The service
Messages on page
opération de modulo
Modulvorgang
λειτουργία υπολοίπου διαίρεσης
פעולת מודולו
operazione di modulo
剰余演算
모듈러스 연산
moduloperasjon
operacja wyznaczania modułu
операция получения модуля
operación de módulo
moduloperation
mod işlemi
maradékos osztási művelet
取模运算
‏‏عملية مقياس
取模运算
模數運算
operace numerického zbytku (modulo)
modulushandling
modulusbewerking
jakojäännöstoiminto
模數運算
operação de módulo
‏‏لا يوجد في الفئة مؤسس بدون معلمات.
该类没有无参数构造函数。
此類別沒有無參數建構函式。
Třída nemá žádný konstruktor bez parametrů.
Klassen har ikke nogen konstruktør uden parameter.
De klasse bevat geen parameterloze constructor.
Luokalla ei ole parametritonta konstruktoria.
La classe n'a aucun constructeur sans paramètre.
Die Klasse weist keinen parameterlosen Konstruktor auf.
Η κλάση δεν διαθέτει καμία κατασκευή χωρίς παραμέτρους.
למחלקה אין בנאי ללא פרמטרים.
Az osztályhoz nem tartozik paraméter nélküli konstruktor.
La classe non ha costruttori senza parametri.
このクラスには、パラメータのないコンストラクタがありません。
클래스에 매개 변수가 없는 생성자가 없습니다.
Klassen har ingen konstruktør uten parametere.
Klasa nie ma konstruktora bez parametrów.
Класс не имеет конструктора без параметров.
La clase no tiene ningún constructor sin parámetros.
Klassen saknar parameterlös konstruktor.
Sınıfın hiçbir parametresiz oluşturucusu yok.
类“<var>Class Name</var>”没有无参数构造函数。
類別 '<var>Class Name</var>' 沒有無參數建構函式。
A classe '<var>Class Name</var>' não possui construtor sem parâmetros.
‏‏المؤسسات والبادئات التي لا تحتوي على معلمات هي فقط المعتمدة في LINQ to Entities.
LINQ to Entities 仅支持无参数构造函数和初始值设定项。
LINQ to Entities 中僅支援無參數建構函式和初始設定式。
Ve výrazech LINQ to Entities jsou podporovány pouze konstruktory a inicializátory bez parametrů.
Kun konstruktører og initialiseringer uden parametre understøttes i LINQ to Entities.
Alleen parameterloze constructors en initializers worden ondersteund in LINQ to Entities.
LINQ to Entities 仅支持无参数构造函数和初始值设定项。
LINQ to Entities 中僅支援無參數建構函式和初始設定式。
LINQ to Entities -kyselyissä tuetaan vain parametrittomia konstruktoreita ja alustajia.
Seuls les constructeurs et les initialiseurs sans paramètre sont pris en charge dans LINQ to Entities.
In 'LINQ to Entities' werden nur parameterlose Konstruktoren und Initialisierer unterstützt.
Σε LINQ to Entities υποστηρίζονται μόνο κατασκευές και αρχικές τιμές χωρίς παραμέτρους .
רק בנאים ומאתחלים ללא פרמטרים נתמכים ב-LINQ to Entities.
Csak paraméter nélküli konstruktorok és inicializálók támogatottak a „LINQ to Entities” lekérdezésekben.
In LINQ to Entities sono supportati solo costruttori e inizializzatori senza parametri.
LINQ to Entities ではパラメータなしのコンストラクタおよび初期化子のみがサポートされます。
LINQ to Entities에서는 매개 변수가 없는 생성자 및 이니셜라이저만 지원됩니다.
Bare konstruktører og startere uten parametere støttes i LINQ to Entities.
W składniku LINQ to Entities są obsługiwane tylko konstruktory i inicjatory bez parametrów.
В LINQ to Entities поддерживаются только конструкторы без параметров и инициализаторы.
En LINQ to Entities, sólo se admiten inicializadores y constructores sin parámetros.
