The service
Messages on page
Tyypillä <var>Type Name</var> on useita COM-rekisteröintitoimintoja.
Le type '<var>Type Name</var>' a plusieurs fonctions d'inscription COM.
Der Typ <var>Type Name</var> enthält mehrere COM-Funktionen zum Registrieren.
Ο τύπος '<var>Type Name</var>' έχει περισσότερες από μία συναρτήσεις καταχώρησης COM.
לסוג '<var>Type Name</var>' יש יותר מפונקציית רישום COM אחת.
A következő típusnak egynél több COM-típusú regisztrációs függvénye van: „<var>Type Name</var>”.
Il tipo '<var>Type Name</var>' ha più di una funzione di registrazione COM.
型 '<var>Type Name</var>' には 2 つ以上の COM 登録関数が含まれています。
'<var>Type Name</var>' 형식에 COM 등록 함수가 두 개 이상 있습니다.
Typen <var>Type Name</var> har mer enn én COM-registreringsfunksjon.
Typ '<var>Type Name</var>' ma więcej niż jedną funkcję rejestrującą modelu COM.
O tipo '<var>Type Name</var>' tem mais de uma função de registro COM.
O tipo '<var>Type Name</var>' tem mais de uma função COM de registo.
Тип "<var>Type Name</var>" содержит более одной функции регистрации COM.
El tipo '<var>Type Name</var>' tiene más de una función COM de registro.
Typen <var>Type Name</var> har mer än en COM-registreringsfunktion.
'<var>Type Name</var>' türü birden çok COM kayıt işlevine sahip.
يحتوي النوع '<var>Type Name</var>' على أكثر من دالة تسجيل COM.
类型“<var>Type Name</var>”具有多个 COM 注册函数。
型別 '<var>Type Name</var>' 有一個以上的 COM 註冊函式。
Typ <var>Type Name</var> má více funkcí pro registraci objektu COM.
Typen '<var>Type Name</var>' har mere end en COM-funktion til registrering.
Type <var>Type Name</var> heeft meer dan een COM-registratiefunctie.
类型“<var>Type Name</var>”具有多个 COM 注册函数。
型別 '<var>Type Name</var>' 有一個以上的 COM 註冊函式。
التنشيط غير المتزامن غير معتمد.
不支持异步激活。
不支援非同步啟動。
Asynchronní aktivace není podporována.
Asynkron aktivering understøttes ikke.
Asynchrone activering wordt niet ondersteund.
Async-aktivointi ei ole tuettu.
Activation Async non prise en charge.
Die Async-Aktivierung wird nicht unterstützt.
Η ασύγχρονη ενεργοποίηση δεν υποστηρίζεται.
אין תמיכה ב- Async Activation.
Az aszinkron aktiválás nem támogatott.
Attivazione asincrona non supportata.
非同期のアクティブ化はサポートされていません。
비동기 활성화는 지원되지 않습니다.
Asynkron aktivering støttes ikke.
Aktywacja asynchroniczna nie jest obsługiwana.
Não há suporte para Async Activation.
Activação assíncrona não suportada.
Асинхронная активация не поддерживается.
No se admite la activación asincrónica.
Asynkron aktivering stöds inte.
Zaman uyumsuz Etkinleştirme desteklenmiyor.
不支持异步激活。
不支援非同步啟動。
لا يمكن إنشاء مثيل لـ System.Void ديناميكيًا.
无法动态创建 System.Void 的实例。
無法動態建立 System.Void 的執行個體。
Nelze dynamicky vytvořit instanci struktury System.Void.
En forekomst af System.Void kan ikke oprettes dynamisk.
Kan niet op dynamische wijze een exemplaar maken van System.Void.
Kohteen System.Void esiintymää ei voi luoda dynaamisesti.
Impossible de créer dynamiquement une instance de System.Void.
Das dynamische Erstellen einer Instanz von System.Void ist nicht möglich.
Δεν είναι δυνατή η δυναμική δημιουργία παρουσίας του System.Void.
אין אפשרות ליצור באופן דינאמי מופע של System.Void.
System.Void példánya nem hozható létre dinamikusan.
Impossibile creare dinamicamente un'istanza di System.Void.
System.Void のインスタンスを動的に作成できません。
System.Void의 인스턴스를 동적으로 만들 수 없습니다.
