The service
Messages on page
‏‏المتغير المستقل FLATTEN يجب أن يكون مجموعة من المجموعات.
FLATTEN 参数必须是集合的集合。
FLATTEN 引數必須是由集合組成的集合。
Argument FLATTEN musí být kolekce kolekcí.
FLATTEN-argumentet skal være en samling af samlinger.
Het FLATTEN-argument moet een verzameling van verzamelingen zijn.
FLATTEN-argumentin on oltava kokoelmista koostuva kokoelma.
L'argument FLATTEN doit être une collection de collections.
Das Argument 'FLATTEN' muss eine Auflistung von Auflistungen sein.
Το όρισμα FLATTEN πρέπει να είναι μια συλλογή συλλογών.
הארגומנט FLATTEN חייב להיות אוסף של אוספים.
A FLATTEN argumentumnak gyűjtemények gyűjteményének kell lennie.
L'argomento FLATTEN deve essere un insieme di insiemi.
FLATTEN 引数はコレクションのコレクションにする必要があります。
FLATTEN 인수는 컬렉션의 컬렉션이어야 합니다.
Argumentet FLATTEN må være en samling med samlinger.
Argument FLATTEN musi być kolekcją kolekcji.
Аргумент FLATTEN должен быть коллекцией коллекций.
El argumento FLATTEN debe ser una colección de colecciones.
Argumentet FLATTEN måste vara en mängd bestående av mängder.
FLATTEN bağımsız değişkeninin bir koleksiyonlar koleksiyonu olması gerekir.
FLATTEN 参数必须是集合的集合。
FLATTEN 引數必須是由集合組成的集合。
O argumento FLATTEN deve ser uma coleção de coleções.
‏‏يجب أن تكون خاصية TypeName معرّفة للكل ماعدا QueryViews الأولى داخل التخصيص لـEntitySet <var>X</var>.
必须为 EntitySet <var>X</var> 的映射中的所有 QueryView (第一个除外)定义 TypeName 属性。
必須對 EntitySet <var>X</var> 的對應中第一個之外的所有 QueryViews 定義 TypeName 屬性。
Vlastnost TypeName musí být definována pro všechna zobrazení QueryViews v rámci mapování pro EntitySet <var>X</var> kromě prvního.
Der skal angives en TypeName-egenskab for alle andre QueryViews end den første ved tilknytning af EntitySet <var>X</var>.
De eigenschap TypeName moet worden gedefinieerd voor alle QueryViews behalve de eerste binnen de toewijzing voor de EntitySet <var>X</var>.
TypeName-ominaisuus on määritettävä kaikille paitsi ensimmäiselle QueryView-kohteelle EntitySet-joukon <var>X</var> yhdistämismäärityksissä.
La propriété TypeName doit être définie pour tous les QueryView sauf le premier dans le mappage EntitySet <var>X</var>.
TypeName-Eigenschaft muss für alle bis auf die ersten QueryViews innerhalb der Zuordnung für EntitySet <var>X</var>definiert werden.
Η ιδιότητα TypeName πρέπει να οριστεί για όλα εκτός από το πρώτο QueryViews κατά την αντιστοίχιση για EntitySet <var>X</var>.
יש להגדיר מאפיין TypeName עבור כל QueryView (חוץ מהראשון) במיפוי עבור EntitySet <var>X</var>.
A TypeName tulajdonságot a QueryView nézet kivételével az összes nézethez meg kell adni az EntitySet készlet (<var>X</var>) leképezésében.
La proprietà TypeName deve essere definita per tutti gli elementi QueryView ad eccezione del primo nel mapping per EntitySet <var>X</var>.
EntitySet <var>X</var> のマッピング内で最初の QueryView 以外のすべてに TypeName プロパティを定義する必要があります。
TypeName 속성은 EntitySet <var>X</var>에 대한 매핑에 있는 첫 번째 QueryView를 제외한 모든 QueryView에 대해 정의해야 합니다.
