The service
Messages on page
In relatie <var>X</var> verwijzen de Principal en Dependent Role van de referentiële beperking naar dezelfde Role in het relationship-type.
Suhteen <var>X</var> viiterajoituksen Principal- ja Dependent-roolit viittaavat samaan rooliin relationship type -suhdetyypissä.
Dans le relationship « <var>X</var> », le rôle principal et le rôle dépendant de la contrainte référentielle font référence au même rôle du type de relation.
In Beziehung '<var>X</var>' verweisen die Principal-Rolle und die Dependent-Rolle der referenziellen Einschränkung auf dieselbe Rolle im relationship-Typ.
Στη σχέση '<var>X</var>', ο κύριος και ο εξαρτώμενος ρόλος του περιορισμού αναφοράς αναφέρεται στον ίδιο ρόλο στον τύπο relationship.
ב-relationship '<var>X</var>', התפקיד הראשי והתפקיד התלוי של האילוץ ההקשרי מפנים לאותו תפקיד בסוג קשר הגומלין.
A következő relationship kapcsolatban a hivatkozási megkötés fő és függő szerepköre ugyanarra a szerepkörre hivatkozik a kapcsolattípusban: „<var>X</var>”.
Nella relationship '<var>X</var>' l'elemento Role Principal e Dependent del vincolo referenziale si riferisce allo stesso elemento Role del tipo di relationship.
relationship '<var>X</var>' で、参照に関する制約のプリンシパル ロールと依存ロールが、relationship 型の同じロールを参照しています。
I relationship <var>X</var> refererer hovedrollen og den avhengige rollen for referansebegrensningen til samme rolle i relasjonstypen.
W elemencie relationship „<var>X</var>” elementy Principal Role i Dependent Role ograniczenia referencyjnego odwołują się do tego samego elementu Role w typie relacji relationship.
В связи "<var>X</var>" основная и зависимая роли ограничения ссылочной целостности ссылаются на одну и ту же роль в типе relationship.
En la relación '<var>X</var>', el rol dependiente y principal de la restricción referencia hace referencia al mismo rol dentro del tipo relationship.
I relationship <var>X</var> hänvisar Principal Role och Dependent Role för referensrestriktionen till samma roll i relationship-typen.
'<var>X</var>' relationship'i içinde, başvuru kısıtlamasının Principal ve Dependent Role'u ilişki türündeki aynı Role'a başvuruyor.
在关系“<var>X</var>”中,引用约束的 Principal 和 Dependent Role 指的是 relationship 类型中的同一 Role。
'<var>X</var>' 관계에서, 참조 제약 조건의 Principal Role과 Dependent Role은 관계 형식에서 같은 Role을 참조해야 합니다.
在 relationship '<var>X</var>' 中,參考條件約束的 Principal 和 Dependent Role 參考了此 relationship 類型中的同一個 Role。
‏‏في relationship '<var>X</var>'، يشير الدور الأساسي والتابع للقيد المرجعي إلى الدور نفسه في نوع relationship.
在关系“<var>X</var>”中,引用约束的主体角色和依赖角色指的是 relationship 类型中的同一角色。
在 relationship '<var>X</var>' 中,參考條件約束的主體和相依角色參考了此 relationship 類型中的同一個角色。
Ve vztahu relationship <var>X</var> odkazuje hlavní a závislá role referenčního omezení na stejný atribut Role v typu vztahu.
I relationship '<var>X</var>' refererer Principal Role og Dependent Role for den referentielle begrænsning til samme Role i relationstypen.
Em relationship '<var>X</var>', Principal Role e Dependente Role na restrição referencial referem-se ao mesmo Role no tipo de relação.
‏‏كان هناك خطأ في تحليل مسار Include. تم العثور على خاصية تنقل خالية.
分析 Include 路径时出错。找到一个空的导航属性。
剖析 Include 路徑時發生錯誤。找到空白導覽屬性。
Při analýze cesty Include došlo k chybě. Byla nalezena prázdná vlastnost navigace.
Der opstod en fejl under parsing af Include-stien. Der blev fundet en tom navigationsegenskab.
Er is een fout opgetreden bij de parsering van het Include-pad. Er is een lege navigatie-eigenschap gevonden.
Virhe jäsennettäessä Include-polkua. Löytyi tyhjä siirtymisominaisuus.
Erreur lors de l'analyse du chemin d'accès Include. Une propriété de navigation vide a été trouvée.
