The service
Messages on page
Bepaalde vereiste informatie ontbreekt in de verbindingsreeks. Het sleutelwoord <var>X</var> is altijd vereist.
Yhteysmerkkijonosta puuttuu pakollisia tietoja. Avainsana <var>X</var> on aina pakollinen.
Certaines informations requises manquent dans la chaîne de connexion. Le mot clé '<var>X</var>' est toujours requis.
Einige erforderliche Informationen fehlen in der Verbindungszeichenfolge. Das Schlüsselwort '<var>X</var>' ist immer erforderlich.
Λείπουν ορισμένες απαιτούμενες πληροφορίες από τη συμβολοσειρά σύνδεσης. Η λέξη-κλειδί '<var>X</var>' είναι πάντα υποχρεωτική.
במחרוזת החיבור חסרים פרטים דרושים מסוימים. מילת המפתח '<var>X</var>' דרושה תמיד.
A kapcsolati karakterláncból hiányzik néhány szükséges adat. A következő kulcsszó megadása mindig kötelező: „<var>X</var>”.
Nella stringa di connessione non sono presenti alcune informazioni richieste. La parola chiave '<var>X</var>' è sempre richiesta.
接続文字列に必要な情報が一部不足しています。'<var>X</var>' キーワードは常に必要です。
필요한 일부 정보가 연결 문자열에 없습니다. '<var>X</var>' 키워드는 항상 있어야 합니다.
En del nødvendig informasjon mangler fra tilkoblingsstrengen. Nøkkelordet <var>X</var> kreves alltid.
W ciągu połączenia brakuje pewnych wymaganych informacji. Słowo kluczowe „<var>X</var>” jest zawsze wymagane.
В строке соединения отсутствуют некоторые нужные сведения. Всегда требуется ключевое слово "<var>X</var>".
Falta alguna información necesaria en la cadena de conexión. La palabra clave '<var>X</var>' es siempre obligatoria.
Nödvändig information saknas i anslutningssträngen. Nyckelordet <var>X</var> krävs alltid.
Bazı gerekli bilgiler bağlantı dizesinde eksik. '<var>X</var>' anahtar sözcüğü daima gereklidir.
‏‏بعض المعلومات المطلوبة مفقودة من سطر الاتصال. كلمة '<var>X</var>' الأساسية تكون مطلوبة دائمًا.
连接字符串中缺少某些必要的信息。“<var>X</var>”关键字总是必需的。
連接字串遺漏了某些必要資訊。'<var>X</var>' 關鍵字永遠是必要項。
V připojovacím řetězci chybí některé požadované informace. Vždy je nutné, aby obsahoval klíčové slovo <var>X</var>.
Nogle påkrævede oplysninger mangler fra forbindelsesstrengen. Nøgleordet '<var>X</var>' er altid påkrævet.
连接字符串中缺少某些必要的信息。“<var>X</var>”关键字总是必需的。
連接字串遺漏了某些必要資訊。'<var>X</var>' 關鍵字永遠是必要項。
Algumas informações necessárias estão faltando na cadeia de conexão. A palavra-chave '<var>X</var>' sempre é exigida.
‏‏مطلوب مفتاح أو تراكم مجموعة واحد على الأقل.
需要至少一个组键或聚合。
至少要有一個群組索引鍵或彙總。
Je nutný alespoň jeden klíč skupiny nebo agregát.
Der kræves mindst én gruppenøgle eller ét aggregat.
Ten minste één groepssleutel of samenvoeging is vereist.
Vähintään yksi ryhmäavain tai kooste vaaditaan.
Au moins une clé de groupe ou un agrégat est requis.
Es ist mindestens ein Gruppenschlüssel oder Aggregat erforderlich.
Απαιτείται τουλάχιστον ένα κλειδί ομάδας ή συγκεντρωτικό στοιχείο.
נדרשים מפתח קבוצה אחד לפחות או צבירה.
Legalább egy csoportkulcs vagy összesítő kifejezés szükséges.
È richiesta almeno una chiave di gruppo o un'aggregazione.
少なくとも 1 つ、グループ キーまたは集計が必要です。
적어도 하나 이상의 그룹 키나 집계가 있어야 합니다.
Minst én gruppenøkkel eller én mengde kreves.
Wymagany jest co najmniej jeden klucz grupy lub agregacja.
Требуется по крайней мере один групповой ключ или статистическая функция.
