The service
Messages on page
JOIN/ON 子句
JOIN/ON 子句
‏‏تعبير JOIN/ON
JOIN/ON 子句
JOIN/ON 子句
klauzule JOIN/ON
JOIN/ON-delsætning
JOIN/ON-component
JOIN/ON-lause
clause JOIN/ON
JOIN/ON-Klausel
όρος JOIN/ON
ביטוי JOIN/ON
JOIN/ON záradék
JOIN/ON 句
JOIN/ON 절
JOIN/ON-setning
klauzula JOIN/ON
предложение JOIN/ON
cláusula JOIN/ON
JOIN/ON-instruktion
JOIN/ON yan tümcesi
clausola JOIN/ON
cláusula JOIN/ON
AssociationSet-joukon <var>Y</var> End-kohteen <var>X</var> EntitySet-joukkoa ei ole määritetty eikä sitä voi johtaa, koska mikään EntitySet-elementeistä ei ole oikean tyyppinen.
L'EntitySet pour l'End « <var>X</var> » dans l'AssociationSet « <var>Y</var> » n'a pas été spécifié, et ne peut pas être déduit, car aucun élément EntitySet n'a le type approprié.
EntitySet für Ende '<var>X</var>' in AssociationSet '<var>Y</var>' wurde nicht angegeben und kann nicht abgeleitet werden, da keines der EntitySet-Elemente den richtigen Typ aufweist.
Το EntitySet για το End '<var>X</var>' στο AssociationSet '<var>Y</var>' δεν καθορίστηκε και δεν είναι δυνατό να παρεμβληθεί επειδή κανένα από τα στοιχεία του EntitySet δεν έχει σωστό τύπο.
ה-EntitySet עבור ה-End '<var>X</var>' ב-AssociationSet '<var>Y</var>' לא צוין ולא ניתן להסיק מהו כי כל סוגי האלמנטיםEntitySet אינם נכונים.
Az AssociationSet készletben („<var>Y</var>”) található End elem („<var>X</var>”) EntitySet készlete nincs megadva, és nem lehet következtetni rá, mert az EntitySet egyik eleme sem megfelelő típusú.
L'elemento EntitySet per End '<var>X</var>' in AssociationSet '<var>Y</var>' non è stato specificato e non può essere dedotto perché nessuno degli elementi EntitySet è di tipo corretto.
AssociationSet '<var>Y</var>' で End '<var>X</var>' の EntitySet が指定されていませんでした。適切な型の EntitySet 要素がないため推論できません。
AssociationSet '<var>Y</var>'에서 End '<var>X</var>'의 EntitySet은 지정되지 않았고 EntitySet 요소의 형식이 올바르지 않으므로 유추할 수 없습니다.
EntitySet for End <var>X</var> i AssociationSet <var>Y</var> er ikke angitt og kan ikke utledes, ettersom ingen av EntitySet-elementene er av riktig type.
Atrybut EntitySet dla elementu End „<var>X</var>” w obiekcie AssociationSet „<var>Y</var>” nie został określony i nie można go wywnioskować, ponieważ żaden z elementów EntitySet nie ma poprawnego typu.
Не был задан набор EntitySet для элемента End "<var>X</var>" в наборе AssociationSet "<var>Y</var>", и его невозможно вывести, поскольку ни один из элементов EntitySet не относится к правильному типу.
No se especificó EntitySet para End '<var>X</var>' en AssociationSet '<var>Y</var>' y no se puede inferir porque ninguno de los elementos de EntitySet es del tipo correcto.
EntitySet för End <var>X</var> i AssociationSet <var>Y</var> angavs inte och går inte att härleda, eftersom inga av EntitySet-elementen är av rätt typ.
'<var>Y</var>' AssociationSet'indeki '<var>X</var>' End'i EntitySet'i belirtilmedi ve çıkarsanamıyor çünkü EntitySet öğelerinden hiçbiri doğru türde değil.
未指定 AssociationSet“<var>Y</var>”中的 End“<var>X</var>”的 EntitySet,并且无法推断该 EntitySet,因为所有 EntitySet 元素的类型都不正确。
未指定 AssociationSet '<var>Y</var>' 中 End '<var>X</var>' 的 EntitySet,而且也無法推斷,因為沒有任何 EntitySet 項目是正確的型別。
‏‏لم يتم تحديد EntitySet لـEnd '<var>X</var>' في AssociationSet '<var>Y</var>' ولا يمكن استنتاجه لأن أيًا من عناصر EntitySet ليست من النوع الصحيح.
