The service
Messages on page
‏‏خطأ داخلي في .NET Framework Data Provider error <var>X</var>.
Došlo k vnitřní chybě zprostředkovatele dat .NET Framework Data Provider <var>X</var>.
Intern .NET Framework Data Provider-fejl <var>X</var>.
Interne fout .NET Framework Data Provider <var>X</var>.
Sisäinen .NET Framework Data Provider -tietopalvelun virhe <var>X</var>.
Erreur interne du .NET Framework Data Provider <var>X</var>.
Εσωτερικό σφάλμα .NET Framework Data Provider <var>X</var>.
שגיאה פנימית ב-.NET Framework Data Provider <var>X</var>.
.NET Framework Data Provider – belső hiba: <var>X</var>.
Errore interno <var>X</var> di .NET Framework Data Provider.
.NET Framework Data Provider の内部エラーです。<var>X</var>。
내부 .NET Framework Data Provider 오류 <var>X</var>입니다.
Intern feil, <var>X</var>, i .NET Framework Data Provider.
Błąd wewnętrzny <var>X</var> dostawcy danych .NET Framework Data Provider.
Внутренняя ошибка <var>X</var> .NET Framework Data Provider.
Error interno <var>X</var> de .NET Framework Data Provider.
Internt .NET Framework Data Provider-fel <var>X</var>.
İç .NET Framework Data Provider hatası <var>X</var>.
内部 .Net Framework Data Provider 错误 <var>X</var>。
Interner Fehler des .Net Framework Data Provider <var>X</var>.
内部 .NET Framework Data Provider 错误 <var>X</var>。
內部 .NET Framework Data Provider 錯誤 <var>X</var>。
內部 .Net Framework Data Provider 錯誤 <var>X</var>。
Erro interno <var>X</var> do .NET Framework Data Provider.
‏‏قيمة EntityCommand.CommandText غير صالحة مع الأمر StoredProcedure. يجب أن تكون قيمة EntityCommand.CommandText بالشكل 'ContainerName.FunctionImportName'.
EntityCommand.CommandText 的值对 StoredProcedure 命令无效。EntityCommand.CommandText 值必须为“ContainerName.FunctionImportName”形式。
EntityCommand.CommandText 的值對 StoredProcedure 命令無效。EntityCommand.CommandText 值必須是 'ContainerName.FunctionImportName' 格式。
Hodnota EntityCommand.CommandText is není pro příkaz StoredProcedure platná. Hodnota EntityCommand.CommandText musí mít podobu ContainerName.FunctionImportName.
Værdien af EntityCommand.CommandText er ikke gyldig for en StoredProcedure-kommando. Værdien EntityCommand.CommandText skal være i formatet 'ContainerName.FunctionImportName'.
De waarde van EntityCommand.CommandText is niet geldig voor een StoredProcedure-opdracht. De waarde EntityCommand.CommandText moet de vorm ContainerName.FunctionImportName hebben.
EntityCommand.CommandText-arvo ei kelpaa StoredProcedure-komennolle. EntityCommand.CommandText-arvon muodon on oltava seuraava: ContainerName.FunctionImportName.
La valeur d'EntityCommand.CommandText n'est pas valide pour une commande StoredProcedure. La valeur d'EntityCommand.CommandText doit se présenter sous la forme ContainerName.FunctionImportName.
Der Wert von EntityCommand.CommandText ist für einen StoredProcedure-Befehl ungültig. Der EntityCommand.CommandText-Wert muss das Format 'ContainerName.FunctionImportName' aufweisen.
Η τιμή του EntityCommand.CommandText δεν είναι έγκυρη για μια εντολή StoredProcedure. Η τιμή EntityCommand.CommandText πρέπει να έχει τη μορφή 'ContainerName.FunctionImportName'.
הערך של EntityCommand.CommandText אינו חוקי עבור הפקודה StoredProcedure. מבנה הערך של EntityCommand.CommandText חייב להיות ContainerName.FunctionImportName.
Az EntityCommand.CommandText tulajdonság értéke nem érvényes a StoredProcedure parancshoz. Az EntityCommand.CommandText értéknek „ContainerName.FunctionImportName” formátumúnak kell lennie.