Egenskapen TypeName må defineres for alle unntatt første QueryView i tilordningen for EntitySet <var>X</var>.
Właściwość TypeName musi być zdefiniowana dla wszystkich (oprócz pierwszego) obiektów QueryView w mapowaniu dla obiektu EntitySet <var>X</var>.
В сопоставлении для EntitySet <var>X</var> свойство TypeName необходимо определить для всех представлений QueryView, кроме первого.
La propiedad TypeName se debe definir para toda las QueryViews que se encuentran dentro de la asignación para EntitySet <var>X</var> salvo la primera.
Egenskapen TypeName måste definieras för alla utom den första QueryViews, i mappningen för EntitySet <var>X</var>.
TypeName özelliği, EntitySet <var>X</var> eşlemesi dahilinde ilki hariç tüm QueryView'ler için tanımlanmalıdır.
必须为 EntitySet <var>X</var> 的映射中的所有 QueryView (第一个除外)定义 TypeName 属性。
必須對 EntitySet <var>X</var> 的對應中第一個之外的所有 QueryViews 定義 TypeName 屬性。
A propriedade TypeName deve ser definida para todas as QueryViews, exceto a primeira, dentro do mapeamento de EntitySet <var>X</var>.
从存储区提供程序的数据读取器中进行读取时出错。有关详细信息,请参阅内部异常。
從存放區提供者的資料讀取器讀取時發生錯誤。詳細資訊請參閱內部例外狀況。
Při čtení ze čtečky dat zprostředkovatele úložiště došlo k chybě. Podrobné informace naleznete v informacích o vnitřní výjimce.
Der opstod en fejl under læsning fra lagerproviderens datalæser. Der er flere oplysninger i den indvendige undtagelse.
Er is een fout opgetreden bij het lezen van de gegevenslezer van de opslagprovider. Zie de interne uitzondering voor details.
Säilöpalvelun tietolukijan tietoja luettaessa tapahtui virhe. Lisätietoja on sisemmässä poikkeuksessa.
Une erreur s'est produite lors d'une opération de lecture effectuée à partir du lecteur de données du fournisseur de magasins. Pour plus de détails, consultez l'exception interne.
Fehler beim Lesen aus dem Datenleser des Speicheranbieters. Details finden Sie in der internen Ausnahme.
Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την ανάγνωση από το πρόγραμμα ανάγνωσης δεδομένων της υπηρεσίας παροχής χώρου αποθήκευσης. Ανατρέξτε στην εσωτερική εξαίρεση για λεπτομέρειες.
אירעה שגיאה בעת קריאה מקורא הנתונים של ספק מאגר. לקבלת פרטים עיין בחריגה הפנימית.
Hiba történt a tárolási szolgáltató adatolvasójából végzett olvasás közben. További információ a belső kivétel leírásában olvasható.
Errore durante la lettura dal lettore dati del provider dell'archivio. Per ulteriori informazioni, vedere l'eccezione interna.
ストア プロバイダのデータ リーダーから読み取り中にエラーが発生しました。詳細については、内部例外を参照してください。
저장소 공급자의 데이터 판독기에서 읽는 동안 오류가 발생했습니다. 자세한 내용은 내부 예외를 참조하십시오.
Det oppstod en feil under lesing fra lagerleverandørens dataleser. Se det indre unntaket for detaljer.
Wystąpił błąd podczas odczytu z czytnika danych dostawcy magazynu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz wyjątek wewnętrzny.
Произошла ошибка при считывании из модуля чтения данных поставщика хранилища. Подробные сведения см. во внутреннем исключении.
Se produjo un error mientras se leía en el lector de datos del proveedor de almacenamiento. Vea la excepción interna para obtener detalles.
Ett fel uppstod vid läsning från lagerproviderns dataläsare. Mer information finns i det ursprungliga undantaget.
Depo sağlayıcının veri okuyucusundan okunurken bir hata oluştu. Ayrıntılar için iç özel duruma bakın.
‏‏وقع خطأ أثناء القراءة من قارئ بيانات موفر المخزن. انظر الاستثناء الداخلي للاطلاع على التفاصيل.
