The service
Messages on page
Délku proudu nelze zvýšit nad jeho kapacitu.
Længden af denne stream kan ikke gøres større end dens kapacitet.
Kan de lengte van deze stroom niet verder dan de capaciteit uitbreiden.
Tämän virran pituutta ei voi laajentaa virran kapasiteettia suuremmaksi.
Impossible de développer la longueur de ce flux au-delà de sa capacité.
Die Länge des Streams kann nicht über seine Kapazität hinaus erweitert werden.
Δεν είναι δυνατή η επέκταση του μήκους αυτής της ροής πέρα από τη χωρητικότητά της.
אין אפשרות להרחיב את אורך הזרם מעבר לקיבולת שלו.
A folyam nem bővíthető kapacitásánál nagyobbra.
Impossibile estendere la lunghezza del flusso oltre la sua capacità.
このストリームの長さを、許容範囲を超えて拡張することはできません。
이 스트림의 길이를 스트림 용량 이상으로 확장할 수 없습니다.
Kan ikke utvide lengden på denne dataflyten utover kapasiteten.
Nie można powiększyć długości tego strumienia ponad jego pojemność.
Não é possível estender o comprimento deste fluxo além da sua capacidade.
Não é possível expandir o comprimento desta sequência para além da respectiva capacidade.
Невозможно увеличить длину этого потока сверх его емкости.
No se puede expandir la longitud de esta secuencia más allá de su capacidad.
Det går inte att utöka längden på den här strömmen utöver dess kapacitet.
Bu akışın uzunluğu kapasitesinin üzerinde genişletilemedi.
تعذر توسيع طول هذا الدفق أكبر من سعته.
无法将此流的长度扩展到超出它的容量。
無法將此資料流的長度擴展超過其容量。
无法将此流的长度扩展到超出它的容量。
無法將此資料流的長度擴展超過其容量。
لا يمكن استدعاء الأسلوب مرتين لنفس المثيل.
不能在同一实例中两次调用该方法。
無法在同一個執行個體上呼叫方法兩次。
Metodu nelze v téže instanci volat dvakrát.
Metoden kan ikke kaldes to gange i den samme forekomst.
De methode kan niet tweemaal voor hetzelfde exemplaar worden aangeroepen.
Menetelmää ei voi kutsua kahta kertaa samassa esiintymässä.
Impossible d'appeler deux fois la méthode sur la même instance.
Die Methode kann nicht zweimal für die gleiche Instanz aufgerufen werden.
Δεν είναι δυνατή η κλήση της μεθόδου δύο φορές στην ίδια παρουσία.
אין אפשרות לקרוא לשיטה פעמיים באותו מופע.
A metódus nem hívható meg kétszer ugyanarra a példányra.
Impossibile chiamare due volte il metodo sulla stessa istanza.
メソッドは同じインスタンス上で 2 度呼び出すことはできません。
동일한 인스턴스에서 메서드를 두 번 호출할 수 없습니다.
Metoden kan ikke kalles to ganger for samme forekomst.
Metody nie można wywołać dwukrotnie dla tego samego wystąpienia.
Não é possível chamar o método duas vezes na mesma instância.
Não é possível chamar o método duas vezes na mesma instância.
Метод SetKeyType() не может вызываться для одного объекта дважды.
No se puede llamar al método dos veces en la misma instancia.
Metoden får inte anropas två gånger i samma instans.
Yöntem aynı örnek üzerinde iki kez çağrılamaz.
不能在同一实例中两次调用该方法。
無法在同一個執行個體上呼叫方法兩次。
كانت مجموعة الأذونات '<var>X</var>' قيد الاستخدام، ولذلك تعذر حذفها.
权限集“<var>X</var>”正在使用,未能删除。
使用權限集合 '<var>X</var>' 正在使用中,無法刪除。
Sada oprávnění <var>X</var> se používá a není možné ji odstranit.
Tilladelsessættet '<var>X</var>' var i brug og kunne ikke slettes.
Machtigingenset <var>X</var> is in gebruik en kan niet worden verwijderd.
Oikeusryhmä <var>X</var> oli käytössä. Oikeusryhmää ei voitu poistaa.
L'autorisation '<var>X</var>' définie était en cours d'utilisation et n'a pas pu être supprimée.
Der Berechtigungssatz <var>X</var> konnte nicht gelöscht werden, da er verwendet wurde.
Το σύνολο δικαιωμάτων '<var>X</var>' βρισκόταν σε χρήση και δεν ήταν δυνατό να διαγραφεί.