Valore di EntityCommand.CommandText non valido per un comando StoredProcedure. Il formato del valore di EntityCommand.CommandText deve essere 'ContainerName.FunctionImportName'.
EntityCommand.CommandText 的值对 StoredProcedure 命令无效。EntityCommand.CommandText 值必须为“ContainerName.FunctionImportName”形式。
StoredProcedure コマンドに対する EntityCommand.CommandText の値が無効です。EntityCommand.CommandText の値は、'ContainerName.FunctionImportName' という形式にする必要があります。
StoredProcedure 명령의 EntityCommand.CommandText 값이 잘못되었습니다. EntityCommand.CommandText 값은 'ContainerName.FunctionImportName' 형식이어야 합니다.
Verdien for EntityCommand.CommandText er ikke gyldig for en StoredProcedure-kommando. Verdien for EntityCommand.CommandText må ha formatet ContainerName.FunctionImportName.
Wartość właściwości EntityCommand.CommandText jest nieprawidłowa dla polecenia StoredProcedure. Wartość EntityCommand.CommandText musi mieć formę „ContainerName.FunctionImportName”.
Недопустимое значение EntityCommand.CommandText для команды StoredProcedure. Значение EntityCommand.CommandText должно иметь формат "ContainerName.FunctionImportName".
El valor de EntityCommand.CommandText no es válido para un comando StoredProcedure. El valor EntityCommand.CommandText debe tener la forma 'ContainerName.FunctionImportName'.
Värdet för EntityCommand.CommandText är inte giltigt för ett StoredProcedure-kommando. Värdet EntityCommand.CommandText måste ha formatet ContainerName.FunctionImportName.
EntityCommand.CommandText değeri StoredProcedure komutu için geçerli değil. EntityCommand.CommandText değeri 'ContainerName.FunctionImportName' biçiminde olmalı.
EntityCommand.CommandText 的值對 StoredProcedure 命令無效。EntityCommand.CommandText 值必須是 'ContainerName.FunctionImportName' 格式。
O valor de EntityCommand.CommandText não é válido para um comando StoredProcedure. O valor de EntityCommand.CommandText deve estar na forma 'ContainerName.FunctionImportName'.
Määrän on oltava DbConstantExpression tai DbParameterReferenceExpression.
Count doit être DbConstantExpression ou DbParameterReferenceExpression.
Die Anzahl muss ein DbConstantExpression oder ein DbParameterReferenceExpression sein.
Το Count πρέπει να είναι μια παράσταση DbConstantExpression ή DbParameterReferenceExpression.
Count חייב להיות DbConstantExpression או DbParameterReferenceExpression.
A darabszámnak (Count) DbConstantExpression vagy DbParameterReferenceExpression típusúnak kell lennie.
L'elemento Count deve essere un elemento DbConstantExpression o DbParameterReferenceExpression.
Count は DbConstantExpression または DbParameterReferenceExpression にする必要があります。
Count는 DbConstantExpression 또는 DbParameterReferenceExpression이어야 합니다.
Count må være et DbConstantExpression eller et DbParameterReferenceExpression.
Obiekt Count musi być obiektem DbConstantExpression lub DbParameterReferenceExpression.
Счетчик должен быть выражением DbConstantExpression или DbParameterReferenceExpression.
Count debe ser DbConstantExpression o DbParameterReferenceExpression.
Antalet måste vara ett DbConstantExpression eller ett DbParameterReferenceExpression.
Count bir DbConstantExpression veya DbParameterReferenceExpression olmalıdır.
‏‏يجب أن يكون العدد DbConstantExpression أو DbParameterReferenceExpression.
计数必须为 DbConstantExpression 或 DbParameterReferenceExpression。
計數必須是 DbConstantExpression 或 DbParameterReferenceExpression。
Počet musí být DbConstantExpression nebo DbParameterReferenceExpression.
Antallet skal være et DbConstantExpression eller et DbParameterReferenceExpression.
Count moet een DbConstantExpression of een DbParameterReferenceExpression zijn.
计数必须为 DbConstantExpression 或 DbParameterReferenceExpression。
計數必須是 DbConstantExpression 或 DbParameterReferenceExpression。
A contagem deve ser uma DbConstantExpression ou uma DbParameterReferenceExpression.
