The service
Messages on page
Lausekkeen tyypin on oltava EntityType, ComplexType tai ReferenceType.
Le type de l'expression doit être EntityType, ComplexType ou ReferenceType
Der Ausdruckstyp muss EntityType, ComplexType oder ReferenceType sein
Ο τύπος της παράστασης πρέπει να είναι EntityType, ComplexType ή ReferenceType
סוג הביטוי חייב להיות EntityType‏, ComplexType או ReferenceType
A kifejezésnek EntityType, ComplexType vagy ReferenceType típusúnak kell lennie.
Il tipo dell'espressione deve essere EntityType, ComplexType o ReferenceType
式の型は EntityType、ComplexType、または ReferenceType にする必要があります
식 형식은 EntityType, ComplexType 또는 ReferenceType이어야 합니다.
Uttrykkstypen må være EntityType, ComplexType eller ReferenceType
Typ wyrażenia musi być typem EntityType, ComplexType lub ReferenceType.
Выражение типа должно относиться к типу EntityType, ComplexType или ReferenceType
El tipo de expresión debe ser EntityType, ComplexType o ReferenceType
Uttryckstypen måste vara en EntityType, ComplexType eller ReferenceType
İfade türü EntityType, ComplexType veya ReferenceType olmalıdır
表达式类型必须是 EntityType、ComplexType 或 ReferenceType
‏‏يجب أن يكون نوع التعبير EntityType أو ComplexType أو ReferenceType
表达式类型必须是 EntityType、ComplexType 或 ReferenceType
此運算式型別必須是 EntityType、ComplexType 或 ReferenceType
Typ výrazu musí být EntityType, ComplexType nebo ReferenceType.
Udtrykstypen skal være EntityType, ComplexType eller ReferenceType
Het expressietype moet EntityType, ComplexType of ReferenceType zijn
此運算式型別必須是 EntityType、ComplexType 或 ReferenceType
O tipo da expressão deve ser EntityType, ComplexType ou ReferenceType
‏‏لا يمكن أن تحتوي نفس المجموعة على تعبيرات العنصر المحددة لأنه لا يمكن استنتاج نوع عنصر مشترك من ResultTypes الخاصة بهم.
指定的元素表达式不能包含在同一集合中,因为无法从其 ResultType 推断出任何通用元素类型。
指定的項目運算式不可包含在同一集合中,因為無法從它們的 ResultTypes 推斷出共同的項目型別。
Zadané výrazy elementu nemohou být obsaženy ve stejné kolekci, protože z jejich objektů ResultType nelze odvodit žádné společné typy elementů.
De angivne elementudtryk kan ikke indeholdes i samme samling, fordi der ikke kan udledes nogen fælles elementtype fra deres ResultTypes.
De opgegeven elementexpressies kunnen geen deel uitmaken van dezelfde verzameling, omdat er geen gemeenschappelijk elementtype kan worden afgeleid van hun ResultTypes.
Määritetyt elementtilausekkeet eivät voi kuulua samaan kokoelmaan, koska lausekkeiden ResultType-arvoista ei voi johtaa mitään yleistä elementtityyppiä.
指定的元素表达式不能包含在同一集合中,因为无法从其 ResultType 推断出任何通用元素类型。
Les expressions d'élément spécifiées ne peuvent pas être contenues dans la même collection, car aucun type d'élément commun ne peut être déduit à partir de leurs ResultType.
Die angegebenen Elementausdrücke können nicht in derselben Auflistung enthalten sein, da aus ihren ResultTypes kein gemeinsamer Elementtyp abgeleitet werden kann.
Οι καθορισμένες παραστάσεις στοιχείων δεν μπορούν να περιέχονται από την ίδια συλλογή επειδή δεν κανένας κοινός τύπος στοιχείου δεν μπορεί να παρεμβάλλεται από το ResultTypes.
ביטויי האלמנט שצוינו לא יכולים להיות מוכלים באותו אוסף כי לא ניתן לבצע הפניה לסוג אלמנט משותף מתוך ה-ResultTypes שלהם.
A megadott elemkifejezéseket nem tartalmazhatja ugyanaz a gyűjtemény, mert a ResultType gyűjteményükből nem lehet következtetni semmilyen közös elemtípusra.