Endast konstuktorer och initierare utan parametrar stöds i LINQ to Entities.
LINQ to Entities'de yalnızca parametresiz oluşturucular ve başlatıcılar desteklenmektedir.
Há suporte somente para construtores e inicializadores sem parâmetros em LINQ to Entities.
Objektia ei voi liittää, koska EntityKey-esiintymään kuuluvan ominaisuuden arvo ei täsmää EntityKey-esiintymän vastaavan arvon kanssa.
Impossible d'attacher l'objet, car la valeur d'une propriété qui fait partie d'EntityKey ne correspond pas à la valeur associée dans EntityKey.
Das Objekt kann nicht angefügt werden, da der Wert einer Eigenschaft, die zum EntityKey gehört, nicht mit dem entsprechenden Wert im EntityKey übereinstimmt.
Δεν είναι δυνατή η επισύναψη του αντικειμένου επειδή η τιμή της ιδιότητας που είναι μέρος του EntityKey δεν συμφωνεί με την αντίστοιχη τιμή στο EntityKey.
לא ניתן להוסיף את האובייקט כי ערך מאפיין שמהווה חלק מה-EntityKey אינו תואם לערך המקביל ב-EntityKey.
Az objektum nem csatolható, mert az EntityKey kulcsban szereplő egyik tulajdonság értéke nem egyezik az EntityKey kulcsban található megfelelő értékkel.
Impossibile connettere l'oggetto perché il valore di una proprietà che fa parte di EntityKey non corrisponde al valore corrispondente in EntityKey.
EntityKey に含まれるプロパティの値が EntityKey 内の対応する値と一致しないため、このオブジェクトをアタッチできません。
EntityKey의 일부인 속성 값이 EntityKey의 해당 값과 일치하지 않으므로 개체에 연결할 수 없습니다.
Objektet kan ikke kobles til fordi verdien for en egenskap som er en del av EntityKey, ikke samsvarer med den tilsvarende verdien i EntityKey.
Nie można dołączyć obiektu, ponieważ wartość właściwości będącej częścią obiektu EntityKey nie pasuje do odpowiadającej jej wartości w obiekcie EntityKey.
Не удалось присоединить объект, поскольку значение свойства, которое является частью EntityKey, не соответствует значению в EntityKey.
El objeto no se puede asociar porque el valor de una propiedad que es una parte de EntityKey no coincide con el valor correspondiente en EntityKey.
Objektet kan inte kopplas eftersom värdet på en egenskap som ingår i EntityKey inte matchar motsvarande värde i aktuell EntityKey.
Nesne iliştirilemiyor çünkü EntityKey'in parçası olan bir özelliğin değeri, EntityKey'de karşılık gelen değer ile eşleşmiyor.
属于对象键一部分的属性值与 ObjectContext 中存储的对应属性值不匹配。如果属于键一部分的属性返回不一致或错误的值,或如果对属于键一部分的属性作出更改后未调用 DetectChanges,可能就会发生此情况。
屬於物件索引鍵的一個屬性值和儲存於 ObjectContext 中的對應屬性值不相符。如果屬於索引鍵的屬性傳回不一致或不正確的值,或者對屬於索引鍵的屬性做過變更後,未呼叫 DetectChanges,則可能發生這種情況。
‏‏لا يمكن إرفاق الكائن لأن قيمة أحد الخصائص التي تمثل جزءً من EntityKey لا تطابق القيمة المقابلة في EntityKey.
无法附加此对象,因为属于 EntityKey 的某个属性的值与 EntityKey 中的对应值不匹配。
無法附加此物件,因為 EntityKey 所包含屬性的值與 EntityKey 中的對應值不符。
Objekt nelze připojit, protože hodnota vlastnosti, která je součástí vlastnosti EntityKey, se neshoduje s odpovídající hodnotou ve vlastnosti EntityKey.
Objektet kan ikke tilknyttes, fordi værdien af en egenskab, som er del af EntityKey, ikke svarer til den tilsvarende værdi i EntityKey.
