The service
Messages on page
‏‏تحديد ما إذا كان قد تم تمكين إدارة العضوية.
指定成员资格管理是否已启用。
指定是否啟用成員資格管理。
Určuje, zda je povolena správa členství.
Angiver, om administration af medlemskab er aktiveret.
Hiermee wordt opgegeven of lidmaatschapsbeheer is ingeschakeld.
Määrittää, onko jäsenyydenhallinta käytössä.
Spécifie si la gestion des appartenances est activée.
Gibt an, ob die Mitgliedschaftsverwaltung aktiviert ist.
Καθορίζει αν η διαχείριση μελών είναι ενεργοποιημένη.
מציין אם תפוגה גולשת זמינה.
Annak meghatározása, hogy engedélyezett-e a tagságkezelés
Specifica se la gestione delle appartenenze è attivata.
メンバシップ管理を有効にするかを指定します。
멤버 자격 관리를 사용할지 여부를 지정합니다.
Angir om behandling av medlemskap er aktivert.
Określa, czy zarządzanie członkostwem ma być włączone.
Especifica se o gerenciamento de associação está habilitado.
Especifica se a gestão de Associação está activada.
Указывает, включено ли управление пользователями.
Especifica si la administración de suscripciones está habilitada.
Anger om medlemskapshantering är aktiverad.
Üyelik yönetiminin etkin olup olmadığını belirtir.
指定是否啟用成員資格管理。
指定成员资格管理是否已启用。
‏‏تحديد URL الذي يتم توجيه الطلب إليه بغرض تسجيل الدخول وذلك في حالة عدم العثور على ملف تعريف ارتباط صالح للمصادقة.
指定当找不到有效的身份验证 Cookie 时,为了进行登录而将请求重定向到的 URL。
指定找不到有效的驗證 Cookie 時,將要求重新導向以進行登入的 URL。
Určuje adresu URL, na niž je požadavek přesměrován pro přihlášení, není-li nalezen žádný platný ověřovací soubor cookie.
Angiver den URL-adresse, som anmodningen omdirigeres til ved logon, hvis der ikke bliver fundet en gyldig godkendelsescookie.
Hiermee wordt de URL opgegeven waarnaar de aanvraag wordt omgeleid voor aanmelding als er geen geldige verificatiecookie wordt gevonden.
Määrittää URL-osoitteen, johon pyyntö uudelleenohjataan, jos kelvollista todennusevästettä ei löydy.
Spécifie l'URL vers laquelle la demande de connexion est redirigée si aucun cookie d'authentification valide n'est trouvé.
Gibt den URL an, zu dem die Anmeldungsanforderung umgeleitet wird, wenn kein gültiges Authentifizierungscookie gefunden wird.
Καθορίζει τη διεύθυνση URL στην οποία γίνεται ανακατεύθυνση για σύνδεση να δεν βρεθεί έγκυρο cookie ελέγχου ταυτότητας.
מציין את כתובת ה- URL אליה מנותבת הבקשה מחדש עבור ביצוע כניסה, אם לא נמצא קובץ Cookie תקף עבור אימות.
Azt az URL-címet határozza meg, ahova a kérelem át lesz irányítva bejelentkezéshez, ha nem található érvényes hitelesítési cookie.
Specifica l'URL a cui viene reindirizzata la richiesta per effettuare l'accesso quando non viene trovato un cookie di autenticazione valido.
有効な認証 cookie が見つからない場合に、要求がログオンにリダイレクトされる URL を指定します。
유효한 인증 쿠키를 찾을 수 없는 경우에 로그온을 위해 요청을 리디렉션할 URL을 지정합니다.
Angir URL-adressen for omadresseringen av forespørselen om pålogging hvis ingen gyldige informasjonskapsler for godkjenning finnes.
Określa adres URL, pod który jest przekierowywane żądanie logowania, jeśli nie zostanie znalezione żaden ważny plik cookie uwierzytelniania.