Lo stesso insieme non può contenere le espressioni di elementi specificate perché dai relativi elementi ResultType non è possibile dedurre alcun tipo di elemento comune.
指定された要素式を同じコレクションに含めることはできません。これらの要素式の ResultType から共通の要素型を推論できません。
지정한 요소 식의 ResultType에서 공용 요소 형식을 유추할 수 없으므로 같은 컬렉션에 이 식을 포함할 수 없습니다.
De angitte elementuttrykkene kan ikke ligge i samme samling fordi ingen felles elementtype kan utledes fra ResultType.
Określone wyrażenia elementów nie mogą wchodzić w skład jednej kolekcji, ponieważ na podstawie ich elementów ResultType nie można wywnioskować żadnego wspólnego typu elementów.
Указанные выражения элементов не могут содержаться в одной коллекции, поскольку из их типов ResultType нельзя вывести общий тип элементов.
Las expresiones de elemento especificadas no pueden estar contenidas por la misma colección, porque no es posible inferir ningún tipo de elemento común a partir de sus ResultTypes.
De angivna elementuttrycken kan inte ingå i samma mängd eftersom ingen gemensam elementtyp kan härledas från deras ResultTypes.
Belirtilen öğe ifadeleri aynı koleksiyon tarafından içerilemez çünkü ResultType'larından hiçbir ortak öğe türü çıkarsanamaz.
指定的項目運算式不可包含在同一集合中,因為無法從它們的 ResultTypes 推斷出共同的項目型別。
As expressões de elemento especificadas não podem ser contidas na mesma coleção, pois nenhum tipo de elemento comum pode ser inferido de seus ResultTypes.
Skaalauspinnan enimmäisarvon <var>X</var> täytyy olla pienempi tai yhtä suuri kuin tyypin <var>Z</var> Precision Facet -tarkkuuspinnan <var>Y</var> enimmäisarvo.
La valeur maximale « <var>X</var> » de la facette Scale doit être inférieure ou égale à la valeur maximale « <var>Y</var> » du Facet Precision dans le type « <var>Z</var> ».
Η μέγιστη τιμή '<var>X</var>' για την όψη κλίμακας πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με τη μέγιστη τιμή '<var>Y</var>' για το Facet ακριβείας στον τύπο '<var>Z</var>'.
ערך המקסימום '<var>X</var>' של Scale Facet חייב להיות קטן או שווה לערך המקסימום '<var>Y</var>' של Precision Facet בסוג '<var>Z</var>'.
A(z) „<var>Z</var>” típusban a skála részbeállítása maximális értékének („<var>X</var>”) kisebbnek kell lennie a pontosságra vonatkozó Facet részbeállítás maximális értékénél („<var>Y</var>”) vagy azzal egyenlőnek kell lennie.
Il valore massimo '<var>X</var>' del Facet Scale deve essere minore o uguale al valore massimo '<var>Y</var>' del Facet Precision nel tipo '<var>Z</var>'.
'<var>Z</var>' 型では小数部桁数ファセットの最大値 '<var>X</var>' は、Precision Facet の最大値 '<var>Y</var>' 以下にする必要があります。
'<var>Z</var>' 형식에서 소수 자릿수 Facet의 최대값 '<var>X</var>'은(는) 전체 자릿수 Facet의 최대값 '<var>Y</var>'보다 작거나 같아야 합니다.
Den maksimale verdien <var>X</var> for Scale Facet må være mindre enn eller lik den maksimale verdien <var>Y</var> for Precision Facet i <var>Z</var>-typen.
Wartość maksymalna „<var>X</var>” aspektu skali musi być mniejsza lub równa wartości maksymalnej „<var>Y</var>” elementu Facet dotyczącego dokładności w typie „<var>Z</var>”.
Максимальное значение "<var>X</var>" аспекта Facet масштаба должно быть меньше или равно максимальному значению "<var>Y</var>" аспекта точности в типе "<var>Z</var>".
El valor máximo '<var>X</var>' para la faceta de Scale debe ser menor o igual que el valor máximo '<var>Y</var>' para Precision Facet en el tipo de '<var>Z</var>'.