未指定 AssociationSet“<var>Y</var>”中的 End“<var>X</var>”的 EntitySet,并且无法推断该 EntitySet,因为所有 EntitySet 元素的类型都不正确。
未指定 AssociationSet '<var>Y</var>' 中 End '<var>X</var>' 的 EntitySet,而且也無法推斷,因為沒有任何 EntitySet 項目是正確的型別。
EntitySet pro element End <var>X</var> v elementu AssociationSet <var>Y</var> nebyl zadán a nelze ho odvodit, protože žádný z elementů EntitySet nemá správný typ.
EntitySet for End '<var>X</var>' i AssociationSet '<var>Y</var>' blev ikke angivet og kan ikke udledes, fordi ingen af EntitySet-elementerne har den korrekte type.
De EntitySet voor het End <var>X</var> in de AssociationSet <var>Y</var> is niet opgegeven en kan niet worden afgeleid omdat geen van de EntitySet-elementen van het juiste type zijn.
O EntitySet para o End '<var>X</var>' no AssociationSet '<var>Y</var>' não foi especificado e não pode ser inferido porque nenhum dos elementos de EntitySet é do tipo correto.
Jeder Alias in einem Schema muss eindeutig sein. Alias '<var>X</var>' wurde in diesem Schema bereits verwendet.
Κάθε ψευδώνυμο που περιλαμβάνεται σε ένα σχήμα πρέπει να είναι μοναδικό. Το ψευδώνυμο '<var>X</var>' χρησιμοποιείται ήδη σε αυτό το σχήμα.
על כל כינוי בסכימה להיות ייחודי. בסכימה זו כבר נעשה שימוש בכינוי '<var>X</var>'.
A sémákban szereplő mindegyik aliasnak egyedinek kell lennie. Ez az alias („<var>X</var>”) már használatban van ebben a sémában.
Ogni alias di uno schema deve essere univoco. Alias '<var>X</var>' già utilizzato in questo schema.
スキーマ内の各別名は一意でなければなりません。このスキーマでは別名 '<var>X</var>' が既に使用されています。
스키마의 각 별칭은 고유해야 합니다. 별칭 '<var>X</var>'은(는) 이 스키마에서 이미 사용되었습니다.
Hvert alias i et skjema må være unikt. Aliaset <var>X</var> var allerede i bruk i dette skjemaet.
Każdy alias w schemacie musi być unikatowy. Alias „<var>X</var>” został już użyty w tym schemacie.
Каждый псевдоним в схеме должен быть уникальным. Псевдоним "<var>X</var>" уже используется в этой схеме.
Todos los alias de un esquema deben ser únicos. El alias '<var>X</var>' ya se usó en este esquema.
Varje alias i ett schema måste vara unikt. Aliaset <var>X</var> har redan använts i det här schemat.
Şemadaki her diğer ad benzersiz olmalıdır. '<var>X</var>' diğer adı bu şemada zaten kullanıldı.
‏‏يجب أن يكون كل اسم مستعار في مخطط ما متفردًا. تم استخدام الاسم المستعار '<var>X</var>' بالفعل في هذا المخطط.
架构中的每个别名都必须是唯一的。别名“<var>X</var>”已用于此架构中。
結構描述中的每個別名都必須是唯一的。別名 '<var>X</var>' 在此結構描述中已經被使用了。
Každý alias ve schématu musí být jedinečný. Alias <var>X</var> již byl v tomto schématu použit.
Alle aliasser i et skema skal være entydige. Aliasset '<var>X</var>' blev allerede brugt i dette skema.
Elke alias in een schema moet uniek zijn. De alias <var>X</var> wordt al gebruikt in dit schema.
Rakenteen jokaisen aliaksen on oltava yksilöllinen. Alias <var>X</var> on jo määritetty tässä rakenteessa.
Chaque alias d'un schéma doit être unique. L'alias « <var>X</var> » était déjà utilisé dans ce schéma.
架构中的每个别名都必须是唯一的。别名“<var>X</var>”已用于此架构中。
結構描述中的每個別名都必須是唯一的。別名 '<var>X</var>' 在此結構描述中已經被使用了。
Cada alias em um esquema deve ser exclusivo. O alias '<var>X</var>' já foi usado nesse esquema.
‏‏تم تحديد عدة شروط للعمود '<var>X</var>'. يمكن تحديد شرط واحد بحد أقصى لكل عمود.