‏‏في تعبير GROUP BY
在 GROUP BY 子句中
在 GROUP BY 子句中
v klauzuli GROUP BY
i GROUP BY-delsætning
in de GROUP BY-component
GROUP BY -lauseessa
dans la clause GROUP BY
in GROUP BY-Klausel
στον όρο GROUP BY
במשפט GROUP BY
a GROUP BY záradékban
nella clausola GROUP BY
GROUP BY 句の
GROUP BY 절
i GROUP BY-setning
w klauzuli GROUP BY
в предложении GROUP BY
en la cláusula GROUP BY
i GROUP BY-instruktionen
GROUP BY yan tümcesinde
在 GROUP BY 子句中
在 GROUP BY 子句中
na cláusula GROUP BY
‏‏ObjectQuery المحدد غير صالح لهذه العملية لأنه مرتبط مع ObjectContext مختلف.
指定的 ObjectQuery 对于此操作无效,因为它与另一 ObjectContext 关联。
指定的 ObjectQuery 對此作業無效,因為它是與另一個 ObjectContext 關聯。
Zadaný objekt ObjectQuery není platný pro tuto operaci, protože je přidružen k jinému objektu ObjectContext.
Den angivne ObjectQuery er ikke gyldig for denne handling, fordi den er tilknyttet en anden ObjectContext.
De opgegeven ObjectQuery is niet geldig voor deze bewerking omdat deze is gekoppeld aan een andere ObjectContext.
Määritetty ObjectQuery ei ole kelvollinen tässä toiminnossa, koska se on liitetty eri ObjectContext-luokkaan.
L'ObjectQuery spécifié n'est pas valide pour cette opération, car il est associé à un autre ObjectContext.
Die angegebene ObjectQuery ist für diesen Vorgang ungültig, da sie einem anderen ObjectContext zugeordnet ist.
Το καθορισμένο ObjectQuery δεν είναι έγκυρο για αυτήν τη λειτουργία επειδή σχετίζεται με διαφορετικό ObjectContext.
ה-ObjectQuery שצוין אינו חוקי עבור פעולה זו כי הוא משויך ל-ObjectContext אחר.
A megadott ObjectQuery lekérdezés nem érvényes ehhez a művelethez, mert más ObjectContext objektumhoz van társítva.
ObjectQuery specificato non valido per l'operazione perché è associato a un elemento ObjectContext diverso.
指定された ObjectQuery は別の ObjectContext に関連付けられているため、この操作に対して有効ではありません。
지정한 ObjectQuery는 다른 ObjectContext에 연결되었으므로 이 작업에 유효하지 않습니다.
Angitt ObjectQuery er ikke gyldig for denne operasjonen fordi den er knyttet til en annen ObjectContext.
Określony obiekt ObjectQuery jest nieprawidłowy dla tej operacji, ponieważ jest skojarzony z innym obiektem ObjectContext.
Указанный запрос ObjectQuery недопустим для этой операции, поскольку связан с другим ObjectContext.
ObjectQuery, que se ha especificado, no es válido para esta operación porque está asociado con un ObjectContext diferente.
Den ObjectQuery som angavs är inte giltig för den här åtgärden eftersom den är associerad med en annan ObjectContext.
Belirtilen ObjectQuery bu işlem için geçerli değil çünkü farklı bir ObjectContext ile ilişkili.
指定的 ObjectQuery 对于此操作无效,因为它与另一 ObjectContext 关联。
指定的 ObjectQuery 對此作業無效,因為它是與另一個 ObjectContext 關聯。
A ObjectQuery especificada não é válida para essa operação porque está associada a um ObjectContext diferente.
Kildeforespørgslen til denne EntityCollection eller EntityReference kan ikke returneres, når det relaterede objekt er i tilføjet eller frakoblet tilstand og ikke oprindeligt blev hentet ved hjælp af fletteindstillingen NoTracking.
De bronquery voor deze EntityCollection of EntityReference kan niet worden geretourneerd als het gerelateerde object zich in toegevoegde of losgekoppelde staat bevindt en oorspronkelijk niet was opgehaald met de samenvoegoptie NoTracking.
Tämän EntityCollection-kokoelman tai EntityReference-viittauksen lähdekyselyä ei voi palauttaa, jos liittyvä objekti on lisätty- tai irrotettu-tilassa eikä objektia alunperin noudettaessa ole käytetty NoTracking-yhdistämisasetusta.