Kan ikke dynamisk opprette en forekomst av System.Void.
Nie można dynamicznie utworzyć wystąpienia elementu System.Void.
Não é possível criar dinamicamente uma instância de System.Void.
Não é possível criar dinamicamente uma instância de System.Void.
Невозможно динамически создать экземпляр System.Void.
No se puede crear System.Void de manera dinámica.
Det går inte att skapa en System.Void-instans dynamiskt.
System.Void örneği dinamik olarak oluşturulamaz.
无法动态创建 System.Void 的实例。
無法動態建立 System.Void 的執行個體。
تعذر إنشاء فئة مجردة.
无法创建抽象类。
無法建立抽象類別。
Abstraktní třídu nelze vytvořit.
Der kan ikke oprettes en abstrakt klasse.
Kan geen abstracte klasse maken.
Abstraktia luokkaa ei voi luoda.
Impossible de créer une classe abstraite.
Es kann keine abstrakte Klasse erstellt werden.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία συνοπτικής κλάσης.
אין אפשרות ליצור מחלקה אבסטרקטית.
Nem hozható létre absztrakt osztály.
Impossibile creare una classe astratta.
抽象クラスを作成できません。
추상 클래스를 만들 수 없습니다.
Kan ikke opprette en "abstract"-klasse.
Nie można utworzyć klasy abstrakcyjnej.
Não é possível criar uma classe abstract.
Não é possível criar uma classe abstracta.
Невозможно создать абстрактный класс.
No se puede crear una clase abstract.
Det går inte att skapa en abstrakt klass.
Özet sınıf oluşturulamıyor.
无法创建抽象类。
無法建立抽象類別。
تعذر تحميل التجميع '<var>Assembly Name </var>'.
无法加载程序集“<var>Assembly Name </var>”。
無法載入組件 '<var>Assembly Name </var>'。
Sestavení <var>Assembly Name </var> nelze načíst.
Assemblyen '<var>Assembly Name </var>' kan ikke indlæses.
Kan assembly <var>Assembly Name </var> niet laden.
Kokoonpanoa <var>Assembly Name </var> ei voi ladata.
Impossible de charger l'assembly '<var>Assembly Name </var>'.
Die Assembly <var>Assembly Name </var> kann nicht geladen werden.
Δεν είναι δυνατή η φόρτωση της συγκρότησης '<var>Assembly Name </var>'.
אין אפשרות לטעון את ההרכבה '<var>Assembly Name </var>'.
Nem tölthető be a következő kódösszeállítás: „<var>Assembly Name </var>”.
Impossibile caricare l'assembly '<var>Assembly Name </var>'.
アセンブリ '<var>Assembly Name </var>' を読み込めません。
'<var>Assembly Name </var>' 어셈블리를 로드할 수 없습니다.
Kan ikke laste samlingen <var>Assembly Name </var>.
Nie można załadować zestawu '<var>Assembly Name </var>'.
Não é possível carregar o assembly '<var>Assembly Name </var>'.
Não é possível carregar a assemblagem '<var>Assembly Name </var>'.
Не удалось загрузить сборку "<var>Assembly Name </var>".
No se puede cargar el ensamblado '<var>Assembly Name </var>'.
Det går inte att läsa in sammansättningen <var>Assembly Name </var>.
'<var>Assembly Name </var>' derlemesi yüklenemiyor.
无法加载程序集“<var>Assembly Name </var>”。
無法載入組件 '<var>Assembly Name </var>'。
Suojauskuvauksen on oltava suhteellisessa muodossa.
Le descripteur de sécurité doit être dans un format auto-relatif.
Die Sicherheitsbeschreibung muss in der auf sich selbst verweisenden Form sein.
Η περιγραφή ασφαλείας πρέπει να είναι σε μορφή αυτοαναφοράς.
על מתאר האבטחה להיות בצורה של התייחסות-עצמית.
A biztonsági leírónak önmagához viszonyított formátumúnak kell lennie.
Il descrittore di protezione deve essere nel formato relativo.
セキュリティ記述子は自己相対形式でなければなりません。
보안 설명자는 자체 상대 형식이어야 합니다.
Sikkerhetsbeskrivelsen må være på selvrelativt format.
Deskryptor zabezpieczeń musi mieć formę self-relative.
O descritor de segurança deve estar no formato auto-relativo.