Se necesita al menos un agregado o clave de grupo.
Minst en gruppnyckel eller ett mängduttryck krävs.
En az bir grup anahtarı veya toplaması gerekiyor.
需要至少一个组键或聚合。
至少要有一個群組索引鍵或彙總。
Pelo menos uma agregação ou chave de grupo é exigida.
对于具体化的查询结果,不支持该方法。
‏‏لا تكون هذه الطريقة معتمدة بالنسبة إلى نتيجة استعلام مجسدة.
对于具体化的查询结果,不支持该方法。
對具體化的查詢結果不支援此方法。
Tato metoda není podporována u výsledku materializovaného dotazu.
Denne metode understøttes ikke for et materialiseret forespørgselsresultat.
Deze methode wordt niet ondersteund tegen een gematerialiseerd queryresultaat.
Tämän menetelmän käyttöä ei tueta muodostetuissa kyselytuloksissa.
Cette méthode n'est pas prise en charge avec un résultat de requête matérialisé.
Diese Methode wird für materialisierte Abfrageergebnisse nicht unterstützt.
Αυτή η μέθοδος δεν υποστηρίζεται έναντι ενός αποτελέσματος υλοποιημένου ερωτήματος.
השיטה אינה נתמכת כנגד תוצאת שאילתה שמומשה.
Ez a metódus nem támogatott a materializált lekérdezési eredményeknél.
Metodo non supportato su un risultato di query materializzato.
このメソッドは、具体化されたクエリ結果に対してサポートされません。
구체화된 쿼리 결과에서는 이 메서드가 지원되지 않습니다.
Denne metoden støttes ikke mot et materialisert spørringsresultat.
Ta metoda nie jest obsługiwana w zmaterializowanym wyniku kwerendy.
Этот метод не поддерживается для материализованного результата запроса.
Este método no se admite sobre un resultado de consulta materializada.
Den här metoden stöds inte för ett materialiserat frågeresultat.
Bu yöntem somutlaştırılmış bir sorgu sonucuna karşı kullanılamaz.
對具體化的查詢結果不支援此方法。
Não há suporte para esse método em relação a um resultado de consulta materializado.
Oletusarvo (<var>X</var>) ei ole yhteensopiva tyypille Decimal määritettyjen pintojen kanssa. Arvon on oltava desimaalinumero, jonka skaala on pienempi tai yhtä suuri kuin <var>Y</var> ja jonka tarkkuus on pienempi tai yhtä suuri kuin <var>Z</var>.
La valeur par défaut (<var>X</var>) n'est pas compatible avec les facettes spécifiées pour Decimal. La valeur doit être un nombre décimal dont l'échelle est inférieure ou égale à <var>Y</var> et la précision inférieure ou égale à <var>Z</var>.
Standardwert (<var>X</var>) ist nicht mit den für 'Decimal' angegebenen Facets kompatibel. Der Wert muss eine Dezimalzahl sein, bei der die Zahl der Dezimalstellen maximal <var>Y</var> und die Genauigkeit maximal <var>Z</var> beträgt.
Η προεπιλεγμένη τιμή (<var>X</var>) δεν είναι συμβατή με τις όψεις που καθορίζονται για Decimal. Η τιμή πρέπει να είναι δεκαεξαδικός αριθμός με κλίμακα μικρότερη ή ίση με το <var>Y</var> και ακρίβεια μικρότερη ή ίση με το <var>Z</var>.
ערך ברירת המחדל (<var>X</var>) אינו תואם לפריטי ה-Facet שצוינו עבור Decimal. הערך חייב להיות מספר עשרוני בקנה מידה קטן או שווה ל-<var>Y</var> ודיוק קטן או שווה ל-<var>Z</var>.
Az alapértelmezett érték (<var>X</var>) nem kompatibilis a Decimal típushoz megadott részbeállítással. Az értéknek olyan decimális számnak kell lennie, amely kisebb, mint <var>Y</var> vagy egyenlő azzal, és amelynek pontossága kisebb, mint <var>Z</var> vagy egyenlő azzal.
기본값(<var>X</var>)이 Decimal에 지정된 패싯과 호환되지 않습니다. 값은 <var>Y</var>보다 작거나 같은 소수 자릿수와 <var>Z</var>보다 작거나 같은 전체 자릿수를 가진 10진수여야 합니다.