La requête source de cet EntityCollection ou EntityReference ne peut pas être retournée lorsque l'objet connexe est dans un état ajouté ou détaché, et qu'il n'a pas été récupéré à l'origine à l'aide de l'option de fusion NoTracking.
Die Quellabfrage für diese EntityCollection bzw. diesen EntityReference kann nicht zurückgegeben werden, wenn sich das verwandte Objekt entweder in einem hinzugefügten oder getrennten Zustand befindet und ursprünglich nicht mit der NoTracking-Mergeoption abgerufen wurde.
Το ερώτημα προέλευσης για αυτό το EntityCollection ή το EntityReference δεν είναι δυνατό να επιστραφούν όταν το σχετικό αντικείμενο βρίσκεται είτε σε κατάσταση προσθήκης είτε σε κατάσταση αποσύνδεσης και αρχικά δεν ανακτήθηκε με χρήση της επιλογής συγχώνευσης NoTracking.
לא ניתן להחזיר את שאילתת המקור עבור EntityCollection או EntityReference אלה כאשר האובייקט המיוחס נמצא במצב added או במצב detached או שלא אוחזר במקור באמצעות אפשרות המיזוג NoTracking.
Az EntityCollection gyűjtemény vagy az EntityReference objektum forráslekérdezése nem adható vissza, ha a kapcsolódó objektum hozzáadott vagy leválasztott állapotban van, és lekérése eredetileg nem a NoTracking egyesítési beállítás használatával történt.
Impossibile restituire la query di origine per questo elemento EntityCollection o EntityReference quando lo stato dell'oggetto correlato è Added o Detached e l'oggetto non è stato recuperato in origine tramite l'opzione di unione NoTracking.
関連オブジェクトが追加済み状態またはデタッチ済み状態になっており、最初に NoTracking マージ オプションを使用して取得されていない場合は、この EntityCollection または EntityReference の基になるクエリを返すことはできません。
관련 개체가 추가된 상태 또는 분리된 상태이고 원래 NoTracking 병합 옵션을 사용하여 검색되지 않은 경우 이 EntityCollection 또는 EntityReference의 소스 쿼리를 반환할 수 없습니다.
Kildespørringen for EntityCollection eller EntityReference kan ikke returneres når det relaterte objektet er i i tillagt eller frakoblet status og ikke opprinnelig ble hentet ved hjelp av flettealternativet NoTracking.
Nie można zwrócić kwerendy źródłowej dla tego obiektu EntityCollection lub EntityReference, gdy obiekt pokrewny jest w stanie dodany lub odłączony i nie został pierwotnie pobrany przy użyciu opcji scalania NoTracking.
Невозможно возвратить исходный запрос для EntityCollection или EntityReference, если связанный объект находится в добавленном или отсоединенном состоянии и не был первоначально извлечен с помощью параметра слияния NoTracking.
No se puede devolver la consulta de origen para esta EntityCollection o EntityReference cuando el objeto relacionado está en un estado agregado o en un estado separado y no se recuperó originalmente mediante la opción de combinación NoTracking.
Det går inte att returnera källfrågan för denna EntityCollection eller EntityReference när det relaterade objektet är i antingen ett tillagt eller frånkopplat tillstånd och det inte ursprungligen lades till med NoTracking-sammanslagningsalternativet.
Bu EntityCollection'ın veya EntityReference'ın kaynak sorgusu, ilgili nesne eklenmiş veya ayrılmış durumdayken ve ilk başta NoTracking birleştirme seçeneği ile alınmadıysa döndürülemez.
‏‏لا يمكن إعادة الاستعلام المصدر لـ EntityCollection أو EntityReference هذا عندما يكون الكائن المرتبط إما في حالة الإضافة أو حالة الانفصال ولم يتم استرجاعه في الأصل باستخدام خيار الدمج NoTracking.
当相关对象处于 added 状态或 detached 状态时,并且最初并非使用 NoTracking 合并选项进行检索时,无法返回此 EntityCollection 或 EntityReference 的源查询。
當相關物件處於已加入狀態或已卸離狀態,而且原先不是使用 NoTracking 合併選項擷取的,就無法傳回此 EntityCollection 或 EntityReference 的來源查詢。
Zdrojový dotaz na tento objekt EntityCollection nebo EntityReference nelze vrátit, pokud je související objekt v přidaném nebo odpojeném stavu a nebyl původně načten při používání možnosti sloučení NoTracking.
