The service
Messages on page
Elliptisen käyrän XML-sarjoitus edellyttää sellaisen ylikuormituksen määrittämistä, joka määrittää käytettävän XML-muodon.
La sérialisation XML d'une clé à courbe elliptique requiert l'utilisation d'une surcharge qui spécifie le format XML à utiliser.
Für die XML-Serialisierung eines elliptischen Kurvenschlüssels muss eine Überladung verwendet werden, die das zu verwendende XML-Format angibt.
Η σειριοποίηση XML ενός κλειδιού ελλειπτικής καμπύλης απαιτεί τη χρήση μιας υπερφόρτωσης που να καθορίζει τη μορφή XML που θα χρησιμοποιηθεί.
עריכה בסידרה של XML של מפתח עקומה אליפטי מחייבת שימוש בעומס יתר שמציין את תבנית ה- XML שבה יש להשתמש.
Az elliptikus görbéjű kulcs XML-szerializálásához olyan többszörös definíció használata szükséges, amely megadja az alkalmazandó XML-formátumot.
La serializzazione XML di una chiave a curva ellittica richiede l'utilizzo di un overload che specifica il formato XML da utilizzare.
楕円曲線キーの XML シリアル化では、使用する XML 形式を指定するオーバーロードを使用する必要があります。
타원 곡선(Elliptic Curve) 키의 XML serialization에서는 사용할 XML 형식을 지정하는 오버로드를 사용해야 합니다.
XML-serialisering av en elliptisk kurvenøkkel krever bruk av en overbelastning som angir XML-formatet som skal brukes.
Serializacja XML klucza opartego na krzywej eliptycznej wymaga użycia przepełnienia, które określa format XML do użycia.
Сериализация XML ключа эллиптической кривой требует использования перегрузки, которая указывает используемый формат XML.
La serialización XML de una clave de curva elíptica requiere usar una sobrecarga que especifique el formato XML que se va a utilizar.
För XML-serialisering av en nyckel för en elliptisk kurva krävs att en överlagring som anger XML-formatet används.
Eliptik eğri anahtarının XML serisi haline getirilmesi için, kullanılacak XML biçimini belirten bir tekrar yükleme kullanılmalıdır.
椭圆曲线密钥的 XML 序列化需要使用一个重载以指定要使用的 XML 格式。
يتطلب تسلسل XML لمفتاح منحنى القطع الناقص استخدام التحميل الزائد الذي يقوم بتعيين تنسيق XML اللازم استخدامه.
椭圆曲线密钥的 XML 序列化需要使用一个重载以指定要使用的 XML 格式。
橢圓曲線金鑰的 XML 序列化必須使用指定所要使用之 XML 格式的多載。
Serializace XML klíče s eliptickou křivkou vyžaduje použití přetížení s určením formátu XML, který má být použit.
XML-serialisering af en elliptisk kurvenøgle kræver, at der bruges en overload, der angiver det XML-format, der skal bruges.
Voor XML-serialisatie van een elliptische curvesleutel is het gebruik van een overbelasting waarin de te gebruiken XML-indeling wordt opgegeven, vereist.
橢圓曲線金鑰的 XML 序列化必須使用指定所要使用之 XML 格式的多載。
A serialização XML de uma chave de curva elíptica requer a utilização de uma sobrecarga que especifique o formato XML a ser utilizado.
L'ouverture de périphériques Win32 autres que des fichiers, par exemple des ports COM, des imprimantes, des partitions de disque et des lecteurs de bande n'est pas prise en charge. Évitez d'utiliser "\\.\" dans le chemin d'accès.
Das Öffnen anderer Win32-Geräte als Dateien ("file"), wie z.B. COM-Anschlüsse, Drucker, Datenträgerpartitionen und Bandlaufwerke, wird nicht unterstützt. Vermeiden Sie die Verwendung von "\\.\" im Pfad.
Δεν υποστηρίζεται το άνοιγμα συσκευών Win32, όπως θύρες COM, εκτυπωτές, διαμερίσματα δίσκων και μονάδες ταινίας. Αποφύγετε τη χρήση του "\\.\" στη διαδρομή.