Standardverdien (<var>X</var>) er ikke kompatibel med fasettene som er angitt for Decimal. Verdien må være et desimaltall med en skala som er mindre enn eller lik <var>Y</var>, og en presisjon som er mindre enn eller lik <var>Z</var>.
Wartość domyślna (<var>X</var>) jest niezgodna z aspektami określonymi dla typu Decimal. Wartość musi być liczbą dziesiętną o skali mniejszej lub równej <var>Y</var> i dokładności mniejszej lub równej <var>Z</var>.
Значение по умолчанию (<var>X</var>) несовместимо с аспектами, заданными для типа Decimal. Значение должно быть десятичным числом с масштабом, равным или меньше <var>Y</var>, и с точностью, равной или меньше <var>Z</var>.
El valor predeterminado (<var>X</var>) no es compatible con las facetas especificadas para Decimal. El valor debe ser un número decimal con una escala menor o igual que <var>Y</var> y una precisión menor o igual que <var>Z</var>.
Standardvärdet (<var>X</var>) är inte kompatibelt med aspekterna som har angetts för Decimal. Värdet måste vara ett decimaltal med en skala som är mindre än eller lika med <var>Y</var> och ett precisionsvärde som är mindre än eller lika med <var>Z</var>.
Varsayılan değer (<var>X</var>) Decimal için belirtilmiş görünümler ile uyumlu değil. Değer, ölçeği <var>Y</var> değerinden küçük veya ona eşit ve kesinliği <var>Z</var> değerinden küçük veya ona eşit ondalık bir sayı olmalıdır.
Valore predefinito (<var>X</var>) non compatibile con i facet specificati per Decimal. Il valore deve essere un numero decimale la cui scala è minore o uguale a <var>Y</var> e la cui precisione è minore o uguale a <var>Z</var>.
既定値 (<var>X</var>) は、Decimal 型に指定されたファセットと互換性がありません。値は小数部桁数が <var>Y</var> 桁以下、有効桁数が <var>Z</var> 桁以下の小数にする必要があります。
默认值(<var>X</var>)与为 Decimal 指定的方面不兼容。该值必须是十进制数,其小数位数应小于或等于 <var>Y</var>,精度应小于或等于 <var>Z</var>。
‏‏القيمة الافتراضية غير متوافقة (<var>X</var>) مع الأوجه المحددة للأرقام Decimal. يجب أن تكون القيمة رقمًا عشريًا بتدرج أقل من <var>Y</var> أو يساويه وتحديد أقل من <var>Z</var> أو يساويه.
默认值(<var>X</var>)与为 Decimal 指定的方面不兼容。该值必须是十进制数,其小数位数应小于或等于 <var>Y</var>,精度应小于或等于 <var>Z</var>。
預設值 (<var>X</var>) 與針對 Decimal 指定的 Facet 不相容。值必須是小數位數小於或等於 <var>Y</var> 且有效位數小於或等於 <var>Z</var> 的十進位數字。
Výchozí hodnota (<var>X</var>) není kompatibilní s omezující vlastností zadanou pro typ Decimal. Hodnota musí být desetinné číslo s měřítkem, které je menší nebo rovno <var>Y</var>, a přesností, která je menší nebo rovna <var>Z</var>.
Standardværdien (<var>X</var>) er ikke kompatibel med de facetter, der er angivet for Decimal. Værdien skal være et decimaltal med en skala, der er mindre end eller lig med <var>Y</var>, og en præcision, der er mindre end eller lig med <var>Z</var>.
De standaardwaarde (<var>X</var>) is niet compatibel met de facetten die zijn opgegeven voor Decimal. De waarde moet een decimaal getal zijn binnen de schaal van minder dan of gelijk aan <var>Y</var> en een precisie van minder dan of gelijk aan <var>Z</var>.
預設值 (<var>X</var>) 與針對 Decimal 指定的 Facet 不相容。值必須是小數位數小於或等於 <var>Y</var> 且有效位數小於或等於 <var>Z</var> 的十進位數字。
O valor padrão (<var>X</var>) não é compatível com as facetas especificadas para Decimal. O valor deve ser um número decimal com escala menor ou igual a <var>Y</var> e precisão menor ou igual a <var>Z</var>.
‏‏يجب أن يحدد المتغير المستقل للنوع '<var>X</var>' نوع EntityType. النوع الذي تم تمريره هو <var>Y</var> '<var>Z</var>'.
