The service
Messages on page
不支援修改主索引鍵資料行之屬性 '<var>Property Name</var>' 設定成 '<var>X</var>' 的資料表。請改用 '<var>Y</var>' 模式。索引鍵資料行: '<var>Z</var>'。資料表: '<var>A</var>'。
Nejsou podporovány úpravy tabulek, ve kterých má sloupec primární klíče nastavenu vlastnost <var>Property Name</var> na hodnotu <var>X</var>. Místo toho použijte vzor <var>Y</var>. Klíčový sloupec: <var>Z</var>. Tabulka: <var>A</var>
Ændringer af tabeller, hvor egenskaben '<var>Property Name</var>' for en primær nøglekolonne er angivet til '<var>X</var>', understøttes ikke. Brug i stedet mønsteret '<var>Y</var>'. Nøglekolonne: '<var>Z</var>'. Tabel: '<var>A</var>'.
Wijzigingen aan tabellen waarvan voor een primaire-sleutelkolom de eigenschap <var>Property Name</var> is ingesteld op <var>X</var>, worden niet ondersteund. Gebruik het <var>Y</var>-patroon. Sleutelkolom: <var>Z</var>. Tabel: <var>A</var>.
Taulukoiden, joissa perusavainsarakkeen ominaisuudeksi <var>Property Name</var> on määritetty <var>X</var>, muokkauksia ei tueta. Käytä sen sijaan kuviota <var>Y</var>. Avainsarake <var>Z</var>. Taulukko: <var>A</var>.
אין תמיכה בשינויים שבוצעו בטבלאות שבהן עמודת מפתח ראשי כוללת מאפיין '<var>Property Name</var>' שהוגדר כ- '<var>X</var>'. תחת זאת השתמש בתבנית '<var>Y</var>'. עמודת מפתח: '<var>Z</var>'. טבלה: '<var>A</var>'.
A módosítások nem támogatottak olyan táblákban, amelyekben az elsődleges kulcsként megadott oszlop „<var>Property Name</var>” tulajdonsága „<var>X</var>”” értékre van beállítva. Inkább használja a következő mintát: „<var>Y</var>”. Kulcsoszlop: „<var>Z</var>”. Tábla: „<var>A</var>”.
Le modifiche alle tabelle in cui la proprietà '<var>Property Name</var>' della colonna di chiave primaria è impostata su '<var>X</var>' non sono supportate. Utilizzare il modello '<var>Y</var>'. Colonna di chiave: '<var>Z</var>'. Tabella: '<var>A</var>'.
主キー列のプロパティ '<var>Property Name</var>' が '<var>X</var>' に設定されているテーブルは変更できません。代わりに '<var>Y</var>' パターンを使用してください。キー列: '<var>Z</var>'。テーブル: '<var>A</var>'。
기본 키 열의 '<var>Property Name</var>' 속성이 '<var>X</var>'(으)로 설정된 테이블을 수정할 수 없습니다. 대신 '<var>Y</var>' 패턴을 사용하십시오. 키 열: '<var>Z</var>'. 테이블: '<var>A</var>'.
Det er ikke støtte for å endre tabeller der en primærnøkkelkolonne har egenskapen <var>Property Name</var> satt til <var>X</var>. Bruk mønsteret <var>Y</var> i stedet. Nøkkelkolonne: <var>Z</var>. Tabell: <var>A</var>.
Modyfikacje tabel, w których kolumna klucza podstawowego ma właściwość „<var>Property Name</var>” ustawioną na wartość „<var>X</var>” nie są obsługiwane. W zamian użyj wzorca „<var>Y</var>”. Kolumna klucza: „<var>Z</var>”. Tabela: „<var>A</var>”.
Не поддерживаются изменения таблиц, в которых столбец первичного ключа имеет свойство "<var>Property Name</var>" со значением "<var>X</var>". Используйте шаблон "<var>Y</var>". Ключевой столбец: "<var>Z</var>". Таблица: "<var>A</var>".
No se admiten modificaciones en tablas donde la columna de clave principal tiene la propiedad '<var>Property Name</var>' establecida como '<var>X</var>'. Use el patrón '<var>Y</var>' en su lugar. Columna de clave: '<var>Z</var>'. Tabla: '<var>A</var>'.
Det går inte att ändra tabeller om egenskapen <var>Property Name</var> har angetts till <var>X</var> i en primärnyckelkolumn. Använd mönstret <var>Y</var> i stället. Nyckelkolumn: <var>Z</var>. Tabell: <var>A</var>.
Birincil anahtarın '<var>Property Name</var>' özelliği '<var>X</var>' olarak ayarlanmış tablolarda değişiklik yapmak desteklenmemektedir. Bunun yerine '<var>Y</var>' desenini kullanın. Anahtar sütunu: '<var>Z</var>'. Tablo: '<var>A</var>'.