当相关对象处于 added 状态或 detached 状态时,并且最初并非使用 NoTracking 合并选项进行检索时,无法返回此 EntityCollection 或 EntityReference 的源查询。
當相關物件處於已加入狀態或已卸離狀態,而且原先不是使用 NoTracking 合併選項擷取的,就無法傳回此 EntityCollection 或 EntityReference 的來源查詢。
A consulta de origem para essa EntityCollection ou EntityReference não pode ser retornada quando o objeto relacionado estiver em um estado adicionado ou estado desanexado e não foi recuperado originalmente usando a opção de mesclagem NoTracking.
Μια αντιστοίχιση συνάρτησης για EntitySet '<var>X</var>' απαιτεί την φόρτωση των σχετικών αντιστοιχίσεων στο AssociationSet '<var>Y</var>'. Φορτώστε το AssociationSet πριν την αποθήκευση των αλλαγών σε αυτό το EntitySet.
מיפוי פונקציה עבור ה- EntitySet ‏'<var>X</var>' מחייב טעינה של כל Association ב- AssociationSet ‏'<var>Y</var>'. טען את ה- the AssociationSet לפני שמירת השינויים ב-EntitySet זה.
A(z) „<var>X</var>” EntitySet egyik függvényleképezése megköveteli a következő AssociationSet készletben található megfelelő társítások betöltését: „<var>Y</var>”. Az EntitySet módosításainak mentése előtt töltse be az AssociationSet készletet.
Un mapping di funzione per EntitySet '<var>X</var>' richiede il caricamento delle associazioni corrispondenti in AssociationSet '<var>Y</var>'. Caricare AssociationSet prima di salvare le modifiche apportate a EntitySet.
EntitySet '<var>X</var>' の関数マッピングでは、AssociationSet '<var>Y</var>' 内の対応するアソシエーションが読み込まれていることが求められています。この EntitySet に変更を保存する前に、AssociationSet を読み込んでください。
EntitySet '<var>X</var>'에 대한 함수 매핑에서는 AssociationSet '<var>Y</var>'의 해당 Association이 로드되어야 합니다. 이 EntitySet에 변경 내용을 저장하기 전에 AssociationSet을 로드하십시오.
En funksjonstilordning for EntitySet <var>X</var> krever at tilsvarende tilknytninger i AssociationSet <var>Y</var> lastes inn. Last inn AssociationSet før du lagrer endringer i EntitySet.
Mapowanie funkcji dla obiektu EntitySet „<var>X</var>” wymaga, aby zostały załadowane odpowiednie skojarzenia w obiekcie AssociationSet „<var>Y</var>”. Załaduj obiekt AssociationSet przed zapisaniem zmian w tym obiekcie EntitySet.
Сопоставление функции для набора EntitySet "<var>X</var>" требует загрузки соответствующих ассоциаций в набор AssociationSet "<var>Y</var>". Загрузите набор AssociationSet, прежде чем сохранять изменения этого набора EntitySet.
Una asignación de función para EntitySet '<var>X</var>' requiere que se carguen las asociaciones correspondientes en AssociationSet '<var>Y</var>'. Cargue AssociationSet antes de guardar los cambios en EntitySet.
En funktionsmappning för EntitySet <var>X</var> kräver att motsvarande associationer i AssociationSet <var>Y</var> läses in. Läs in AssociationSet innan du sparar ändringarna i denna EntitySet.
'<var>X</var>' EntitySet'i için bir işlev eşlemesi, '<var>Y</var>' AssociationSet'inde karşılık gelen Association'ların yüklü olmasını gerektiriyor. Bu EntitySet'te yapılan değişiklikleri kaydetmeden önce AssociationSet'i yükleyin.
‏‏يتطلب تخصيص أحد الوظائف لـEntitySet '<var>X</var>' أن يتم تحميل الترابطات المقابلة في AssociationSet '<var>Y</var>'. قم بتحميل AssociationSet قبل حفظ التغييرات في EntitySet هذه.