Especifica a URL para a qual a solicitação é redirecionada a fim de efetuar logon se um cookie de autenticação válido não for encontrado.
Especifica o URL para o qual o pedido é redireccionado para início de sessão, se não for localizado um cookie de autenticação válido.
Указывает URL-адрес, на который перенаправляется запрос, если не найден действительный файл "cookie" для проверки подлинности.
Especifica la dirección URL a la que se redirige la solicitud de inicio de sesión si no se encuentra ninguna cookie de autenticación válida.
Anger URL:en som begäran omdirigeras till för inloggning om det inte går att hitta en giltig cookie för autentisering.
Geçerli kimlik doğrulama tanımlama bilgisi bulunamadığında oturum açmak için isteğin yeniden yönlendirildiği URL'yi belirtir.
指定找不到有效的驗證 Cookie 時,將要求重新導向以進行登入的 URL。
指定当找不到有效的身份验证 Cookie 时,为了进行登录而将请求重定向到的 URL。
إدارة موفري الدور...
管理角色提供程序...
管理角色提供者...
Spravovat zprostředkovatele rolí...
Administrer rolleprovidere...
Rolproviders beheren...
Roolipalvelujen hallinta...
Gérer les fournisseurs de rôles...
Rollenanbieter verwalten...
Διαχείριση υπηρεσιών παροχής ρόλων...
ניהול ספקי תפקידים...
Szerepkör-szolgáltatók kezelése...
Gestisci provider di ruoli...
ロール プロバイダの管理...
역할 공급자 관리...
Behandle rolleleverandører...
Zarządzaj dostawcami ról...
Gerenciar provedores de função...
Gerir fornecedores de funções...
Управление поставщиками ролей...
Administrar proveedores de funciones...
Hantera rollprovidrar...
Rol sağlayıcılarını yönet...
管理角色提供者...
管理角色提供程序...
‏‏‏‏تحديد نوع التشفير المطلوب استخدامه مع ملفات تعريف الارتباط.
指定用于 Cookie 的加密类型。
指定 Cookie 使用的加密類型。
Určuje typ šifrování souborů cookie.
Angiver, hvilken type kryptering der skal bruges til cookies.
Hiermee wordt het type codering opgegeven dat voor cookies moet worden gebruikt.
Määrittää evästeiden salaustyypin.
Spécifie le type de chiffrement à utiliser pour les cookies.
Gibt den für Cookies zu verwendenden Verschlüsselungstyp an.
Καθορίζει τον τύπο κρυπτογράφησης που θα χρησιμοποιηθεί για τα cookies.
מציין את סוג ההצפנה בו יש להשתמש עבור קבצי Cookie.
A cookie-k titkosítási típusának megadása
Specifica il tipo di crittografia da utilizzare per i cookie.
cookie に使用する暗号化の種類を指定します。
쿠키에 사용할 암호화 종류를 지정합니다.
Angir krypteringstypen som skal brukes for informasjonskapsler.
Określa typ uwierzytelniania plików cookie.
Especifica o tipo de criptografa a usar com os cookies.
Especifica o tipo de encriptação a utilizar para cookies.
Указывает тип шифрования для файлов "cookie".
Especifica el tipo de cifrado que se utilizará para las cookies.
Anger typen av kryptering som ska användas för cookies.
Tanımlama bilgileri için kullanılacak şifreleme türünü belirtir.
指定 Cookie 使用的加密類型。
指定用于 Cookie 的加密类型。
‏‏سرد موفري إدارة الأدوار الذين تم تمكينهم.
列出已启用的角色管理器提供程序。
列出已啟用的角色管理員提供者。
Zobrazí seznam povolených zprostředkovatelů správců rolí.
Viser de aktiverede rolleadministrationsprovidere.
Hier worden de ingeschakelde rollenbeheerdersproviders weergegeven.
Tuo näkyviin luettelon käytössä olevista roolinhallinnan palvelutoiminnoista.