“<var>X</var>”类型参数必须指定 EntityType。传递的类型是 <var>Y</var>“<var>Z</var>”。
'<var>X</var>' 型別引數必須指定 EntityType。傳遞的型別是 <var>Y</var> '<var>Z</var>'。
Argument typu <var>X</var> musí specifikovat objekt EntityType. Byl předán typ <var>Y</var> <var>Z</var>.
Typeargumentet '<var>X</var>' skal angive en EntityType. Den sendte type er <var>Y</var> '<var>Z</var>'.
Het argument van het type <var>X</var> moet een EntityType opgeven. Het gepasseerde type is <var>Y</var> <var>Z</var>.
Tyyppiargumentin <var>X</var> on määritettävä EntityType. Välitetty tyyppi on <var>Y</var> <var>Z</var>.
L'argument de type « <var>X</var> » doit spécifier EntityType. Le type passé est <var>Y</var> « <var>Z</var> ».
Das '<var>X</var>'-Typargument muss einen EntityType angeben. Der übergebene Typ ist <var>Y</var> '<var>Z</var>'.
Το όρισμα τύπου '<var>X</var>' πρέπει να καθορίζει ένα EntityType. Ο τύπος που διαβιβάστηκε είναι τύπου <var>Y</var> '<var>Z</var>'.
ארגומנט הסוג '<var>X</var>' חייב לציין EntityType. הסוג שהועבר הוא <var>Y</var> '<var>Z</var>'.
A következő típusargumentumnak EntityType típust kell megadnia: „<var>X</var>”. Az átadott típus: „<var>Z</var>” <var>Y</var>.
L'argomento '<var>X</var>' del tipo deve specificare un elemento EntityType. Il tipo passato è <var>Y</var> '<var>Z</var>'.
'<var>X</var>' 型の引数には EntityType を指定する必要があります。渡された型は <var>Y</var> '<var>Z</var>' です。
'<var>X</var>' 형식 인수는 EntityType을 지정해야 합니다. 전달된 형식은 <var>Y</var> '<var>Z</var>'입니다.
Typeargumentet <var>X</var> må angi en EntityType. Den angitte typen er <var>Y</var> <var>Z</var>.
Argument typu „<var>X</var>” musi określać obiekt EntityType. Przekazany typ to <var>Y</var> „<var>Z</var>”.
Аргумент типа "<var>X</var>" должен указывать тип EntityType. Переданный тип: <var>Y</var> "<var>Z</var>".
El argumento de tipo '<var>X</var>' debe especificar un EntityType. El tipo pasado es <var>Y</var> '<var>Z</var>'.
Typargumentet <var>X</var> måste ange en EntityType. Typen som skickas är <var>Y</var> <var>Z</var>.
'<var>X</var>' türü bağımsız değişken bir EntityType belirtmelidir. Geçilen tür <var>Y</var> '<var>Z</var>'.
“<var>X</var>”类型参数必须指定 EntityType。传递的类型是 <var>Y</var>“<var>Z</var>”。
'<var>X</var>' 型別引數必須指定 EntityType。傳遞的型別是 <var>Y</var> '<var>Z</var>'。
O argumento de tipo '<var>X</var>' deve especificar um EntityType. O tipo passado é <var>Y</var> '<var>Z</var>'.
Het complexe lid <var>Member</var> in het type <var>Type Name</var> en het complexe member X in het type Y zijn incompatibel omdat ze een verschillend aantal leden hebben.
Tyypin <var>Type Name</var> monitasoinen jäsen <var>Member</var> ja tyypin Y monitasoinen jäsen X ovat yhteensopimattomia, koska niillä on eri määrä jäseniä.
Le membre complexe « <var>Member</var> » dans le type « <var>Type Name</var> » et le membre complexe « X » dans le type « Y » ne sont pas compatibles, car ils n'ont pas le même nombre de membres.
Das komplexe Element '<var>Member</var>' in Typ '<var>Type Name</var>' und das komplexe Element 'X' in Typ 'Y' sind inkompatibel, da sie eine unterschiedliche Anzahl an Elementen aufweisen.
Το σύνθετο μέλος '<var>Member</var>' στον τύπο '<var>Type Name</var>' και το σύνθετο μέλος 'X' στον τύπο 'Y' δεν είναι συμβατά επειδή έχουν διαφορετικό αριθμό μελών.