Het object kan niet worden gekoppeld omdat de waarde van een eigenschap die deel uitmaakt van de EntityKey, niet overeenkomt met de corresponderende in de EntityKey.
O valor de uma propriedade que faz parte da chave de um objeto não corresponde ao valor da propriedade correspondente armazenado no ObjectContext. Isso poderá ocorrer se as propriedades que fazem parte da chave retornarem valores inconsistentes ou incorretos ou se DetectChanges não for chamado depois de serem feitas alterações em uma propriedade que faz parte da chave.
AssociationSet-joukon <var>Y</var> End-osan <var>X</var> EntitySet-määritystä ei ole asetettu, eikä määritystä voi muodostaa johtamalla, koska kyseinen EntitySet-määritys on moniselitteinen. Käytössä saattaa olla useita EntitySet-määrityksiä. Määritä eksplisiittinen End-osa, jossa on EntitySet-määrite.
EntitySet pour l'End « <var>X</var> » dans l'AssociationSet « <var>Y</var> » n'a pas été spécifié et ne peut pas être déduit, car EntitySet est ambigu. Plusieurs EntitySet peuvent être utilisés ; un élément End explicite avec un attribut EntitySet doit être spécifié.
Das EntitySet für das Ende '<var>X</var>' in AssociationSet '<var>Y</var>' wurde nicht angegeben und kann nicht abgeleitet werden, da das EntitySet mehrdeutig ist. Mehrere EntitySet können verwendet werden; es muss ein explizites Endelement mit einem EntitySet-Attribut angegeben werden.
Το EntitySet για το End '<var>X</var>' στο AssociationSet '<var>Y</var>' δεν καθορίστηκε και δεν είναι δυνατό να παρεμβληθεί επειδή το EntitySet είναι ασαφές. Δεν ήταν δυνατή η χρήση περισσότερων από ένα EntitySet. Πρέπει να καθοριστεί ένα σαφές στοιχείο End με χαρακτηριστικό EntitySet.
לא צוין EntitySet עבור ה-End '<var>X</var>' ב-AssociationSet '<var>Y</var>' ואין אפשרות לגזור את הערך משום שה-EntitySet הוא רב- משמעי. ניתן להשתמש ביותר מ-EntitySet אחד; חובה לציין רכיב End מפורש עם מאפיין EntitySet.
Az AssociationSet készletben („<var>Y</var>”) található End elem („<var>X</var>”) EntitySet attribútuma nincs megadva, és nem lehet következtetni sem rá, mert az EntitySet érték nem egyértelmű. Egynél több EntitySet attribútum használható. Meg kell adni egy EntitySet attribútummal rendelkező explicit End elemet.
L'attributo EntitySet per End '<var>X</var>' in AssociationSet '<var>Y</var>' non è stato specificato e non può essere dedotto perché è ambiguo. È possibile che vengano utilizzati più attributi EntitySet. Specificare un elemento End esplicito con attributo EntitySet.
AssociationSet '<var>Y</var>' で End '<var>X</var>' の EntitySet が指定されませんでした。EntitySet があいまいなため、推論できません。使用できる EntitySet が複数あります。EntitySet 属性を持つ End 要素を明示的に指定する必要があります。
AssociationSet '<var>Y</var>'에서 End '<var>X</var>'에 EntitySet이 지정되어 있지 않고 EntitySet이 모호하므로 EntitySet을 유추할 수 없습니다. 둘 이상의 EntitySet이 사용되었을 수 있습니다. EntitySet 특성을 가진 명시적 End 요소를 지정해야 합니다.
EntitySet for End <var>X</var> i AssociationSet <var>Y</var> er ikke angitt og kan ikke utledes fordi EntitySet er tvetydig. Mer enn ett EntitySet kan brukes, og et eksplisitt End-element med et EntitySet-attributt må angis.