ערכת ההרשאות '<var>X</var>' היתה בשימוש ואין אפשרות למחוק אותה.
A következő engedélycsoport nem törölhető, mert használatban van: „<var>X</var>”.
Il set di autorizzazioni '<var>X</var>' è in uso e non può essere eliminato.
アクセス許可セット '<var>X</var>' は使用中だったため、削除できませんでした。
권한 집합 '<var>X</var>'은(는) 사용 중이므로 삭제할 수 없습니다.
Tillatelsessettet <var>X</var> var i bruk og kunne ikke slettes.
Zestaw uprawnień '<var>X</var>' był używany i nie mógł zostać usunięty.
O conjunto de permissões '<var>X</var>' estava em uso e não foi possível excluí-lo.
O conjunto de definições '<var>X</var>' estava a ser utilizado e não foi possível eliminar.
Набор разрешений "<var>X</var>" использовался и не мог быть удален.
No se puede eliminar el permiso '<var>X</var>' porque está en uso.
Behörighetsgruppen <var>X</var> användes och gick inte att ta bort.
'<var>X</var>' izin kümesi kullanımdaydı ve silinemedi.
权限集“<var>X</var>”正在使用,未能删除。
使用權限集合 '<var>X</var>' 正在使用中,無法刪除。
لا يدعم الدفق القراءة.
流不支持读取。
資料流不支援讀取。
Proud nepodporuje čtení.
Streamen understøtter ikke læsning.
Stroom ondersteunt leesbewerkingen niet.
Virta ei tue lukemista.
Le flux ne prend pas en charge la lecture.
Lesevorgänge werden vom Stream nicht unterstützt.
Η ροή δεν υποστηρίζει ανάγνωση.
הזרם אינו תומך בקריאה.
A folyam nem támogatja az olvasást.
Il flusso non supporta la lettura.
ストリームでは読み取りはサポートされていません。
스트림이 읽기를 지원하지 않습니다.
Dataflyt støtter ikke lesing.
Strumień nie obsługuje operacji odczytu.
Fluxo não oferece suporte para leitura.
A sequência não suporta a leitura.
Поток не поддерживает чтение.
La secuencia no es compatible con la lectura.
Strömmen stöder inte läsning.
Akış okumayı desteklemiyor.
流不支持读取。
資料流不支援讀取。
Delegáty nelze zařazovat z nativního kódu do jiné než jejich domovské domény.
Stedfortrædere kan ikke arrangeres fra oprindelig kode til et andet domæne end deres hjemmedomæne.
Kan gemachtigden niet van systeemeigen code marshallen naar een ander domein dan het thuisdomein.
Edustajia ei voi järjestellä alkuperäisestä koodista toimialueeseen, joka ei ole niiden päätoimialue.
Les délégués ne peuvent pas être marshalés à partir du code natif dans un domaine autre que leur domaine d'accueil.
Delegaten können nicht von systemeigenem Code in eine andere Domäne als ihre Ursprungsdomäne gemarshallt werden.
Δεν είναι δυνατή η δρομολόγηση των παραπομπών από τον τοπικό κώδικα σε τομέα διαφορετικό από τον αρχικό.
אין אפשרות לסדר נציגים מקוד טבעי בתחום אחר מאשר תחום הבית שלהם.
A delegáltak nem adhatók át végrehajtásra natív kódból olyan tartományba, amely nem azonos a saját tartományukkal.
Impossibile effettuare il marshalling dei delegati dal codice nativo in un dominio diverso dal relativo dominio principale.
デリゲートを、ネイティブ コードからホーム ドメイン以外のドメインにマーシャリングすることはできません。
대리자는 네이티브 코드에서 홈 도메인이 아닌 다른 도메인으로 마샬링할 수 없습니다.
Delegater kan ikke formidles fra opprinnelig kode til et annet domene enn deres eget domene.
Obiekty delegowane nie mogą być przekazywane z kodu macierzystego do domeny innej niż ich domena macierzysta.
Delegates não podem ser empacotados do código nativo para um domínio diferente do domínio local.
Não é possível empacotar as referências do código nativo para um domínio que não seja o respectivo domínio raiz.
Не удается упаковать делегатов из собственного кода в домен, не являющийся их домашним доменом.
No se pueden calcular referencias de los delegados del código nativo en un dominio diferente de su dominio de inicio.
Delegater kan inte konverteras från maskinkod till någon annan domän än hemdomänen.
Temsilciler yerel koddan kendi yerel etki alanları dışındaki etki alanlarına sıralanamaz.
لا يمكن تنظيم التفويضات من التعليمات البرمجية الأصلية إلى مجال خلاف المجال الأصلي الخاص بها.