Det maximala värdet <var>X</var> för Scale facet måste vara mindre än eller lika med det maximala värdet <var>Y</var> för Precision Facet i <var>Z</var>-typen.
Scale görünümünün maksimum değeri '<var>X</var>', '<var>Z</var>' türündeki Precision Facet'in '<var>Y</var>' maksimum değerinden küçük veya ona eşit olmalıdır.
在“<var>Z</var>”类型中,Scale 方面的最大值“<var>X</var>”必须小于或等于 Precision Facet 的最大值“<var>Y</var>”。
Maximalwert '<var>X</var>' für Scale Facet muss kleiner oder gleich dem maximalen Wert '<var>Y</var>' für das Precision Facet in Typ '<var>Z</var>' sein.
‏‏الحد الأقصى للقيمة '<var>X</var>' لـScale Facet يجب أن يكون أقل من أو مستويًا لقيمة الحد الأقصى '<var>Y</var>' لPrecision Facet في النوع '<var>Z</var>'.
在“<var>Z</var>”类型中,小数位数方面的最大值“<var>X</var>”必须小于或等于精度 Facet 的最大值“<var>Y</var>”。
純量 Facet 的最大值 '<var>X</var>' 必須小於或等於 '<var>Z</var>' 型別中有效位數 Facet 的最大值 '<var>Y</var>'。
Maximální hodnota <var>X</var> pro omezující vlastnost Scale musí být menší nebo rovna maximální hodnotě <var>Y</var> pro prvek Precision Facet v typu <var>Z</var>.
Maksimumværdien '<var>X</var>' for Scale Facet skal være mindre end eller lig med maksimumværdien '<var>Y</var>' for Precision Facet i typen '<var>Z</var>'.
De maximumwaarde <var>X</var> voor het Scale-facet moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de maximumwaarde <var>Y</var> voor Precision Facet in het <var>Z</var>-type.
Scale Facet 的最大值 '<var>X</var>' 必須小於或等於 '<var>Z</var>' 型別中Precision Facet 的最大值 '<var>Y</var>'。
O valor máximo '<var>X</var>' da faceta Scale deve ser menor ou igual ao valor máximo '<var>Y</var>' de Precision Facet no tipo '<var>Z</var>'.
‏‏EntitySet '<var>X</var>' المحددة كجزء من MSL هذا غير موجودة في MetadataWorkspace.
指定为该 MSL 一部分的 EntitySet“<var>X</var>”不存在于 MetadataWorkspace 中。
指定為此 MSL 之一部分的 EntitySet '<var>X</var>' 不在 MetadataWorkspace 中。
EntitySet <var>X</var> zadaný jako součást tohoto MSL neexistuje v objektu MetadataWorkspace.
指定为该 MSL 一部分的 EntitySet“<var>X</var>”不存在于 MetadataWorkspace 中。
EntitySet '<var>X</var>', der er angivet som en del af dette MSL, findes ikke i MetadataWorkspace.
De EntitySet <var>X</var> die is opgegeven als deel van deze MSL, bestaat niet in MetadataWorkspace.
Tämän MSL:n osana määritettyä EntitySet-joukkoa <var>X</var> ei ole MetadataWorkspace-työtilassa.
L'EntitySet « <var>X</var> » spécifié dans le cadre de ce code MSL n'existe pas dans MetadataWorkspace.
Das als Teil dieser MSL angegebene EntitySet '<var>X</var>' ist nicht in MetadataWorkspace vorhanden.
Το EntitySet '<var>X</var>' που καθορίστηκε ως μέρος αυτού του MSL δεν υπάρχει στο MetadataWorkspace.
ה-EntitySet '<var>X</var>' שצוין כחלק מ-MSL זה אינו קיים ב-MetadataWorkspace.
Az adott MSL-séma részeként megadott EntitySet készlet („<var>X</var>”) nem létezik a MetadataWorkspace objektumban.
L'elemento EntitySet '<var>X</var>', specificato come parte di MSL, non esiste in MetadataWorkspace.
この MSL の一部として指定された EntitySet '<var>X</var>' が MetadataWorkspace に存在しません。
이 MSL의 일부로 지정된 EntitySet '<var>X</var>'이(가) MetadataWorkspace에 없습니다.
