The service
Messages on page
不能将安装程序添加到其自身的集合。
لا يمكن إضافة مثبّت إلى نفس مجموعته.
不能将安装程序添加到其自身的集合。
安裝程式不可加入到它自己的集合。
Instalační službu nelze přidat do vlastní kolekce.
Et installationsprogram kan ikke føjes til sin egen samling.
Installer kan niet worden toegevoegd aan de eigen verzameling.
Asennusohjelmaa ei voi lisätä sen omaan kokoelmaan.
Un programme d'installation ne peut pas être ajouté à sa propre collection.
Ein Installer kann nicht zur eigenen Auflistung hinzugefügt werden.
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη ενός προγράμματος εγκατάστασης στη δική του συλλογή.
אין אפשרות להוסיף מתקין לאוסף של עצמו.
Telepítőprogram nem adható hozzá a saját gyűjteményéhez.
Impossibile aggiungere un programma di installazione al relativo insieme.
インストーラにそれ自体のコレクションを追加することはできません。
설치 관리자는 자체 컬렉션에 추가될 수 없습니다.
Kan ikke legge til et installasjonsprogram i egen samling.
Nie można dodać instalatora do jego własnej kolekcji.
Um instalador não pode ser adicionado à sua própria coleção.
Установщик невозможно добавить в собственную коллекцию.
No se puede agregar un instalador a su propia colección.
Det går inte att lägga till en installerare i installerarens mängd.
Yükleyici kendi koleksiyonuna eklenemez.
安裝程式不可加入到它自己的集合。
مسار ملف dll الذي يحتوي على أسماء الفئات.
包含类别名称的 dll 的路径。
含有分類名稱的 DLL 的路徑。
Cesta k souboru DLL obsahujícímu názvy kategorií
Stien til den dll, der indeholder kategorinavne.
Het pad naar het DLL-bestand met categorienamen.
Luokkien nimet sisältävän dll-kirjaston polku.
Chemin d'accès à la DLL contenant les noms des catégories.
Der Pfad zu der DLL, die die Kategorienamen enthält.
Η διαδρομή του dll που περιέχει τα ονόματα κατηγοριών.
נתיב אל קובץ ה- dll שמכיל את שמות הקטגוריות.
A kategóriák nevét tartalmazó dll elérési útja.
Percorso della DLL contenente i nomi delle categorie.
カテゴリ名を含む dll へのパスです。
범주 이름이 들어 있는 dll의 경로입니다.
Banen til DLL-filen som inneholder kategorinavn.
Ścieżka do pliku dll zawierającego nazwy kategorii.
O caminho para a dll que contém nomes de categorias.
Путь к библиотеке dll, содержащей имена категорий.
Ruta de acceso al archivo DLL que contiene los nombres de categoría.
Sökvägen till den DLL-fil som innehåller kategorinamnen.
Kategori adlarını içeren dll dosyasının yolu.
包含类别名称的 dll 的路径。
含有分類名稱的 DLL 的路徑。
اسم السجل المطلوب القراءة منه والكتابة إليه.
读取和写入的日志的名称。
要讀取和寫入的記錄檔的名稱。
Název protokolu určeného pro čtení a zápis
Navnet på den logfil, der skal læses fra og skrives til.
De naam van het logboek waaruit wordt gelezen en waarnaar wordt geschreven.
Sen lokin nimi, josta luetaan ja johon kirjoitetaan.
Nom du journal utilisé à des fins de lecture et d'écriture
Der Name des Protokolls zum Lesen und Schreiben.
Το όνομα του αρχείου καταγραφής ανάγνωσης και εγγραφής.
שם יומן הרישום שממנו יש לקרוא ואליו יש לכתוב.
Az olvasandó és írandó napló neve.
Nome del log da leggere e in cui scrivere.
読み取りおよび書き込み先のログ名です。
읽고 쓸 로그의 이름입니다.
Navnet på loggen det skal leses fra og skrives til.
Nazwa dziennika, w ktrym mają być zapisywane dane i z ktrego mają być odczytywane dane.
O nome do log no qual ler e gravar.
Имя журнала для чтения и записи.
Nombre del registro que leer y en el que escribir.
Namnet på den loggfil som installationen ska läsa från och skriva till.