EntitySet“<var>X</var>”的函数映射要求已加载 AssociationSet“<var>Y</var>”中对应的 Association。请在将更改保存到此 EntitySet 之前,先加载 AssociationSet。
EntitySet '<var>X</var>' 的函式對應必須載入 AssociationSet '<var>Y</var>' 中的對應 Associations。請載入此 AssociationSet,然後再將變更儲存到此 EntitySet。
Mapování funkcí pro objekt EntitySet <var>X</var> vyžaduje, aby byly načteny odpovídající atributy Association v elementu AssociationSet <var>Y</var>. Před uložením změn v tomto objektu EntitySet načtěte element AssociationSet.
En funktionstilknytning for EntitySet '<var>X</var>' kræver, at de tilsvarende tilknytninger i AssociationSet '<var>Y</var>' er indlæst. Indlæs AssociationSet, inden du gemmer ændringerne i dette EntitySet.
Voor een functietoewijzing voor EntitySet <var>X</var> is vereist dat er overeenkomende Associations in de AssociationSet <var>Y</var> zijn geladen. Laad de AssociationSet voordat u wijzigingen in deze EntitySet opslaat.
EntitySet-kohteen <var>X</var> funktion yhdistämismääritys vaatii, että vastaavat AssociationSet-kohteen <var>Y</var> liitokset on ladattu. Lataa AssociationSet ennen muutosten tallentamista tähän EntitySet-kohteeseen.
Un mappage de fonction pour l'EntitySet « <var>X</var> » requiert le chargement des associations correspondantes dans l'AssociationSet « <var>Y</var> ». Chargez AssociationSet avant d'enregistrer les modifications dans EntitySet.
Für eine Funktionszuordnung für EntitySet '<var>X</var>' müssen die entsprechenden Zuordnungen in AssociationSet '<var>Y</var>' geladen werden. Laden Sie das AssociationSet, bevor Sie Änderungen an diesem EntitySet speichern.
EntitySet“<var>X</var>”的函数映射要求已加载 AssociationSet“<var>Y</var>”中对应的 Association。请在将更改保存到此 EntitySet 之前,先加载 AssociationSet。
EntitySet '<var>X</var>' 的函式對應必須載入 AssociationSet '<var>Y</var>' 中的對應 Associations。請載入此 AssociationSet,然後再將變更儲存到此 EntitySet。
Um mapeamento de função para o EntitySet '<var>X</var>' exige que as associações correspondentes no AssociationSet '<var>Y</var>' sejam carregadas. Carregue o AssociationSet antes de salvar as alterações feitas nesse EntitySet.
‏‏تعذر استنتاج ResultType صالح من ResultTypes في تعبيرات 'Then' المحددة.
无法从指定的“Then”表达式的 ResultType 推断出有效的 ResultType。
無法從所指定 'Then' 運算式的 ResultTypes 推斷有效的 ResultType。
无法从指定的“Then”表达式的 ResultTypes 推断出有效的 ResultType。
Ze zadaných výrazů Then nelze odvodit platnou hodnotu ResultType z objektů ResultType.
En gyldig ResultType kunne ikke kaldes fra ResultTypes i de angivne 'Then'-udtryk.
Er kan geen geldig ResultType worden afgeleid van de ResultTypes van de opgegeven Then-expressies.
Määritettyjen Then-lausekkeiden ResultType-arvoista ei voitu johtaa kelvollista ResultType-arvoa.
Aucun ResultType valide n'a pu être déduit à partir des ResultType des expressions Then spécifiées.
Es konnte kein gültiger ResultType aus den ResultTypes der angegebenen 'Then'-Ausdrücke abgeleitet werden.
Δεν ήταν δυνατή η παρεμβολή ενός έγκυρου ResultType από το ResultTypes των καθορισμένων παραστάσεων 'Then'.
לא ניתן להפנות ל-ResultType חוקי מתוך ה-ResultTypes של ביטויי ה-Then שצוינו.
A megadott „Then” kifejezések ResultType gyűjteményéből nem lehet következtetni érvényes ResultType gyűjteményre.
Impossibile dedurre un elemento ResultType valido dagli elementi ResultType delle espressioni 'Then' specificate.