החבר המורכב '<var>Member</var>' בסוג '<var>Type Name</var>' והחבר המורכב 'X' בסוג 'Y' אינם תואמים כי יש להם מספר חברים שונה.
A(z) „<var>Type Name</var>” típusban lévő „<var>Member</var>” komplex tag és a(z) „Y” típusban lévő „X” komplex tag nem kompatibilis, mert különböző számú tagjuk van.
Il membro complesso '<var>Member</var>' nel tipo '<var>Type Name</var>' e il membro complesso 'X' nel tipo 'Y' sono incompatibili perché contengono un numero diverso di membri.
型 '<var>Type Name</var>' の複合型のメンバ '<var>Member</var>' と型 'Y' の複合型のメンバ 'X' は、メンバ数が異なるため互換性がありません。
'<var>Type Name</var>' 형식의 복합 멤버 '<var>Member</var>'과(와) 'Y' 형식의 복합 멤버 'X'은(는) 멤버 수가 서로 다르므로 호환되지 않습니다.
Det sammensatte medlemmet <var>Member</var> i typen <var>Type Name</var> og de sammensatte medlemmet X i typen Y er inkompatible fordi de har ulikt antall medlemmer.
Złożony element członkowski „<var>Member</var>” w typie „<var>Type Name</var>” i złożony element członkowski „X” w typie „Y” są niezgodne, ponieważ mają różne liczby elementów członkowskich.
Составной элемент "<var>Member</var>" в типе "<var>Type Name</var>" и составной элемент "X" в типе "Y" несовместимы, поскольку имеют разное количество элементов.
El miembro complejo '<var>Member</var>' del tipo '<var>Type Name</var>' y el miembro complejo 'X' del tipo 'Y' son incompatibles porque tienen un número de miembros diferentes.
Den komplexa medlemmen <var>Member</var> i typen <var>Type Name</var> och den komplexa medlemmen X i typen Y är inte kompatibla eftersom de har olika antal medlemmar.
'<var>Type Name</var>' türünün '<var>Member</var>' karmaşık üyesi ve 'Y' türünün 'X' karmaşık üyesi uyumsuz çünkü farklı sayıda üyeleri var.
‏‏العضو المعقد '<var>Member</var>' في النوع '<var>Type Name</var>' والعضو المعقد 'X' في النوع 'Y' غير متوافقين لأن لديهم عددًا مختلفًا من الأعضاء.
类型“<var>Type Name</var>”中的复杂成员“<var>Member</var>”与类型“Y”中的复杂成员“X”不兼容,因为它们的成员数不同。
型別 '<var>Type Name</var>' 中的複雜成員 '<var>Member</var>' 和型別 'Y' 中的複雜成員 'X' 不相容,因為它們的成員數目不同。
Komplexní člen <var>Member</var> v typu <var>Type Name</var> a komplexní člen X v typu Y nejsou kompatibilní, protože mají jiný počet členů.
Det komplekse medlem '<var>Member</var>' i typen '<var>Type Name</var>' og det komplekse medlem 'X' i typen 'Y' er inkompatible, fordi de har forskelligt antal medlemmer.
类型“<var>Type Name</var>”中的复杂成员“<var>Member</var>”与类型“Y”中的复杂成员“X”不兼容,因为它们的成员数不同。
型別 '<var>Type Name</var>' 中的複雜成員 '<var>Member</var>' 和型別 'Y' 中的複雜成員 'X' 不相容,因為它們的成員數目不同。
O membro complexo '<var>Member</var>' no tipo '<var>Type Name</var>' e o membro complexo 'X' no tipo 'Y' são incompatíveis porque têm números diferentes de membros.
‏‏يجب أن يكون عدد الخصائص في Dependent Role وPrincipal Role في قيد علاقة متطابقًا تمامًا.
在一个关系约束中,Dependent 和 Principal Role 中的属性数量必须完全相同。
In einer Beziehungseinschränkung muss die Anzahl der Eigenschaften in der Dependent Role genau mit der Anzahl der Eigenschaften in der Principal Role übereinstimmen.
在一个关系约束中,Dependent 和 Principal Role 中的属性数量必须完全相同。
關聯性限制式中 Dependent 和 Principal Role 的屬性數目必須完全相同。
Počet vlastností v rolích Dependent a Principal Role v omezení vztahů se musí přesně shodovat.
Het aantal eigenschappen in de Dependent en Principal Role in een relatiebeperking moet exact identiek zijn.