不支持对主键列的“<var>Property Name</var>”属性设置为“<var>X</var>”的表进行修改。请改用“<var>Y</var>”模式。键列:“<var>Z</var>”。表:“<var>A</var>”。
‏‏التعديلات على الجداول التي يحتوي عمود المفتاح الرئيسي فيها على الخاصية '<var>Property Name</var>' المعيّنة على '<var>X</var>' غير معتمدة. استخدم النمط '<var>Y</var>' بدلاً من ذلك. عمود المفتاح: '<var>Z</var>'. الجدول: '<var>A</var>'.
不支持对主键列的“<var>Property Name</var>”属性设置为“<var>X</var>”的表进行修改。请改用“<var>Y</var>”模式。键列:“<var>Z</var>”。表:“<var>A</var>”。
不支援修改主索引鍵資料行之屬性 '<var>Property Name</var>' 設定成 '<var>X</var>' 的資料表。請改用 '<var>Y</var>' 模式。索引鍵資料行: '<var>Z</var>'。資料表: '<var>A</var>'。
Les modifications apportées aux tables où une colonne de clé primaire a la propriété « <var>Property Name</var> » définie à « <var>X</var> » ne sont pas prises en charge. Utilisez le modèle « <var>Y</var> » à la place. Colonne clé : « <var>Z</var> ». Table : « <var>A</var> ».
Änderungen an Tabellen, in denen bei einer Primärschlüsselspalte die Eigenschaft '<var>Property Name</var>' auf '<var>X</var>' festgelegt ist, werden nicht unterstützt. Verwenden Sie stattdessen das Muster '<var>Y</var>'. Schlüsselspalte: '<var>Z</var>'. Tabelle: '<var>A</var>'.
Δεν υποστηρίζονται τροποποιήσεις σε πίνακες όπου ένα πρωτεύον κλειδί έχει ορίσει την ιδιότητα '<var>Property Name</var>' στην τιμή '<var>X</var>'. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το μοτίβο '<var>Y</var>'. Στήλη κλειδιών: '<var>Z</var>'. Πίνακας: '<var>A</var>'.
Não há suporte à modificação de tabelas em que uma coluna de chave primária possui a propriedade '<var>Property Name</var>' definida como '<var>X</var>'. Em vez disso, use o padrão '<var>Y</var>'. Coluna de chave: '<var>Z</var>'. Tabela: '<var>A</var>'.
Enintään <var>X</var> suhdetta voi olla tilassa <var>Y</var> suhteessa <var>Z</var> End-kohteen <var>A</var> ja End-esiintymän <var>B</var> välillä. <var>C</var> esiintymää löytyi.
Au maximum, « <var>X</var> » relations peuvent être dans l'état « <var>Y</var> » pour la relation « <var>Z</var> » de l'End « <var>A</var> » vers une instance de l'End « <var>B</var> ». « <var>C</var> » instances ont été trouvées.
Maximal können sich '<var>X</var>'-Beziehungen im Zustand '<var>Y</var>' für die '<var>Z</var>'-Beziehung von End '<var>A</var>' bis zu einer Instanz von End '<var>B</var>' befinden. '<var>C</var>'-Instanzen wurden gefunden.
Το πολύ, '<var>X</var>' σχέσεις είναι δυνατό να βρίσκονται στην κατάσταση '<var>Y</var>' για τη σχέση '<var>Z</var>' από το End '<var>A</var>' σε μια παρουσία του End '<var>B</var>'. Βρέθηκαν '<var>C</var>' παρουσίες.
יכולים להימצא '<var>X</var>' קשרי גומלין לכל היותר במצב '<var>Y</var>' עבור '<var>Z</var>' קשרי הגומלין מ- End ‏'<var>A</var>' עד למופע של End ‏'<var>B</var>'. נמצאו '<var>C</var>' מופעים.
Legfeljebb „<var>X</var>” kapcsolat lehet „<var>Y</var>” állapotban a(z) „<var>Z</var>” kapcsolat „<var>A</var>” End végpontjától a(z) „<var>B</var>” End egy példányáig. „<var>C</var>” példány található.
Al massimo lo stato delle relazioni '<var>X</var>' può essere '<var>Y</var>' per la relazione '<var>Z</var>' tra End '<var>A</var>' e un'istanza di End '<var>B</var>'. Trovate '<var>C</var>' istanze.