Fehler beim Analysieren des Includepfads. Leere Navigationseigenschaft gefunden.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την ανάλυση της διαδρομής Include. Βρέθηκε κενή ιδιότητα περιήγησης.
אירעה שגיאה בניתוח נתיב Include. נמצא מאפיין ניווט ריק.
Hiba történt a befoglalási (Include) elérési út elemzése közben. A rendszer üres navigálási tulajdonságot talált.
Errore durante il parsing del percorso Include. Trovata una proprietà di navigazione vuota.
Include パスの解析中にエラーが発生しました。空のナビゲーション プロパティが見つかりました。
Include 경로를 구문 분석하는 동안 오류가 발생했습니다. 빈 탐색 속성이 발견되었습니다.
Det oppstod en feil under parsing av Include-banen. Fant en tom navigasjonsegenskap.
Wystąpił błąd podczas analizowania ścieżki Include. Odnaleziono pustą właściwość nawigacji.
Ошибка при синтаксическом анализе пути Include. Найдено пустое свойство навигации.
Hubo un error al analizar la ruta de acceso Include. Se encontró una propiedad de navegación vacía.
Det uppstod ett fel när Include-sökvägen parsades. En tom navigeringsegenskap påträffades.
Include yolu ayrıştırılırken bir hata oluştu. Boş bir gezinme özelliği bulundu.
分析 Include 路径时出错。找到一个空的导航属性。
剖析 Include 路徑時發生錯誤。找到空白導覽屬性。
Erro ao analisar o caminho Include. Uma propriedade de navegação vazia foi encontrada.
‏‏الكائن الذي تمت إضافته من نوع غير متوافق مع نوع المجموعة المرتبطة.
所添加的对象的类型与绑定集合的类型不兼容。
要加入之物件的型別與此繫結集合的型別不相容。
Přidávaný objekt je typu, který není kompatibilní s typem vázané kolekce.
Det objekt, der tilføjes, har en type, der ikke er kompatibel med typen af den bundne samling.
Het object dat wordt toegevoegd, is van een type dat niet compatibel is met het type van de gebonden verzameling.
Lisättävän objektin tyyppi ei ole yhteensopiva sidotun kokoelman tyypin kanssa.
Le type de l'objet ajouté n'est pas compatible avec le type de la collection liée.
Das hinzugefügte Objekt weist einen Typ auf, der nicht mit dem Typ der gebundenen Auflistung kompatibel ist.
Το αντικείμενο που προστίθεται είναι ένας τύπος που δεν είναι συμβατός με τον τύπο συλλογής ορίων.
האובייקט שיש להוסיף הוא מסוג שאינו תואם לסוג האוסף המאוגד.
A felvett objektum típusa nem kompatibilis a kötött gyűjtemény típusával.
Il tipo dell'oggetto da aggiungere è incompatibile con quello dell'insieme associato.
追加されるオブジェクトの型が、バインドされたコレクションの型と互換性がありません。
추가되는 개체의 형식이 바인딩된 컬렉션의 형식과 호환되지 않습니다.
Objektet som legges til, er av en type som ikke er kompatibel med typen for den bundne samlingen.
Typ dodawanego obiektu nie jest zgodny z typem powiązanej kolekcji.
Добавляемый объект имеет тип, не совместимый с типом привязанной коллекции.
El objeto que se va a agregar es de un tipo que no es compatible con el tipo de la colección enlazada.
Objektet som läggs till är av en typ som inte är kompatibel med typen i den bundna mängden.
Eklenmekte olan nesne, bağlı koleksiyonun türü ile uyumlu olmayan bir türden.
所添加的对象的类型与绑定集合的类型不兼容。
要加入之物件的型別與此繫結集合的型別不相容。
O objeto que está sendo adicionado é de um tipo incompatível com o tipo da coleção associada.
Tässä lohkossa jäsenelle <var>Member</var> määritettyjä ehtoja ei sallita.
Les conditions spécifiées sur le membre <var>Member</var> de ce fragment ne sont pas autorisées.
Die für Element <var>Member</var> angegebenen Bedingungen in diesem Fragment sind nicht zulässig.
Οι συνθήκες που καθορίζονται στο μέλος <var>Member</var> σε αυτό το τμήμα δεν επιτρέπονται.
התנאים שצוינו בחבר <var>Member</var> בקטע זה אינם מותרים.
Az e töredékben szereplő <var>Member</var> tagra megadott feltételek nem engedélyezettek.
Le condizioni specificate nel membro <var>Member</var> di questo frammento non sono consentite.