为列“<var>X</var>”指定了多个条件。每列最多可以指定一个条件。
對資料行 '<var>X</var>' 指定了多重條件。每一資料行最多只能指定一個條件。
Pro sloupec <var>X</var> bylo zadáno více podmínek. Pro jeden sloupec může být zadána maximálně jedna podmínka.
Der er angivet flere betingelser for kolonne '<var>X</var>'. Der kan højst angives én betingelse pr. kolonne.
Er zijn meerdere condities opgegeven voor kolom <var>X</var>. Er mag hoogstens één conditie per kolom worden opgegeven.
Sarakkeelle <var>X</var> on määritetty useita ehtoja. Sarakkeelle voidaan määrittää enintään yksi ehto
Plusieurs conditions ont été spécifiées pour la colonne « <var>X</var> ». Une seule condition au maximum peut être spécifiée par colonne.
Für Spalte '<var>X</var>' wurden mehrere Bedingungen angegeben. Es darf maximal eine Bedingung pro Spalte angegeben werden.
Έχουν καθοριστεί πολλαπλές συνθήκες για τη στήλη '<var>X</var>'. Μπορεί να καθοριστεί το πολύ μία συνθήκη ανά στήλη.
צוינו מספר תנאים לעמודה '<var>X</var>'. ניתן לציין תנאי אחד לכל היותר לעמודה.
A(z) „<var>X</var>” oszlophoz több feltétel lett megadva. Oszloponként legfeljebb egy típus adható meg.
Per la colonna '<var>X</var>' sono state specificate più condizioni. È possibile specificare al massimo una condizione per colonna.
列 '<var>X</var>' に複数の条件が指定されています。1 つの列に指定できる条件は、1 つだけです。
'<var>X</var>' 열에 여러 조건이 지정되었습니다. 열당 조건 하나만 지정할 수 있습니다.
Flere betingelser er angitt for kolonnen <var>X</var>. Du kan maksimalt angi én betingelse per kolonne.
Dla kolumny „<var>X</var>” określono wiele warunków. Dla kolumny można określić maksymalnie jeden warunek.
Для столбца "<var>X</var>" заданы несколько условий. Можно указывать не более одного условия для каждого столбца.
Se han especificado varias condiciones para la columna '<var>X</var>'. Se puede especificar como máximo una condición por columna.
Flera villkor har angetts för kolumn <var>X</var>. Endast ett villkor får anges per kolumn.
'<var>X</var>' sütunu için birden çok koşul belirtildi. Her sütun için en fazla bir koşul belirtilebilir.
为列“<var>X</var>”指定了多个条件。每列最多可以指定一个条件。
對資料行 '<var>X</var>' 指定了多重條件。每一資料行最多只能指定一個條件。
Der kræves en Instance-egenskab af typen DbExpression for en forekomstegenskab.
Een eigenschap Instance van het type DbExpression is vereist voor een exemplaareigenschap.
Instance-ominaisuus edellyttää DbExpression-tyyppistä esiintymän ominaisuutta.
Une propriété Instance de type DbExpression est requise pour une propriété d'instance.
Eine Instance-Eigenschaft vom Typ DbExpression ist als Instanzeigenschaft erforderlich.
Μια ιδιότητα Instance τύπου DbExpression απαιτείται για μια ιδιότητα παρουσίας.
מאפיין Instance מסוג DbExpression דרוש כמאפיין מופע.
DbExpression típusú Instance tulajdonság szükséges egy példánytulajdonsághoz.
Per una proprietà dell'istanza è richiesta una proprietà Instance di tipo DbExpression.
インスタンス プロパティには DbExpression 型の Instance プロパティが必要です。
인스턴스 속성으로 DbExpression 형식의 Instance 속성을 사용해야 합니다.
En Instance-egenskap av typen DbExpression kreves for en forekomstegenskap.
Dla właściwości wystąpienia jest wymagana właściwość Instance typu DbExpression.
Для свойства экземпляра требуется свойство Instance с типом DbExpression.
Se requiere una propiedad Instance de tipo DbExpression para una propiedad de instancia.
En Instance-egenskap av typen DbExpression krävs för en instansegenskap.
Örnek özelliği için DbExpression türünün Instance özelliği gerekiyor.
‏‏مطلوب خاصية Instance من النوع DbExpression لخاصية مثيل.
类型 DbExpression 的 Instance 属性对于实例属性来说是必需的。
執行個體屬性必須有 DbExpression 型別的 Instance 屬性。
Vlastnost Instance typu DbExpression je požadována pro vlastnost instance.