从存储区提供程序的数据读取器中进行读取时出错。有关详细信息,请参阅内部异常。
從存放區提供者的資料讀取器讀取時發生錯誤。詳細資訊請參閱內部例外狀況。
Erro ao ler do leitor de dados do provedor de repositório. Consulte a exceção interna para obter detalhes.
ObjectContext-luokan objektin tyyppi on <var>Type Name</var>, mutta muokatun välitetyn objektin tyyppi on X. Näiden kahden objektin EntityType-tyypin on oltava sama, jotta muutokset voidaan ottaa käyttöön.
L'objet dans ObjectContext est de type « <var>Type Name</var> », mais l'objet modifié fourni est de type « X ». Les deux objets doivent être du même type EntityType pour permettre l'application des modifications.
Das Objekt in ObjectContext weist Typ '<var>Type Name</var>' auf, das bereitgestellte bearbeitete Objekt weist jedoch Typ 'X' auf. Die beiden Objekte müssen denselben EntityType aufweisen, damit Änderungen übernommen werden können.
Το αντικείμενο στο ObjectContext είναι τύπου '<var>Type Name</var>', αλλά το τροποποιημένο αντικείμενο που δόθηκε είναι τύπου 'X'. Τα δύο αντικείμενα πρέπει να είναι ίδιου EntityType για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.
האובייקט ב-ObjectContext הוא מסוג '<var>Type Name</var>' אך האובייקט המסופק שהשתנה הוא מסוג 'X'. לצורך יישום השינויים על שני האובייקטים להיות בעלי אותו EntityType.
Az ObjectContext objektumban található objektum „<var>Type Name</var>” típusú, de a megadott módosított objektum „X” típusú. A változtatások érvényesítéséhez mindkét objektumnál ugyanaz az EntityType típus szükséges.
L'oggetto in ObjectContext è di tipo '<var>Type Name</var>', tuttavia l'oggetto modificato fornito è di tipo 'X'. Per consentire l'applicazione delle modifiche, il valore di EntityType deve essere uguale per entrambi gli oggetti.
ObjectContext 内のオブジェクトの型は '<var>Type Name</var>' ですが、指定された変更済みオブジェクトの型は 'X' です。変更を適用するには、2 つのオブジェクトの EntityType が同じであることが必要です。
ObjectContext의 개체는 '<var>Type Name</var>' 형식인데 형식이 'X'인 수정된 개체가 제공되었습니다. 변경 내용을 적용하려면 두 개체는 같은 EntityType이어야 합니다.
Objektet i ObjectContext er av typen <var>Type Name</var>, men det endrede objektet som ble angitt, er av typen X. De to objektene må ha samme EntityType for at endringer skal bli brukt.
‏‏الكائن الموجود في ObjectContext من النوع '<var>Type Name</var>'، لكن الكائن المعدل المتوفر من النوع 'X'. يجب أن يكون الكائنان من نفس EntityType من أجل تطبيق التغييرات.
ObjectContext 中的对象为“<var>Type Name</var>”类型,但提供的已修改对象为“X”类型。要应用更改,这两个对象必须为相同的 EntityType。
ObjectContext 中的物件是 '<var>Type Name</var>' 型別,但是提供的已修改物件是 'X' 型別。這兩個物件必須是相同的 EntityType 才能套用變更。
Objekt v rozhraní ObjectContext je typu <var>Type Name</var>, ale upravený zadaný objekt je typu X. Tyto dva objekty musí být stejného typu EntityType, aby bylo možné změny použít.
Objektet i ObjectContext har typen '<var>Type Name</var>', men det angivne ændrede objekt har typen 'X'. De to objekter skal være af samme EntityType, for at ændringerne kan anvendes.
Het object in de ObjectContext is van het type <var>Type Name</var>, maar het gewijzigde object dat is opgegeven, is van het type X. De twee objecten moeten hetzelfde EntityType hebben om wijzigingen te kunnen toepassen.