Suhteen Dependent- ja Principal Role -roolin ominaisuuksien määrän rajoituksien on oltava identtiset.
Le nombre de propriétés dans le Role Dependent et Principal d'une contrainte de relation doit être rigoureusement identique.
Ο αριθμός ιδιοτήτων στο Dependent και το Principal Role σε έναν περιορισμό σχέσης πρέπει να είναι ακριβώς ίδιος.
מספרי המאפיינים ב-Dependent Role ו-Principal Role במגבלת קשר גומלין חייבים להיות זהים בדיוק.
A kapcsolat megkötésében található Dependent és Principal Role szerepkörhöz azonos számú tulajdonságnak kell tartoznia.
Il numero di proprietà nell'elemento Role Dependent e Principal di un vincolo di relazione deve essere identico.
リレーションシップ制約では Dependent と Principal Role のプロパティ数はまったく同じになる必要があります。
관계 제약 조건에서 Dependent 및 Principal Role의 속성 개수는 같아야 합니다.
Antall egenskaper i Dependent og Principal Role i en relasjonsbegrensning må være nøyaktig likt.
Liczby właściwości w elementach Dependent Role i Principal Role w ograniczeniu relacji muszą być takie same.
Количество свойств Dependent и Principal Role в ограничении связи должны точно совпадать.
El número de propiedades en el rol (Role) Dependent y Principal de una restricción de relación debe ser idéntico.
Antalet egenskaper i Dependent och Principal Role i en relationsbegränsning måste vara identiska.
Bir ilişki kısıtlamasında Dependent ve Principal Role'daki Özellik Sayısı tam olarak aynı olmalıdır.
關聯性限制式中 Dependent 和 Principal Role 的屬性數目必須完全相同。
Antallet af egenskaber i Dependent Role og Principal Role i en relationsbegrænsning skal være helt identiske.
O Número de Propriedades em Dependent Role e Principal Role em uma restrição de relação deve ser exatamente idêntico.
DbFunctionExpression-luokassa käytetyt funktiometatiedot eivät voi sisältää komentotekstiä.
Les métadonnées de fonction utilisées dans DbFunctionExpression ne peuvent pas inclure de texte de commande.
Die in DbFunctionExpression verwendeten Funktionsmetadaten dürfen keinen Befehlstext enthalten.
Τα μετα-δεδομένα συνάρτησης που χρησιμοποιούνται στο DbFunctionExpression δεν είναι δυνατό να περιλαμβάνουν κείμενο εντολής.
המטה-נתונים של הפונקציה המשמשים ב-DbFunctionExpression לא יכולים להכיל טקסט פקודה.
A DbFunctionExpression kifejezésben használt függvénymetaadatok nem tartalmazhatnak parancsszöveget.
I metadati della funzione utilizzati in DbFunctionExpression non possono includere il testo del comando.
DbFunctionExpression で使用される関数メタデータにはコマンド テキストを含めることはできません。
DbFunctionExpression에 사용되는 함수 메타데이터는 명령 텍스트를 포함할 수 없습니다.
Funksjonsmetadata som brukes i DbFunctionExpression, kan ikke inkludere kommandotekst.
Metadane funkcji używane w obiekcie DbFunctionExpression nie mogą zawierać tekstu polecenia.
Метаданные функции в выражении DbFunctionExpression не могут включать текст команды.
Los metadatos de función utilizados en DbFunctionExpression no pueden incluir texto de comando.
Funktionsmetadata som används i DbFunctionExpression kan inte innehålla kommandotext.
DbFunctionExpression'da kullanılan işlev meta verisi komut metni içeremez.
DbFunctionExpression 中使用的函数元数据不能包括命令文本。
‏‏لا يمكن أن تشمل بيانات التعريف المستخدمة في DbFunctionExpression نص أمر.
DbFunctionExpression 中使用的函数元数据不能包括命令文本。
DbFunctionExpression 中使用的函式中繼資料不可包含命令文字。
Metadata funkce používaná pro DbFunctionExpression nemohou zahrnovat text příkazů.
Funktionsmetadata, der bruges i DbFunctionExpression, kan ikke indeholde kommandotekst.
De functiemetagegevens die zijn gebruikt in DbFunctionExpression mogen geen opdrachttekst bevatten.
DbFunctionExpression 中使用的函式中繼資料不可包含命令文字。
Os metadados de função usados em DbFunctionExpression não podem incluir texto de comando.