פתיחת התקני Win32 שונים מקבצים, כגון יציאות COM, מדפסות, מחיצות דיסק וכונני קלטות אינה נתמכת. הימנע משימוש ב- "\\.\" בנתיב.
Nem fájl típusú Win32-eszközök, például COM-portok, nyomtatók, lemezpartíciók és szalagos meghajtók megnyitása nem támogatott. Az elérési útban ne használja a „\\.\” karaktereket.
L'apertura di periferiche Win32 diverse da periferiche per file, quali porte COM, stampanti, partizioni di dischi e unità nastro, non è supportata. Non utilizzare "\\.\" nel percorso.
COM ポート、プリンタ、ディスク パーティション、テープ ドライブなど、ファイル以外の Win32 デバイスを開くことはできません。パスに "\\.\" を使用しないでください。
파일 이외의 COM 포트, 프린터, 디스크 파티션 및 테이프 드라이브와 같은 Win32 장치는 열 수 없습니다. 경로에 "\\.\"를 사용하지 마십시오.
Det er ikke støtte for å åpne andre Win32-enheter enn filer, for eksempel COM-porter, skrivere, diskpartisjoner og båndstasjoner. Unngå bruk av \\.\ i banen.
Otwieranie urządzeń Win32 innych niż pliki, takich jak porty COM, drukarki, partycje dysków i stacje taśm, nie jest obsługiwane. Unikaj używania znaków „\\.\” w ścieżce.
Не поддерживается открытие следующих устройств Win32 (кроме файлов): COM-порты, принтеры, разделы диска и стримеры. Не используйте "\\.\" при указании пути.
فتح أجهزة Win32 بخلاف ملفات مثل منافذ COM و الطابعات وأقسام القرص وبرامج تشغيل الشريط غير معتمدة. تجنب استخدام "\\.\" في المسار.
不支持打开除文件以外的 Win32 设备(比如 COM 端口、打印机、磁盘分区和磁带驱动器)。请避免在路径中使用“\\.\”。
不支援開啟檔案以外的其他 Win32 裝置,例如 COM 連接埠、印表機、磁碟分割和磁帶機。請避免在路徑中使用 "\\.\"。
Otevírání jiných zařízení Win32 než souborů, například portů COM, tiskáren, diskových oddílů a páskových jednotek není podporováno. V cestě nepoužívejte řetězec \\.\.
Åbning af andre Win32-enheder end COM-porte, printere, diskpartitioner og båndstationer understøttes ikke. Brug ikke "\\.\" i stien.
Het openen van Win32-apparaten die geen bestandsapparaten zijn, zoals COM-poorten, schijfpartities en tapestations, wordt niet ondersteund. Vermijd het gebruik van '\\.\' in het pad
Tiedostoja lukuun ottamatta Win32-laitteiden, esimerkiksi COM-porttien, tulostimien, levyn osioiden ja nauha-asemien, avaamista ei tueta. Älä käytä polussa määritystä "\\.\".
不支持打开除文件以外的 Win32 设备(比如 COM 端口、打印机、磁盘分区和磁带驱动器)。请避免在路径中使用“\\.\”。
No se permite abrir dispositivos Win32 que no sean archivos, como puertos COM, impresoras, particiones de disco y unidades de cinta. Evite utilizar "\\.\" en la ruta de acceso.
Det går inte att öppna Win32-enheter som inte är filenheter. COM-portar, skrivare, diskpartitioner och bandstationer stöds till exempel inte. Undvik att använda \\.\ i sökvägen.
COM bağlantı noktaları, yazıcılar, disk bölümleri ve teyp sürücüleri gibi dosya dışındaki Win32 aygıtlarının açılması desteklenmez. Yolun içinde "\\.\" kullanmaktan kaçının.
不支援開啟檔案以外的其他 Win32 裝置,例如 COM 連接埠、印表機、磁碟分割和磁帶機。請避免在路徑中使用 "\\.\"。
A abertura de dispositivos Win32 diferentes do arquivo, como portas COM, impressoras, partições de disco e unidades de fita, não é suportada. Evite o uso de "\\.\" no caminho.
此模式下不允许以递归方式获取可升级锁定。
غير مسموح بالحصول على تأمين قابل للترقية متكرر في هذا الوضع.