End '<var>A</var>' から End '<var>B</var>' のインスタンスまでの '<var>Z</var>' リレーションシップでは、最大で '<var>X</var>' 個のリレーションシップが '<var>Y</var>' 状態になります。'<var>C</var>' 個のインスタンスが見つかりました。
많아야 '<var>X</var>'개의 관계가 End '<var>A</var>'에서 End '<var>B</var>'의 인스턴스까지 '<var>Z</var>' 관계에 대해 '<var>Y</var>' 상태에 있을 수 있습니다. '<var>C</var>'개의 인스턴스가 발견되었습니다.
<var>X</var>-relasjoner kan maksimalt være i tilstanden <var>Y</var> for <var>Z</var>-relasjonen fra End <var>A</var> til en forekomst av End <var>B</var>. Fant <var>C</var>-forekomster.
Co najwyżej „<var>X</var>” relacji może być w stanie „<var>Y</var>” dla relacji „<var>Z</var>” z elementu End „<var>A</var>” do wystąpienia elementu End „<var>B</var>”. Odnaleziono „<var>C</var>” wystąpień.
Не более "<var>X</var>" связей могут находиться в состоянии "<var>Y</var>" для связи "<var>Z</var>" элемента End "<var>A</var>" с экземпляром элемента End "<var>B</var>". Найдено экземпляров: "<var>C</var>".
Puede haber un máximo de '<var>X</var>' relaciones en estado '<var>Y</var>' para la relación '<var>Z</var>' desde End '<var>A</var>' a una instancia de End '<var>B</var>'. Se encontraron '<var>C</var>' instancias.
Högst <var>X</var> relationer får vara i tillståndet <var>Y</var> för relationen <var>Z</var> från End <var>A</var> till en instans av End <var>B</var>. <var>C</var> instanser hittades.
'<var>Z</var>' ilişkisinin '<var>A</var>' End'inden '<var>B</var>' End'inin bir örneğine en çok '<var>X</var>' ilişki '<var>Y</var>' durumunda olabilir. '<var>C</var>' örnek bulundu.
对于从“<var>A</var>”End 到“<var>B</var>”End 的实例的“<var>Z</var>”关系,最多可以有“<var>X</var>”个处于“<var>Y</var>”状态的关系。找到了“<var>C</var>”个实例。
‏‏بحد أقصى، '<var>X</var>' يمكن أن تكون العلاقات في الحالة '<var>Y</var>' بالنسبة إلى العلاقة '<var>Z</var>' من End '<var>A</var>' إلى مثيل لـEnd '<var>B</var>'. تم العثور على '<var>C</var>' مثيلات.
对于从“<var>A</var>”End 到“<var>B</var>”End 的实例的“<var>Z</var>”关系,最多可以有“<var>X</var>”个处于“<var>Y</var>”状态的关系。找到了“<var>C</var>”个实例。
對於從 End '<var>A</var>' 到 End '<var>B</var>' 之執行個體的 '<var>Z</var>' 關聯性,'<var>X</var>' 關聯性至多可處於 '<var>Y</var>' 狀態。找到 '<var>C</var>' 執行個體。
Maximálně <var>X</var> vztahů může být ve stavu <var>Y</var> pro vztah <var>Z</var> z elementu End <var>A</var> pro instanci elementu End <var>B</var>. Nalezeno <var>C</var> instancí.
Højst '<var>X</var>' relationer må være i tilstanden '<var>Y</var>' for relationen '<var>Z</var>' fra End '<var>A</var>' til en forekomst af End '<var>B</var>'. '<var>C</var>' forekomster blev fundet.
Er mogen maximaal <var>X</var> relaties in de <var>Y</var>-staat zijn voor de <var>Z</var>-relatie van het End <var>A</var> tot een exemplaar van het End <var>B</var>. Er zijn <var>C</var> exemplaren gevonden.
對於從 End '<var>A</var>' 到 End '<var>B</var>' 之執行個體的 '<var>Z</var>' 關聯性,'<var>X</var>' 關聯性至多可處於 '<var>Y</var>' 狀態。找到 '<var>C</var>' 執行個體。
No máximo, '<var>X</var>' relações podem estar no estado '<var>Y</var>' na relação '<var>Z</var>' desde End '<var>A</var>' até uma instância de End '<var>B</var>'. '<var>C</var>' instâncias foram encontradas.
‏‏العمود '<var>X</var>' المحدد كجزء من MSL هذا غير موجود في MetadataWorkspace.
指定为该 MSL 一部分的列“<var>X</var>”不存在于 MetadataWorkspace 中。
指定為此 MSL 之一部分的資料行 '<var>X</var>' 不在 MetadataWorkspace 中。
Sloupec <var>X</var> zadaný jako součást tohoto MSL neexistuje v objektu MetadataWorkspace.
Kolonnen '<var>X</var>', der er angivet som en del af dette MSL, findes ikke i MetadataWorkspace.