Okunacak ve yazılacak günlüğün adı.
读取和写入的日志的名称。
要讀取和寫入的記錄檔的名稱。
قيمة تشير إلى ما إذا كان من المطلوب إنشاء كائن InstallContext لتثبيت التجميع
指示是否为程序集的安装创建新的 InstallContext 对象的值
指示是否要為組件的安裝建立新 InstallContext 物件的值
Hodnota určující, zda má být pro instalaci sestavení vytvořen nový objekt InstallContext.
Værdi, der angiver, om der skal oprettes et nyt InstallContext-objekt til installationen af assemblyen
Waarde waarmee wordt aangegeven of een nieuw InstallContext-object moet worden geïnstalleerd voor de installatie van de assembly
Arvo, joka ilmaisee, luodaanko kokoonpanon asennukselle uusi InstallContext-objekti
Wert, der angibt, ob ein neues InstallContext-Objekt für die Installation der Assembly erstellt werden soll
Τιμή που προσδιορίζει αν θα δημιουργηθεί νέο αντικείμενο InstallContext για την εγκατάσταση της συγκρότησης
שורת הפקודה שבה יש להשתמש בעת יצירת אובייקט InstallContext עבור התקנת ההרכבה
A szerelvény telepítéséhez tartozó InstallContext objektum létrehozásának szükségességét mutató érték
Valore che indica se creare un nuovo oggetto InstallContext per l'installazione dell'assembly.
アセンブリのインストールのための、新しい InstallContext オブジェクトを作成するかどうかを示す値です。
어셈블리 설치를 위해 새 InstallContext 개체를 만들지 여부를 나타내는 값입니다.
Verdien indikerer om det skal opprettes et nytt InstallContext-objekt for installasjonen av samlingen
Wartość wskazujący, czy ma być tworzony nowy obiekt InstallContext dla instalacji zestawu
O valor que indica se deve ser criado um novo objeto InstallContext para a instalação do assembly
Значение, указывающее создавать ли новый объект InstallContext для установки сборки
Valor que indica si se va a crear un nuevo objeto InstallContext para la instalación del ensamblado
Värde som anger om ett nytt InstallContext-objekt ska skapas för installationen av sammansättningen
Derlemenin yüklemesi için yeni bir InstallContext nesnesi oluşturulup oluşturulmayacağını gösteren değer
Valeur indiquant si un nouvel objet InstallContext est à créer pour l'installation de l'assembly
指示是否为程序集的安装创建新的 InstallContext 对象的值
指示是否要為組件的安裝建立新 InstallContext 物件的值
Het pad naar het DLL-bronbestand met gebeurtenisberichten.
Tapahtumasanomat sisältävän dll-resurssikirjaston polku.
Chemin d'accès à la DLL de ressource contenant les messages d'événement.
Der Pfad zu der Ressourcen-DLL mit den Ereignismeldungen.
Η διαδρομή προς το αρχείο dll πόρων που περιέχει τα μηνύματα συμβάντων.
נתיב אל קובץ ה- dll של המשאב, שמכיל את הודעות האירוע.
Az eseményüzeneteket tartalmazó erőforrás-dll elérési útja.
Percorso della DLL di risorse contenente i messaggi di evento.
イベント メッセージを含むリソース dll へのパスです。
이벤트 메시지가 들어 있는 리소스 dll의 경로입니다.
Banen til ressurs-DLL-filen som inneholder hendelsesmeldinger.
Ścieżka do pliku dll zasobu zawierającego komunikaty o zdarzeniach.
O caminho para a dll de recurso que contém mensagens de eventos.
Путь к библиотеке ресурсов dll, содержащей сообщения об ошибках.
Ruta de acceso al archivo DLL de recursos que contiene los mensajes de evento.
Sökvägen till den resurs-DLL som innehåller händelsemeddelanden.
Olay iletilerini içeren kaynak dll dosyasının yolu.
مسار ملف dll الخاص بالمورد الذي يحتوي على رسائل الأحداث.
包含事件消息的资源 dll 的路径。
含有事件訊息的資源 DLL 的路徑。
Cesta k souboru DLL prostředků obsahujícímu zprávy událostí
Stien til den ressource-dll, der indeholder hændelsesmeddelelser.
