The service
Messages on page
Menetelmä <var>Method name</var> sisältää yleisiä parametreja
La méthode <var>Method name</var> contient des paramètres génériques.
Die <var>Method name</var>-Methode enthält generische Parameter.
Η μέθοδος <var>Method name</var> περιέχει γενικές παραμέτρους
פעולת השירות <var>Method name</var> מכילה פרמטרים כלליים
A következő metódus általános paramétereket tartalmaz: <var>Method name</var>.
Il metodo <var>Method name</var> contiene parametri generici
メソッド <var>Method name</var> にはジェネリック パラメータが含まれています
<var>Method name</var> 메서드에 제네릭 매개 변수가 포함되어 있습니다.
Metoden <var>Method name</var> inneholder generiske parametere
Metoda <var>Method name</var> zawiera parametry ogólne.
Метод <var>Method name</var> содержит общие параметры
El método <var>Method name</var> contiene parámetros genéricos
Metoden <var>Method name</var> innehåller generiska parametrar
<var>Method name</var> yöntemi genel parametreler içeriyor
يحتوي الأسلوب <var>Method name</var> على معلمات عامة
方法 <var>Method name</var> 包含泛型参数
方法 <var>Method name</var> 包含泛型參數
Metoda <var>Method name</var> obsahuje obecné parametry.
Metoden <var>Method name</var> indeholder generiske parametre
Methode <var>Method name</var> bevat generieke parameters
方法 <var>Method name</var> 包含泛型参数
方法 <var>Method name</var> 包含泛型參數
Método <var>Method name</var> contém parâmetros genéricos
تعذر التهيئة التلقائية للأعضاء من نوع القيمة بواسطة الخاصية '<var>Property Name</var>'، استخدم التعيين بدلاً منه
无法通过属性“<var>Property Name</var>”自动初始化值类型的成员,请改为使用赋值
無法透過屬性 '<var>Property Name</var>' 自動初始化實值型別的成員,請改用指派
Členy typu hodnoty nelze automaticky inicializovat prostřednictvím vlastnosti <var>Property Name</var>. Jako náhradu použijte přiřazení.
Medlemmer af værditypen kan ikke initialiseres automatisk via egenskaben '<var>Property Name</var>'. Brug tildeling i stedet.
Kan de leden van het waardentype niet automatisch initialiseren via eigenschap <var>Property Name</var>. Gebruik in plaats daarvan uitlijningen.
Arvotyypin jäseniä ei voi alustaa automaattisesti ominaisuuden <var>Property Name</var> avulla, käytä määritystä
Impossible d'initialiser automatiquement des membres de type valeur via la propriété '<var>Property Name</var>', utilisez une assignation à la place.
Member vom Werttyp können nicht durch die Eigenschaft "<var>Property Name</var>" automatisch initialisiert werden. Verwenden Sie stattdessen eine Zuweisung.
Δεν είναι δυνατή η αυτόματη προετοιμασία των μελών του τύπου τιμής μέσω της ιδιότητας '<var>Property Name</var>', χρησιμοποιήστε εναλλακτικά αντιστοίχιση
לא ניתן לאתחל באופן אוטומטי חברים מסוג ערך באמצעות המאפיין '<var>Property Name</var>', במקום זאת השתמש בהקצאה
Értéktípussal rendelkező tagok automatikus inicializálása nem lehetséges a(z) „<var>Property Name</var>” tulajdonsággal, használjon hozzárendelést.
Impossibile inizializzare i membri del tipo di valore tramite la proprietà '<var>Property Name</var>'. Utilizzare l'assegnazione.
プロパティ '<var>Property Name</var>' を使用して値型のメンバを自動的に初期化することはできません。代わりに割り当てを使用してください
'<var>Property Name</var>' 속성을 통해 값 형식의 멤버를 자동으로 초기화할 수 없습니다. 대신 할당을 사용하십시오.
Kan ikke automatisk initialisere medlemmer av verditypen via egenskapen <var>Property Name</var>. Bruk tilordning i stedet.
Nie można automatycznie zainicjować członków typu wartości za pośrednictwem właściwości „<var>Property Name</var>”. Zamiast niej użyj przypisania.