De kolom <var>X</var> die is opgegeven als deel van deze MSL, bestaat niet in MetadataWorkspace.
Tämän MSL:n osana määritettyä saraketta <var>X</var> ei ole MetadataWorkspace-työtilassa.
La colonne « <var>X</var> » spécifiée dans le cadre de ce code MSL n'existe pas dans MetadataWorkspace.
Die als Teil dieser MSL angegebene Spalte '<var>X</var>' ist nicht in MetadataWorkspace vorhanden.
Το Column '<var>X</var>' που καθορίστηκε ως μέρος αυτού του MSL δεν υπάρχει στο MetadataWorkspace.
העמודה '<var>X</var>' שצוינה כחלק מ-MSL זה אינה קיימת ב-MetadataWorkspace.
Az adott MSL-séma részeként megadott oszlop („<var>X</var>”) nem létezik a MetadataWorkspace objektumban.
La colonna '<var>X</var>', specificata come parte di MSL, non esiste in MetadataWorkspace.
この MSL の一部として指定された Column '<var>X</var>' が MetadataWorkspace に存在しません。
이 MSL의 일부로 지정된 열 '<var>X</var>'이(가) MetadataWorkspace에 없습니다.
Kolonnen <var>X</var>, som er angitt som en del av denne MSL, finnes ikke i MetadataWorkspace.
Kolumna „<var>X</var>” określona jako część tego pliku MSL nie istnieje w obiekcie MetadataWorkspace.
Столбец "<var>X</var>", заданный как часть этого MSL, не существует в области MetadataWorkspace.
La columna '<var>X</var>' especificada como parte de este MSL no existe en MetadataWorkspace.
Kolumnen <var>X</var> som har angetts som en del av aktuell MSL finns inte i MetadataWorkspace.
Bu MSL'in parçası olarak belirtilen Column '<var>X</var>', MetadataWorkspace'te mevcut değil.
指定为该 MSL 一部分的列“<var>X</var>”不存在于 MetadataWorkspace 中。
指定為此 MSL 之一部分的資料行 '<var>X</var>' 不在 MetadataWorkspace 中。
A Coluna '<var>X</var>' especificada como parte desse MSL não existe no MetadataWorkspace.
‏‏المتغير المستقل للنوع OFTYPE ONLY غير صالح لأن '<var>X</var>' نوع مجرد.
OFTYPE ONLY 类型参数无效,因为“<var>X</var>”是抽象类型。
OFTYPE ONLY 型別引數無效,因為 '<var>X</var>' 是抽象型別。
Argument typu OFTYPE ONLY není platný, protože <var>X</var> je abstraktní typ.
OFTYPE ONLY-typeargumentet er ikke gyldigt, fordi '<var>X</var>' er en abstrakt type.
Het argumenttype OFTYPE ONLY is niet geldig omdat <var>X</var> een abstract type is.
OFTYPE ONLY -tyyppiargumentti ei ole sallittu, koska <var>X</var> on abstrakti tyyppi.
L'argument de type OFTYPE ONLY n'est pas valide, car « <var>X</var> » est un type abstrait.
Das Typargument OFTYPE ONLY ist ungültig, da '<var>X</var>' ein abstrakter Typ ist.
Το όρισμα τύπου OFTYPE ONLY δεν είναι έγκυρο επειδή το '<var>X</var>' είναι αφηρημένου τύπου.
הארגומנט מסוג OFTYPE ONLY אינו חוקי כי '<var>X</var>' הוא סוג מופשט.
Az OFTYPE ONLY típusargumentum érvénytelen, mert a(z) „<var>X</var>” nem absztrakt típus.
L'argomento del tipo OFTYPE ONLY non è valido perché '<var>X</var>' è un tipo astratto.
'<var>X</var>' は抽象型であるため OFTYPE ONLY 型の引数は無効です。
OFTYPE ONLY 类型参数无效,因为“<var>X</var>”是抽象类型。
'<var>X</var>'이(가) 추상 형식이므로 OFTYPE ONLY 형식 인수를 사용할 수 없습니다.
Typeargumentet OFTYPE ONLY er ikke gyldig fordi <var>X</var> er en abstrakt type.
Argument typu OFTYPE ONLY jest nieprawidłowy, ponieważ typ „<var>X</var>” jest typem abstrakcyjnym.
Аргумент с типом OFTYPE ONLY недопустим, поскольку "<var>X</var>" является абстрактным типом.
El argumento de tipo OFTYPE ONLY no es válido porque '<var>X</var>' es un tipo abstracto.
Typargumentet OFTYPE ONLY är inte giltigt eftersom <var>X</var> är en abstrakt typ.
OFTYPE ONLY tür bağımsız değişkeni geçerli değil çünkü '<var>X</var>' soyut bir tür.