Element EntitySet dla elementu End „<var>X</var>” w elemencie AssociationSet „<var>Y</var>” nie został określony i nie można go wywnioskować, ponieważ element EntitySet jest niejednoznaczny. Można użyć kilku elementów EntitySet; musi być określony jawny element End z atrybutem EntitySet.
Не был указан набор EntitySet для элемента End "<var>X</var>" в наборе AssociationSet "<var>Y</var>", и его невозможно вывести вследствие неоднозначности набора EntitySet. Можно использовать несколько наборов EntitySet. Необходимо явно задать элемент с атрибутом EntitySet.
No se especificó EntitySet para End '<var>X</var>' en AssociationSet '<var>Y</var>', y no se puede inferir porque EntitySet es ambiguo. Se podría usar más de un EntitySet; se debe especificar un elemento End explícito con un atributo EntitySet.
EntitySet för angivet End <var>X</var> i AssociationSet <var>Y</var> angavs inte och går inte att härleda eftersom EntitySet är tvetydigt. Mer än en EntitySet kan användas men ett explicit End-element med ett EntitySet-attribut måste anges.
AssociationSet '<var>Y</var>' kümesindeki End '<var>X</var>' EntitySet kümesi belirtilmedi ve EntitySet belirsiz olduğundan çıkarsanamıyor. Birden fazla EntitySet kullanılabilirdi; EntitySet özniteliği olan açık bir End öğesi belirtilmelidir.
‏‏EntitySet بالنسبة إلى End '<var>X</var>' في AssociationSet '<var>Y</var>'لم تكن محددة ولا يمكن استنتاجها لأن EntitySet غامضة. يمكن استخدام أكثر من EntitySet واحدة؛ ويجب تحديد عنصر End واضح بسمة EntitySet.
未指定 AssociationSet“<var>Y</var>”中 End“<var>X</var>”的 EntitySet,并且因为 EntitySet 不明确,无法推断该 EntitySet。可以使用多个 EntitySet;必须指定具有 EntitySet 属性的显式 End 元素。
未指定 AssociationSet '<var>Y</var>' 中 End '<var>X</var>' 的 EntitySet,而且無法推斷,因為 EntitySet 模稜兩可。可能使用了一個以上 EntitySet; 必須指定具有 EntitySet 屬性的明確 End 項目。
Objekt EntitySet pro element End <var>X</var> v objektu AssociationSet <var>Y</var> nebyl zadán a nelze ho odvodit, protože objekt EntitySet je nejednoznačný. Je možné, že bylo použito více objektů EntitySet; musí být zadán element End s atributem EntitySet.
EntitySet for End '<var>X</var>' i AssociationSet '<var>Y</var>' blev ikke angivet og kan ikke udledes, fordi EntitySet er tvetydig. Der kunne bruges mere end ét EntitySet. Der skal angives et eksplicit End-element sammen med en EntitySet-attribut.
De EntitySet voor het End <var>X</var> in AssociationSet <var>Y</var> is niet opgegeven en kan niet worden afgeleid omdat de EntitySet dubbelzinnig is. Er kunnen meerdere EntitySets worden gebruikt. Er moet een expliciet End-element met een EntitySet-kenmerk worden opgegeven.
未指定 AssociationSet“<var>Y</var>”中 End“<var>X</var>”的 EntitySet,并且因为 EntitySet 不明确,无法推断该 EntitySet。可以使用多个 EntitySet;必须指定具有 EntitySet 特性的显式 End 元素。
未指定 AssociationSet '<var>Y</var>' 中 End '<var>X</var>' 的 EntitySet,而且無法推斷,因為 EntitySet 模稜兩可。可能使用了一個以上 EntitySet; 必須指定具有 EntitySet 屬性的明確 End 項目。
O EntitySet para End '<var>X</var>' em AssociationSet '<var>Y</var>' não foi especificado e não pode ser inferido porque o EntitySet é ambíguo. Mais de um EntitySet poderia ser usado; é necessário especificar um elemento End explícito com um atributo EntitySet.
