritystiedosto.
Le fichier configSource '<var>File Name</var>' ne peut être utilisé que par un seul type de section et ne doit pas être identique au fichier de configuration.
Die configSource-Datei "<var>File Name</var>" darf nur von einem Abschnittstyp verwendet werden und darf nicht mit der Konfigurationsdatei übereinstimmen.
Το αρχείο configSource '<var>File Name</var>' μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από έναν τύπο ενότητας και δεν μπορεί να είναι το ίδιο με το αρχείο παραμέτρων.
קובץ configSource בשם '<var>File Name</var>' יכול להיות בשימוש על-ידי סוג מקטע אחד בלבד, ואינו זהה לקובץ התצורה.
A(z) „<var>File Name</var>” configSource fájl csak egyféle szakaszban használható, és nem lehet a konfigurációs fájllal azonos.
Il file configSource '<var>File Name</var>' può essere utilizzato solo da un tipo di sezione e non può coincidere con il file di configurazione.
configSource ファイル '<var>File Name</var>' は 1 つのセクション型によってのみ使用できます。また、ファイルを構成ファイルと同一にはできません。
configSource 파일 '<var>File Name</var>'은(는) 섹션의 한 형식에서만 사용될 수 있으며 구성 파일과 같을 수 없습니다.
configSource-filen <var>File Name</var> kan bare brukes av én type del, og kan ikke være den samme som konfigurasjonsfilen.
Plik configSource '<var>File Name</var>' może być użyty w jednym typie sekcji i nie może być taki sam jak plik konfiguracyjny.
O arquivo configSource '<var>File Name</var>' só pode ser usado pelo tipo de seção e não pode ser idêntico ao arquivo de configuração.
Файл configSource '<var>File Name</var>' может быть использован только одним типом раздела, и не может быть конфигурационным файлом.
El archivo configSource '<var>File Name</var>' sólo puede utilizarse por un tipo de sección, y puede no ser el mismo que el archivo de configuración.
configSource-filen <var>File Name</var> kan bara användas av en typ av avsnitt, och får inte vara samma fil som konfigurationsfilen.
'<var>File Name</var>' configSource dosyası tek bir tür bölüm tarafından kullanılabilir ve yapılandırma dosyasıyla aynı olmamalıdır.
configSource 文件“<var>File Name</var>”只能由一个类型的节使用,并且不能与配置文件相同。
configSource 檔 '<var>File Name</var>' 只能由一種區段類型使用,而且不能與組態檔相同。
لا يمكن أن يكون الاسم المستعار لعنصر التكوين '<var>X</var>' هو '<var>Y</var>' لأنه يبدأ بالبادئة المحجوزة 'config' أو 'lock'.
“<var>X</var>”的配置项别名的名称以保留前缀“config”或“lock”开头,因此不能为“<var>Y</var>”。
'<var>X</var>' 的組態項目別名名稱不可為 '<var>Y</var>',因為這個名稱是以保留的前置詞 'config' 或 'lock' 開頭。
Alias konfigurační položky pro <var>X</var> nemůže mít název <var>Y</var>, protože začíná vyhrazenou příponou 'config' nebo 'lock'.
Et konfigurationselementalias for '<var>X</var>' må ikke have navnet '<var>Y</var>', fordi det starter med det reserverede præfiks 'config' eller 'lock'.
De alias voor een configuratie-item <var>X</var> kan niet de naam <var>Y</var> hebben omdat deze begint met het gereserveerde voorvoegsel config of lock.
Kohteen <var>X</var> määrityskohteen alias ei voi olla <var>Y</var>, koska se alkaa varatulla etuliitteellä config tai lock.
Un alias d'élément de configuration pour '<var>X</var>' ne peut pas porter le nom '<var>Y</var>', car il commence par le préfixe réservé 'config' ou 'lock'.
Ein Konfigurationselementalias für "<var>X</var>" kann nicht den Namen "<var>Y</var>" haben, da er mit dem reservierten Präfix ''config'' oder ''lock'' beginnt.
Τα ψευδώνυμα στοιχείων παραμέτρων του '<var>X</var>' δεν μπορούν να έχουν το όνομα '<var>Y</var>' επειδή ξεκινά από το δεσμευμένο πρόθεμα 'config' ή 'lock'.
כינוי פריט תצורה עבור '<var>X</var>' לא יכול להיקרא בשם '<var>Y</var>' מאחר שהוא מתחיל בקידומת השמורה 'config' או 'lock'.
A(z) „<var>X</var>” konfigurációs elem aliasneve nem lehet „<var>Y</var>”, mert a fenntartott „config” vagy „lock” előtaggal kezdődik.
Impossibile assegnare il nome <var>Y</var> all'alias di un elemento di configurazione per '<var>X</var>' perché il nome inizia con il prefisso riservato 'config' o 'lock'.
予約されているプレフィックス 'config' または 'lock' が名前の先頭に指定されているため、'<var>X</var>' の構成項目エイリアスに名前 '<var>Y</var>' を指定することはできません。
'<var>X</var>'에 대한 구성 항목 별칭에는 예약된 접두사 'config' 또는 'lock'으로 시작하는 이름 '<var>Y</var>'을(를) 사용할 수 없습니다.
Et alias for konfigurasjonselementet for <var>X</var> kan ikke ha navnet <var>Y</var> fordi det begynner med det reserverte prefikset config eller lock.
Alias elementu konfiguracji dla '<var>X</var>' nie może mieć nazwy '<var>Y</var>', ponieważ rozpoczyna się zarezerwowanym prefiksem 'config' lub 'lock'.
Um alias de item de configuração para '<var>X</var>' não pode ter o nome '<var>Y</var>' porque ele começa com o prefixo reservado 'config' ou 'lock'.
Псевдоним конфигурационного элемента для '<var>X</var>' не может иметь имя '<var>Y</var>', потому что он начинается с зарезервированного префикса 'config' или 'lock'.
Un alias de elemento de configuración para '<var>X</var>' no puede tener el nombre '<var>Y</var>' porque comienza con el prefijo reservado 'config' o 'lock'.
Ett konfigurationsobjektsalias för <var>X</var> kan inte ha namnet <var>Y</var> eftersom det börjar med det reserverade prefixet config eller lock.
'<var>X</var>' için yapılandırma öğesi diğer adı '<var>Y</var>' olamaz; bu ad ayrılmış 'config' veya 'lock' önekiyle başlıyor.
“<var>X</var>”的配置项别名的名称以保留前缀“config”或“lock”开头,因此不能为“<var>Y</var>”。
'<var>X</var>' 的組態項目別名名稱不可為 '<var>Y</var>',因為這個名稱是以保留的前置詞 'config' 或 'lock' 開頭。
See catalog page for all messages.