EntitySet <var>X</var>, som er angitt som en del av denne MSL, finnes ikke i MetadataWorkspace.
Obiekt EntitySet „<var>X</var>” określony jako część tego pliku MSL nie istnieje w obiekcie MetadataWorkspace.
Набор EntitySet "<var>X</var>", заданный как часть этого MSL, не существует в области MetadataWorkspace.
EntitySet '<var>X</var>', que se ha especificado como parte de este MSL, no existe en MetadataWorkspace.
EntitySet <var>X</var> som har angetts som en del av aktuell MSL finns inte i MetadataWorkspace.
Bu MSL'in parçası olarak belirtilen EntitySet '<var>X</var>', MetadataWorkspace'te mevcut değil.
指定為此 MSL 之一部分的 EntitySet '<var>X</var>' 不在 MetadataWorkspace 中。
O EntitySet '<var>X</var>' especificado como parte desse MSL não existe no MetadataWorkspace.
Le Member suivant a plusieurs conditions spécifiées par le même MappingFragment : <var>X</var>.
Το παρακάτω Member διαθέτει πολλές συνθήκες που έχουν προσδιοριστεί από το ίδιο MappingFragment: <var>X</var>.
ל-Member הבא יש ריבוי תנאים המצוין על ידי אותו MappingFragment : <var>X</var>.
A következő Member tagnál több feltételt határoz meg ugyanaz a MappingFragment töredék: <var>X</var>.
Per l'elemento Member seguente sono state specificate più condizioni dallo stesso elemento MappingFragment: <var>X</var>.
次の Member では、同じ MappingFragment で複数の条件が指定されています: <var>X</var>。
다음 Member에 같은 MappingFragment에서 지정한 조건이 여러 개 있습니다. <var>X</var>.
Følgende Member har flere betingelser som er angitt av samme MappingFragment: <var>X</var>.
Następujący element Member ma wiele warunków określonych przez jeden element MappingFragment: <var>X</var>.
В следующем элементе Member имеется несколько условий, заданных одним фрагментом MappingFragment: <var>X</var>.
El siguiente miembro (Member) tiene varias condiciones especificadas por el mismo MappingFragment: <var>X</var>.
Flera villkor har angetts av samma MappingFragment för följande Member: <var>X</var>.
Yandaki Member aynı MappingFragment tarafından belirtilen birden çok koşula sahip : <var>X</var>.
以下 Member 具有由同一个 MappingFragment 指定的多个条件: <var>X</var>。
Member التالي لديه شروط متعددة محددة من نفس MappingFragment : <var>X</var>.
以下 Member 具有由同一个 MappingFragment 指定的多个条件: <var>X</var>。
下列 Member 具有多個由同一個 MappingFragment 指定的條件: <var>X</var>。
Následující člen Member má zadáno více podmínek stejným elementem MappingFragment: <var>X</var>.
Det samme MappingFragment har angivet flere betingelser for følgende Member: <var>X</var>.
Het volgende Member heeft meerdere condities opgegeven met hetzelfde MappingFragment : <var>X</var>.
Sama MappingFragment on määrittänyt seuraavalle Member-kohteelle useita ehtoja: <var>X</var>.
Für folgenden Member wurden mehrere Bedingungen durch dasselbe MappingFragment angegeben: <var>X</var>.
下列 Member 具有多個由同一個 MappingFragment 指定的條件: <var>X</var>。
‏‏النوع الذي تمت إعادته من جانب موفر التخزين غير معتمد لشروط النوع. اسم العمود: '<var>X</var>', ResultType: '<var>Type Name</var>'.
类型条件不支持存储提供程序返回的类型。列名: “<var>X</var>”,ResultType: “<var>Type Name</var>”。
儲存體提供者傳回的型別不支援型別條件。資料行名稱: '<var>X</var>',ResultType: '<var>Type Name</var>'。
Typ vrácený zprostředkovatelem úložiště není podporován pro podmínky typu. Název sloupce: <var>X</var>, ResultType: <var>Type Name</var>.
Den type, som lagerprovideren returnerede, understøttes ikke for typebetingelser. Kolonnenavn: '<var>X</var>', ResultType: '<var>Type Name</var>'.