Не удается автоматически инициализировать члены типа значения при помощи свойства "<var>Property Name</var>", необходимо использовать назначение
No se pueden inicializar automáticamente miembros de tipo de valor mediante la propiedad '<var>Property Name</var>'; utilice en su lugar la asignación
Det går inte att initiera medlemmar för värdetypen genom egenskapen <var>Property Name</var> automatiskt. Använd tilldelning i stället.
Değer türünde üyeler '<var>Property Name</var>' özelliği aracılığıyla otomatik olarak başlatılamaz, bunun yerine atama kullanın
无法通过属性“<var>Property Name</var>”自动初始化值类型的成员,请改为使用赋值
無法透過屬性 '<var>Property Name</var>' 自動初始化實值型別的成員,請改用指派
Não é possível iniciar automaticamente os membros do tipo de valor por meio da propriedade '<var>Property Name</var>'; use uma atribuição
تعذر التحويل من النوع '<var>Type Name</var>' إلى النوع 'X
无法从类型“<var>Type Name</var>”转换为类型“X”
無法從型別 '<var>Type Name</var>' 轉型為型別 'X
Typ <var>Type Name</var> nelze přetypovat na typ X.
Der kan ikke ændres fra type '<var>Type Name</var>' til type 'X
Kan niet converteren van <var>Type Name</var> naar type X
Ei voi liittää tyypistä X tyyppiin <var>Type Name</var>
Impossible d'effectuer un cast du type '<var>Type Name</var>' en type 'X
Eine Umwandlung von Typ "<var>Type Name</var>" in Typ "X" ist nicht möglich.
Δεν είναι δυνατή η μετατροπή από τύπο '<var>Type Name</var>' σε τύπο 'X
לא ניתן להמיר מסוג '<var>Type Name</var>' לסוג 'X'.
A(z) „<var>Type Name</var>” típus nem konvertálható a következő típusra: „X”.
Impossibile eseguire il cast dal tipo '<var>Type Name</var>' al tipo 'X'
型 '<var>Type Name</var>' から型 'X' にはキャストできません
'<var>Type Name</var>' 형식에서 'X' 형식으로 캐스팅할 수 없습니다.
Kan ikke endre fra typen <var>Type Name</var> til typen X
Nie można rzutować typu „<var>Type Name</var>” na typ „X”.
Не удается преобразовать тип '<var>Type Name</var>' в тип 'X
No se puede convertir el tipo '<var>Type Name</var>' en el tipo 'X
Det går inte att omvandla från typen <var>Type Name</var> till X
'<var>Type Name</var>' türünden 'X türüne atanamıyor
无法将类型“<var>Type Name</var>”转换为验证表达式时所确定的类型“X”。
無法依照驗證運算式的結果將型別 '<var>Type Name</var>' 轉換為型別 'X'。
Não é possível converter do tipo '<var>Type Name</var>' para o tipo 'X'
عدد الأعضاء الخاصة بالمنشئ غير صحيح
构造函数的成员数量不正确
建構函式的成員數目不正確
Nesprávný počet členů pro konstruktor
Antallet af medlemmer for konstruktøren er forkert
Onjuist aantal leden voor constructor
Virheellinen jäsenten määrä konstruktorissa
Nombre incorrect de membres pour le constructeur
Falsche Anzahl von Membern für den Konstruktor.
Εσφαλμένος αριθμός μελών για την κατασκευή
מספר שגוי של חברים עבור הבנאי
Helytelen számú tag a konstruktornál
Numero di membri non corretto per il costruttore
コンストラクタのメンバの数が正しくありません
생성자의 멤버 개수가 잘못되었습니다.
Feil antall medlemmer for konstruktør
Niepoprawna liczba członków dla konstruktora.
Неверное количество членов для конструктора
Número incorrecto de miembros para el constructor
Felaktigt antal medlemmar för konstruktorn
Oluşturucu için üyelerin sayısı yanlış
构造函数的成员数量不正确
建構函式的成員數目不正確
Número incorreto de membros para o construtor
没有在类型“<var>X</var>”和“<var>Y</var>”之间定义强制运算符。
型別 '<var>X</var>' 與 '<var>Y</var>' 間未定義強制型轉運算子。
Není definován žádný operátor donucení mezi typy <var>X</var> a <var>Y</var>.
Der er ikke angivet en ændringsoperator mellem typerne '<var>X</var>' og '<var>Y</var>'.
Er is geen dwangoperator gedefinieerd tussen typen <var>X</var> en <var>Y</var>.
