The service
Messages on page
يجب توفير رتبة واحدة على الأقل.
必须提供至少一个秩。
至少必須提供一個陣序規範。
Musí obsahovat alespoň jeden rozměr.
Der skal angives mindst én placering.
Er moet ten minste één positie worden opgegeven.
Ainakin yksi taso on määritettävä.
Vous devez fournir au moins un rang.
Es muss mindestens ein Rang angegeben werden.
Πρέπει να οριστεί τουλάχιστον μία σειρά κατάταξης.
יש לציין דירוג אחד לפחות.
Legalább egy dimenziót meg kell adnia.
Occorre fornire almeno un numero di dimensioni.
少なくとも 1 つのランクを指定してください。
차수가 하나 이상 필요합니다.
Må angi minst en rangering.
Należy podać co najmniej jedną rangę.
Pelo menos uma classificação deve ser fornecida.
Tem de fornecer, pelo menos, uma posição.
Требуется задать не менее одного ранга.
Debe proporcionar al menos un rango.
Du måste ange minst en rang.
En az bir sıra sağlanmalıdır.
必须提供至少一个秩。
至少必須提供一個陣序規範。
لا يدعم هذا الحرف المركب PopulateData().
此代理项不支持 PopulateData()。
此 Surrogate 不支援 PopulateData()。
Tento objekt Surrogate nepodporuje funkci PopulateData().
Denne Surrogate understøtter ikke PopulateData().
Surrogate ondersteunt PopulateData() niet.
Tämä korvike ei tue PopulateData()-komentoa.
Ce substitut ne prend pas en charge PopulateData().
PopulateData() wird von diesem Surrogate nicht unterstützt.
Αυτό το υποκατάστατο δεν υποστηρίζει PopulateData().
Surrogate זה אינו תומך ב- PopulateData().
Ez a Surrogate nem támogatja a PopulateData() metódust.
Questo oggetto Surrogate non supporta PopulateData().
この Surrogate は PopulateData() をサポートしません。
이 서로게이트는 PopulateData()를 지원하지 않습니다.
Surrogatet støtter ikke PopulateData().
Ten surogat nie obsługuje elementu PopulateData().
Este Surrogate não oferece suporte para PopulateData().
Surrogate não suporta PopulateData().
Этот суррогат не поддерживает функцию PopulateData().
Surrogate no es compatible con PopulateData().
Detta surrogat stöder inte PopulateData().
PopulateData() bu Yedek tarafından desteklenmiyor.
此代理项不支持 PopulateData()。
此 Surrogate 不支援 PopulateData()。
تعذر تمثيل المستخدم.
无法模拟用户。
無法模擬使用者。
Uživatele nelze zosobnit.
Brugeren kan ikke repræsenteres.
Kan de gebruiker niet imiteren.
Käyttäjäksi tekeytyminen ei onnistunut.
Impossible d'emprunter l'identité de l'utilisateur.
Der Benutzer kann nicht imitiert werden.
Δεν είναι δυνατή η μίμηση του χρήστη.
אין אפשרות לבצע התחזות של משתמש.
A felhasználó nem személyesíthető meg.
Impossibile rappresentare un utente.
user に偽装することはできません。
사용자를 가장할 수 없습니다.
Kan ikke etterligne brukeren.
Nie można personifikować użytkownika.
Não é possível representar o usuário.
Não é possível representar o utilizador.
Не удалось выполнить олицетворение пользователя.
No se puede suplantar al usuario.
Det går inte att personifiera användaren.
Kullanıcının özellikleri alınamıyor.
无法模拟用户。
無法模擬使用者。
Instanci typu void nelze vytvořit.
Der kan ikke oprettes en Void-forekomst.
Kan geen leeg exemplaar maken.
Tyhjän kohteen esiintymää ei voi luoda.
Impossible de créer une instance void.
Es kann keine Void-Instanz erstellt werden.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία παρουσίας χωρίς περιεχόμενο.
אין אפשרות ליצור מופע של Void.