Het type dat wordt geretourneerd door de opslagprovider wordt niet ondersteund voor typecondities. Kolomnaam: <var>X</var>, ResultType: <var>Type Name</var>.
Tallennuspalvelun palauttamaa tyyppiä ei tueta tyyppiehdoissa. Sarakkeen nimi: <var>X</var>. ResultType: <var>Type Name</var>.
Le type retourné par le fournisseur de stockage n'est pas pris en charge pour les conditions de type. Nom de colonne : « <var>X</var> », ResultType : « <var>Type Name</var> ».
Der vom Speicheranbieter zurückgegebene Typ wird für Typbedingungen nicht unterstützt. Spaltenname: '<var>X</var>', ResultType: '<var>Type Name</var>'.
Ο τύπος που επιστράφηκε από την υπηρεσία παροχής αποθήκευσης δεν υποστηρίζεται για τις συνθήκες τύπων. Όνομα στήλης: '<var>X</var>', ResultType: '<var>Type Name</var>'.
הסוג שהוחזר על ידי ספק האחסון אינו נתמך עבור תנאי הסוג. שם העמודה: '<var>X</var>', ResultType: '<var>Type Name</var>'.
A tárolási szolgáltató által visszaadott típus nem támogatott a típusfeltételeknél. Oszlopnév: „<var>X</var>”, ResultType: „<var>Type Name</var>”.
Il tipo restituito dal provider di archiviazione non è supportate per le condizioni di tipo. Nome colonna: '<var>X</var>', ResultType: '<var>Type Name</var>'.
ストレージ プロバイダから返された型は、型の条件でサポートされていません。列名: '<var>X</var>'、ResultType: '<var>Type Name</var>'。
형식 조건에는 저장소 공급자에서 반환한 형식이 지원되지 않습니다. 열 이름: '<var>X</var>', ResultType: '<var>Type Name</var>'.
Typen som ble returnert av lagringsleverandøren, støttes ikke for typebetingelser. Kolonnenavn: <var>X</var>, ResultType: <var>Type Name</var>.
Typ zwracany przez dostawcę magazynu nie jest obsługiwany dla warunków typu. Nazwa kolumny: „<var>X</var>”; wartość ResultType: „<var>Type Name</var>”.
Тип, возвращаемый поставщиком хранения, не поддерживается условиями типа. Имя столбца: "<var>X</var>", ResultType: "<var>Type Name</var>".
El tipo de valor devuelto por el proveedor de almacenamiento no se admite para las condiciones del tipo. Nombre de columna: '<var>X</var>', ResultType: '<var>Type Name</var>'.
Typen som returnerades av lagringsprovidern stöds inte för typvillkoren. Kolumnnamn: <var>X</var>, ResultType: <var>Type Name</var>.
Depolama sağlayıcısının döndürdüğü türü tür koşulları desteklemiyor. Sütun adı: '<var>X</var>', ResultType: '<var>Type Name</var>'.
类型条件不支持存储提供程序返回的类型。列名: “<var>X</var>”,ResultType: “<var>Type Name</var>”。
儲存體提供者傳回的型別不支援型別條件。資料行名稱: '<var>X</var>',ResultType: '<var>Type Name</var>'。
As condições de tipo não oferecem suporte ao tipo retornado pelo provedor de armazenamento. Nome de coluna: '<var>X</var>', ResultType: '<var>Type Name</var>'.
‏‏قارئ البيانات الذي أعاده موفر بيانات المخزن ليس لديه أعمدة إضافية للاستعلام المطلوب.
存储区数据提供程序返回的数据读取器所具有的列数对于所请求的查询不够。
存放區資料提供者傳回的資料讀取器沒有足夠資料行可供要求的查詢使用。
Čtečka dat vrácená zprostředkovatelem úložiště dat nemá dostatečný počet sloupců pro požadovaný dotaz.
Den datalæser, som lagerdataprovideren returnerede, har ikke nok kolonner til den anmodede forespørgsel.
De gegevenslezer die door de opslaggegevensprovider is geretourneerd, heeft niet genoeg kolommen voor de gevraagde query.
Säilön tietopalvelun palauttamassa tietolukijassa ei ole pyydetyn kyselyn tarvitsemaa määrää sarakkeita.