このフラグメントのメンバ <var>Member</var> に指定されている条件は許可されていません。
이 조각의 <var>Member</var> 멤버에 지정된 조건은 사용할 수 없습니다.
Betingelser som er angitt i medlemmet <var>Member</var> i dette fragmentet, er ikke tillatt.
Warunki określone w elemencie członkowskim <var>Member</var> w tym fragmencie są niedozwolone.
Для элемента <var>Member</var> в этом фрагменте указаны недопустимые условия.
No se permiten las condiciones especificadas en el miembro <var>Member</var> de este fragmento.
Villkoren som angetts i medlem <var>Member</var> i det här fragmentet tillåts inte.
Bu parçada <var>Member</var> üyesinde koşul belirtilemez.
‏‏غير مسموح بالشروط المحددة على العضو <var>Member</var> في هذا المقطع.
不允许在此片段中成员 <var>Member</var> 上指定的条件。
不允許此片段中成員 <var>Member</var> 上指定的條件。
Podmínky zadané u člena <var>Member</var> v tomto fragmentu nejsou povoleny.
Betingelser angivet på medlemmet <var>Member</var> i dette fragment er ikke tilladt.
De condities die zijn opgegeven op het lid <var>Member</var> in dit fragment zijn niet toegestaan.
不允许在此片段中成员 <var>Member</var> 上指定的条件。
不允許此片段中成員 <var>Member</var> 上指定的條件。
As condições especificadas no membro <var>Member</var> desse fragmento não são permitidas.
‏‏EntitySet المحددة غير صالحة لأن خاصية EntityContainer الخاصة بها قيمتها فارغة.
指定的 EntitySet 无效,因为其 EntityContainer 属性的值为 null。
指定的 EntitySet 無效,因為它的 EntityContainer 屬性有 Null 值。
Zadaný objekt EntitySet není platný, protože jeho vlastnost EntityContainer má hodnotu null.
Det angivne EntitySet er ikke gyldigt, fordi dets EntityContainer-egenskab har værdien null.
De opgegeven EntitySet is niet geldig omdat de eigenschap EntityContainer de waarde null heeft.
Määritetty EntitySet ei ole kelvollinen, koska sen EntityContainer-ominaisuuden arvo on null.
L'EntitySet spécifié n'est pas valide, car sa propriété EntityContainer a une valeur Null.
Das angegebene EntitySet ist ungültig, da die zugehörige Eigenschaft 'EntityContainer' einen NULL-Wert aufweist.
Το καθορισμένο EntitySet δεν είναι έγκυρο επειδή η ιδιότητα EntityContainer έχει τιμή null.
ה-EntitySet שצוין אינו חוקי כי למאפיין EntityContainer שלו יש ערך Null.
A megadott EntitySet készlet érvénytelen, mert az EntityContainer tulajdonsága null értékű.
L'elemento EntitySet specificato non è valido perché il valore della relativa proprietà EntityContainer è null.
指定された EntitySet は、EntityContainer プロパティが NULL のため無効です。
지정한 EntitySet이 잘못되었습니다. 해당 EntityContainer 속성 값은 null일 수 없습니다.
Angitt EntitySet er ikke gyldig fordi egenskapen EntityContainer har en nullverdi.
Określony obiekt EntitySet jest nieprawidłowy, ponieważ jego właściwość EntityContainer ma wartość null.
Указанный набор EntitySet недопустим, поскольку его свойство EntityContainer имеет значение null.
EntitySet especificado no es válido porque su propiedad EntityContainer tiene un valor NULL.
Angiven EntitySet är inte giltig eftersom dessEntityContainer-egenskap har ett null-värde.
Belirtilen EntitySet geçerli değil çünkü EntityContainer özelliğinin null bir değeri var.
指定的 EntitySet 无效,因为其 EntityContainer 属性的值为 null。
指定的 EntitySet 無效,因為它的 EntityContainer 屬性有 Null 值。
O EntitySet especificado não é válido porque sua propriedade EntityContainer possui um valor nulo.
‏‏خطأ داخلي: نقطة الحفظ غير صالحة.
内部错误: 保存点无效。
內部錯誤: 儲存點無效。
VNITŘNÍ CHYBA: Bod uložení není platný.
INTERN FEJL: Lagringspunktet er ikke gyldigt.
INTERNE FOUT: het opslagpunt is niet geldig.
SISÄINEN VIRHE: Tallennuskohta ei ole kelvollinen.