OFTYPE ONLY 型別引數無效,因為 '<var>X</var>' 是抽象型別。
O argumento de tipo OFTYPE ONLY não é válido porque '<var>X</var>' é um tipo abstrato.
IS [NOT] NULL 表达式必须是实体、引用或基元类型。
‏‏التعبير IS [NOT] NULL يجب أن يكون وحدةً أو مرجعًا أو نوعًا بدائيًا.
IS [NOT] NULL 表达式必须是实体、引用或基元类型。
IS [NOT] NULL 運算式必須是實體、參考或基本型別。
Výraz IS [NOT] NULL musí být typu entity, odkazu nebo primitivního typu.
IS [NOT] NULL-udtrykket skal være en enhedstype, en referencetype eller en primitiv type.
De IS [NOT] NULL-expressie moet van het type entiteit, verwijzing of primitief zijn.
IS [NOT] NULL -lausekkeen tyypin oltava entiteetti, viittaus tai primitiivi.
L'expression IS [NOT] NULL doit être de type d'entité, de type référence ou de type primitif.
Der IS [NOT] NULL-Ausdruck muss einen Entitätstyp, einen Verweistyp oder einen primitiven Typ aufweisen.
Η παράσταση IS [NOT] NULL πρέπει να είναι τύπου οντότητας, αναφοράς ή στοιχειώδους τύπου.
הביטוי IS [NOT] NULL חייב להיות מסוג Entity, Reference או Primitive.
Az IS [NOT] NULL kifejezésnek entitás-, hivatkozási vagy primitív típusúnak kell lennie.
L'espressione IS [NOT] NULL deve essere un tipo di entità, di riferimento o primitivo.
IS [NOT] NULL 式は、エンティティ型、参照型、またはプリミティブ型にする必要があります。
IS [NOT] NULL 식은 엔터티, 참조 또는 기본 형식이어야 합니다.
Uttrykket IS [NOT] NULL må være av enhetstypen, referansetypen eller den primitive typen.
Wyrażenie IS [NOT] NULL musi być typu jednostki, typu odwołania lub typu pierwotnego.
Выражение IS [NOT] NULL должно принадлежать к типу сущности, ссылочному типу или типу-примитиву.
La expresión IS [NOT] NULL debe ser de tipo primitivo, de referencia o de entidad.
Uttrycket IS [NOT] NULL måste vara av entitetstyp, referenstyp eller primitiv typ.
IS [NOT] NULL ifadesi varlık türünde, başvuru türünde veya ilkel türde olmalıdır.
IS [NOT] NULL 運算式必須是實體、參考或基本型別。
A expressão IS [NOT] NULL deve ser de tipo de entidade, de referência, de enumeração ou primitivo.
‏‏خطأ داخلي: وجد المحلل خطأً ولا يستطيع الاستمرار.
内部错误: 分析器发现错误,无法继续。
內部錯誤: 剖析器發現錯誤,無法再繼續。
VNITŘNÍ CHYBA: Analyzátor nalezl chybu. Nelze pokračovat.
INTERN FEJL: Parseren fandt en fejl og kan ikke fortsætte.
INTERNE FOUT: de parser heeft een fout gevonden en kan niet doorgaan.
SISÄINEN VIRHE: Jäsennin löysi virheen eikä voi jatkaa.
ERREUR INTERNE : l'analyseur a rencontré une erreur et ne peut pas continuer.
INTERNER FEHLER: Der Parser hat einen Fehler gefunden und kann nicht fortfahren.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: Η μονάδα ανάλυσης εντόπισε ένα σφάλμα και δεν μπορεί να συνεχίσει.
שגיאה פנימית: המנתח נתקל בשגיאה ואינו יכול להמשיך.
BELSŐ HIBA: Az elemző hibát talált, a művelet nem folytatható.
ERRORE INTERNO: il parser ha trovato un errore e non può continuare.
内部エラー: パーサーでエラーが発生し、続行できません。
내부 오류: 파서에서 오류를 발견하여 계속할 수 없습니다.
INTERN FEIL: Parseren fant en feil og kan ikke fortsette.
Błąd wewnętrzny: analizator składni odnalazł błąd i nie może kontynuować.
ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА: средство синтаксического анализа обнаружило ошибку и не может продолжать работу.
ERROR INTERNO: el analizador encontró un error y no puede continuar.
INTERNT FEL: Parsern påträffade ett fel och kan inte fortsätta.
İÇ HATA: Ayrıştırıcı bir hata buldu ve devam edemiyor.
内部错误: 分析器发现错误,无法继续。
內部錯誤: 剖析器發現錯誤,無法再繼續。
ERRO INTERNO: o analisador encontrou um erro e não pode continuar.