O descritor de segurança tem de estar no formato auto-relativo.
Идентификатор безопасности должен иметь самоопределяющую форму.
El descriptor de seguridad debe tener un formato autorelativo.
Säkerhetsbeskrivningen måste ha ett självrelaterande format.
Güvenlik tanımlayıcısı kendine ait mutlak biçimde olmalıdır.
يجب أن يكون واصف الأمان في نموذج مرتبط بنفسه.
安全说明符必须是自相关形式的。
安全性描述元必須位於自我關聯表單中。
Popisovače zabezpečení musí být v relativním tvaru.
Sikkerhedsbeskrivelsen skal have selvrelativ form.
Beveiligingsdescriptor moet in de zelfrelatieve vorm staan.
安全说明符必须是自相关形式的。
安全性描述元必須位於自我關聯表單中。
لم يأت كائن IAsyncResult من الأسلوب غير المتزامن المطابق في هذا النوع.
IAsyncResult 对象并不来自于此类型上相应的异步方法。
IAsyncResult 物件不是來自此型別上對應的 async 方法。
Objekt IAsyncResult nepochází z odpovídající asynchronní metody pro daný typ.
Objektet IAsyncResult kom ikke fra den tilsvarende asynkrone metode i denne type.
Het IAsyncResult-object is niet afkomstig van de corresponderende asynchrone methode voor dit type.
IAsyncResult-objekti ei ole peräisin tämän tyypin vastaavasta asynkronisesta menetelmästä.
L'objet IAsyncResult ne provient pas de la méthode async correspondante de ce type.
Das IAsyncResult-Objekt kam nicht von der entsprechenden async-Methode für diesen Typ.
Το αντικείμενο IAsyncResult δεν προήλθε από την αντίστοιχη ασύγχρονη μέθοδο αυτού του τύπου.
אובייקט IAsyncResult לא הגיע משיטת async התואמת בסוג זה.
Egy IAsyncResult objektum nem a típusnak megfelelő aszinkron metódussal jött létre.
L'oggetto IAsyncResult non proviene dal corrispondente metodo asincrono di questo tipo.
IAsyncResult オブジェクトは、この型の対応する非同期メソッドから派生していません。
이 형식의 해당 비동기 메서드에서 IAsyncResult 개체를 가져오지 않았습니다.
IAsyncResult-objektet kom ikke fra den tilsvarende asynkrone metoden for denne typen.
Obiekt IAsyncResult nie pochodzi z odpowiedniej metody asynchronicznej dla tego typu.
Objeto IAsyncResult não veio do método assíncrono correspondente neste tipo.
O objecto IAsyncResult não teve origem no método assíncrono correspondente neste tipo.
Объект IAsyncResult не поступил от соответствующего асинхронного метода для данного типа.
El objeto IAsyncResult no proviene del método asincrónico correspondiente en este tipo.
IAsyncResult-objektet kom inte från den motsvarande asynkrona metoden i den här typen.
IAsyncResult nesnesi bu türdeki ilişkili zaman uyumsuz yöntemden gelmiyor.
IAsyncResult 对象并不来自于此类型上相应的异步方法。
IAsyncResult 物件不是來自此型別上對應的 async 方法。
تم تشغيل GCHandle MDA خارج ملفات تعريف الارتباط المتوفرة.
GCHandle MDA 已用完可用的 Cookie。
GCHandle MDA 已經沒有可用的 Cookie。
Pomocník MDA pro popisovač GCHandle vyčerpal soubory cookie, které jsou k dispozici.
GCHandle'ens MDA er løbet tør for tilgængelige cookies.
De GCHandle MDA heeft geen cookies meer beschikbaar.
GCHandle MDA:n käytettävissä olevat evästeet ovat loppuneet.
Le MDA GCHandle est à cours de cookies disponibles.
Der GCHandle-MDA hat keine verfügbaren Cookies mehr.
Το GCHandle MDA εξάντλησε τα διαθέσιμα cookies.
קבצי Cookie זמינים אזלו ל- GCHandle MDA.
A GCHandle MDA számára nem áll rendelkezésre több cookie.
Esauriti i cookie a disposizione dell'MDA GCHandle.
GCHandle MDA で利用可能な cookie が不足しています
GCHandle MDA에 사용할 수 있는 쿠키가 부족합니다.