Void példánya nem hozható létre.
Impossibile creare un'istanza di void.
void のインスタンスを作成できません。
void 인스턴스를 만들 수 없습니다.
Kan ikke opprette en Void-forekomst.
Nie można utworzyć wystąpienia typu void.
Não é possível criar uma instância de void.
Não é possível criar uma instância do tipo void.
Невозможно создать экземпляр типа void.
No se puede crear una instancia de una función de tipo void.
Det går inte att skapa en Void-instans.
Bir void örneği oluşturulamaz.
تعذر إنشاء مثيل قيمة فارغة.
无法创建 void 的实例。
無法建立 void 的執行個體。
无法创建 void 的实例。
無法建立 void 的執行個體。
نوع الوسيطة غير متوافق مع المقارن العام.
参数类型与泛型比较器不兼容。
引數的型別與泛型比較子不相容。
Typ argumentu není kompatibilní s obecnou porovnávací procedurou.
Argumenttypen er ikke kompatibel med den generiske sammenligningsfunktion.
Type argument is niet compatibel met de generieke vergelijkingsfunctie.
Argumentin tyyppi ei ole yhteensopiva yleisen vertailutoiminnon kanssa.
Le type d'argument n'est pas compatible avec le comparateur générique.
Der Typ des Arguments ist nicht mit dem generischen Vergleich kompatibel.
Ο τύπος ορίσματος δεν είναι συμβατός με τη γενική σύγκριση.
סוג הארגומנט לא תואם למשווה הכללי.
Az argumentum típusa nem kompatibilis az általános összehasonlítóval.
Il tipo di argomento non è compatibile con l'operatore di confronto generico.
引数の型が比較演算子と互換性がありません。
인수 형식이 제네릭 비교자와 호환되지 않습니다.
Argumenttypen er ikke kompatibel med den generiske sammenligneren.
Typ argumentu jest niezgodny z typem rodzajowym.
O tipo de argumento não é compatível com o comparador genérico.
O tipo de argumento não é compatível com o comparador genérico.
Тип аргумента не совместим с базовым блоком сравнения.
El tipo de argumento no es compatible con el comparador genérico.
Argumenttypen är inte kompatibel med den generiska jämföraren.
Bağımsız değişkenin türü genel karşılaştırıcı ile uyumlu değil.
参数类型与泛型比较器不兼容。
引數的型別與泛型比較子不相容。
غير مسموح بالحصول على القيمة أو تعيينها في أحد الحقول من "نوع" تم تحميله من خلال ReflectionOnlyGetType.
在通过 ReflectionOnlyGetType 加载的类型的字段上获取或设置值是非法的。
在透過 ReflectionOnlyGetType 所載入型別的欄位上取得或設定值不合法。
Nastavení nebo získání hodnoty pole typu načteného prostřednictvím metody ReflectionOnlyGetType není povoleno.
Det er ulovligt at hente eller angive værdien i et felt i en type, der er indlæst via ReflectionOnlyGetType.
Het is niet toegestaan de waarde op te halen of in te stellen voor een veld van een type dat is geladen via ReflectionOnlyGetType.
ReflectionOnlyGetType-toiminnon avulla ladatun tyypin kentän arvon noutaminen tai määrittäminen ei ole sallittua.
Obtenir ou définir la valeur sur un champ, sur un type chargé via ReflectionOnlyGetType n'est pas une opération conforme.
Der Wert eines Feldes für einen über ReflectionOnlyGetType geladenen Typ darf nicht abgerufen oder festgelegt werden.
Δεν επιτρέπεται η λήψη ή ο ορισμός της τιμής σε ένα πεδίο ενός τύπου που έχει φορτωθεί μέσω του ReflectionOnlyGetType.
אין זה חוקי לקבל או להגדיר את הערך בשדה לפי סוג שנטען באמצעות ReflectionOnlyGetType.
A ReflectionOnlyGetType használatával betöltött típushoz tartozó mező értékének lekérése vagy beállítása érvénytelen művelet.