无法将委托从本机代码封送到非主域的域中。
委派不可從機器碼封送處理至其主定義域以外的定義域中。
无法将委托从本机代码封送到非主域的域中。
委派不可從機器碼封送處理至其主定義域以外的定義域中。
اكتمل تعريف نوع الأسلوب.
此方法的类型定义已完成。
方法的型別定義已完成。
Definice typu metody je dokončena.
Metodens typedefinition er gennemført.
De typedefinitie van de methode is voltooid.
Menetelmän tyyppimääritys on valmis.
La définition du type de la méthode est terminée.
Die Typendefinition der Methode ist abgeschlossen.
Ο ορισμός τύπου για αυτήν τη μέθοδο έχει ολοκληρωθεί.
הגדרת סוג של השיטה הושלמה.
Be van fejezve a metódus típusdefiníciója.
Definizione di tipo del metodo completata.
メソッドの型定義は完了しています。
메서드의 형식 정의가 완료되었습니다.
Metodens typedefinisjon er fullført.
Definicja typu metody została ukończona.
Definição de tipo do método está concluída.
Definição de tipo do método concluída.
Определение типа этого метода завершено.
La definición del tipo de método está completa.
Typdefinitionen för metoden har slutförts.
Yöntemin tür tanımı tamam.
此方法的类型定义已完成。
方法的型別定義已完成。
يحتوي النوع أو الأسلوب على <var>Y</var> معلمة (معلمات) عامة، لكن يتم توفير <var>X</var> وسيطة (وسيطات) عامة. يجب توفير وسيطة عامة لكل معلمة عامة.
此类型或方法有 <var>Y</var> 个泛型参数,但只提供了 <var>X</var> 个泛型变量。必须为每个泛型参数都提供一个泛型变量。
型別或方法具有 <var>Y</var> 個泛型參數,但提供 <var>X</var> 個泛型引數。必須為每個泛型參數提供泛型引數。
Typ nebo metoda mají <var>Y</var> obecných parametrů, ale bylo zadáno <var>X</var> obecných argumentů. Je nutné zadat obecný argument pro každý obecný parametr.
Typen eller metoden har <var>Y</var> generisk(e) parameter/parametre, men der blev leveret <var>X</var> generisk(e) argument(er). Der skal leveres et generisk argument for hver generiske parameter.
Het type of de methode heeft <var>Y</var> generieke parameter(s), maar er zijn <var>X</var> generieke argumenten opgegeven. Er moet een generiek argument worden opgegeven voor elke generieke parameter.
Tyypillä tai menetelmällä on <var>Y</var> yleistä parametria, mutta määritettyjä yleisiä argumentteja oli <var>X</var>. Kullekin yleiselle parametrille on määritettävä yleinen argumentti.
Le type ou la méthode comporte <var>Y</var> paramètres génériques, mais <var>X</var> arguments génériques ont été fournis. Un argument générique doit être fourni pour chaque paramètre générique.
Der Typ oder die Methode hat <var>Y</var> generische(n) Parameter, aber <var>X</var> generische(s) Argument(e) wurden bereitgestellt. Ein generisches Argument muss für jeden generischen Parameter bereitgestellt werden.
Ο τύπος ή η μέθοδος έχει γενικές παραμέτρους <var>Y</var>, ωστόσο έχουν δοθεί γενικά ορίσματα <var>X</var>. Απαιτείται η παροχή γενικού ορίσματος για κάθε γενική παράμετρο.
לסוג או לשיטה יש <var>Y</var> ארגומנטים כלליים, אך סופקו <var>X</var> ארגומנטים כלליים. יש לספק ארגומנט כללי עבור כל פרמטר כללי.
A típusnak vagy a metódusnak <var>Y</var> általános paramétere van, de csak <var>X</var> általános argumentum van megadva. Mindegyik általános paraméternél meg kell adni az általános argumentumot.
Il tipo o il metodo dispone di <var>Y</var> parametri generici, tuttavia sono stati forniti<var>X</var> argomenti generici. È necessario fornire un argomento generico per ogni parametro generico.
型またはメソッドは <var>Y</var> 個のジェネリック パラメータを含んでいますが、<var>X</var> 個の汎用引数が指定されました。各ジェネリック パラメータに対して 1 つの汎用引数を指定しなければなりません。
형식 또는 메서드에 제네릭 매개 변수가 <var>Y</var>개 있는데 제네릭 인수를 <var>X</var>개 지정했습니다. 각 제네릭 매개 변수에 제네릭 인수를 지정해야 합니다.