类型 DbExpression 的 Instance 属性对于实例属性来说是必需的。
執行個體屬性必須有 DbExpression 型別的 Instance 屬性。
Uma propriedade Instance de tipo DbExpression é exigida para uma propriedade de instância.
‏‏قيمة EntityKey للكائن غير صالحة.
对象的 EntityKey 值无效。
此物件的 EntityKey 值無效。
Hodnota EntityKey objektu není platná.
Objektets EntityKey-værdi er ikke gyldig.
De EntityKey-waarde van het object is niet geldig.
Objektin EntityKey-arvo ei ole kelvollinen.
La valeur EntityKey de l'objet n'est pas valide.
Der EntityKey-Wert des Objekts ist ungültig.
Η τιμή EntityKey του αντικειμένου δεν είναι έγκυρη.
ערך EntityKey של האובייקט אינו חוקי.
Az objektum EntityKey értéke érvénytelen.
Il valore di EntityKey dell'oggetto non è valido.
オブジェクトの EntityKey 値が無効です。
개체의 EntityKey 값이 잘못되었습니다.
Objektets EntityKey-verdi er ikke gyldig.
Wartość EntityKey obiektu jest nieprawidłowa.
Недопустимое значение EntityKey объекта.
El valor de EntityKey del objeto no es válido.
Objektets EntityKey-värde är inte giltigt.
Nesnenin EntityKey değeri geçerli değil.
对象的 EntityKey 值无效。
此物件的 EntityKey 值無效。
O valor da EntityKey do objeto não é válido.
Include-menetelmää tuetaan LINQ to Entities -kyselyissä vain, kun argumentti on merkkijonovakio.
La méthode Include est uniquement prise en charge par LINQ to Entities lorsque l'argument est une constante de chaîne.
Die Methode 'Include' wird nur von 'LINQ to Entities' unterstützt, wenn das Argument eine Zeichenfolgenkonstante ist.
Η μέθοδος 'Include' υποστηρίζεται μόνο από το LINQ to Entities όταν το όρισμα είναι σταθερά συμβολοσειράς.
השיטה Include נתמכת על ידי LINQ to Entities רק כאשר הארגומנט הוא קבוע מחרוזת.
Az „Include” metódus csak akkor támogatott a „LINQ to Entities” lekérdezésekben, ha az argumentum egy szövegkonstans.
Il metodo 'Include' è supportato in LINQ to Entities solo quando l'argomento è una costante di stringa.
メソッド 'Include' は、引数が文字列定数の場合にのみ LINQ to Entities でサポートされます。
'Include' 메서드는 인수가 문자열 상수일 경우에만 LINQ to Entities에서 지원됩니다.
Include-metoden støttes bare av LINQ to Entities når argumentet er en strengkonstant.
Metoda „Include” jest obsługiwania w składniku LINQ to Entities tylko wtedy, gdy argument jest stałą typu string.
Метод "Include" поддерживается в LINQ to Entities, только если аргумент является строковой константой.
LINQ to Entities sólo admite el método 'Include' cuando el argumento es una constante de cadena.
Metoden Include stöds endast av LINQ to Entities när argumentet är en strängkonstant.
'Include' yöntemi LINQ to Entities tarafından yalnızca bağımsız değişken bir dize sabiti olduğunda desteklenir.
‏‏لا تكون الطريقة 'Include' معتمدة إلا من LINQ to Entities عندما يكون المتغير المستقل قيمة سطر ثابتة.
如果参数为字符串常量,则 LINQ to Entities 仅支持方法“Include”。
當引數為字串常數時,LINQ to Entities 才支援 'Include' 方法。
Metoda Include je podporována pouze ve výrazech LINQ to Entities v případě, že argument je konstanta řetězce.
Metoden 'Include' understøttes kun af LINQ to Entities, når argumentet er en strengkonstant.
De methode Include is wordt alleen ondersteund door LINQ to Entities als het argument een tekenreeksconstante is.
如果参数为字符串常量,则 LINQ to Entities 仅支持方法“Include”。
當引數為字串常數時,LINQ to Entities 才支援 'Include' 方法。
Só há suporte para o método 'Include' em LINQ to Entities quando o argumento é uma constante de cadeia de caracteres.
‏‏يجب تحديد إما Value أو IsNullAttribute لتخصيص الشرط.
必须为条件映射指定 Value 或 IsNullAttribute。
必須對條件對應指定 Value 或 IsNullAttribute。
Pro mapování podmínek musí být buď zadán atribut Value, nebo atribut IsNullAttribute.
