The service
Messages on page
Rakenne ei sisällä kohteen <var>X</var> kommentteja.
Il n'existe aucun commentaire pour <var>X</var> dans le schéma.
Es gibt keine Kommentare für <var>X</var> im Schema.
Δεν υπάρχουν σχόλια για <var>X</var> στο σχήμα.
אין הערות עבור <var>X</var> בסכימה.
A séma nem tartalmaz a következőre vonatkozó megjegyzéseket: <var>X</var>.
Nessun commento per <var>X</var> nello schema.
スキーマの <var>X</var> にはコメントがありません。
스키마에 <var>X</var>에 대한 주석이 없습니다.
Det er ingen kommentarer for <var>X</var> i skjemaet.
Brak komentarzy dla elementu <var>X</var> w schemacie.
В схеме отсутствуют комментарии для <var>X</var>.
No hay ningún comentario para <var>X</var> en el esquema.
Det finns inga kommentarer för <var>X</var> i schemat.
Şemada <var>X</var> için hiçbir açıklama yok.
架构中不存在 <var>X</var> 的注释。
‏‏لا توجد تعليقات على <var>X</var> في المخطط.
架构中不存在 <var>X</var> 的注释。
結構描述中沒有 <var>X</var> 的註解。
Ve schématu neexistují komentáře pro <var>X</var>.
Der er ingen kommentarer til <var>X</var> i skemaet.
Er zijn geen opmerkingen voor <var>X</var> in het schema.
結構描述中沒有 <var>X</var> 的註解。
Não há comentários para <var>X</var> no esquema.
‏‏الجدول/العرض '<var>X</var>' لديه عمود '<var>Y</var>' معرف كمفتاح رئيسي، لكن نوع العمود '<var>Type Name</var>' ليس نوعًا صالحًا لمفتاح في EDM. سيتم القيام بمحاولة لتعريف الجدول/العرض كجدول/عرض للقراءة فقط.
表/视图“<var>X</var>”将列“<var>Y</var>”定义为主键,但列类型“<var>Type Name</var>”对于 EDM 中的键不是有效类型。将会尝试将该表/视图定义为只读的表/视图。
資料表/檢視 '<var>X</var>' 有定義為主索引鍵資料行 '<var>Y</var>',但資料行型別 '<var>Type Name</var>' 對 EDM 中的索引鍵不是有效的型別。將嘗試將此資料表/檢視定義成唯讀資料表/檢視。
Tabulka či zobrazení <var>X</var> mají definován sloupec <var>Y</var> jako primární klíč, ale typ sloupce <var>Type Name</var> není platný typ pro klíč v EDM. Bude proveden pokus o definování tabulky či zobrazení v režimu jen pro čtení.
I tabellen/visningen '<var>X</var>' er kolonnen '<var>Y</var>' defineret som en primær nøgle, men kolonnetypen '<var>Type Name</var>' er ikke en gyldig type for en nøgle i EDM. Der vil blive gjort et forsøg på at definere tabellen/visningen som en skrivebeskyttet tabel/visning.
In de tabel/weergave <var>X</var> is de kolom <var>Y</var> gedefineerd als een primaire sleutel, maar het kolomtype <var>Type Name</var> is geen geldig type voor een sleutel in EDM. Er wordt een poging gedaan om de tabel/weergave te definiëren als een alleen-lezen tabel/weergave.
表/视图“<var>X</var>”将列“<var>Y</var>”定义为主键,但列类型“<var>Type Name</var>”对于 EDM 中的键不是有效类型。将尝试将表/视图定义为只读表/视图。
Taulukko/näkymä <var>X</var> sisältää perusavaimeksi määritetyn sarakkeen <var>Y</var>, mutta sarakkeen tyyppi <var>Type Name</var> ei ole EDM:n avaimelle sallittu tyyppi. Taulukko/näkymä yritetään määrittää vain luku -muotoon.
La table/vue « <var>X</var> » possède une colonne « <var>Y</var> » définie en tant que clé primaire, mais le type de colonne « <var>Type Name</var> » n'est pas un type valide pour une clé dans le modèle EDM. Une tentative sera effectuée pour définir la table/vue en lecture seule.