Le lecteur de données retourné par le fournisseur de données de magasins n'a pas suffisamment de colonnes pour la requête demandée.
Der vom Speicherdatenanbieter zurückgegebene Datenleser enthält nicht genügend Spalten für die angeforderte Abfrage.
Το πρόγραμμα ανάγνωσης δεδομένων που επιστράφηκε από την υπηρεσία παροχής δεδομένων χώρου αποθήκευσης δεν διαθέτει αρκετές στήλες για το ερώτημα που ζητήθηκε.
קורא הנתונים שהוחזר מספק נתוני המאגר אינו מכיל את מספר העמודות הדרוש עבור בקשת השאילתה.
Az adattárolási szolgáltató által visszaadott adatolvasó nem rendelkezik elegendő számú oszloppal a kért lekérdezéshez.
Il lettore dati restituito dal provider di dati di archivio non dispone di un numero di colonne sufficiente per la query richiesta.
ストア データ プロバイダから返されたデータ リーダーに、要求されたクエリに対応する十分な列がありません。
저장소 데이터 공급자에서 반환한 데이터 판독기에는 요청한 쿼리에 필요한 열이 부족합니다.
Dataleseren som ble returnert av lagerdataleverandøren, har ikke nok kolonner til den forespurte spørringen.
Czytnik danych zwrócony przez dostawcę danych magazynu nie ma wystarczającej liczby kolumn dla żądanej kwerendy.
Модуль чтения данных, возвращенный поставщиком хранилища, не содержит достаточное количество столбцов для заданного запроса.
El lector de datos devuelto por el proveedor de datos de almacenamiento no tiene bastantes columnas para la consulta solicitada.
Dataläsaren som returnerades av lagerdataprovidern har inte tillräckligt med kolumner för den begärda frågan.
Depo veri sağlayıcısının döndürdüğü veri okuyucunun istenen sorgu için yeterli sütunu yok.
存储区数据提供程序返回的数据读取器所具有的列数对于所请求的查询不够。
存放區資料提供者傳回的資料讀取器沒有足夠資料行可供要求的查詢使用。
O leitor de dados retornado pelo provedor de dados de repositório não tem colunas suficientes para a consulta solicitada.
‏‏DbDataAdapter التي تمت إعادتها من DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter() يجب أن تطبق IEntityDataAdapter.
从 DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter() 返回的 DbDataAdapter 必须实现 IEntityDataAdapter。
DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter() 傳回的 DbDataAdapter 必須實作 IEntityDataAdapter。
Objekt DbDataAdapter vrácený metodou DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter() musí implementovat rozhraní IEntityDataAdapter.
Den DbDataAdapter, der returneres fra DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter(), skal implementere IEntityDataAdapter.
De DbDataAdapter die is geretourneerd van DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter() moet IEntityDataAdapter implementeren.
Kohteen DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter() palauttaman DbDataAdapter-kohteen on toteutettava IEntityDataAdapter.
Le DbDataAdapter retourné à partir de DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter() doit implémenter IEntityDataAdapter.
Der aus DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter() zurückgegebene DbDataAdapter muss IEntityDataAdapter implementieren.
Το DbDataAdapter που επιστράφηκε από το DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter() πρέπει να υλοποιεί IEntityDataAdapter.
ה-DbDataAdapter שהחזירה הפונקציה DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter() חייב להשתמש ב-IEntityDataAdapter.
A DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter() függvényből visszaadott DbDataAdapter objektumnak meg kell valósítania az IEntityDataAdapter felületet.
L'elemento DbDataAdapter restituito da DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter() deve implementare IEntityDataAdapter.
DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter() から返される DbDataAdapter は、IEntityDataAdapter を実装する必要があります。
DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter()에서 반환한 DbDataAdapter는 IEntityDataAdapter를 구현해야 합니다.
DbDataAdapter som returneres fra DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter(), må implementere IEntityDataAdapter.
Obiekt DbDataAdapter zwracany przez metodę DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter() musi implementować interfejs IEntityDataAdapter.
DbDataAdapter, возвращенный из метода DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter(), должен реализовать интерфейс IEntityDataAdapter.