Pakotusoperaattoria ei ole määritetty tyyppien <var>X</var> ja <var>Y</var> välille.
Aucun opérateur de forçage de type n'est défini entre les types '<var>X</var>' et '<var>Y</var>'.
Zwischen den Typen "<var>X</var>" und "<var>Y</var>" ist kein Koersionsoperator definiert.
Δεν έχει οριστεί τελεστής μη αυτόματης μετατροπής μεταξύ των τύπων '<var>X</var>' και '<var>Y</var>'.
לא הוגדר אופרטור כפייה בין הסוגים '<var>X</var>' ו- '<var>Y</var>'.
A(z) „<var>X</var>” és a(z) „<var>Y</var>” típus között nincs definiálva kényszerítési operátor.
Nessun operatore di coercizione definito tra i tipi '<var>X</var>' e '<var>Y</var>'.
型 '<var>X</var>' と '<var>Y</var>' の間に強制型変換演算子が定義されていません。
'<var>X</var>' 형식과 '<var>Y</var>' 형식 사이에 강제 변환 연산자가 정의되지 않았습니다.
Ingen rangeringsoperator er definert mellom typene <var>X</var> og <var>Y</var>.
Nie zdefiniowano operatora wymuszania między typami „<var>X</var>” i „<var>Y</var>”.
Не определен оператор приведения между типами "<var>X</var>" и "<var>Y</var>".
No se ha definido ningún tipo de conversión entre los tipos '<var>X</var>' y '<var>Y</var>'.
Ingen omvandlingsoperator har definierats mellan typerna <var>X</var> och <var>Y</var>.
'<var>X</var>' ve '<var>Y</var>' türleri arasında zorlama işleci tanımlanmadı.
لا يوجد عامل تشغيل اندماج معرف بين '<var>X</var>' و '<var>Y</var>'.
没有在类型“<var>X</var>”和“<var>Y</var>”之间定义强制运算符。
型別 '<var>X</var>' 與 '<var>Y</var>' 間未定義強制型轉運算子。
Não há operação de coerção definida entre os tipos '<var>X</var>' e '<var>Y</var>'.
العضو '<var>Member</var>' غير مُعلن في النوع '<var>Type Name</var>' الذي يتم إنشاؤه
未对正创建的类型“<var>Type Name</var>”声明成员“<var>Member</var>”
成員 '<var>Member</var>' 不是在所要建立的型別 '<var>Type Name</var>' 上宣告
Ve vytvářeném typu <var>Type Name</var> není deklarován člen <var>Member</var>.
Medlemmet '<var>Member</var>' er ikke erklæret på typen '<var>Type Name</var>', der oprettes
Het lid <var>Member</var> wordt niet gedeclareerd in type <var>Type Name</var> dat wordt gemaakt
Jäsentä <var>Member</var> ei ole määritetty luotavassa tyypissä <var>Type Name</var>
Le membre '<var>Member</var>' n'est pas déclaré pour le type '<var>Type Name</var>' créé
Der Member "<var>Member</var>" wurde im erstellten Typ "<var>Type Name</var>" nicht deklariert.
Το μέλος '<var>Member</var>' δεν έχει δηλωθεί στον τύπο '<var>Type Name</var>' που δημιουργείται
החבר '<var>Member</var>' לא מוצהר בסוג '<var>Type Name</var>' שנוצר
未对正创建的类型“<var>Type Name</var>”声明成员“<var>Member</var>”
A(z) „<var>Member</var>” tag nincs deklarálva az éppen létrehozott „<var>Type Name</var>” típuson.
Membro '<var>Member</var>' non dichiarato nel tipo '<var>Type Name</var>' creato
メンバ '<var>Member</var>' は、作成されている型 '<var>Type Name</var>' で宣言されていません
만들고 있는 '<var>Type Name</var>' 형식에 '<var>Member</var>' 멤버가 선언되지 않았습니다.
Medlemmet <var>Member</var> er ikke deklarert for typen <var>Type Name</var> som opprettes
Członek „<var>Member</var>” nie jest zadeklarowany w tworzonym typie „<var>Type Name</var>”.