ObjectContext 中的对象为“<var>Type Name</var>”类型,但提供的已修改对象为“X”类型。要应用更改,这两个对象必须为相同的 EntityType。
ObjectContext 中的物件是 '<var>Type Name</var>' 型別,但是提供的已修改物件是 'X' 型別。這兩個物件必須是相同的 EntityType 才能套用變更。
Obiekt w obiekcie ObjectContext jest typu „<var>Type Name</var>”, ale dostarczony zmodyfikowany obiekt jest typu „X”. Te dwa obiekty muszą mieć taki sam typ EntityType, aby można było zastosować zmiany.
Объект в ObjectContext относится к типу "<var>Type Name</var>", но предоставленный измененный объект имеет тип "X". Для применения изменений оба объекта должны принадлежать к одному типу EntityType.
El objeto en ObjectContext es de tipo '<var>Type Name</var>', pero el objeto proporcionado es de tipo 'X'. Los dos objetos deben tener el mismo EntityType para que se apliquen los cambios.
Objektet i ObjectContext är av typen <var>Type Name</var>, men det angivna ändrade objektet är av typen X. De två objekten måste vara av samma EntityType för att ändringarna ska tillämpas.
ObjectContext'teki nesne '<var>Type Name</var>' türünde, ancak sağlanan değiştirilmiş nesne 'X' türünde. Değişikliklerin uygulanması için, iki nesnenin aynı EntityType türünde olması gerekir.
O objeto no ObjectContext é de tipo '<var>Type Name</var>', mas o objeto modificado fornecido é de tipo 'X'. Os dois objetos devem ser do mesmo EntityType para que as alterações sejam aplicadas.
不得为类型“<var>Type Name</var>”指定 Facet“<var>X</var>”。
必須對型別 '<var>Type Name</var>' 指定 Facet '<var>X</var>'。
‏‏يجب عدم تحديد Facet '<var>X</var>' للنوع '<var>Type Name</var>'.
不得为类型“<var>Type Name</var>”指定 Facet“<var>X</var>”。
必須對型別 '<var>Type Name</var>' 指定 Facet '<var>X</var>'。
Nesmí být zadán prvek Facet <var>X</var> pro typ <var>Type Name</var>.
Facetten '<var>X</var>' må ikke være angivet for typen '<var>Type Name</var>'.
Facet <var>X</var> mag niet zijn opgegeven voor type <var>Type Name</var>.
Facet <var>X</var> ei saa olla määritettynä tyypille <var>Type Name</var>.
Le Facet « <var>X</var> » ne doit pas être spécifié pour le type « <var>Type Name</var> ».
Facet '<var>X</var>' darf für Typ '<var>Type Name</var>' nicht angegeben werden.
Το Facet '<var>X</var>' δεν πρέπει να καθορίζεται για τον τύπο '<var>Type Name</var>'.
אין לציין Facet '<var>X</var>' לסוג '<var>Type Name</var>'.
A(z) „<var>X</var>” Facet részbeállítás nem adható meg a következő típushoz: „<var>Type Name</var>”.
L'elemento Facet '<var>X</var>' non deve essere specificato per il tipo '<var>Type Name</var>'.
型 '<var>Type Name</var>' には Facet '<var>X</var>' を指定できません。
Facet '<var>X</var>'은(는) '<var>Type Name</var>' 형식에 지정될 수 없습니다.
Facet <var>X</var> må ikke angis for typen <var>Type Name</var>.
Facet „<var>X</var>” nie może być określony dla typu „<var>Type Name</var>”.
Facet "<var>X</var>" нельзя указывать для типа "<var>Type Name</var>".
No se debe especificar la faceta (Facet) '<var>X</var>' para el tipo '<var>Type Name</var>'.
Facet <var>X</var> får inte anges för typen <var>Type Name</var>.
'<var>Type Name</var>' türü için Facet '<var>X</var>' belirtilmemelidir.
A Facet '<var>X</var>' não deve ser especificada para o tipo '<var>Type Name</var>'.