ERREUR INTERNE : le point d'enregistrement n'est pas valide.
INTERNER FEHLER: Der Sicherungspunkt ist ungültig.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: Το σημείο αποθήκευσης δεν είναι έγκυρο.
שגיאה פנימית: נקודת השמירה אינה חוקית.
BELSŐ HIBA: A mentési pont érvénytelen.
ERRORE INTERNO: punto di salvataggio non valido.
内部エラー: セーブポイントが無効です。
내부 오류: 저장점이 잘못되었습니다.
INTERN FEIL: Lagringspunktet er ikke gyldig.
Błąd wewnętrzny: punkt zapisu jest nieprawidłowy.
ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА: недопустимая точка сохранения.
ERROR INTERNO: el punto de almacenamiento no es válido.
INTERNT FEL: Lagringspunkten är inte giltig.
İÇ HATA: Kaydetme noktası geçerli değil.
内部错误: 保存点无效。
內部錯誤: 儲存點無效。
ERRO INTERNO: o ponto de salvamento não é válido.
‏‏وظيفة التخزين '<var>Function Name</var>' غير موجودة.
存储函数“<var>Function Name</var>”不存在。
儲存函式 '<var>Function Name</var>' 不存在。
Funkce úložiště <var>Function Name</var> neexistuje.
Lagerfunktionen '<var>Function Name</var>' findes ikke.
De opslagfunctie <var>Function Name</var> bestaat niet.
Tallennusfunktiota <var>Function Name</var> ei ole.
La fonction de stockage « <var>Function Name</var> » n'existe pas.
Die Speicherfunktion '<var>Function Name</var>' ist nicht vorhanden.
Η συνάρτηση αποθήκευσης '<var>Function Name</var>' δεν υπάρχει.
פונקציית האחסון '<var>Function Name</var>' אינה קיימת.
A(z) „<var>Function Name</var>” tárolási függvény nem létezik.
Funzione di archiviazione '<var>Function Name</var>' non esistente.
ストレージ関数 '<var>Function Name</var>' は存在しません。
저장소 함수 '<var>Function Name</var>'이(가) 없습니다.
Lagringsfunksjonen <var>Function Name</var> finnes ikke.
Funkcja magazynu „<var>Function Name</var>” nie istnieje.
Функция хранилища "<var>Function Name</var>" не существует.
La función de almacenamiento '<var>Function Name</var>' no existe.
Lagringsfunktionen <var>Function Name</var> finns inte.
Depolama işlevi '<var>Function Name</var>' mevcut değil.
存储函数“<var>Function Name</var>”不存在。
儲存函式 '<var>Function Name</var>' 不存在。
A função de armazenamento '<var>Function Name</var>' não existe.
类型“<var>Type Name</var>”的导航属性无效。预期结果为“<var>X</var>”,但实际查找结果却是“<var>Y</var>”。
型別 '<var>Type Name</var>' 的導覽屬性無效。應為 '<var>X</var>',但找到的是 '<var>Y</var>'。
Vlastnost navigace typu <var>Type Name</var> není platná. Očekáváno: <var>X</var>, nalezeno <var>Y</var>.
En navigationsegenskab af typen '<var>Type Name</var>' er ikke gyldig. '<var>X</var>' var forventet, men '<var>Y</var>' blev fundet.
Een navigatie-eigenschap van het type <var>Type Name</var> is niet geldig. <var>X</var> werd verwacht, maar <var>Y</var> is gevonden.
Eine Navigationseigenschaft von Typ '<var>Type Name</var>' ist ungültig. '<var>X</var>' wurde erwartet, doch '<var>Y</var>' wurde gefunden.
Η ιδιότητα περιήγησης τύπου '<var>Type Name</var>' δεν είναι έγκυρη. Αναμενόταν '<var>X</var>', αλλά βρέθηκε '<var>Y</var>'.
מאפיין ניווט מסוג '<var>Type Name</var>' אינו חוקי. '<var>X</var>' נדרש אך '<var>Y</var>' נמצא.
A(z) „<var>Type Name</var>” típusú navigálási tulajdonság érvénytelen. Várt típus: „<var>X</var>”, talált típus: „<var>Y</var>”.
Una proprietà di navigazione di tipo '<var>Type Name</var>' non è valida. Prevista '<var>X</var>', trovata '<var>Y</var>'.