此模式下不允许以递归方式获取可升级锁定。
在此模式中不允許遞迴可升級鎖定取得。
Rekurzivní získávání aktualizovatelných zámků není v tomto režimu povoleno.
Rekursiv hentning af en lås, der kan opgraderes, er ikke tilladt i denne tilstand.
Recursief ophalen van upgradebare vergrendelingen is niet toegestaan in deze modus.
Rekursiivisia Upgradeable-lukitusten hakuja ei sallita tässä tilassa.
Les acquisitions de verrous pouvant être mis à niveau et récursifs ne sont pas autorisées dans ce mode.
Das Einrichten von rekursiven Aktualisierungssperren ist in diesem Modus nicht zulässig.
Δεν επιτρέπονται επαναλαμβανόμενες λήψεις κλειδώματος ανάγνωσης με δυνατότητα αναβάθμισης σε αυτήν την κατάσταση.
קבלת נעילות רקורסיביות הניתנות לשדרוג אינה מותרת במצב זה.
Rekurzív frissíthető zárolások kérése nem engedélyezett ebben a módban.
Le acquisizioni di blocchi aggiornabili ricorsivi non sono consentite in questa modalità.
このモードでは、再帰的なアップグレード可能なロックは取得できません。
이 모드에서는 재귀적 업그레이드 가능한 잠금 가져오기가 허용되지 않습니다.
Rekursiv henting av oppgraderbar lås er ikke tillatt i denne modusen.
W tym trybie cykliczne blokady możliwe do uaktualnienia są niedozwolone.
В этом режиме не разрешены приобретения обновляемой блокировки.
No se permiten adquisiciones de bloqueo de actualización recursivo en este modo.
Hämtning av rekursivt uppgraderbara läslås tillåts inte i det här läget.
Bu modda özyinelemeli yükseltilebilir kilit alma işlemlerine izin verilmez.
在此模式中不允許遞迴可升級鎖定取得。
Aquisições recursivas de bloqueio atualizáveis não permitidas neste modo.
ECDsaCng-algoritmissa käytetyillä avaimilla on oltava algoritmiryhmä ECDsa.
Les clés utilisées avec l'algorithme ECDsaCng doivent avoir un groupe d'algorithmes de ECDsa.
Die mit dem ECDsaCng-Algorithmus verwendeten Schlüssel müssen eine Algorithmusgruppe von ECDsa haben.
Τα κλειδιά που χρησιμοποιούνται με τον αλγόριθμο ECDsaCng πρέπει να έχουν μια ομάδα αλγορίθμων ECDsa.
המפתחות שבהם נעשה שימוש עם האלוגריתם ECDsaCng חייבים לכלול קבוצת אלגוריתם של ECDsa.
Az ECDsaCng algoritmussal használt kulcsokhoz ECDsa algoritmuscsoport szükséges.
Le chiavi utilizzate con l'algoritmo ECDsaCng devono avere un gruppo di algoritmi ECDsa.
ECDsaCng アルゴリズムで使用するキーには ECDsa のアルゴリズム グループが必要です。
ECDsaCng 알고리즘과 함께 사용되는 키에는 ECDsa의 알고리즘 그룹이 있어야 합니다.
Nøkler som brukes i algoritmen ECDsaCng, må ha algoritmegruppen ECDsa.
Klucze używane z algorytmem ECDsaCng muszą mieć grupę algorytmu ECDsa.
Ключи, используемые с алгоритмом ECDsaCng, должны содержать алгоритмическую группу ECDsa.
Las claves utilizadas con el algoritmo ECDsaCng deben tener un grupo de algoritmos de ECDsa.
Nycklarna som används med algoritmen ECDsaCng måste ha en algoritmgrupp för ECDsa.
ECDsaCng algoritmasıyla kullanılan anahtarların algoritma grubu ECDsa olmalıdır.
用于 ECDsaCng 算法的密钥必须具有 ECDsa 算法组。
المفاتيح المستخدمة مع الخوارزمية ECDsaCng يجب أن تشتمل على مجموعة الخوارزمية ECDsa.