Entity v <var>X</var> jsou součástí vztahu <var>Y</var>. Bylo nalezeno <var>Z</var> souvisejících <var>A</var>. Očekáváno: <var>B</var> <var>A</var>
Enheder i '<var>X</var>' deltager i relationen '<var>Y</var>'. <var>Z</var> relaterede '<var>A</var>' blev fundet. <var>B</var> '<var>A</var>' forventes.
Entiteiten in <var>X</var> maken deel uit van de <var>Y</var>-relatie. <var>Z</var> gerelateerde <var>A</var> zijn gevonden. Tussen de <var>B</var> <var>A</var> worden verwacht.
Kohteen <var>X</var> entiteetit osallistuvat suhteeseen <var>Y</var>. Löydettiin <var>Z</var> liittyviä kohteita <var>A</var>. Kohteita <var>A</var> odotettiin <var>B</var>.
Les entités dans « <var>X</var> » participent à la relation « <var>Y</var> ». <var>Z</var> « <var>A</var> » connexes ont été trouvés. <var>B</var> « <var>A</var> » est attendu.
Entitäten in '<var>X</var>' sind an der '<var>Y</var>'-Beziehung beteiligt. <var>Z</var> verwandte '<var>A</var>' wurden gefunden. <var>B</var> '<var>A</var>' wird erwartet.
Οι οντότητες που περιλαμβάνονται στο '<var>X</var>' συμμετέχουν στη σχέση '<var>Y</var>'. Βρέθηκαν <var>Z</var> που σχετίζονται με '<var>A</var>'. Αναμένεται <var>B</var> '<var>A</var>'.
ישויות ב- '<var>X</var>' משתתפות בקשרי הגומלין '<var>Y</var>'. נמצאו <var>Z</var> '<var>A</var>' קשורים. צפוי <var>B</var> '<var>A</var>'.
„<var>X</var>” bejegyzései szerepelnek a következő kapcsolatban: „<var>Y</var>”. „<var>Z</var>” kapcsolódó „<var>A</var>” található. Várt: <var>B</var> „<var>A</var>”.
Le entità in '<var>X</var>' fanno parte della relazione '<var>Y</var>'. Trovati '<var>A</var>' correlati a <var>Z</var>. Previsto <var>B</var> '<var>A</var>'.
'<var>X</var>'의 엔터티가 '<var>Y</var>' 관계에 참여합니다. <var>Z</var>개의 관련 '<var>A</var>'이(가) 발견되었습니다. <var>B</var>개의 '<var>A</var>'이(가) 필요합니다.
Enheter i <var>X</var> deltar i relasjonen <var>Y</var>. Fant <var>Z</var>-relatert <var>A</var>. Forventer <var>B</var> <var>A</var>.
Jednostki w „<var>X</var>” należą do relacji „<var>Y</var>”. Odnaleziono <var>Z</var> elementów pokrewnych „<var>A</var>”. Oczekiwano <var>B</var> elementów „<var>A</var>”.
Сущности в "<var>X</var>" участвуют в связи "<var>Y</var>". Найдено связанных "<var>A</var>": <var>Z</var>. Ожидалось: <var>B</var> "<var>A</var>".
Las entidades de '<var>X</var>' participan en la relación '<var>Y</var>'. Se encontró <var>Z</var> '<var>A</var>' relacionadas. Se esperaba: <var>B</var> '<var>A</var>'.
'<var>X</var>' のエンティティが '<var>Y</var>' リレーションシップに参加します。<var>Z</var> 関連の '<var>A</var>' が見つかりませんでした。<var>B</var> '<var>A</var>' が必要です。
Entiteter i <var>X</var> ingår i relationen <var>Y</var>. <var>Z</var> relaterade <var>A</var> hittades. <var>B</var> <var>A</var> förväntas.
'<var>X</var>' içindeki varlıklar '<var>Y</var>' ilişkisine katılıyor. <var>Z</var> ilgili '<var>A</var>' bulundu. <var>B</var> '<var>A</var>' bekleniyor.