‏‏تعذر الانتهاء من العملية المطلوبة لأنه تمت إعادة قيمة خاصية EntityKey فارغة من الكائن.
由于该对象返回了一个为 null 的 EntityKey 属性值,因此无法完成请求的操作。
無法完成所要求的作業,因為此物件傳回了 Null EntityKey 屬性值。
Požadovanou operaci nebylo možné dokončit, protože objekt vrátil hodnotu null vlastnosti EntityKey.
Den anmodede handling kunne ikke fuldføres, fordi objektet returnerede en EntityKey-egenskabsværdi, der var null.
De gevraagde bewerking kan niet worden voltooid, omdat er een EntityKey-eigenschapswaarde van null is geretourneerd door het object.
由于该对象返回了一个为 null 的 EntityKey 属性值,因此无法完成请求的操作。
Pyydetyn toiminnon suorittaminen ei onnistunut, koska objektin palauttaman EntityKey-ominaisuuden arvo on null.
L'opération demandée n'a pas pu être effectuée, car une valeur de propriété EntityKey Null a été retournée par l'objet.
Der angeforderte Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, da ein NULL-Wert für die EntityKey-Eigenschaft vom Objekt zurückgegeben wurde.
Η λειτουργία που ζητήθηκε δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί επειδή επιστράφηκε τιμή null της ιδιότητας EntityKey από το αντικείμενο.
לא ניתן להשלים את הפעולה המבוקשת כי האובייקט החזיר ערך Null של המאפיין EntityKey.
A kért műveletet nem lehetett végrehajtani, mert az objektum egy null értékű EntityKey tulajdonságértéket adott vissza.
Impossibile completare l'operazione richiesta. L'oggetto ha restituito un valore di proprietà EntityKey null.
オブジェクトから NULL の EntityKey プロパティ値が返されたため、要求された操作を完了できませんでした。
개체에서 EntityKey 속성 값으로 null을 반환했기 때문에 요청한 작업을 완료할 수 없습니다.
Den forespurte operasjonen kan ikke fullføres, ettersom en objektet returnerte en nullverdi for egenskapsverdien EntityKey.
Nie można ukończyć żądanej operacji, ponieważ obiekt zwrócił wartość właściwości EntityKey równą null.
Запрошенную операцию нельзя завершить, поскольку объект возвратил значение свойства EntityKey, равное null.
No se pudo completar la operación solicitada porque el objeto devolvió un valor NULL para la propiedad de EntityKey.
Den begärda åtgärden kunde inte slutföras eftersom objektet returnerade ett null-värde för EntityKey-egenskapen.
İstenen işlem tamamlanamadı çünkü nesne tarafından null bir EntityKey özellik değeri döndürüldü.
無法完成所要求的作業,因為此物件傳回了 Null EntityKey 屬性值。
Não foi possível concluir a operação solicitada porque um valor nulo da propriedade EntityKey foi retornado pelo objeto.
所有 SSDL 成品必須以同一個提供者為目標。Provider '<var>X</var>' 與先前遇到的 '<var>Y</var>' 不同。
Všechny artefakty SSDL musí mít jako cíl stejného zprostředkovatele. Zprostředkovatel Provider <var>X</var> se liší od zprostředkovatele <var>Y</var>, který byl zjištěn dříve.
Alle SSDL-artefakter skal have den samme provider som destination. Provideren '<var>X</var>' adskiller sig fra '<var>Y</var>', som blev fundet tidligere.
Alle SSDL-artefacten moeten gericht zijn op dezelfde provider. De Provider <var>X</var> is anders dan <var>Y</var> die eerder is aangetroffen.
Kaikkien SSDL-artefaktien on kohdistuttava samaan palveluun. Provider <var>X</var> on eri kuin aikaisempi palvelu <var>Y</var>.
Tous les artefacts SSDL doivent cibler le même fournisseur. Le Provider « <var>X</var> » diffère de « <var>Y</var> » rencontré précédemment.
Όλα τα τεχνουργήματα SSDL πρέπει να προορίζονται στην ίδια υπηρεσία παροχής. Ο Provider '<var>X</var>' διαφέρει από την υπηρεσία '<var>Y</var>' που εντοπίστηκε νωρίτερα.
היעד של כל ה-artifacts מסוג SSDL חייב להיות אותו ספק. ה-Provider '<var>X</var>' אינו זהה לזה '<var>Y</var>' שצוין קודם.
Mindegyik előzetes SSDL-fájlnak ugyanazt a szolgáltatót kell használnia célként. A Provider szolgáltató („<var>X</var>”) különbözik a korábban észlelt „<var>Y</var>” értéktől.