‏‏تعديل أحد الأعمدة بالنمط '<var>X</var>' غير معتمد. العمود: '<var>Y</var>'. الجدول: '<var>Z</var>'.
不支持修改具有“<var>X</var>”模式的列。列:“<var>Y</var>”。表:“<var>Z</var>”。
不支援以 '<var>X</var>' 模式修改資料行。資料行: '<var>Y</var>'。資料表: '<var>Z</var>'。
Úprava sloupce pomocí vzoru <var>X</var> není podporována. Sloupec: <var>Y</var>. Tabulka: <var>Z</var>
Ændring af en kolonne med mønsteret '<var>X</var>' understøttes ikke. Kolonne: '<var>Y</var>'. Tabel: '<var>Z</var>'.
Het wijzigen van een kolom met het <var>X</var>-patroon wordt niet ondersteund. Kolom: <var>Y</var>. Tabel: <var>Z</var>.
Sarakkeen muokkaamista kuvion <var>X</var> avulla ei tueta. Sarake: <var>Y</var>. Taulukko: <var>Z</var>.
La modification d'une colonne avec le modèle « <var>X</var> » n'est pas prise en charge. Colonne : « <var>Y</var> ». Table : « <var>Z</var> ».
Die Änderung von Spalten mit dem Muster '<var>X</var>' wird nicht unterstützt. Spalte: '<var>Y</var>'. Tabelle: '<var>Z</var>'.
Η τροποποίηση μιας στήλης με το μοτίβο '<var>X</var>' δεν υποστηρίζεται. Στήλη: '<var>Y</var>'. Πίνακας: '<var>Z</var>'.
אין תמיכה בשינוי עמודה עם התבנית '<var>X</var>'. עמודה : '<var>Y</var>'. טבלה: '<var>Z</var>'.
„<var>X</var>” mintájú oszlop módosítása nem támogatott. Oszlop: „<var>Y</var>”. Tábla: „<var>Z</var>”.
La modifica di una colonna con il modello '<var>X</var>' non è supportata. Colonna: '<var>Y</var>'. Tabella: '<var>Z</var>'.
'<var>X</var>' パターンを使用する列は変更できません。列: '<var>Y</var>'。テーブル: '<var>Z</var>'。
'<var>X</var>' 패턴을 사용하여 열을 수정할 수 없습니다. 열: '<var>Y</var>'. 테이블: '<var>Z</var>'.
Det er ikke støtte for å endre en kolonne med mønsteret <var>X</var>. Kolonne: <var>Y</var>. Tabell: <var>Z</var>.
Modyfikowanie kolumny za pomocą wzorca „<var>X</var>” nie jest obsługiwane. Kolumna: „<var>Y</var>”. Tabela: „<var>Z</var>”.
Изменение столбца с шаблоном "<var>X</var>" не поддерживается. Столбец: "<var>Y</var>". Таблица: "<var>Z</var>".
No se admite la modificación de una columna con el patrón '<var>X</var>'. Columna: '<var>Y</var>'. Tabla: '<var>Z</var>'.
Det går inte att ändra en kolumn med mönstret <var>X</var>. Kolumn: <var>Y</var>. Tabell: <var>Z</var>.
Sütunu '<var>X</var>' deseni ile değiştirmek desteklenmiyor. Sütun: '<var>Y</var>'. Tablo: '<var>Z</var>'.
不支持修改具有“<var>X</var>”模式的列。列:“<var>Y</var>”。表:“<var>Z</var>”。
不支援以 '<var>X</var>' 模式修改資料行。資料行: '<var>Y</var>'。資料表: '<var>Z</var>'。
Não há suporte à modificação de uma coluna com o padrão '<var>X</var>'. Coluna: '<var>Y</var>'. Tabela: '<var>Z</var>'.
‏‏عملية ضرب
乘法运算
乘法運算式
operace násobení
multiplikationshandling
vermenigvuldigingsbewerking
kertolaskutoiminto
opération de multiplication
Multiplikationsvorgang
λειτουργία πολλαπλασιασμού
פעולת כפל
szorzási művelet
operazione di moltiplicazione
乗算演算
곱하기 연산
multiplikationsoperation
çarpma işlemi
乘法运算
multiplikasjonsoperasjon
operacja mnożenia
операция умножения
operación de multiplicación
乘法運算式
operação de multiplicação
See catalog page for all messages.