“<var>X</var>”中的实体参与“<var>Y</var>”关系。找到 <var>Z</var> 个相关的“<var>A</var>”。应有 <var>B</var> 个“<var>A</var>”。
'<var>X</var>' 中的實體參與了 '<var>Y</var>' 關聯性。找到 <var>Z</var> 相關的 '<var>A</var>'。應該是 <var>B</var> '<var>A</var>'。
‏‏الوحدات في '<var>X</var>' تشارك في العلاقة '<var>Y</var>'. تم العثور على <var>Z</var> متعلقين '<var>A</var>'. المتوقع هو <var>B</var> '<var>A</var>'.
“<var>X</var>”中的实体参与“<var>Y</var>”关系。找到 <var>Z</var> 个相关的“<var>A</var>”。应有 <var>B</var> 个“<var>A</var>”。
'<var>X</var>' 中的實體參與了 '<var>Y</var>' 關聯性。找到 <var>Z</var> 相關的 '<var>A</var>'。應該是 <var>B</var> '<var>A</var>'。
As entidades em '<var>X</var>' participam da relação '<var>Y</var>'. <var>Z</var> '<var>A</var>' relacionadas foram encontradas. Eram esperadas <var>B</var> '<var>A</var>'.
‏‏EntityKey المتوفر ليس لديه إدخال مقابل في ObjectStateManager.
提供的 EntityKey 在 ObjectStateManager 中没有对应项。
提供的 EntityKey 在 ObjectStateManager 中沒有對應項目。
Zadaná vlastnost EntityKey nemá odpovídající položku v objektu ObjectStateManager.
Den angivne EntityKey har ikke en tilsvarende indgang i ObjectStateManager.
De opgegeven EntityKey heeft geen overeenkomende invoer in de ObjectStateManager.
Määritetyllä EntityKey-esiintymällä ei ole vastaavaa merkintää ObjectStateManager-kohteessa.
L'EntityKey fourni n'a pas d'entrée correspondante dans ObjectStateManager.
Für den übergebenen EntityKey gibt es keinen entsprechenden Eintrag im ObjectStateManager.
Το παρεχόμενο EntityKey δεν έχει αντίστοιχη καταχώρηση στο ObjectStateManager.
ל-EntityKey שסופק אין ערך מקביל ב-ObjectStateManager.
A megadott EntityKey kulcshoz nincs megfelelő bejegyzés az ObjectStateManager kezelőben.
Per l'elemento EntityKey fornito non è disponibile una voce corrispondente in ObjectStateManager.
指定された EntityKey には、ObjectStateManager 内に対応するエントリがありません。
제공된 EntityKey에 대해 ObjectStateManager에 해당 항목이 없습니다.
Angitt EntityKey har ingen tilsvarende oppføring i ObjectStateManager.
Dostarczony obiekt EntityKey nie ma odpowiadającego mu wpisu w obiekcie ObjectStateManager.
Указанный ключ EntityKey не имеет соответствующей записи в диспетчере ObjectStateManager.
EntityKey, que se ha proporcionado, no tiene una entrada correspondiente en ObjectStateManager.
Angiven EntityKey saknar motsvarande post i ObjectStateManager.
Sağlanan EntityKey, ObjectStateManager'da karşılık gelen bir girişe sahip değil.
提供的 EntityKey 在 ObjectStateManager 中没有对应项。
提供的 EntityKey 在 ObjectStateManager 中沒有對應項目。
A EntityKey fornecida não tem uma entrada correspondente no ObjectStateManager.
‏‏لا يمكن استخدام COLLATE إلا مع مفاتيح التصنيف لنوع السطر. النوع الذي تم تمريره هو '<var>X</var>'.
COLLATE 只能与字符串类型的排序键一起使用。传递的类型是“<var>X</var>”。
COLLATE 只能配合字串型別的排序索引鍵使用。傳遞的型別是 '<var>X</var>'。
Možnost COLLATE lze použít pouze u klíčů řazení typu řetězce. Předaný typ: <var>X</var>
COLLATE kan kun bruges med sorteringsnøgler af strengtypen. Den sendte type er '<var>X</var>'.