包含事件消息的资源 dll 的路径。
含有事件訊息的資源 DLL 的路徑。
الإجراء المطلوب اتخاذه على السجل عند إزالة التثبيت.
卸载时对日志采取的操作。
解除安裝時要對記錄檔採取的動作。
Akce, která má být provedena ve vlastnosti Log při odinstalaci
Den handling, der skal udføres med logfilen ved afinstallation.
De actie die moet worden ondernomen voor het logboek bij het ongedaan maken van de installatie.
Lokitiedostolle tehtävä toimi asennuksen poistamisen yhteydessä.
Action à entreprendre dans le journal lors de la désinstallation.
Die Aktion, die beim Deinstallieren für das Protokoll durchzuführen ist.
Η ενέργεια κατά την απεγκατάσταση της σύνδεσης.
הפעולה שיש לבצע ביומן הרישום כדי להסיר את ההתקנה.
Eltávolításkor a naplón végzendő művelet.
Azione da eseguire sul log durante la disinstallazione.
アンインストール時にログで実行される操作です。
제거 시 로그에서 수행할 동작입니다.
Handlingen som skal utføres på loggen under avinstallering.
Akcja wykonywana na dzienniku podczas odinstalowywania.
A ação a ser tomada ao desinstalar o Log.
Действие, применяемое к журналу при деинсталляции.
Acción que se va a realizar en el registro al desinstalar.
Vad som ska göras med loggen vid avinstallation.
Oturum açma yüklemesinin kaldırılmasında gerçekleştirilecek eylem.
卸载时对日志采取的操作。
解除安裝時要對記錄檔採取的動作。
مسار التجميع المطلوب تثبيته
程序集的安装路径
所要安裝的組件的路徑
Cesta sestavení určeného k instalaci
Stien til den assembly, der skal installeres
Het pad van de assembly die wordt geïnstalleerd
Asennettavan kokoonpanon polku
Chemin d'accès de l'assembly à installer
Der Pfad der zu installierenden Assembly
נתיב ההרכבה שיש להתקין
A telepítendő szerelvény elérési útja
Percorso dell'assembly da installare.
インストールするアセンブリのパスです。
설치할 어셈블리의 경로입니다.
Banen til samlingen som skal installeres
Ścieżka zestawu do instalacji
O caminho do assembly a ser instalado
Путь устанавливаемой сборки
Ruta de acceso del ensamblado que se va a instalar
Sökvägen till den sammansättning som ska installeras
Yüklenecek derlemenin yolu
Η διαδρομή της συγκρότησης που θα εγκατασταθεί
程序集的安装路径
所要安裝的組件的路徑
عدد الفئات المتضمنة في CategoryResourceFile.
CategoryResourceFile 中包含的类别数。
CategoryResourceFile 中包含的分類數目。
Počet kategorií obsažených v objektu CategoryResourceFile.
Antallet af kategorier, der er indeholdt i CategoryResourceFile.
Het aantal categorieën in het bestand CategoryResourceFile.
CategoryResourceFile-kohteen sisältämien luokkien määrä.
Nombre de catégories contenues dans CategoryResourceFile.
Die Anzahl der Kategorien, die in der CategoryResourceFile enthalten sind.
Ο αριθμός των κατηγοριών που περιέχονται στο CategoryResourceFile.
מספר הקטגוריות שנכללות ב-CategoryResourceFile.
A CategoryResourceFile szerinti kategóriák száma.
Numero delle categorie contenute in CategoryResourceFile.
CategoryResourceFile に含まれるカテゴリの数です。
CategoryResourceFile에 들어 있는 범주의 개수입니다.
Antall kategorier i CategoryResourceFile.
Liczba kategorii zawarta w elemencie CategoryResourceFile.
O número de categorias contidas no CategoryResourceFile.
Количество категорий, содержащихся в CategoryResourceFile.
Número de categorías contenidas en CategoryResourceFile.
Det antal kategorier som finns i CategoryResourceFile.
CategoryResourceFile içindeki kategorilerin sayısı.