用于 ECDsaCng 算法的密钥必须具有 ECDsa 算法组。
配合 ECDsaCng 演算法使用的金鑰必須有 ECDsa 的演算法群組。
U klíčů použitých v algoritmu ECDsaCng musí být nastavena skupina algoritmů ECDsa.
Nøgler, der bruges sammen med algoritmen ECDsaCng, skal have en algoritmegruppe, der hedder ECDsa.
Sleutels die worden gebruikt met het algoritme ECDsaCng, moeten de algoritmegroep ECDsa hebben.
配合 ECDsaCng 演算法使用的金鑰必須有 ECDsa 的演算法群組。
As chaves usadas com o algoritmo ECDsaCng deve ter um grupo de algoritmos de ECDsa.
لممرات البيانات المسماة، يمكن أن يكون وضع الإرسال TransmissionMode.Byte أو PipeTransmissionMode.Message. لممرات البيانات المجهولة، يمكن أن يكون وضع الإرسال TransmissionMode.Byte.
对于命名管道,传输模式可以为 TransmissionMode.Byte 或 PipeTransmissionMode.Message。对于匿名管道,传输模式可以为 TransmissionMode.Byte。
就具名管道而言,傳輸模式可以是 TransmissionMode.Byte 或 PipeTransmissionMode.Message。而就匿名管道而言,傳輸模式可以是 TransmissionMode.Byte。
U pojmenovaných kanálů může být nastaven režim přenosu TransmissionMode.Byte nebo PipeTransmissionMode.Message. U anonymních kanálů může být nastaven režim přenosu TransmissionMode.Byte.
For navngivne pipes kan transmissionstilstanden være TransmissionMode.Byte eller PipeTransmissionMode.Message. For anonyme pipes kan transmissionstilstanden være TransmissionMode.Byte.
Voor benoemde pipes kan de transmissiemodus TransmissionMode.Byte of PipeTransmissionMode.Message zijn. Voor anonieme pipes kan de transmissiemodus TransmissionMode.Byte zijn.
Nimetyissä putkissa siirtotapana voi olla TransmissionMode.Byte tai PipeTransmissionMode.Message. Anonyymeissa putkissa siirtotapana voi olla TransmissionMode.Byte.
Pour les canaux nommés, le mode de transmission peut être TransmissionMode.Byte ou PipeTransmissionMode.Message. Pour les canaux anonymes, le mode de transmission peut être TransmissionMode.Byte.
Für benannte Pipes kann der Übertragungsmodus TransmissionMode.Byte oder PipeTransmissionMode.Message sein. Für anonyme Pipes kann der Übertragungsmodus TransmissionMode.Byte sein.
Για επώνυμες διοχετεύσεις, η κατάσταση μετάδοσης μπορεί να είναι TransmissionMode.Byte ή PipeTransmissionMode.Message. Για ανώνυμες διοχετεύσεις, η κατάσταση μετάδοσης μπορεί να είναι TransmissionMode.Byte.
עבור רכיבי named pipe, מצב השידור יכול להיות TransmissionMode.Byte או PipeTransmissionMode.Message. עבור רכיבי pipe אנונימיים, מצב השידור יכול להיות TransmissionMode.Byte.
Az elnevezett adatcsatornák esetén az átviteli mód TransmissionMode.Byte vagy PipeTransmissionMode.Message lehet. A névtelen csatornák esetén az átviteli mód TransmissionMode.Byte lehet.
Per le named pipe, la modalità di trasmissione può essere TransmissionMode.Byte o PipeTransmissionMode.Message. Per le unnamed pipe, la modalità di trasmissione può essere TransmissionMode.Byte.
名前付きパイプの場合、送信モードに TransmissionMode.Byte または PipeTransmissionMode.Message を指定できます。匿名パイプの場合、送信モードに TransmissionMode.Byte を指定できます。
명명된 파이프의 전송 모드는 TransmissionMode.Byte 또는 PipeTransmissionMode.Message일 수 있습니다. 익명 파이프의 전송 모드는 TransmissionMode.Byte일 수 있습니다.
For navngitte datakanaler kan overføringsmodus være TransmissionMode.Byte eller PipeTransmissionMode.Message. For anonyme datakanaler kan overføringsmodus være TransmissionMode.Byte.