Für Tabelle/Sicht '<var>X</var>' ist Spalte '<var>Y</var>' als Primärschlüssel definiert, der Spaltentyp '<var>Type Name</var>' ist jedoch kein gültiger Typ für einen Schlüssel in EDM. Es wird versucht, die Tabelle/Sicht als schreibgeschützte Tabelle/Sicht zu definieren.
Στον πίνακα/Στην προβολή '<var>X</var>' η στήλη '<var>Y</var>' ορίζεται ως πρωτεύον κλειδί, αλλά ο τύπος στήλης'<var>Type Name</var>' δεν είναι έγκυρος τύπος για ένα κλειδί σε EDM. Θα γίνει μια προσπάθεια να οριστεί ο πίνακας/προβολή ως πίνακας/προβολή μόνο για ανάγνωση.
לטבלה/תצוגה '<var>X</var>' הוגדרה העמודה '<var>Y</var>' כמפתח ראשי, אך סוג העמודה '<var>Type Name</var>' אינו סוג חוקי עבור מפתח ב-EDM. יבוצע ניסיון להגדיר את הטבלה/תצוגה כטבלה/תצוגה לקריאה בלבד.
A(z) „<var>X</var>” tábla/nézet „<var>Y</var>” oszlopa elsődleges kulcsként van definiálva, de az oszlop „<var>Type Name</var>” típusa nem érvényes típus kulcsokhoz az EDM rendszerben. A program megkísérli írásvédett táblaként/nézetként definiálni a táblát/nézetet.
La colonna '<var>Y</var>' della tabella/visualizzazione '<var>X</var>' è definita come chiave primaria, tuttavia il tipo '<var>Type Name</var>' della colonna non è valido per una chiave in EDM. Verrà effettuato un tentativo per definire la tabella/visualizzazione come di sola lettura.
テーブル/ビュー '<var>X</var>' には主キーとして定義されている列 '<var>Y</var>' がありますが、列の型 '<var>Type Name</var>' は、EDM のキーに有効な型ではありません。テーブル/ビューは読み取り専用のテーブル/ビューとして定義されます。
테이블/뷰 '<var>X</var>'에 기본 키로 정의된 '<var>Y</var>' 열이 있지만 열 형식 '<var>Type Name</var>'이(가) EDM의 키에 사용할 수 없는 형식입니다. 테이블/뷰를 읽기 전용 테이블/뷰로 정의하려고 시도합니다.
Tabellen/visningen <var>X</var> har kolonnen <var>Y</var> definert som en primærnøkkel, men kolonnetypen <var>Type Name</var> er ikke en gyldig type for en nøkkel i EDM. Det vil bli gjort et forsøk på å definere tabellen/visningen som en skrivebeskyttet tabell/visning.
Widok/tabela „<var>X</var>” ma kolumnę „<var>Y</var>” zdefiniowaną jako klucz podstawowy, ale typ kolumny „<var>Type Name</var>” nie jest prawidłowym typem dla klucza w modelu EDM. Zostanie podjęta próba zdefiniowania tabeli/widoku jako tabeli/widoku tylko do odczytu.
В таблице или представлении "<var>X</var>" имеется столбец "<var>Y</var>", определенный в качестве первичного ключа, однако тип столбца "<var>Type Name</var>" является недопустимым для ключа в модели EDM. Будет сделана попытка определить эту таблицу или представление как предназначенные только для чтения.
La tabla o vista '<var>X</var>' tiene la columna '<var>Y</var>' definida como clave principal, pero el tipo de columna '<var>Type Name</var>' no es un tipo válido para una clave en EDM. Se realizará un intento de definir la tabla o vista como de sólo lectura.
Tabellen/vyn <var>X</var> har kolumnen <var>Y</var> definierad som primärnyckel men kolumntypen <var>Type Name</var> är inte en giltig typ för en nyckel i EDM. Ett försök görs att definiera tabellen/vyn som en skrivskyddad tabell/vy.
'<var>X</var>' tablosunun/görünümünün birincil anahtar olarak tanımlı bir '<var>Y</var>' sütunu var ancak sütun türü '<var>Type Name</var>' EDM'deki bir anahtar için geçerli değil. Tabloyu/görünümü salt okunur bir tablo/görünüm yapma girişiminde bulunulacak.