Non è consentito ottenere o impostare il valore su un campo in un tipo caricato mediante ReflectionOnlyGetType.
ReflectionOnlyGetType 経由で読み込まれた型のフィールド上の値を取得または設定することは無効です。
ReflectionOnlyGetType을 통해 로드된 형식의 필드에서 값을 가져오거나 설정할 수 없습니다.
Det er ulovlig å hente eller angi verdien for et felt i en type lastet via ReflectionOnlyGetType.
Nie jest dozwolone uzyskiwanie ani ustawianie wartości pola typu załadowanego za pomocą metody ReflectionOnlyGetType.
Não é possível obter ou definir o valor em um campo de um tipo carregado via ReflectionOnlyGetType.
É inválido obter ou definir o valor num campo num Tipo carregado através de ReflectionOnlyGetType.
Получение или задание значения для поля в типе, загруженном с помощью ReflectionOnlyGetType, недопустимо.
No se puede obtener o establecer el valor en un campo en un tipo cargado mediante ReflectionOnlyGetType.
Det är inte tillåtet att hämta eller ange värdet på ett fält i en typ som läses in via ReflectionOnlyGetType.
ReflectionOnlyGetType aracılığıyla yüklenen tür üzerindeki bir alanda değer ayarlanamaz veya değeri alınamaz.
在通过 ReflectionOnlyGetType 加载的类型的字段上获取或设置值是非法的。
在透過 ReflectionOnlyGetType 所載入型別的欄位上取得或設定值不合法。
Määritettyä täyttötilaa ei voi käyttää tämän algoritmin kanssa.
Le mode de remplissage spécifié n'est pas valide pour cet algorithme.
Der angegebene Paddingmodus ist für diesen Algorithmus ungültig.
Η καθορισμένη λειτουργία γεμίσματος δεν είναι έγκυρη για αυτό τον αλγόριθμο.
מצב ריפוד שצוין אינו חוקי עבור אלגוריתם זה.
A megadott kitöltési mód nem használható ehhez az algoritmushoz.
La modalità di riempimento specificata non è valida per questo algoritmo.
指定されたパディング モードは、このアルゴリズムには有効ではありません。
지정한 패딩 모드는 이 알고리즘에 사용할 수 없습니다.
Angitt utfyllingsmodus er ugyldig for denne algoritmen.
Określony tryb uzupełniania jest nieprawidłowy dla tego algorytmu.
O modo de preenchimento especificado não é válido para este algoritmo.
O modo de preenchimento especificado não é válido para este algoritmo.
Заданный режим заполнения неприемлем для этого алгоритма.
El modo de relleno entre caracteres especificado no es válido para este algoritmo.
Det angivna utfyllnadsläget är inte giltigt för den här algoritmen.
Belirtilen doldurma modu bu algoritma için geçerli değil.
وضع الحشو المحدد غير صالح لهذه الخوارزمية.
指定的填充模式对于此算法无效。
指定的填補模式對此演算法而言無效。
Určený režim vyplňování není pro tento algoritmus platný.
Den angivne udfyldningstilstand er ikke gyldig for denne algoritme.
De opgegeven opvullingsmodus is voor deze algoritme niet geldig.
指定的填充模式对于此算法无效。
指定的填補模式對此演算法而言無效。
UnmanagedType som skickas till DefineUnmanagedMarshal är inte en enkel typ. Inget av följande värden får användas: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
DefineUnmanagedMarshal'a geçirilen UnmanagedType basit tür değil. Aşağıdaki değerlerin hiçbiri kullanılamaz: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
UnmanagedType الذي تم إدخاله إلى DefineUnmanagedMarshal ليس نوعًا بسيطًا. لا يمكن استخدام أي من القيم التالية: UnmanagedType.ByValTStr أو UnmanagedType.SafeArray أو UnmanagedType.ByValArray أو UnmanagedType.LPArray أو UnmanagedType.CustomMarshaler.