Typen eller metoden har <var>Y</var> generisk(e) parameter(e), men <var>X</var> generisk(e) argument(er) ble oppgitt. Et generisk argument må oppgis for hver generiske parameter.
Typ lub metoda ma parametry rodzajowe w liczbie <var>Y</var>, ale podano argumenty rodzajowe w liczbie <var>X</var>. Dla każdego parametru rodzajowego trzeba podać argument rodzajowy.
O tipo ou o método tem <var>Y</var> parâmetro(s) genérico(s), mas <var>X</var> parâmetro(s) genérico(s) foi(ram) fornecido(s). Um argumento genérico deve ser fornecido para cada parâmetro genérico.
O tipo ou método tem <var>Y</var> parâmetro(s), mas foram fornecidos <var>X</var> argumentos genéricos. Tem de ser fornecido um argumento genérico para cada parâmetro genérico.
Тип метода имеет базовые параметры <var>Y</var>, однако были предоставлены базовые аргументы <var>X</var>. Базовый аргумент должен предоставляться для каждого базового параметра.
El tipo o el método tiene <var>Y</var> parámetro(s) genérico(s), pero se proporcionaron <var>X</var> argumento(s) genéricos. Debe proporcionarse un argumento genérico para cada parámetro genérico.
Typen eller metoden har <var>Y</var> generiska parametrar, men <var>X</var> eller flera generiska argument tillhandahölls. Ett generiskt argument måste tillhandahållas för varje generisk parameter.
Türde veya yöntemde <var>Y</var> genel parametre var, ancak <var>X</var> genel bağımsız değişken sağlandı. Her genel parametre için bir genel bağımsız değişken sağlanmalıdır.
此类型或方法有 <var>Y</var> 个泛型参数,但只提供了 <var>X</var> 个泛型变量。必须为每个泛型参数都提供一个泛型变量。
型別或方法具有 <var>Y</var> 個泛型參數,但提供 <var>X</var> 個泛型引數。必須為每個泛型參數提供泛型引數。
Parametrien määrä ei vastaa argumentin arvomäärän määritystä.
Le nombre de paramètres ne correspond pas au nombre de valeurs d'arguments passé.
Die Parameteranzahl stimmt nicht mit dem übergebenen Argumentenwert überein.
Ο αριθμός των παραμέτρων δεν συμφωνεί με τον αριθμό τιμών του ορίσματος που διαβιβάστηκε.
מספר הפרמטרים אינו תואם את שהועבר בספירת ערכי הארגומנטים.
A paraméterek szükséges száma nem egyezik az átadott argumentumértékek számával.
Il numero dei parametri non corrisponde al numero dei valori di argomento passati.
パラメータ カウントが引き渡された引数値カウントと一致しません。
매개 변수 개수가 전달된 인수 값 개수와 일치하지 않습니다.
Parameterantallet stemmer ikke med det som ble sendt i argumentverdiantallet.
Liczba parametrów jest niezgodna z liczbą przekazaną w wartości argumentów.
A contagem de parâmetros não coincide com a contagem de valores de argumento transmitida.
A contagem de parâmetros não corresponde à contagem de valores de argumento transmitida.
Число параметров не соответствует переданному числу значений аргументов.
El recuento de parámetros no coincide con el recuento de valores de argumento pasado.
Parameterantalet matchar inte det skickade argumentvärdeantalet.
Parametre sayısı geçirilen bağımsız değişken değeri sayısıyla eşleşmiyor.
لا يطابق عدد المعلمات عدد قيم الوسيطات التي تم تمريرها.
参数计数不匹配传入参数值计数。
參數計數與傳入的引數值計數不符。
Počet parametrů neodpovídá počtu předaných hodnot argumentů.
Parameterantallet stemmer ikke overens med det sendte antal argumentværdier.
Het aantal parameters komt niet overeen met het doorgegeven aantal argumentwaarden.
参数计数不匹配传入参数值计数。
參數計數與傳入的引數值計數不符。
خطأ تحليل. العنصر الحالي غير متوافق مع العنصر التالي <var>X</var>.
分析错误。当前元素与下一个元素 <var>X</var> 不兼容。
剖析錯誤。目前的項目與下一個項目 <var>X</var> 不相容。
Chyba analýzy. Aktuální prvek není kompatibilní s dalším prvkem <var>X</var>.
Parsefejl. Det aktuelle element er ikke kompatibelt med det næste element <var>X</var>.
Parserfout. Het huidige element is niet compatibel met het volgende element <var>X</var>.