資料表/檢視 '<var>X</var>' 的資料行 '<var>Y</var>' 定義為主索引鍵,但資料行型別 '<var>Type Name</var>' 對 EDM 中的索引鍵不是有效的型別。將嘗試將此資料表/檢視定義成唯讀資料表/檢視。
A tabela/exibição '<var>X</var>' possui a coluna '<var>Y</var>' definida como uma chave primária, mas o tipo da coluna '<var>Type Name</var>' não é um tipo válido para uma chave no EDM. Será feita uma tentativa de definir a tabela/exibição como uma tabela/exibição somente leitura.
‏‏لا توجد تعليقات في المخطط.
架构中不存在任何注释。
結構描述中沒有註解。
Ve schématu neexistují komentáře.
Der er ingen kommentarer i skemaet.
Er zijn geen opmerkingen in het schema.
Rakenne ei sisällä kommentteja.
Il n'existe aucun commentaire dans le schéma.
Es gibt keine Kommentare im Schema.
Δεν υπάρχουν σχόλια στο σχήμα.
אין הערות בסכימה.
A séma nem tartalmaz megjegyzéseket.
Nessun commento nello schema.
スキーマにはコメントがありません。
스키마에 주석이 없습니다.
Det er ingen kommentarer i skjemaet.
Brak komentarzy w schemacie.
В схеме отсутствуют комментарии.
No hay ningún comentario en el esquema.
Det finns inga kommentarer i schemat.
Şemada hiçbir açıklama yok.
架构中不存在任何注释。
結構描述中沒有註解。
Não há comentários no esquema.
‏‏يبدأ تشغيل كائن <var>X</var> جديد باستخدام سطر الاتصال الذي تم العثور عليه في القسم '<var>Y</var>' في ملف تهيئة التطبيق.
请使用应用程序配置文件的“<var>Y</var>”部分中的连接字符串初始化新 <var>X</var> 对象。
使用應用程式組態檔 '<var>Y</var>' 區段中找到的連接字串初始化新的 <var>X</var> 物件。
Inicializuje nový <var>X</var> pomocí řetězce připojení v oddílu <var>Y</var> souboru konfigurace aplikace.
Initialiserer et nyt <var>X</var>-objekt ved hjælp af den forbindelsesstreng, der findes i afsnittet '<var>Y</var>' i programmets konfigurationsfil.
Initialiseert een nieuw <var>X</var>-object met de verbindingsreeks in de <var>Y</var>-sectie van het toepassingsconfiguratiebestand.
Alustaa uuden objektin <var>X</var> sovellusmääritystiedoston osassa <var>Y</var> olevan yhteysmerkkijonon avulla.
Initialise un nouvel objet <var>X</var> à l'aide de la chaîne de connexion trouvée dans la section « <var>Y</var> » du fichier de configuration d'application.
Initialisiert ein neues <var>X</var>-Objekt mithilfe der in Abschnitt '<var>Y</var>' der Anwendungskonfigurationsdatei gefundenen Verbindungszeichenfolge.
Προετοιμάζει ένα νέο αντικείμενο <var>X</var> χρησιμοποιώντας τη συμβολοσειρά σύνδεσης που βρέθηκε στην ενότητα '<var>Y</var>' του αρχείου ρύθμισης παραμέτρων της εφαρμογής.
请使用应用程序配置文件的“<var>Y</var>”部分中的连接字符串初始化新 <var>X</var> 对象。
אתחל <var>X</var> חדש באמצעות מחרוזת החיבור שנמצאת במקטע '<var>Y</var>' של קובץ התצורה של היישום.
Inicializál egy új <var>X</var> objektumot az alkalmazáskonfigurációs fájl „<var>Y</var>” szakaszában található kapcsolati karakterlánc használatával.
Inizializza un nuovo oggetto <var>X</var> utilizzando la stringa di connessione trovata nella sezione '<var>Y</var>' del file di configurazione dell'applicazione.
アプリケーション構成ファイルの '<var>Y</var>' セクションにある接続文字列を使用して新しい <var>X</var> オブジェクトを初期化します。
응용 프로그램 구성 파일의 '<var>Y</var>' 섹션에 있는 연결 문자열을 사용하여 새 <var>X</var> 개체를 초기화하십시오.