传递给 DefineUnmanagedMarshal 的 UnmanagedType 不是简单类型。下列值都不能使用: UnmanagedType.ByValTStr、UnmanagedType.SafeArray、UnmanagedType.ByValArray、UnmanagedType.LPArray、UnmanagedType.CustomMarshaler.
傳遞至 DefineUnmanagedMarshal 的 UnmanagedType 不是簡單型別。可能不會使用下列任何值: UnmanagedType.ByValTStr、UnmanagedType.SafeArray、UnmanagedType.ByValArray、UnmanagedType.LPArray、UnmanagedType.CustomMarshaler。
Typ UnmanagedType předaný metodě DefineUnmanagedMarshal není jednoduchý. Nelze použít žádnou z následujících hodnot: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
Den UnmanagedType, der blev sendt til DefineUnmanagedMarshal, er ikke en simpel type. Ingen af de følgende værdier kan bruges: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
Het UnmanagedType dat is doorgegeven aan DefineUnmanagedMarshal is geen eenvoudig type. Geen van de volgende waarden mag worden gebruikt: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
Kohteeseen DefineUnmanagedMarshal välitetty UnmanagedType ei ole yksinkertainen tyyppi. Mitään seuraavista arvoista ei voi käyttää: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
Le type UnmanagedType passé à DefineUnmanagedMarshal n'est pas un type simple. Aucune des valeurs suivantes ne doit être utilisée : UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
Der UnmanagedType, der an DefineUnmanagedMarshal übergeben wurde, ist kein einfacher Typ. Die folgenden Werte dürfen nicht verwendet werden: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
Το UnmanagedType που διαβιβάστηκε στο DefineUnmanagedMarshal δεν είναι απλός τύπος. Καμία από τις ακόλουθες τιμές δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
ה- UnmanagedType שהועבראל DefineUnmanagedMarshal אינו סוג פשוט. לא ניתן להשתמש באף אחד מהערכים הבאים: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
A DefineUnmanagedMarshal részére átadott UnmanagedType típus nem egyszerű típus. A következő értékek egyike sem használható: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
Il tipo UnmanagedType passato a DefineUnmanagedMarshal non è semplice. Non è possibile utilizzare i seguenti valori: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
DefineUnmanagedMarshal に渡された UnmanagedType は単純型ではありません。次の値のうちいずれも使用できません: UnmanagedType.ByValTStr、UnmanagedType.SafeArray、UnmanagedType.ByValArray、UnmanagedType.LPArray、UnmanagedType.CustomMarshaler
DefineUnmanagedMarshal에 전달된 UnmanagedType이 단순 형식이 아닙니다. UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler 등은 사용할 수 없습니다.
Den UnmanagedType som ble sendt til DefineUnmanagedMarshal er ikke en enkel type. Ingen av følgende verdier kan brukes: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
Typ UnmanagedType przekazany do metody DefineUnmanagedMarshal nie jest typem prostym. Nie można użyć żadnej z następujących wartości: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
O UnmanagedType transmitido para DefineUnmanagedMarshal não é um tipo simples. Nenhum destes valores pode ser usado: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
O UnmanagedType transmitido a DefineUnmanagedMarshal não é um tipo simples. Não é possível utilizar nenhum dos seguintes tipos: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
Тип UnmanagedType, переданный для DefineUnmanagedMarshal, не является простым типом. Не может быть использовано ни одно из следующих значений: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
El tipo UnmanagedType que se pasó a DefineUnmanagedMarshal no es un tipo simple. No se puede utilizar ninguno de los siguientes valores: UnmanagedType.ByValTStr, UnmanagedType.SafeArray, UnmanagedType.ByValArray, UnmanagedType.LPArray, UnmanagedType.CustomMarshaler.
传递给 DefineUnmanagedMarshal 的 UnmanagedType 不是简单类型。下列值都不能使用: UnmanagedType.ByValTStr、UnmanagedType.SafeArray、UnmanagedType.ByValArray、UnmanagedType.LPArray、UnmanagedType.CustomMarshaler.