COLLATE kan alleen worden gebruikt met sorteersleutels van het tekenreekstype. Het gepasseerde type is <var>X</var>.
COLLATE-funktiota voidaan käyttää vain, kun lajitteluavaimet ovat merkkijonotyyppisiä. Välitetty tyyppi on <var>X</var>.
COLLATE ne peut être utilisé qu'avec des clés de tri de type String. Le type passé est « <var>X</var> ».
COLLATE kann nur mit Sortierschlüssel mit Zeichenfolgentyp verwendet werden. Der übergebene Typ ist '<var>X</var>'.
Η επιλογή COLLATE μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με κλειδιά ταξινόμησης τύπου συμβολοσειράς. Ο τύπος που διαβιβάστηκε είναι τύπου '<var>X</var>'.
ניתן להשתמש ב-COLLATE רק עם מפתחות מיון מסוג מחרוזת. הסוג שהועבר הוא '<var>X</var>'.
A COLLATE záradék csak karakteres típusú rendezési kulcsokkal használható. Az átadott típus: „<var>X</var>”.
COLLATE può essere utilizzato solo con chiavi di ordinamento di tipo stringa. Il tipo passato è '<var>X</var>'.
COLLATE は文字列型の並べ替えキーとのみ併用できます。渡された型は '<var>X</var>' です。
COLLATE는 문자열 형식의 정렬 키에만 사용할 수 있습니다. 전달된 형식은 '<var>X</var>'입니다.
COLLATE kan bare brukes med sorteringsnøkler av strengetypen. Den angitte typen er <var>X</var>.
Instrukcji COLLATE można użyć tylko z kluczami sortowania typu string. Przekazany typ to „<var>X</var>”.
COLLATE может использоваться только с ключами сортировки строковых типов. Переданный тип: <var>X</var>.
COLLATE sólo se puede usar con claves de ordenación de tipo de cadena. El tipo pasado es '<var>X</var>'.
COLLATE kan bara användas med sorteringsnycklar av strängtyp. Den skickade typen är <var>X</var>.
COLLATE yalnızca dize türündeki sıralama anahtarları ile kullanılabilir. Geçilen tür '<var>X</var>'.
COLLATE 只能与字符串类型的排序键一起使用。传递的类型是“<var>X</var>”。
COLLATE 只能配合字串型別的排序索引鍵使用。傳遞的型別是 '<var>X</var>'。
COLLATE só pode ser utilizado com chaves de classificação de tipo de cadeia de caracteres. O tipo passado é '<var>X</var>'.
‏‏سطر الوصلة المتوفر غير صالح لأنه يحتوي على تخصيص أو معلومات بيانات تعريف غير كافية.
提供的连接字符串无效,因为它包含的映射或元数据信息不足。
提供的连接字符串无效,因为它包含的映射或元数据信息不足。
提供的連接字串無效,因為它包含不充分的對應或中繼資料資訊。
Zadaný řetězec připojení není platný, protože obsahuje nedostatečné informace mapování nebo informace o metadatech.
Den angivne forbindelsesstreng er ikke gyldig, fordi den indeholder utilstrækkelige tilknytnings- eller metadataoplysninger.
De opgegeven verbindingstekenreeks is niet geldig omdat deze onvoldoende toewijzings- of metagegevensinformatie bevat.
Määritetty yhteysmerkkijono ei kelpaa, koska se ei sisällä riittävästi yhdistämismääritys- tai metatietotietoja.
La chaîne de connexion fournie n'est pas valide, car elle contient des informations insuffisantes sur le mappage ou les métadonnées.
Die übergebene Verbindungszeichenfolge ist ungültig, da sie nicht genügend Zuordnungs- oder Metadateninformationen enthält.