Член "<var>Member</var>" не объявлен для создаваемого типа "<var>Type Name</var>"
El miembro '<var>Member</var>' no está declarado en el tipo '<var>Type Name</var>' que se va a crear
Medlemmen <var>Member</var> har inte deklarerats för typen <var>Type Name</var> som skapas
'<var>Member</var>' üyesi oluşturulmakta olan '<var>Type Name</var>' türünde tanımlı değil
成員 '<var>Member</var>' 不是在所要建立的型別 '<var>Type Name</var>' 上宣告
O membro '<var>Member</var>' não foi declarado no tipo '<var>Type Name</var>' sendo criado
给定成员的参数数量不正确
عدد الوسائط الخاصة بالأعضاء الموجودين غير صحيح
给定成员的参数数量不正确
指定之成員的引數數目不正確
Nesprávný počet argumentů pro dané členy
Antallet af argumenter for de givne medlemmer er forkert
Onjuist aantal argumenten voor de opgegeven leden
Virheellinen argumenttien määrä annetuilla jäsenillä
Nombre incorrect d'arguments pour les membres donnés
Falsche Anzahl von Argumenten für die angegebenen Member.
Εσφαλμένος αριθμός ορισμάτων για τα δεδομένα μέλη
מספר שגוי של ארגומנטים עבור החברים הנתונים
Helytelen számú argumentum a megadott tagoknál
Numero di argomenti non corretto per i membri specificati
指定されたメンバの引数の数が正しくありません
지정한 멤버의 인수 개수가 잘못되었습니다.
Feil antall argumenter for angitte medlemmer
Niepoprawna liczba argumentów dla danych członków.
Неверное количество аргументов для данных членов
Número incorrecto de argumentos para los miembros especificados
Felaktigt antal argument för de angivna medlemmarna
Belirtilen üyelerin bağımsız değişken sayısı yanlış
指定之成員的引數數目不正確
Número incorreto de argumentos para os membros especificados
类型 <var>Type Name</var> 是泛型类型定义
النوع <var>Type Name</var> هو تعريف نوع عام
类型 <var>Type Name</var> 是泛型类型定义
型別 <var>Type Name</var> 是泛型型別定義
Typ <var>Type Name</var> je definice obecného typu.
Typen <var>Type Name</var> er en generisk typedefinition
Type <var>Type Name</var> is een generieke typedefinitie
Tyyppi <var>Type Name</var> on yleinen tyyppimääritys
Le type <var>Type Name</var> est une définition de type générique.
Der Typ <var>Type Name</var> ist eine generische Typdefinition.
Ο τύπος <var>Type Name</var> είναι ένας ορισμός γενικής μεθόδου
הסוג <var>Type Name</var> הוא הגדרת סוג כללי
A következő típus általános típusdefiníció: <var>Type Name</var>.
Il tipo <var>Type Name</var> è una definizione di un tipo generico
型 <var>Type Name</var> はジェネリック型定義です
<var>Type Name</var> 형식은 제네릭 형식 정의입니다.
Typen <var>Type Name</var> er en generisk typedefinisjon
Typ <var>Type Name</var> jest ogólną definicją typu.
Тип <var>Type Name</var> является определением общего типа
El tipo <var>Type Name</var> es una definición de tipo genérico
Typen <var>Type Name</var> är en generisk typdefinition
<var>Type Name</var> türü genel bir tür tanımıdır
型別 <var>Type Name</var> 是泛型型別定義
O tipo <var>Type Name</var> é uma definição de tipo genérica
未對型別 '<var>Type Name</var>' 定義欄位 '<var>X</var>'
Není definováno pole <var>X</var> pro typ <var>Type Name</var>.
Feltet '<var>X</var>' er ikke angivet for typen '<var>Type Name</var>'
Veld <var>X</var> is niet gedefinieerd voor type <var>Type Name</var>
Kenttää <var>X</var> ei ole määritetty tyypille <var>Type Name</var>
Le champ '<var>X</var>' n'est pas défini pour le type '<var>Type Name</var>'
Das Feld "<var>X</var>" ist nicht für den Typ "<var>Type Name</var>" definiert.
Το πεδίο '<var>X</var>' δεν έχει οριστεί για τον τύπο '<var>Type Name</var>'
השדה '<var>X</var>' אינו מוגדר עבור הסוג '<var>Type Name</var>'.
A(z) „<var>X</var>” mező nincs definiálva a következő típushoz: „<var>Type Name</var>”.