DbDataAdapter devuelto desde DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter() debe implementar IEntityDataAdapter.
Den DbDataAdapter som returnerades från DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter() måste implementera IEntityDataAdapter.
DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter() işlevinden dönen DbDataAdapter IEntityDataAdapter arabirimini uygulamalı.
从 DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter() 返回的 DbDataAdapter 必须实现 IEntityDataAdapter。
DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter() 傳回的 DbDataAdapter 必須實作 IEntityDataAdapter。
O DbDataAdapter retornado de DbConnection.ProviderFactory.CreateDataAdapter() deve implementar IEntityDataAdapter.
‏‏مقطع GROUP BY
GROUP BY 子句
GROUP BY 子句
klauzule GROUP BY
GROUP BY-delsætning
GROUP BY-component
GROUP BY -lause
clause GROUP BY
GROUP BY-Klausel
όρος GROUP BY
משפט GROUP BY
GROUP BY záradék
clausola GROUP BY
GROUP BY 句
GROUP BY 절
GROUP BY-setning
klauzula GROUP BY
предложение GROUP BY
cláusula GROUP BY
GROUP BY-instruktion
GROUP BY yan tümcesi
GROUP BY 子句
GROUP BY 子句
cláusula GROUP BY
‏‏لا يطابق النوع المعقد <var>Type Name</var> نوع الخاصية الحالية <var>Property Name</var>.
复杂类型 <var>Type Name</var> 与当前属性 <var>Property Name</var> 的类型不匹配。
複雜類型 <var>Type Name</var> 與目前屬性 <var>Property Name</var> 的型別不符。
Komplexní typ <var>Type Name</var> neodpovídá typ aktuální vlastnosti <var>Property Name</var>.
Complex Type <var>Type Name</var> svarer ikke til typen af den aktuelle egenskab <var>Property Name</var>.
Het Complex Type <var>Type Name</var> komt niet overeen met het type van de huidige eigenschap <var>Property Name</var>.
Monitasoinen tyyppi <var>Type Name</var> ei vastaa nykyisen ominaisuuden <var>Property Name</var> tyyppiä.
Le type complexe <var>Type Name</var> ne correspond pas au type de la propriété actuelle <var>Property Name</var>.
Der komplexe Typ <var>Type Name</var> stimmt nicht mit dem Typ der aktuellen Eigenschaft <var>Property Name</var> überein.
Το Complex Type <var>Type Name</var> δεν συμφωνεί με τον τύπο της τρέχουσας ιδιότητας <var>Property Name</var>.
Il tipo complesso <var>Type Name</var> non corrisponde al tipo della proprietà corrente <var>Property Name</var>.
複合型 <var>Type Name</var> は現在のプロパティ <var>Property Name</var> の型と一致しません。
복합 형식 <var>Type Name</var>이(가) 현재 속성 <var>Property Name</var>의 형식과 일치하지 않습니다.
Den sammensatte typen <var>Type Name</var> samsvarer ikke med typen for den gjeldende egenskapen <var>Property Name</var>.
Typ złożony <var>Type Name</var> nie pasuje do typu bieżącej właściwości <var>Property Name</var>.
Сложный тип <var>Type Name</var> не соответствует типу текущего свойства <var>Property Name</var>.
El tipo complejo <var>Type Name</var> no coincide con el tipo de la propiedad actual <var>Property Name</var>.
Den komplexa typen <var>Type Name</var> matchar inte typen för den aktuella egenskapen <var>Property Name</var>.
Complex Type <var>Type Name</var> geçerli <var>Property Name</var> özelliğinin türü ile eşleşmiyor.
复杂类型 <var>Type Name</var> 与当前属性 <var>Property Name</var> 的类型不匹配。
הסוג המורכב <var>Type Name</var> אינו תואם לסוג המאפיין הנוכחי <var>Property Name</var>.
A komplex típus (<var>Type Name</var>) nem egyezik a(z) <var>Property Name</var> aktuális tulajdonság típusával.
複雜類型 <var>Type Name</var> 與目前屬性 <var>Property Name</var> 的型別不符。
O Tipo Complexo <var>Type Name</var> não corresponde ao tipo da propriedade atual <var>Property Name</var>.
See catalog page for all messages.