Η παρεχόμενη συμβολοσειρά σύνδεσης δεν είναι έγκυρη, επειδή περιέχει ανεπαρκείς πληροφορίες αντιστοίχισης ή μετα-δεδομένων.
מחרוזת החיבור שסוםקה אינה חוקית כי חסרים בה פרטים לגבי המיפוי או המטה-נתונים.
A megadott kapcsolati karakterlánc érvénytelen, mert nem tartalmaz elegendő leképezési vagy metaadat-információt.
La stringa di connessione fornita non è valida perché contiene informazioni insufficienti su mapping o metadati.
指定された接続文字列は、含まれているマッピング情報またはメタデータ情報が不十分なため無効です。
제공된 연결 문자열은 매핑 또는 메타데이터 정보가 충분하지 않으므로 잘못되었습니다.
Den angitte tilkoblingsstrengen er ikke gyldig fordi den inneholder utilstrekkelig informasjon om tilordning eller metadata.
Dostarczony ciąg połączenia jest nieprawidłowy, ponieważ zawiera niewystarczające informacje dotyczące mapowania lub metadanych.
Указанная строка соединения недопустима, поскольку она содержит недостаточно информации о сопоставлении или метаданных.
La cadena de conexión proporcionada no es válida, porque contiene información de metadatos o asignaciones insuficiente.
Den angivna anslutningssträngen är inte giltig eftersom den innehåller otillräcklig mappnings- eller metadatainformation.
Sağlanan bağlantı dizesi geçerli değil çünkü yetersiz eşleme veya meta veri bilgisi içeriyor.
提供的連接字串無效,因為它包含不充分的對應或中繼資料資訊。
A cadeia de conexão fornecida não é válida porque contém informações insuficientes de mapeamento ou de metadados.
在上一条 USING 语句中使用了命名空间别名“<var>X</var>”。
命名空間別名 '<var>X</var>' 已在前面的 USING 陳述式中使用過了。
Alias oboru názvů <var>X</var> byl použit v předchozím příkazu USING.
Navneområdealiasset '<var>X</var>' blev brugt i en tidligere USING-sætning.
De naamruimtealias <var>X</var> is gebruikt in een eerdere USING-instructie.
Nimitilan aliasta <var>X</var> on käytetty aiemmassa USING-lauseessa.
L'alias d'espace de noms « <var>X</var> » a été utilisé dans une précédente instruction USING.
Der Namespacealias '<var>X</var>' wurde in einer früheren USING-Anweisung verwendet.
Το ψευδώνυμο χώρου ονομάτων '<var>X</var>' χρησιμοποιήθηκε σε μια προηγούμενη πρόταση USING.
כינוי מרחב השמות '<var>X</var>' שימש כבר במשפט USING.
A névtéralias („<var>X</var>”) egy előző USING utasításban volt használva.
L'alias '<var>X</var>' dello spazio dei nomi è stato utilizzato in una precedente istruzione USING.
名前空間の別名 '<var>X</var>' は、それ以前の USING ステートメントで使用されました。
네임스페이스 별칭 '<var>X</var>'이(가) 이전 USING 문에서 사용되었습니다.
Navneområdealiaset <var>X</var> ble brukt i en tidligere USING-setning.
Alias obszaru nazw „<var>X</var>” został użyty w poprzedniej instrukcji USING.
Псевдоним пространства имен "<var>X</var>" использовался в предыдущей инструкции USING.
El alias de espacio de nombres '<var>X</var>' se usó en una declaración USING anterior.
Namnområdesaliaset <var>X</var> användes i en tidigare USING-sats.
Ad alanı diğer adı '<var>X</var>' önceki bir USING deyiminde kullanıldı.
在上一条 USING 指令中使用了命名空间别名“<var>X</var>”。
‏‏تم استخدام الاسم الحركي لـnamespace '<var>X</var>' في بيان USING سابق.
命名空間別名 '<var>X</var>' 已在前面的 USING 指示詞中使用過了。
O alias de namespace '<var>X</var>' foi usado em uma diretiva USING anterior.
See catalog page for all messages.