傳遞至 DefineUnmanagedMarshal 的 UnmanagedType 不是簡單型別。可能不會使用下列任何值: UnmanagedType.ByValTStr、UnmanagedType.SafeArray、UnmanagedType.ByValArray、UnmanagedType.LPArray、UnmanagedType.CustomMarshaler。
جرت محاولة لإضافة NamedPermissionSet باسم غير فريد.
试图添加具有非唯一名称的 NamedPermissionSet。
嘗試以非唯一的名稱加入 NamedPermissionSet。
Pokus o přidání parametru NamedPermissionSet s názvem, který není jedinečný.
Det blev forsøgt at tilføje NamedPermissionSet med et navn, der ikke er entydigt.
Poging tot het toevoegen van NamedPermissionSet met een niet-unieke naam.
Yritettiin lisätä NamedPermissionSet käyttämällä nimeä, joka ei ole yksilöllinen.
Tentative d'ajout de NamedPermissionSet avec un nom non unique.
Es wurde versucht, NamedPermissionSet mit einem nicht eindeutigen Namen hinzuzufügen.
Έγινε προσπάθεια προσθήκης NamedPermissionSet με όνομα που δεν είναι μοναδικό.
ניסיון להוסיף NamedPermissionSet בעל שם לא ייחודי.
Kísérlet történt NamedPermissionSet hozzáadására nem egyedi néven.
Tentativo di aggiungere NamedPermissionSet con un nome non univoco.
NamedPermissionSet を一意でない名前で追加しようとしました。
고유하지 않은 이름의 NamedPermissionSet을 추가하려고 했습니다.
Forsøkte å legge til NamedPermissionSet med et navn som ikke er unikt.
Nastąpiła próba dodania elementu NamedPermissionSet o nieunikatowej nazwie.
Tentativa de adição de NamedPermissionSet com nome não-exclusivo.
Tentativa de adicionar NamedPermissionSet com um nome não exclusivo.
Попытка добавить NamedPermissionSet не с уникальным именем.
Intento de agregar NamedPermissionSet con un nombre que no es único.
Det gjordes ett försök att lägga till NamedPermissionSet med ett namn som inte var unikt.
Adı benzersiz olmayan NamedPermissionSet eklenmeye çalışıldı.
尝试添加具有非唯一名称的 NamedPermissionSet。
嘗試以非唯一的名稱加入 NamedPermissionSet。
Το SignalAndWait σε ένα νήμα STA δεν υποστηρίζεται.
אין תמיכה ב- SignalAndWait בהליך משנה STA.
A SignalAndWait nem támogatott az STA-szálaknál.
SignalAndWait non supportato su un thread STA.
STA スレッド上の SignalAndWait はサポートされていません。
STA 스레드에서는 SignalAndWait가 지원되지 않습니다.
SignalAndWait for en STA-tråd støttes ikke.
Metoda SignalAndWait nie jest obsługiwana dla wątku STA.
Não há suporte para SignalAndWait em um thread de STA.
SignalAndWait num thread STA não é suportado.
SignalAndWait в потоке STA не поддерживается.
No se admite SignalAndWait en un subproceso STA.
SignalAndWait i en STA-tråd stöds inte.
Bir STA iş parçacığı üzerindeki SignalAndWait desteklenmiyor.
SignalAndWait الموجود في مسار التنفيذ STA غير معتمد.
不支持 STA 线程上的 SignalAndWait。
不支援 STA 執行緒上的 SignalAndWait。
Metoda SignalAndWait není u podprocesu STA podporována.
SignalAndWait på en STA-tråd understøttes ikke.
SignalAndWait wordt niet ondersteund voor een STA-thread.
SignalAndWait ei ole tuettu STA-säikeessä.
SignalAndWait sur un thread STA n'est pas pris en charge.
SignalAndWait in einem STA-Thread wird nicht unterstützt.
不支持 STA 线程上的 SignalAndWait。
不支援 STA 執行緒上的 SignalAndWait。
See catalog page for all messages.