GCHandle-MDA har gått tom for tilgjengelige informasjonskapsler.
Asystent MDA dojścia GCHandle wyczerpał dostępne pliki cookie.
O MDA GCHandle ficou sem cookies disponíveis.
O MDA de GCHandle ficou sem cookies disponíveis.
GCHandle MDA вышел за пределы доступных cookie-файлов.
El MDA de GCHandle ya no tiene cookies disponibles.
GCHandle-MDA har slut på tillgängliga cookies.
GCHandle MDA'da kullanılabilir tanımlama bilgisi kalmadı.
GCHandle MDA 已用完可用的 Cookie。
GCHandle MDA 已經沒有可用的 Cookie。
معلومات الصفيف في الدفق غير صالحة.
流中的数组信息无效。
資料流中的陣列資訊無效。
Informace o poli v proudu jsou neplatné.
Arrayoplysningerne i streamen er ugyldige.
De matrixinformatie in de stroom is ongeldig.
Virran taulukkotiedot eivät kelpaa.
Les informations du tableau dans le flux ne sont pas valides.
Die Arrayinformationen im Stream sind ungültig.
Οι πληροφορίες πίνακα στη ροή δεν είναι έγκυρες.
נתוני המערך בזרם אינם חוקיים.
A folyam tömbadata érvénytelen.
Le informazioni sulla matrice contenute nel flusso non sono valide.
ストリームの配列情報が無効です。
스트림의 배열 정보가 잘못되었습니다.
Matriseinformasjonen i dataflyten er ugyldig.
Informacje o tablicy w strumieniu są nieprawidłowe.
Informações sobre matriz inválidas no fluxo.
As informações da matriz na sequência são inválidas.
Содержащаяся в потоке информация о массиве неверна.
Información de la matriz en la secuencia no válida.
Matrisinformationen i strömmen är ogiltig.
Akıştaki dizi bilgileri geçerli değil.
流中的数组信息无效。
資料流中的陣列資訊無效。
تعذر اقتطاع البيانات الموجودة مسبقًا في ملف تم فتحه في وضع "الإلحاق".
无法截断以追加模式打开的文件中的原有数据。
無法截斷之前存在於附加模式中所開啟檔案內的資料。
V souboru otevřeném v režimu přidávání nelze zkrátit data, která byla v souboru dříve uložena.
Data, der tidligere fandtes i en fil, der har været åbnet i tilføjelsestilstand, kan ikke afkortes.
Kan gegevens die voorheen in een bestand dat in de modus Append is geopend voorkwamen, niet afbreken.
Append-tilassa avatussa tiedostossa aiemmin olleita tietoja ei voi katkaista.
Impossible de tronquer des données qui existaient précédemment dans un fichier ouvert en mode Append.
Daten in einer im Append-Modus geöffneten Datei können nicht abgeschnitten werden.
Δεν είναι δυνατή η περικοπή δεδομένων τα οποία υπήρχαν προηγουμένως σε αρχείο που έχει ανοίξει σε κατάσταση Append.
אין אפשרות לחתוך נתונים שהיו קיימים קודם בקובץ שנפתח במצב Append.
A korábban már létező adatok nem csonkolhatók egy Append módban megnyitott fájlban.
Impossibile troncare dati preesistenti in un file aperto in modalità Append.
追加モードで開かれたファイルに以前存在したデータを切り詰められません。
추가 모드에서 연 파일에 있는 데이터를 자를 수 없습니다.
Kan ikke avkorte data som tidligere fantes i en fil åpnet i tilføyingsmodus.
Nie można obciąć danych, które wcześniej istniały w pliku otwartym w trybie dołączania.
Não é possível truncar dados previamente existentes em um arquivo aberto no modo de anexação.
Não é possível truncar os dados que existiam anteriormente num ficheiro aberto em modo Append.
Невозможно усечь данные, которые ранее находились в файле, открытом в режиме дозаписи.
No se pueden truncar datos que existían anteriormente en un archivo abierto en modo Append.
Det går inte att trunkera data som tidigare har funnits i en fil som har öppnats i läget Append.
Append modunda açılmış bir dosyada daha önceden varolan veriler kesilemez.
无法截断以追加模式打开的文件中的原有数据。
無法截斷之前存在於附加模式中所開啟檔案內的資料。
See catalog page for all messages.