指定された 'Then' 式の ResultType から有効な ResultType を推論できませんでした。
En gyldig ResultType kan ikke utledes fra ResultTypes for de angitte Then-uttrykkene.
Nie można wywnioskować prawidłowej wartości ResultType na podstawie wartości ResultType określonych wyrażeń „Then”.
Не удалось вывести допустимый тип ResultType из типов ResultType указанных выражений "Then".
No se pudo inferir un ResultType válido a partir de ResultTypes de las expresiones 'Then' especificadas.
Det gick inte att härleda en giltig ResultType från ResultTypes för de angivna Then-uttrycken.
Geçerli bir ResultType, belirtilen 'Then' ifadelerinin ResultType'larından çıkarsanamadı.
無法從所指定 'Then' 運算式的 ResultTypes 推斷有效的 ResultType。
지정한 'Then' 식의 ResultType에서 올바른 ResultType을 유추할 수 없습니다.
Não foi possível inferir um ResultType válido dos ResultTypes das expressões 'Then' especificadas.
Toiminnon suorittaminen ei onnistu, koska sovittimella ei ole yhteyttä.
Impossible d'effectuer l'opération, car l'adaptateur n'a pas de connexion.
Der Vorgang kann nicht durchgeführt werden, da für den Adapter keine Verbindung besteht.
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας επειδή ο προσαρμογέας δεν διαθέτει σύνδεση.
לא ניתן לבצע את הפעולה כי למתאם אין חיבור.
A műveletet nem lehet végrehajtani, mert az adapterhez nem tartozik kapcsolat.
Impossibile eseguire l'operazione. Connessione non disponibile per l'adattatore.
アダプタに接続されていないため操作を実行できません。
어댑터에 연결이 없으므로 작업을 수행할 수 없습니다.
Kan ikke utføre operasjonen fordi adapteren ikke har noen tilkobling.
Nie można wykonać operacji, ponieważ adapter nie ma połączenia.
Не удается выполнить операцию, поскольку адаптер не имеет соединения.
No se puede realizar la operación porque el adaptador no tiene una conexión.
Det går inte att utföra åtgärden eftersom adaptern saknar anslutning.
İşlem gerçekleştirilemiyor çünkü bağdaştırıcının bir bağlantısı yok.
由于适配器没有连接,因此无法执行该操作。
‏‏لا يمكن إجراء العملية لأن المحول ليس لديه وصلة.
由于适配器没有连接,因此无法执行该操作。
無法執行此作業,因為配接器沒有連接。
Handlingen kan ikke udføres, fordi adapteren ikke har en forbindelse.
無法執行此作業,因為配接器沒有連接。
Operaci nelze provést, protože adaptér nemá připojení.
Kan de bewerking niet uitvoeren, omdat de adapter geen verbinding heeft.
Não é possível efetuar a operação porque o adaptador não tem uma conexão.
‏‏سطر الاتصال الدخلي في سطر الاتصال.
连接字符串中的内部连接字符串。
連接字串中的內部連接字串。
Vnitřní řetězec připojení v řetězci připojení
Den indre forbindelsesstreng i forbindelsesstrengen.
De interne verbindingstekenreeks in de verbindingstekenreeks.
Yhteysmerkkijonon sisempi yhteysmerkkijono.
Chaîne de connexion interne dans la chaîne de connexion.
Die innere Verbindungszeichenfolge in der Verbindungszeichenfolge.
Η συμβολοσειρά εσωτερικής σύνδεσης στη συμβολοσειρά σύνδεσης.
מחרוזת החיבור הפנימי במחרוזת החיבור.
A belső kapcsolati karakterlánc a kapcsolati karakterláncban.
Stringa di connessione interna nella stringa di connessione.
接続文字列での内部接続文字列です。
연결 문자열의 내부 연결 문자열입니다.
Den indre tilkoblingsstrengen i tilkoblingsstrengen.
Wewnętrzny ciąg połączenia w ciągu połączenia.
Внутренняя строка соединения в строке соединения.
Cadena de conexión interna en la cadena de conexión.
Inre anslutningssträng i anslutningssträngen.
Bağlantı dizesindeki iç bağlantı dizesi.
连接字符串中的内部连接字符串。
連接字串中的內部連接字串。
A cadeia de conexão interna na cadeia de conexão.
See catalog page for all messages.