型 '<var>Type Name</var>' のナビゲーション プロパティが無効です。'<var>X</var>' が必要なところに、'<var>Y</var>' が検出されました。
'<var>Type Name</var>' 형식의 탐색 속성이 잘못되었습니다. '<var>X</var>'이(가) 필요한데 '<var>Y</var>'이(가) 사용되었습니다.
Właściwość nawigacji typu „<var>Type Name</var>” jest nieprawidłowa. Oczekiwano właściwości „<var>X</var>”, ale odnaleziono właściwość „<var>Y</var>”.
Недопустимое свойство навигации с типом "<var>Type Name</var>". Ожидалось: "<var>X</var>", обнаружено: "<var>Y</var>".
Una propiedad de navegación de tipo '<var>Type Name</var>' no es válida. Se esperaba '<var>X</var>', pero se encontró '<var>Y</var>'.
En navigeringsegenskap av typen <var>Type Name</var> är inte giltig. <var>X</var> förväntades, men <var>Y</var> hittades.
Türü '<var>Type Name</var>' olan bir gezinme özelliği geçerli değildir. '<var>X</var>' bekleniyordu ancak '<var>Y</var>' bulundu.
‏‏خاصية تنقل من النوع '<var>Type Name</var>' غير صالحة. '<var>X</var>' كان متوقعًا لكن تم العثور على '<var>Y</var>'.
类型为“<var>Type Name</var>”的导航属性无效。应为“<var>X</var>”,或者为“<var>Y</var>”的一个实现,但找到的是“<var>Z</var>”。
型別 '<var>Type Name</var>' 的導覽屬性無效。必須是 '<var>X</var>' 或 '<var>Y</var>' 的單實作,但找到的卻是 '<var>Z</var>'。
Tyypin <var>Type Name</var> siirtymisominaisuus ei kelpaa. Tyyppiä <var>X</var> odotettiin, mutta ominaisuuden tyyppi on <var>Y</var>.
Une propriété de navigation de type « <var>Type Name</var> » n'est pas valide. « <var>X</var> » était attendu, mais « <var>Y</var> » a été trouvé.
En navigasjonsegenskap av typen <var>Type Name</var> er ikke gyldig. Forventet <var>X</var>, men fant <var>Y</var>.
Uma propriedade de navegação de tipo '<var>Type Name</var>' não é válida. '<var>X</var>' ou uma única implementação de '<var>Y</var>' era esperada, mas '<var>Z</var>' foi encontrada.
‏‏لا يمكن أن تكون المحددات التي تم تجاوزها خالية.
逸出識別項不可為空白。
Identifikátory uvozené uvozovacími znaky nemohou být prázdné.
转义标识符不能为空。
Escape-id'er kan ikke være tomme.
Ontsnapte identificaties mogen niet leeg zijn.
Ohjausmerkeillä erotetut tunnukset eivät voi olla tyhjiä.
Les identificateurs placés dans une séquence d'échappement ne peuvent pas être vides.
Geschützte IDs können nicht leer sein.
Τα αναγνωριστικά με στοιχείο διαφυγής δεν μπορούν να είναι κενά.
מזהים שעברו מילוט אינם יכולים להיות ריקים.
Az escape-karakterrel megjelölt azonosítók nem lehetnek üresek.
I nomi preceduti da un carattere di escape non possono essere vuoti.
エスケープされた識別子は空にできません。
이스케이프된 식별자는 비워 둘 수 없습니다.
Identifikatorer mellom skilletegn kan ikke være tomme.
Identyfikatory o zmienionym znaczeniu nie mogą być puste.
Экранированные идентификаторы не могут быть пустыми.
Los identificadores de escape no pueden estar vacíos.
Avbrutna (escaped) identifierare kan inte vara tomma.
Atlatmalı tanımlayıcılar boş olamaz.
逸出識別項不可為空白。
转义标识符不能为空。
Identificadores com caracteres de escape não podem estar vazios.
一元负运算
‏‏عملية ناقص أحادية
一元负运算
一元減號運算
unární operace minus
monadisk minusoperation
unaire minusbewerking
yksiparametrinen vähennyslaskutoiminto
opération moins unaire
Vorgang 'unäres Minus'
μονομελής λειτουργία μείον
פעולת אונארי פלוס
unáris kivonási művelet
operazione con operatore meno unario
단항 빼기 연산
jednoargumentowa operacja minus
операция унарного минуса
operación de unario menos
tek işlenenli eksi işlemi
一元減號運算
単項マイナス演算
mono-minusoperasjon
enställig minusoperation
operação de menos unário
See catalog page for all messages.