Répertorie les fournisseurs gestionnaires de rôles activés.
Listet die aktivierten Rollen-Manager-Anbieter auf.
Δημιουργεί λίστα των ενεργοποιημένων υπηρεσιών παροχής διαχείρισης ρόλων.
מפרט את ספקי ניהול התפקידים הזמינים.
Az engedélyezett szerepkörkezelő szolgáltatók felsorolása
Elenca i provider di gestione dei ruoli attivati.
有効なロール マネージャ プロバイダを一覧表示します。
사용하도록 설정된 역할 관리자 공급자를 나열합니다.
Viser aktiverte rollebehandlingsleverandører.
Wyświetla listę włączonych dostawców zarządzania rolami.
Lista os Provedores de Gerenciamento de Funções habilitados.
Lista os Fornecedores do Gestor de Funções.
Выводит список включенных поставщиков диспетчеров ролей.
Muestra los proveedores del administrador de funciones habilitados.
Visar en lista över aktiverade rollhanteringsprovidrar.
Etkinleştirilen Rol Yönetimi Sağlayıcıları'nı listeler.
列出已啟用的角色管理員提供者。
列出已启用的角色管理器提供程序。
SSL م&طلوب
需要 SSL(&I)
需要 SSL(&I)
&Vyžadovat protokol SSL
Kræv &SSL
&SSL vereist
Vaadi SS&L
Nécess&ite SSL
SSL &erforderlich
Α&παιτείται SSL
&נדרש SSL
SSL használata s&zükséges
Richiedi &SSL
SSL を必要とする(&I)
SSL 필요(&I)
&Krever SSL
Wymaga&j SSL
E&xigir SSL
E&xigir SSL
&Требовать SSL
Requer&ir SSL
Kr&äv SSL
SSL is&te
需要 SSL(&I)
需要 SSL(&I)
添加和配置角色管理器提供程序。
加入和設定角色管理員提供者。
Přidá a nakonfiguruje zprostředkovatele správců rolí.
Tilføj og konfigurer en rolleadministrationsprovider.
Een rollenbeheerdersprovider toevoegen en configureren.
Lisää roolinhallinnan palvelutoiminto tai muokkaa sen asetuksia.
Ajouter et configurer un fournisseur gestionnaire de rôles.
Fügen Sie einen Rollen-Manager-Anbieter hinzu, und konfigurieren Sie ihn.
Προσθήκη και ρύθμιση παραμέτρων μιας υπηρεσίας παροχής ρόλων.
הוסף והגדר ספק מנהל תפקידים.
Szerepkörkezelő szolgáltató felvétele és konfigurálása
Consente di aggiungere e configurare un provider di ruoli.
ロール マネージャ プロバイダを追加および構成します。
역할 관리자 공급자를 추가하고 구성합니다.
Legg til og konfigurer en rollebehandlingsleverandør.
Dodaj i konfiguruj dostawcę zarządzania rolami.
Adicionar e configurar um provedor de gerenciador de funções.
Adicionar e configurar um fornecedor de gestor de funções.
Добавление и настройка поставщика диспетчеров ролей.
Agregar y configurar un proveedor de administrador de funciones.
Lägg till och konfigurera en rollhanteringsprovider.
Rol yöneticisi sağlayıcısı ekle ve yapılandır.
إضافة موفر إدارة الأدوار وتكوينه.
加入和設定角色管理員提供者。
添加和配置角色管理器提供程序。
‏‏سرد موفري العضوية الذين تم تمكينهم.
列出已启用的成员资格提供程序。
列出已啟用的成員資格提供者。
Zobrazí seznam povolených zprostředkovatelů členství.
Viser de aktiverede medlemskabsprovidere.
Hier worden de ingeschakelde lidmaatschapsproviders weergegeven.
Tuo näkyviin luettelon käytössä olevista jäsenyyspalveluista.
Répertorie les fournisseurs d'appartenances activés.