Tutti gli elementi SSDL devono utilizzare lo stesso provider. Provider '<var>X</var>' diverso da '<var>Y</var>', rilevato in precedenza.
SSDL 成果物のターゲット プロバイダはすべて同じであることが必要です。Provider '<var>X</var>' は、前に検出された '<var>Y</var>' と異なります。
모든 SSDL 아티팩트는 동일한 공급자를 사용해야 합니다. Provider '<var>X</var>'은(는) 이전에 사용된 '<var>Y</var>'과(와) 다릅니다.
Alle SSDL-artefakter må ha samme leverandør som mål. Provider <var>X</var> er forskjellig fra <var>Y</var>, som ble oppdaget tidligere.
Wszystkie artefakty SSDL muszą wskazywać tego samego dostawcę. Element Provider „<var>X</var>” jest inny niż element „<var>Y</var>”, który napotkano wcześniej.
Все артефакты SSDL должны иметь в качестве назначения одного поставщика. Provider "<var>X</var>" отличается от поставщика "<var>Y</var>", обнаруженного ранее.
Alla SSDL-artefakter måste ha samma provider. Providern <var>X</var> skiljer sig från <var>Y</var>, som påträffades tidigare.
Tüm SSDL yapay nesneleri aynı sağlayıcıyı hedeflemelidir. Provider '<var>X</var>', daha önce karşılaşılan '<var>Y</var>' sağlayıcısından farklı.
所有 SSDL 项目都必须以同一提供程序为目标。Provider“<var>X</var>”不同于以前遇到的“<var>Y</var>”。
Alle SSDL-Artefakte müssen den gleichen Anbieter als Ziel verwenden. Der Provider '<var>X</var>' weicht von '<var>Y</var>' ab, der zuvor angegeben wurde.
‏‏يجب أن تستهدف كل SSDL الصناعية نفس الموفر. يختلف Provider '<var>X</var>' عن '<var>Y</var>' الذي تمت مصادفته في وقت سابق.
所有 SSDL 项目都必须以同一提供程序为目标。Provider“<var>X</var>”不同于以前遇到的“<var>Y</var>”。
Los artefactos SSDL deben tener como destino el mismo proveedor. El Provider '<var>X</var>' es diferente de '<var>Y</var>' que se encontró antes.
所有 SSDL 成品必須以同一個提供者為目標。Provider '<var>X</var>' 與先前遇到的 '<var>Y</var>' 不同。
Todos os artefatos SSDL devem ter como destino o mesmo provedor. O Provider '<var>X</var>' é diferente de '<var>Y</var>' encontrado anteriormente.
使用不区分大小写的搜索时,发现了属性“<var>Property Name</var>”的多个属性映射。
‏‏تم العثور على أكثر من خريطة خاصية واحدة للخاصية '<var>Property Name</var>' عند استخدام البحث غير الحساس لحالة الحرف في اللغة الإنجليزية.
使用不区分大小写的搜索时,发现了属性“<var>Property Name</var>”的多个属性映射。
使用不區分大小寫的搜尋時,找到一個以上屬性 '<var>Property Name</var>' 的屬性對應。
Pro vlastnost <var>Property Name</var> byla při hledání bez rozlišování velikosti písmen nalezena více než jedna mapa vlastností.
Der blev fundet mere end én egenskabstilknytning for egenskaben '<var>Property Name</var>' ved en søgning, hvor der ikke blev skelnet mellem store og små bogstaver.
Er is meer dan een eigenschap gevonden voor de eigenschap <var>Property Name</var> in een hoofdlettergevoelige zoekactie.
Plusieurs mappages de propriété ont été trouvés pour la propriété « <var>Property Name</var> » lors d'une recherche qui ne respecte pas la casse.
Bei Verwendung einer Suche ohne Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung wurden mehrere Eigenschaftszuordnungen für Eigenschaft '<var>Property Name</var>' gefunden.
Βρέθηκαν περισσότερες από μία αντιστοιχίσεις ιδιοτήτων για την ιδιότητα '<var>Property Name</var>' κατά τη χρήση της αναζήτησης χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
בחיפוש תלוי רישיות נמצאו יותר ממפת מאפיינים אחת עבור המאפיין '<var>Property Name</var>'.
A kis- és nagybetűket nem megkülönböztető keresés során a rendszer egynél több tulajdonságleképezést talált a(z) „<var>Property Name</var>” tulajdonsághoz.
Trovato più di un mapping di proprietà per la proprietà '<var>Property Name</var>' durante l'utilizzo della ricerca senza distinzione tra maiuscole e minuscole.
大文字と小文字を区別しないで検索しているときに、プロパティ '<var>Property Name</var>' に複数のプロパティ マップが見つかりました。
대/소문자를 구분하지 않고 검색할 경우 '<var>Property Name</var>' 속성에 대한 속성 매핑이 두 개 이상 발견됩니다.