Il campo '<var>X</var>' non è definito per il tipo '<var>Type Name</var>'
フィールド '<var>X</var>' は型 '<var>Type Name</var>' に対して定義されていません
'<var>Type Name</var>' 형식에 대해 '<var>X</var>' 필드가 정의되지 않았습니다.
Feltet <var>X</var> er ikke definert for typen <var>Type Name</var>
Nie zdefiniowano pola „<var>X</var>” dla typu „<var>Type Name</var>”.
El campo '<var>X</var>' no está definido para el tipo '<var>Type Name</var>'
Fältet <var>X</var> har inte definierats för typen <var>Type Name</var>
'<var>Type Name</var>' türü için '<var>X</var>' alanı tanımlanmadı
Поле "<var>X</var>" не определено для типа "<var>Type Name</var>"
没有为类型“<var>Type Name</var>”定义字段“<var>X</var>”
الحقل '<var>X</var>' غير معرف للنوع '<var>Type Name</var>'
没有为类型“<var>Type Name</var>”定义字段“<var>X</var>”
未對型別 '<var>Type Name</var>' 定義欄位 '<var>X</var>'
O campo '<var>X</var>' não está definido para o tipo '<var>Type Name</var>'
لا يوجد أسلوب '<var>Method name</var>' على النوع '<var>Type Name</var>' متوافق مع الوسيطات التي تم توفيرها.
型別 '<var>Type Name</var>' 上沒有任何方法 '<var>Method name</var>' 與提供的引數相容。
Žádná metoda <var>Method name</var> typu <var>Type Name</var> není kompatibilní se zadanými argumenty.
Der er ikke en metode '<var>Method name</var>' i typen '<var>Type Name</var>', der er kompatibel med de angivne argumenter.
Geen methode <var>Method name</var> in type <var>Type Name</var> is compatibel met de opgegeven argumenten.
Aucune méthode '<var>Method name</var>' sur le type '<var>Type Name</var>' n'est compatible avec les arguments fournis.
Keine <var>Method name</var>-Methode im Typ "<var>Type Name</var>" ist mit den angegebenen Argumenten kompatibel.
Δεν υπάρχει μέθοδος '<var>Method name</var>' στον τύπο '<var>Type Name</var>' που να είναι συμβατή με τα παρεχόμενα ορίσματα.
אין פעולת שירות '<var>Method name</var>' בסוג '<var>Type Name</var>' התואמת לארגומנטים שסופקו.
A(z) „<var>Type Name</var>” típushoz nem tartozik olyan „<var>Method name</var>” metódus, amely kompatibilis a megadott argumentumokkal.
类型“<var>Type Name</var>”上没有方法“<var>Method name</var>”与提供的参数兼容。
Mikään tyypin <var>Type Name</var> menetelmä <var>Method name</var> ei ole yhteensopiva määritettyjen argumenttien kanssa.
类型“<var>Type Name</var>”上没有方法“<var>Method name</var>”与提供的参数兼容。
Il tipo '<var>Type Name</var>' non contiene un metodo '<var>Method name</var>' compatibile con gli argomenti forniti.
型 '<var>Type Name</var>' のメソッド '<var>Method name</var>' は指定された引数と互換性がありません。
'<var>Type Name</var>' 형식에 대해 제공된 인수와 호환되는 '<var>Method name</var>' 메서드가 없습니다.
Ingen <var>Method name</var>-metode i typen <var>Type Name</var> er kompatibel med de angitte argumentene.
Typ „<var>Type Name</var>” nie zawiera metody „<var>Method name</var>” zgodnej z podanymi argumentami.
Отсутствует метод "<var>Method name</var>" для типа "<var>Type Name</var>", совместимый с указанными аргументами.
No hay ningún método '<var>Method name</var>' en el tipo '<var>Type Name</var>' compatible con los argumentos especificados.
Det finns ingen <var>Method name</var>-metod på typen <var>Type Name</var> som är kompatibel med argumenten som angetts.
'<var>Type Name</var>' türündeki hiçbir '<var>Method name</var>' yöntemi sağlanan bağımsız değişkenlerle uyumlu değil.
型別 '<var>Type Name</var>' 上沒有任何方法 '<var>Method name</var>' 與提供的引數相容。
Não existe um método '<var>Method name</var>' no tipo '<var>Type Name</var>' que seja compatível com os argumentos fornecidos.
See catalog page for all messages.