Jäsennysvirhe. Nykyinen osa ei ole yhteensopiva seuraavan osan <var>X</var> kanssa.
Erreur d'analyse. L'élément actif n'est pas compatible avec l'élément suivant, <var>X</var>.
Verarbeitungsfehler. Das aktuelle Element ist nicht kompatibel mit dem nächsten Element <var>X</var>.
Σφάλμα ανάλυσης. Το τρέχον στοιχείο δεν είναι συμβατό με το επόμενο στοιχείο, <var>X</var>.
שגיאת ניתוח. האלמנט הנוכחי אינו תואם לאלמנט הבא, <var>X</var>.
Elemzési hiba. A jelenlegi elem nem kompatibilis a soron következő elemmel: <var>X</var>.
Errore di analisi. Elemento corrente non compatibile con l'elemento successivo <var>X</var>.
パーサー エラーです。現在の要素は次の要素 '<var>X</var>' と互換性がありません。
구문 분석 오류입니다. 현재 요소가 다음 요소 <var>X</var>과(와) 호환되지 않습니다.
Analysefeil. Gjeldende element er ikke kompatibelt med det neste elementet, <var>X</var>.
Błąd analizy. bieżący element nie jest zgodny z następnym elementem, <var>X</var>.
Erro de análise. O elemento atual não é compatível com o elemento seguinte, <var>X</var>.
Erro de análise. O elemento actual não é compatível com o elemento seguinte, <var>X</var>.
Ошибка разбора. Текущий элемент несовместим со следующим элементом <var>X</var>.
Error de análisis. El elemento actual no es compatible con el elemento siguiente, <var>X</var>.
Parsningsfel. Det aktuella elementet är inte kompatibelt med nästa element, <var>X</var>.
Ayrıştırma hatası. Geçerli öğe, sonraki öğe ile uyumlu değil, <var>X</var>.
分析错误。当前元素与下一个元素 <var>X</var> 不兼容。
剖析錯誤。目前的項目與下一個項目 <var>X</var> 不相容。
لا يمكن تعيين الكائن <var>X</var> من فئة فرعية إلى الكائن <var>Y</var>.
无法将子类 <var>X</var> 对象设置为 <var>Y</var> 对象。
無法將子類別的 <var>X</var> 物件設定為 <var>Y</var> 物件。
Objekt <var>X</var> podtřídy nelze nastavit na objekt <var>Y</var>.
<var>X</var>-objekt i underklasse kan ikke angives til <var>Y</var>-objekt.
Kan <var>X</var>-subklassenobject niet instellen op <var>Y</var>-object.
Aliluokkaan kuuluvaa <var>X</var> objektia ei voi asettaa objektiksi <var>Y</var>.
Impossible de définir l'objet <var>X</var> sous-classé dans l'objet <var>Y</var>.
Ein untergeordnetes <var>X</var>-Objekt kann nicht als <var>Y</var>-Objekt festgelegt werden.
Δεν είναι δυνατός ο ορισμός αντικειμένου δευτερεύουσας κλάσης <var>X</var> σε αντικείμενο <var>Y</var>.
אין אפשרות להגדיר אובייקט תת-מחלקה <var>X</var> לאובייקט <var>Y</var>.
Az alosztályként megadott <var>X</var> objektum nem állítható be a(z) <var>Y</var> objektumra.
Impossibile impostare l'oggetto <var>X</var> sottoclassato sull'oggetto <var>Y</var>.
サブクラスに指定された <var>X</var> オブジェクトを <var>Y</var> オブジェクトに設定できません。
서브클래싱된 <var>X</var> 개체를 <var>Y</var> 개체로 설정할 수 없습니다.
Kan ikke sette det underklassede <var>X</var>-objektet til <var>Y</var>-objekt.
Nie można ustawić obiektu <var>X</var> podklasy na obiekt <var>Y</var>.
Não é possível definir o objeto de subclasse <var>X</var> como <var>Y</var>.
Não é possível definir o objecto <var>X</var> com subclasse para o objecto <var>Y</var>.
Невозможно задать объект с подклассами <var>X</var> как объект <var>Y</var>.
No se puede establecer el objeto <var>X</var> de subclase como objeto<var>Y</var>.
Det går inte att ange det härledda klassobjektet <var>X</var> till objektet <var>Y</var>.
<var>X</var> alt sınıflı nesnesi <var>Y</var> nesnesine ayarlanamaz.
无法将子类 <var>X</var> 对象设置为 <var>Y</var> 对象。
無法將子類別的 <var>X</var> 物件設定為 <var>Y</var> 物件。
See catalog page for all messages.