Välitetty EntitySet-määritys <var>X</var> ei kuulu käsitemalliin.
L'EntitySet « <var>X</var> » qui a été passé n'appartient pas au modèle conceptuel.
Das übergebene EntitySet '<var>X</var>' gehört nicht zum Konzeptmodell.
Το EntitySet '<var>X</var>' που διαβιβάστηκε δεν ανήκει στο εννοιολογικό μοντέλο.
ה-EntitySet '<var>X</var>' שהועבר אינו שייך למודל המושגי.
Az átadott EntitySet készlet („<var>X</var>”) nem tartozik a fogalmi modellhez.
L'elemento EntitySet '<var>X</var>' passato non appartiene al modello concettuale.
渡された EntitySet '<var>X</var>' は、概念モデルに属していません。
전달된 EntitySet '<var>X</var>'은(는) 개념적 모델에 속하지 않습니다.
Angitt EntitySet <var>X</var> tilhører ikke begrepsmodellen.
Przekazany obiekt EntitySet „<var>X</var>” nie należy do modelu koncepcyjnego.
Переданный набор EntitySet "<var>X</var>" не принадлежит концептуальной модели.
El EntitySet '<var>X</var>' que se pasó no pertenece al modelo conceptual.
EntitySet <var>X</var> som skickades tillhör inte den konceptuella modellen.
İçe geçilen EntitySet '<var>X</var>' kavramsal modele ait değil.
传入的 EntitySet“<var>X</var>”不属于概念模型。
傳入的 EntitySet '<var>X</var>' 不屬於此概念模型。
‏‏EntitySet '<var>X</var>' التي تم تمريرها إلى الداخل لا تنتمي إلى النموذج المفاهيمي.
传入的 EntitySet“<var>X</var>”不属于概念模型。
傳入的 EntitySet '<var>X</var>' 不屬於此概念模型。
Předaný objekt EntitySet <var>X</var> nepatří do koncepčního modelu.
Det sendte EntitySet, '<var>X</var>', hører ikke til den konceptbaserede model.
De EntitySet <var>X</var> die is gepasseerd, hoort niet bij het conceptuele model.
O EntitySet '<var>X</var>' que foi passado não pertence ao modelo conceitual.
‏‏مطلوب CollectionType.
CollectionType 是必填的。
必須有 CollectionType。
Je požadován objekt CollectionType.
Der kræves en CollectionType.
Een CollectionType is vereist.
CollectionType-määritys vaaditaan.
CollectionType est requis.
Ein CollectionType ist erforderlich.
Απαιτείται ένα CollectionType.
נדרש CollectionType.
CollectionType gyűjtemény szükséges.
Richiesto un elemento CollectionType.
CollectionType が必要です。
CollectionType을 사용해야 합니다.
CollectionType kreves.
Wymagany jest element CollectionType.
Требуется тип CollectionType.
Se requiere un CollectionType.
En CollectionType krävs.
Bir CollectionType gerekiyor.
CollectionType 是必填的。
必須有 CollectionType。
Um CollectionType é exigido.
‏‏جزء المفتاح: '<var>X</var>' للنوع <var>Type Name</var> غير صالح. يجب أن تكون كل أجزاء المفتاح غير قابلة للفراغ.
类型 <var>Type Name</var> 的键部分 “<var>X</var>”无效。该键的所有部分都必须不可以为 null。
索引鍵部分: 型別 <var>Type Name</var> 的 '<var>X</var>' 無效。索引鍵的所有部分都不可為 Null。
Část klíče: <var>X</var> pro typ <var>Type Name</var> není platná. Žádná část klíče nesmí mít hodnotu null.
Nøgledelen '<var>X</var>' for typen <var>Type Name</var> er ikke gyldig. Ingen dele af nøglen må kunne være null.
Sleutel Part: <var>X</var> voor het type <var>Type Name</var> is niet geldig. Alle delen van de sleutel moeten niet-nullbaar zijn.