Listet die aktivierten Mitgliedschaftsanbieter auf.
Δημιουργεί λίστα των ενεργοποιημένων υπηρεσιών παροχής διαχείρισης μελών.
מפרט את ספקי החברות הזמינים.
Az engedélyezett tagsági szolgáltatók felsorolása
Elenca i provider di gestione delle appartenenze attivati.
有効なメンバシップ プロバイダを一覧表示します。
사용하도록 설정된 멤버 자격 공급자를 나열합니다.
Viser aktiverte medlemskapsleverandører.
Wyświetla włączonych dostawców członkostwa.
Lista os provedores de associação habilitados.
Lista os fornecedores de associação activados.
Выводит список включенных поставщиков пользователей.
Muestra los proveedores de suscripciones habilitados.
Visar en lista över aktiverade medlemskapsprovidrar.
Etkinleştirilen üyelik sağlayıcılarını listeler.
列出已啟用的成員資格提供者。
列出已启用的成员资格提供程序。
‏‏تحديد ملف تعريف ارتباط HTTP المطلوب استخدامه للمصادقة.
指定用于身份验证的 HTTP Cookie。
指定驗證使用的 HTTP Cookie。
Určuje soubor cookie HTTP, který má být použit k ověřování.
Angiver den HTTP-cookie, der skal bruges til godkendelse.
Hiermee wordt de HTTP-cookie opgegeven die voor verificatie moet worden gebruikt.
Määrittää todennukseen käytettävän HTTP-evästeen.
Spécifie le cookie HTTP à utiliser pour l'authentification.
Gibt das für die Authentifizierung zu verwendende HTTP-Cookie an.
Καθορίζει το cookie HTTP που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ταυτότητας.
מציין את קובץ ה- Cookie של HTTP בו יש להשתמש עבור אימות.
A hitelesítéshez használandó HTTP cookie meghatározása
Specifica il cookie HTTP da utilizzare per l'autenticazione.
認証のために使用する HTTP cookie を指定します。
인증에 사용할 HTTP 쿠키를 지정합니다.
Angir HTTP-informasjonskapselen som skal brukes til godkjenning.
Określa plik cookie HTTP, który ma być użyty do uwierzytelniania.
Especifica o cookie HTTP a usar para autenticação.
Especifica o cookie de HTTP a utilizar para autenticação.
Указывает файл "cookie" HTTP, используемый для проверки подлинности.
Especifica la cookie HTTP que se utilizará para la autenticación.
Anger HTTP-cookien som ska användas för autentisering.
Kimlik doğrulaması için kullanılacak HTTP tanımlama bilgisini belirtir.
指定驗證使用的 HTTP Cookie。
指定用于身份验证的 HTTP Cookie。
‏‏تمكين الوحدة النمطية لإدارة الأدوار.
启用角色管理器模块。
啟用角色管理員模組。
Povolí modul správce rolí.
Aktiverer modulet til administration af roller.
Hiermee wordt de rollenbeheermodule ingeschakeld.
Ottaa roolinhallinnan moduulin käyttöön.
Active le module gestionnaire de rôles.
Aktiviert das Rollen-Manager-Modul.
Ενεργοποιεί τη λειτουργική μονάδα της διαχείρισης ρόλου.
הופך את מודול ניהול התפקידים לזמין.
A szerepkörkezelő modul engedélyezése
Attiva il modulo di gestione dei ruoli.
ロール管理モジュールを有効にします。
역할 관리 모듈을 사용하도록 설정합니다.
Aktiverer modulen for rollebehandling.
Włącza moduł zarządzania rolami.
Habilita o módulo do gerenciador de funções.
Activa o módulo do gestor de funções.
Включает модуль диспетчера ролей.
Habilita el módulo de administrador de funciones.
Aktiverar rollhanteringsmodulen.
Rol yönetimi modülünü etkinleştirir.
啟用角色管理員模組。
启用角色管理器模块。
See catalog page for all messages.