W przypadku potoków nazwanych tryb transmisji można określić jako TransmissionMode.Byte lub PipeTransmissionMode.Message. W przypadku potoków anonimowych tryb transmisji można określić jako TransmissionMode.Byte.
Режим передачи для именованных каналов должен быть TransmissionMode.Byte или PipeTransmissionMode.Message. Режим передачи для анонимных каналов должен быть TransmissionMode.Byte.
Para las canalizaciones con nombre, el modo de transmisión puede ser TransmissionMode.Byte o PipeTransmissionMode.Message. Para las canalizaciones anónimas, el modo de transmisión puede ser TransmissionMode.Byte.
För namngivna pipes kan överföringsläget vara TransmissionMode.Byte eller PipeTransmissionMode.Message. För anonyma pipes kan överföringsläget vara TransmissionMode.Byte.
Adlandırılmış kanallar için, iletim modu TransmissionMode.Byte veya PipeTransmissionMode.Message olabilir. Anonim kanallar için, iletim modu TransmissionMode.Byte olabilir.
对于命名管道,传输模式可以为 TransmissionMode.Byte 或 PipeTransmissionMode.Message。对于匿名管道,传输模式可以为 TransmissionMode.Byte。
就具名管道而言,傳輸模式可以是 TransmissionMode.Byte 或 PipeTransmissionMode.Message。而就匿名管道而言,傳輸模式可以是 TransmissionMode.Byte。
Para pipes nomeados, o modo de transmissão pode ser TransmissionMode.Byte ou PipeTransmissionMode.Message. Para pipes anônimos, o modo de transmissão pode ser e TransmissionMode.Byte.
En del af stien blev ikke fundet.
Kan een deel van het pad niet vinden.
Polun osaa ei löytynyt.
Impossible de trouver une partie du chemin d'accès.
Ein Teil des Pfads konnte nicht gefunden werden.
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση μέρους της διαδρομής.
לא היתה אפשרות לאתר חלק מהנתיב.
Nem található az elérési út egy része.
Impossibile trovare una parte del percorso.
パスの一部が見つかりません。
경로의 일부를 찾을 수 없습니다.
Finner ikke en del av banen.
Nie można odnaleźć części ścieżki.
Не удалось найти часть пути.
No se puede encontrar una parte de la ruta de acceso.
Det gick inte att hitta en del av sökvägen.
Yolun bir parçası bulunamadı.
تعذر العثور على جزء من المسار.
未能找到路径中的某个部分。
找不到路徑的一部分。
Část cesty nebyla nalezena.
未能找到路径的一部分。
找不到路徑的一部分。
Não foi possível encontrar uma parte do caminho.
تجاوزت محاولة التحويل نهاية المخزن المؤقت.
试图进行范围超出缓冲区结尾的变换。
嘗試轉換超出緩衝區結尾。
Pokus o provedení transformace za koncem vyrovnávací paměti.
Forsøg på transformering ud over slutningen på bufferen.
Er is geprobeerd voorbij het einde van de buffer te transformeren.
Yritettiin muuntaa puskurin päätepisteen ulkopuolella.
Tentative de transformation après la fin du tampon.
Versuchte Transformation über das Ende des Puffers hinaus.
Προσπάθεια μετασχηματισμού πέρα από το τέλος του buffer.
ניסיון לבצע המרה מעבר לסוף המאגר.
A puffer végén túllépő átalakításra történt kísérlet.
Tentativo di trasformazione oltre la fine del buffer.
バッファの末尾を超えて変換しようとしています。
버퍼 끝을 넘어 변환하려고 시도했습니다.
Forsøk på omforming etter slutt på buffer.
Nastąpiła próba przekształcenia poza koniec bufora.
Попытка совершить преобразование за пределами буфера.
Se ha intentado realizar una transformación más allá del final del búfer.
Försök transformera bortom buffertens slut.
Arabelleğin sonunu aşan dönüştürme girişimi.
尝试进行范围超出缓冲区结尾的变换。
嘗試轉換超出緩衝區結尾。
Tentativa de transformação além do final do buffer.
منحنى القطع الناقص غير معروف.
未知椭圆曲线。
未知的橢圓曲線。
Neznámá eliptická křivka.