CategoryResourceFile 中包含的类别数。
CategoryResourceFile 中包含的分類數目。
نص التعليمات الخاص بكافة المثبتات الموجودة في مجموعة المثبتات
安装程序集合中的所有安装程序的帮助文本
安裝程式集合中所有安裝程式的說明文字
Text nápovědy pro všechny instalační služby v kolekci instalačních služeb
Hjælpteksten til alle installationsprogrammerne i installationsprogramsamlingen
De Help-tekst voor alle Installers in de Installer-verzameling
Kaikkien asennusohjelmakokoelman asennusohjelmien ohjeteksti
Texte de l'aide de tous les programmes d'installation de la collection
Der Hilfetext für alle Installer in der Installerauflistung
Το κείμενο βοήθειας για όλα τα προγράμματα εγκατάστασης στη συλλογή προγραμμάτων εγκατάστασης
טקסט העזרה עבור כל המתקינים באוסף המתקינים
A telepítő gyűjteményéhez tartozó összes telepítőprogramhoz tartozó súgószöveg
Testo della Guida per tutti i programmi di installazione contenuti nell'insieme installer.
インストーラ コレクションのすべてのインストーラのヘルプ テキストです。
설치 관리자 컬렉션에 있는 모든 설치 관리자에 대한 도움말 텍스트입니다.
Hjelpeteksten for alle installasjonsprogrammene i installasjonssamlingen
Tekst pomocy dla wszystkich instalatorw w kolekcji instalatora
O texto de ajuda para todos os instaladores na coleção de instalador
Текст справки для всех установщиков в коллекции установщиков
Texto de ayuda para todos los instaladores de la colección de instaladores
Den hjälptext som visas för alla installerare i installerarmängden
Yükleyici koleksiyonundaki tüm yükleyiciler için yardım metni
安装程序集合中的所有安装程序的帮助文本
安裝程式集合中所有安裝程式的說明文字
سطر الأمر المطلوب استخدامه عند إنشاء كائن InstallContext جديد لتثبيت التجميع
为程序集的安装创建新的 InstallContext 对象时使用的命令行
要在為組件的安裝建立新 InstallContext 物件時使用的命令列
Příkazový řádek, který má být použit při vytváření nového objektu InstallContext pro instalaci sestavení.
Den kommandolinje, der skal bruges ved oprettelsen af et nyt InstallContext-objekt til installationen af assemblyen
De opdrachtregel die wordt gebruikt tijdens het maken van een nieuw InstallContext-object voor de installatie van de assembly
Käytettävä komentorivi, kun kokoonpanon asennukselle luodaan uusi InstallContext-objekti
Ligne de commande à utiliser au moment de créer un nouvel objet InstallContext pour l'installation de l'assembly
Die Befehlszeile, die beim Erstellen eines neuen InstallContext-Objekts für die Installation der Assembly zu verwenden ist
Η γραμμή εντολών που χρησιμοποιείται κατά τη δημιουργία νέου αντικειμένου InstallContext για την εγκατάσταση της συγκρότησης
שורת הפקודה שבה יש להשתמש בעת יצירת אובייקט InstallContext עובר התקנת ההרכבה
A szerelvény telepítéséhez tartozó InstallContext objektum létrehozásakor használandó parancssor
Riga di comando da utilizzare per la creazione di un nuovo oggetto InstallContext per l'installazione dell'assembly.
アセンブリのインストールのための、新しい InstallContext オブジェクトを作成するときに使用するコマンド ラインです。
어셈블리 설치를 위해 새 InstallContext 개체를 만들 때 사용하는 명령줄입니다.
Kommandolinjen som skal brukes når du oppretter et nytt InstallContext-objekt for samlingsinstallasjonen
Wiersz polecenia, ktry ma być użyty podczas tworzenia nowego obiektu InstallContext podczas instalacji zestawu
A linha de comando a ser usada ao criar um novo objeto InstallContext para a instalação do assembly
为程序集的安装创建新的 InstallContext 对象时使用的命令行
Командная срока, используемая при создании нового объекта InstallContext для установки сборки
Línea de comandos que se va a utilizar cuando se cree un nuevo objeto InstallContext para la instalación del ensamblado
Den kommandorad som ska användas när ett nytt InstallContext-objekt skapas för sammansättningens installation
Derlemenin yüklemesi için yeni bir InstallContext nesnesi oluşturulurken kullanılacak komut satırı
要在為組件的安裝建立新 InstallContext 物件時使用的命令列
See catalog page for all messages.