Avaimen osa: <var>X</var> ei kelpaa tyypille <var>Type Name</var>. Mikään avaimen osa ei saa sallia null-arvoa.
Le composant de clé « <var>X</var> » pour le type <var>Type Name</var> n'est pas valide. Aucun composant de la clé ne doit accepter la valeur Null.
Schlüsselteil: '<var>X</var>' für Typ <var>Type Name</var> ist ungültig. Für sämtliche Teile des Schlüssels dürfen keine NULL-Werte zulässig sein.
Το τμήμα κλειδιού: '<var>X</var>' για τον τύπο <var>Type Name</var> δεν είναι έγκυρο. Όλα τα τμήματα του κλειδιού δεν πρέπει να έχουν τιμή null.
חלק המפתח '<var>X</var>' עבור הסוג <var>Type Name</var> אינו חוקי. כל חלקי המפתח אינם יכולים להיות Null.
Kulcsrész: a(z) „<var>X</var>” érvénytelen a(z) <var>Type Name</var> típusnál. A kulcs mindegyik részének nem nullázhatónak kell lennie.
Parte della chiave: '<var>X</var>' per il tipo <var>Type Name</var> non valida. Tutte le parti della chiave devono essere non nullable.
型 <var>Type Name</var> のキー部: '<var>X</var>' は無効です。キーのすべての部分を NULL 非許容にする必要があります。
<var>Type Name</var> 형식의 키 부분 '<var>X</var>'이(가) 잘못되었습니다. 키의 모든 부분은 null을 허용하지 않아야 합니다.
Nøkkeldelen <var>X</var> for typen <var>Type Name</var> er ikke gyldig. Ingen deler av nøkkelen må kunne nullstilles.
Część klucza „<var>X</var>” dla typu <var>Type Name</var> jest nieprawidłowa. Żadna część klucza nie może nie dopuszczać wartości null.
Недопустимая часть ключа "<var>X</var>" для типа <var>Type Name</var>. Ни одна часть ключа не может иметь значение null.
La parte de clave: '<var>X</var>' para el tipo <var>Type Name</var> no es válida. Ninguna parte de clave debe admitir valores NULL.
Nyckeldel: <var>X</var> är inte giltigt för typen <var>Type Name</var>. Inga delar av nyckeln får ha värden som inte kan ha värdet null.
Anahtar Parçası: <var>Type Name</var> türü için '<var>X</var>' geçerli değil. Anahtarın tüm parçaları null yapılamaz olmalıdır.
类型 <var>Type Name</var> 的键部分 “<var>X</var>”无效。该键的所有部分都必须不可以为 null。
索引鍵部分: 型別 <var>Type Name</var> 的 '<var>X</var>' 無效。索引鍵的所有部分都不可為 Null。
Parte da Chave: '<var>X</var>' para o tipo <var>Type Name</var> não é válida. Todas as partes da chave devem ser não anuláveis.
‏‏<var>X</var>: تخصيص غير كافٍ: يجب تخصيص المفتاح الأجنبي لبعض AssociationSet على الجانب المفاهيمي.
<var>X</var>: 映射不足: 外键必须映射到概念端上的某个 AssociationSet。
<var>X</var>: 不充分的對應: 外部索引鍵必須對應到概念端上的某些 AssociationSet。
<var>X</var>: Nedostatečné mapování: Cizí klíč musí být namapován na některý element AssociationSet na koncepční straně.
<var>X</var>: Utilstrækkelig tilknytning: Fremmed nøgle skal tilknyttes et AssociationSet på den konceptbaserede side.
<var>X</var>: onvoldoende toewijzing: de referentiële sleutel moet worden togewezen aan een AssociationSet aan de conceptuele kant.
<var>X</var>: Riittämätön yhdistämismääritys. Viiteavaimen on oltava yhdistetty käsitteellisen puolen AssociationSet-kohteeseen.
<var>X</var> : mappage insuffisant : la clé étrangère doit être mappée à un AssociationSet côté conceptuel.