Ukendt elliptisk kurve.
Onbekende elliptische curve.
Tuntematon elliptinen käyrä.
Courbe elliptique inconnue.
Unbekannte elliptische Kurve.
Άγνωστη ελλειπτική καμπύλη.
עקומה אליפטית לא מוכרת.
Ismeretlen elliptikus görbe.
Curva ellittica sconosciuta.
不明な楕円曲線です。
알 수 없는 타원 곡선(Elliptic Curve)입니다.
Ukjent elliptisk kurve.
Nieznana krzywa eliptyczna.
Неизвестная эллиптическая кривая.
Curva elíptica desconocida.
Okänd elliptisk kurva.
Bilinmeyen eliptik eğri.
未知椭圆曲线。
未知的橢圓曲線。
Curva elíptica desconhecida.
بيانات الإدخال ليست كتلة كاملة.
输入数据不是完整的块。
輸入資料不是完整區塊。
Vstupní data netvoří úplný blok.
Inputdataene er ikke en fuldstændig blok.
De invoergegevens zijn geen volledig blok.
Syötetiedot eivät ole kokonainen lohko.
Les données d'entrée ne constituent pas un bloc complet.
Die Eingabedaten sind kein vollständiger Block.
Τα δεδομένα εισόδου δεν αποτελούν ένα ολοκληρωμένο μπλοκ.
נתוני הקלט לא מהווים בלוק שלם.
A bemeneti adatok nem alkotnak teljes blokkot.
I dati di input non sono un blocco completo.
入力データが完全なブロックではありません。
입력 데이터가 완전한 블록이 아닙니다.
Inndataene er ikke en fullstendig blokk.
Dane wejściowe nie są kompletnym blokiem.
Входные данные не являются полным блоком.
Los datos de entrada no forman un bloque completo.
Indata utgör inte ett helt block.
Giriş verileri tam bir blok değil.
输入数据不是完整的块。
輸入資料不是完整區塊。
Os dados de entrada não são um bloco completo.
يتطلب فك تشفير قيمة تعيين المفتاح على كائن الخوارزمية.
需要在算法对象上设置密钥才能对值进行解密。
必須有在此演算法物件上設定的金鑰,才能解密值。
Dešifrování hodnoty vyžaduje nastavení klíče v objektu algoritmu.
Dekryptering af en værdi kræver, at der er angivet en nøgle i algoritmeobjektet.
Voor de ontsleuteling van een waarde moet een sleutel worden ingesteld in het algoritmeobject.
Arvon salauksen purkaminen edellyttää, että algoritmiobjektille määritetään avain.
Le déchiffrement d'une valeur requiert la définition d'une clé sur l'objet algorithme.
Zum Entschlüsseln eines Werts muss für das Algorithmusobjekt ein Schlüssel festgelegt werden.
Για την αποκρυπτογράφηση μιας τιμής απαιτείται ο ορισμός ενός κλειδιού στο αντικείμενο αλγορίθμου.
פענוח ערך מחייב להגדיר מפתח באובייקט האלוגריתם.
Érték visszafejtéséhez kulcsot kell beállítani az algoritmusobjektumnál.
Per decrittografare un valore è necessario impostare una chiave sull'oggetto algoritmo.
値を復号化するには、アルゴリズム オブジェクトにキーを設定する必要があります。
값의 암호를 해독하려면 알고리즘 개체에 키가 설정되어 있어야 합니다.
Dekryptering av en verdi krever at det angis en nøkkel i algoritmeobjektet.
Odszyfrowanie wartości wymaga ustawienia klucza w obiekcie algorytmu.
Расшифровка значения требует, чтобы задавался ключ для объекта алгоритма.
Para descifrar un valor es necesario que se defina una clave en el objeto de algoritmo.
För dekryptering av ett värde krävs att nycklar kan anges på algoritmobjektet.
Değerin şifresinin çözülmesi için algoritma nesnesinde bir anahtarın ayarlanması gerekiyor.
需要在算法对象上设置密钥才能对值进行解密。
必須有在此演算法物件上設定的金鑰,才能解密值。
A decodificação de um valor requer a definição de uma chave no objeto de algoritmo.
See catalog page for all messages.