Fant flere egenskapstilordninger for egenskapen <var>Property Name</var> ved søk uten skille mellom store og små bokstaver.
Po użyciu wyszukiwania bez rozróżniania wielkości liter odnaleziono kilka map właściwości dla właściwości „<var>Property Name</var>”.
Найдено несколько схем сопоставления свойств для свойства "<var>Property Name</var>" при поиске без учета регистра.
Se encontró más de una asignación de propiedad para la propiedad '<var>Property Name</var>' cuando se usaba una búsqueda que no distingue mayúsculas de minúsculas.
Mer än en egenskapsmappning hittades för egenskapen <var>Property Name</var> under en skiftlägesoberoende sökning.
Harf büyüklüğüne duyarsız arama kullanılırken '<var>Property Name</var>' özelliği için birden fazla özellik eşlemesi bulundu.
使用不區分大小寫的搜尋時,找到一個以上屬性 '<var>Property Name</var>' 的屬性對應。
Useita ominaisuutta <var>Property Name</var> vastaavia ominaisuuksia löytyi kirjainkokoa huomioimattomassa haussa.
Mais de um mapa de propriedade encontrado para a propriedade '<var>Property Name</var>' na pesquisa sem diferenciação de maiúsculas e minúsculas.
Nelze porovnat <var>X</var>. Podporovány jsou pouze primitivní typy (<var>Y</var>) a typy entit.
'<var>X</var>' kan ikke sammenlignes. Kun primitive typer (<var>Y</var>) og enhedstyper understøttes.
Kan <var>X</var> niet vergelijken. Only primitive types (<var>Y</var>) and entity types are ondersteund.
Kohteen <var>X</var> vertaaminen ei onnistu. Vain primitiivityyppejä (<var>Y</var>) ja entiteettityyppejä tuetaan.
Impossible de comparer « <var>X</var> ». Seuls les types primitifs (<var>Y</var>) et les types d'entités sont pris en charge.
Vergleich von '<var>X</var>' nicht möglich. Es werden nur primitive Typen (<var>Y</var>) und Entitätstypen unterstützt.
Δεν είναι δυνατή η σύγκριση του '<var>X</var>'. Υποστηρίζονται μόνο στοιχειώδεις τύποι (<var>Y</var>) και τύποι οντότητας.
לא ניתן להשוות את '<var>X</var>'. רק הסוגים הפרימיטיביים (<var>Y</var>) וסוגי ישויות נתמכים.
A(z) „<var>X</var>” típusnál nem lehetséges az összehasonlítás. Csak a primitív típusok (<var>Y</var>) és az entitástípusok támogatottak.
Impossibile confrontare '<var>X</var>'. Sono supportati solo i tipi primitivi (<var>Y</var>) e i tipi di entità.
'<var>X</var>' を比較できません。サポートされているのはプリミティブ型 (<var>Y</var>) とエンティティ型だけです。
'<var>X</var>'을(를) 비교할 수 없습니다. 기본 형식(<var>Y</var>) 및 엔터티 형식만 지원됩니다.
Kan ikke sammenligne <var>X</var>. Bare primitive typer (<var>Y</var>) og enhetstyper støttes.
Nie można porównać typu „<var>X</var>”. Obsługiwane są tylko typy pierwotne (<var>Y</var>) i typy jednostek.
Не удалось сравнить "<var>X</var>". Поддерживаются только типы-примитивы (<var>Y</var>) и типы сущностей.
No se puede comparar '<var>X</var>'. Sólo se admiten tipos primitivos (<var>Y</var>) y tipos de entidades.
Det går inte att jämföra <var>X</var>. Endast primitiva typer (<var>Y</var>) och entitetstyper stöds.
'<var>X</var>' karşılaştırılamaz. Yalnızca ilkel türler (<var>Y</var>) ve varlık türleri karşılaştırılabilir.
无法比较“<var>X</var>”。仅支持基元类型(<var>Y</var>)和实体类型。
‏‏لا يمكن مقارنة '<var>X</var>'. الأنواع الأولية (<var>Y</var>) وأنواع الوحدة هي فقط المعتمدة.
无法比较“<var>X</var>”。仅支持基元类型(<var>Y</var>)和实体类型。
無法比較 '<var>X</var>'。僅支援基本型別 (<var>Y</var>) 和實體類型。
無法比較 '<var>X</var>'。僅支援基本型別 (<var>Y</var>) 和實體類型。
Não é possível comparar '<var>X</var>'. Apenas tipos primitivos, tipos de enumeração e tipos de entidade têm suporte.
See catalog page for all messages.