<var>X</var>: Nicht ausreichende Zuordnung: Fremdschlüssel muss einem AssociationSet auf Konzeptseite zugeordnet sein.
<var>X</var>: Η αντιστοίχιση δεν επαρκή: Το ξένο κλειδί πρέπει να αντιστοιχιστεί σε κάποιο AssociationSet στην εννοιολογική πλευρά.
<var>X</var>: מיפוי לא מספיק: מפתח זר חייב להיות ממופה ל-AssociationSet כלשהו בצד המושגי.
<var>X</var>: Nem megfelelő leképezés: A külső kulcsot le kell képezni egy AssociationSet készletre a fogalmi oldalon.
<var>X</var>: mapping insufficiente. La chiave esterna deve essere mappata a un elemento AssociationSet sul lato concettuale.
<var>X</var>: マッピングが不十分です: 外部キーを概念側の一部の AssociationSet にマップする必要があります。
<var>X</var>: 매핑 부족: 외래 키가 개념 측의 AssociationSet에 매핑되어야 합니다.
<var>X</var>: Utilstrekkelig tilordning: Fremmednøkkel må tilordnes til et AssociationSet på begrepssiden.
<var>X</var>: za mało mapowań: klucz obcy musi być zamapowany na obiekt AssociationSet po stronie koncepcyjnej.
<var>X</var>: недостаточное сопоставление: внешний ключ должен быть сопоставлен с набором AssociationSet на концептуальной стороне.
<var>X</var>: asignación insuficiente; la clave externa se debe asignar a algún AssociationSet en el lado conceptual.
<var>X</var>: Otillräcklig mappning: Sekundärnyckeln måste mappas till en AssociationSet på den konceptuella sidan.
<var>X</var>: Yetersiz eşleme: Yabancı anahtarın kavramsal taraftaki bir AssociationSet'e eşlenmesi gerekir.
<var>X</var>: 映射不足: 必须将外键映射到参与概念端外键关联的某些 AssociationSet 或 EntitySets。
<var>X</var>: 不充分的對應: 外部索引鍵必須對應到概念端上外部索引鍵關聯中,某些參與的 AssociationSet 或 EntitySets。
<var>X</var>: Mapeamento insuficiente: a chave estrangeira deve ser mapeada para algum AssociationSet ou EntitySets participantes de uma associação de chave estrangeira no lado conceitual.
‏‏تعذر العثور على النوع CLR لـ'<var>X</var>'.
找不到“<var>X</var>”的 CLR 类型。
找不到 '<var>X</var>' 的 CLR 型別。
Nelze najít typ CLR pro <var>X</var>.
CLR-typen for '<var>X</var>' blev ikke fundet.
Kan het CLR-type voor <var>X</var> niet vinden.
Kohteen <var>X</var> CLR-tyyppiä ei löydy.
Impossible de trouver le type CLR pour « <var>X</var> ».
CLR-Typ für '<var>X</var>' konnte nicht gefunden werden.
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του τύπου CLR για '<var>X</var>'.
לא ניתן לאתר את סוג ה-CLR עבור '<var>X</var>'.
Nem található a CLR-típus a következőhöz: „<var>X</var>”.
Impossibile trovare il tipo CLR per '<var>X</var>'.
'<var>X</var>' の CLR 型が見つかりませんでした。
'<var>X</var>'의 CLR 형식을 찾을 수 없습니다.
Finner ikke CLR-typen for <var>X</var>.
Nie można odnaleźć typu CLR dla elementu „<var>X</var>”.
Не найден тип CLR для "<var>X</var>".
No se encontró el tipo de CLR para '<var>X</var>'.
Det gick inte att hitta CLR-typ för <var>X</var>.
'<var>X</var>' için CLR türü bulunamadı.
找不到“<var>X</var>”的 CLR 类型。
找不到 '<var>X</var>' 的 CLR 型別。
Não foi possível localizar o tipo CLR para '<var>X</var>'.
See catalog page for all messages.