Enten Value eller IsNullAttribute skal angives for betingelsestilknytning.
必须为条件映射指定 Value 或 IsNullAttribute。
必須對條件對應指定 Value 或 IsNullAttribute。
Value of IsNullAttribute moet worden opgegeven voor conditietoewijzing.
Joko Value tai IsNullAttribute on määritettävä ehtojen yhdistämismääritystä varten.
Value ou IsNullAttribute doit être spécifié pour le mappage de condition.
Für die Bedingungszuordnung muss entweder 'Value' (Wert) oder 'IsNullAttribute' angegeben sein.
Θα πρέπει να προσδιοριστεί είτε το Value είτε το IsNullAttribute για αντιστοίχιση συνθηκών.
יש לציין את Value או את IsNullAttribute לצורך מיפוי תנאים.
A feltételleképezésnél meg kell adni a Value vagy az IsNullAttribute attribútumot.
È necessario specificare Value o IsNullAttribute per il mapping delle condizioni.
条件マッピングには、Value または IsNullAttribute を指定する必要があります。
Value 또는 IsNullAttribute를 조건 매핑에 지정해야 합니다.
Du må angi Value eller IsNullAttribute for betingelsestilordning.
Dla mapowania warunku musi być określony atrybut Value lub IsNullAttribute.
В сопоставлении условий необходимо задать атрибут Value или IsNullAttribute.
Se tiene que especificar Value o IsNullAttribute para la asignación de condiciones.
Du måste ange antingen Value eller IsNullAttribute för villkorsmappning.
Koşul eşleme için ya Value ya da IsNullAttribute belirtilmelidir.
Value ou IsNullAttribute devem ser especificados para mapeamento de condição.
RELATIONSHIP 表达式列表
RELATIONSHIP 運算式清單
‏‏قائمة تعبير RELATIONSHIP
RELATIONSHIP 表达式列表
RELATIONSHIP 運算式清單
seznam výrazů RELATIONSHIP
RELATIONSHIP-udtryksliste
RELATIONSHIP-expressielijst
RELATIONSHIP-lausekeluettelo
liste d'expressions RELATIONSHIP
RELATIONSHIP-Ausdrucksliste
λίστα παραστάσεων RELATIONSHIP
רשימת ביטויי RELATIONSHIP
RELATIONSHIP kifejezéslista
elenco di espressioni RELATIONSHIP
RELATIONSHIP 式リスト
RELATIONSHIP 식 목록
RELATIONSHIP-uttrykksliste
lista wyrażeń RELATIONSHIP
список выражения RELATIONSHIP
lista de expresiones RELATIONSHIP
RELATIONSHIP-uttryckslista
RELATIONSHIP ifade listesi
lista de expressões RELATIONSHIP
‏‏التعبير '<var>X</var>' من نوع غير معتمد.
表达式“<var>X</var>”的类型不受支持。
運算式 '<var>X</var>' 不是支援的型別。
Výraz <var>X</var> je nepodporovaného typu.
Udtrykket '<var>X</var>' har en type, der ikke understøttes.
De expressie <var>X</var> is van een niet-ondersteund type.
Lausekkeen <var>X</var> tyyppiä ei tueta.
L'expression « <var>X</var> » correspond à un type non pris en charge.
Der Ausdruck '<var>X</var>' weist einen nicht unterstützten Typ auf.
Ο τύπος της παράστασης '<var>X</var>' δεν υποστηρίζεται.
הביטוי '<var>X</var>' הוא מסוג לא נתמך.
A kifejezés („<var>X</var>”) típusa nem támogatott.
L'espressione '<var>X</var>' è di tipo non supportato.
式 '<var>X</var>' はサポートされていない型の式です。
'<var>X</var>' 식은 지원되지 않는 형식입니다.
Uttrykket <var>X</var> er av en type som ikke støttes.
Wyrażenie „<var>X</var>” ma nieobsługiwany typ.
Выражение "<var>X</var>" имеет неподдерживаемый тип.
La expresión '<var>X</var>' es de un tipo no admitido.
Uttrycket <var>X</var> har en typ som inte stöds.
'<var>X</var>' ifadesi desteklenmeyen bir türde.
表达式“<var>X</var>”的类型不受支持。
運算式 '<var>X</var>' 不是支援的型別。
Não há suporte ao tipo da expressão '<var>X</var>'.
See catalog page for all messages.