Initialiserer et nytt <var>X</var>-objekt ved hjelp av tilkoblingsstrengen som ble funnet i <var>Y</var>-delen av programkonfigurasjonsfilen.
Inicjuje nowy obiekt <var>X</var>, używając ciągu połączenia znalezionego w sekcji „<var>Y</var>” pliku konfiguracyjnego aplikacji.
Инициализирует новый объект <var>X</var>, используя строку соединения из раздела "<var>Y</var>" файла конфигурации приложения.
Inicializa un nuevo objeto <var>X</var> usando la cadena de conexión encontrada en la sección '<var>Y</var>' del archivo de configuración de la aplicación.
Initierar ett nytt <var>X</var>-objekt med en anslutningssträng i avsnittet <var>Y</var> i programkonfigurationsfilen.
Yeni <var>X</var> nesnesini, uygulama yapılandırma dosyasının '<var>Y</var>' bölümünde bulunan bağlantı dizesini kullanarak başlatır.
使用應用程式組態檔 '<var>Y</var>' 區段中找到的連接字串初始化新的 <var>X</var> 物件。
Inicializa um novo objeto <var>X</var> usando a cadeia de conexão localizada na seção '<var>Y</var>' do arquivo de configuração do aplicativo.
架构中不存在属性 <var>Property Name</var> 的任何注释。
‏‏لا توجد تعليقات للخاصية <var>Property Name</var> في المخطط.
架构中不存在属性 <var>Property Name</var> 的注释。
結構描述中沒有屬性 <var>Property Name</var> 的註解。
Ve schématu neexistují komentáře pro vlastnost <var>Property Name</var>.
Der er ingen kommentarer for egenskaben <var>Property Name</var> i skemaet.
Er zijn geen opmerkingen voor de eigenschap <var>Property Name</var> in het schema.
Rakenne ei sisällä ominaisuuden <var>Property Name</var> kommentteja.
Es gibt keine Kommentare für Eigenschaft <var>Property Name</var> im Schema.
Δεν υπάρχουν σχόλια για την ιδιότητα <var>Property Name</var> στο σχήμα.
אין הערות עבור המאפיין <var>Property Name</var> בסכימה.
A séma nem tartalmaz a következő tulajdonságra vonatkozó megjegyzéseket: <var>Property Name</var>.
Nessun commento per Property <var>Property Name</var> nello schema.
スキーマのプロパティ <var>Property Name</var> にはコメントがありません。
스키마에 Property <var>Property Name</var>에 대한 주석이 없습니다.
Det er ingen kommentarer for egenskapen <var>Property Name</var> i skjemaet.
Brak komentarzy dla elementu Property <var>Property Name</var> w schemacie.
No hay ningún comentario para la propiedad <var>Property Name</var> en el esquema.
Det finns inga kommentarer för egenskapen <var>Property Name</var> i schemat.
Şemada <var>Property Name</var> özelliği için hiçbir açıklama yok.
Il n'existe aucun commentaire pour la propriété <var>Property Name</var> dans le schéma.
В схеме отсутствуют комментарии для свойства <var>Property Name</var>.
結構描述中沒有屬性 <var>Property Name</var> 的註解。
Não há comentários para a propriedade <var>Property Name</var> no esquema.
Ještě nebyla vygenerována metadata úložiště. Nejprve je nutné volat metodu GenerateStoreMetadata().
Lagermetadataene er endnu ikke oprettet. Du skal først kalde GenerateStoreMetadata().
De opslagmetagegevens zijn nog niet gegenereerd. Roep eerst GenerateStoreMetadata() aan.
Säilön metatietoja ei ole vielä muodostettu. Suorita ensin GenerateStoreMetadata()-kutsu.
Les métadonnées du magasin n'ont pas encore été générées, appelez au préalable GenerateStoreMetadata().
Die Speichermetadaten wurden noch nicht generiert, rufen Sie zuerst GenerateStoreMetadata() auf.
Τα μετα-δεδομένα του χώρου αποθήκευσης δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα, καλέστε πρώτα το GenerateStoreMetadata().
המטה-נתונים של המאגר טרם הופקו, נא קרא תחילה ל-GenerateStoreMetadata().
Még nem történt meg a tároló metaadatainak generálása, először hívja meg a GenerateStoreMetadata() függvényt.
I metadati dell'archivio non sono stati ancora generati. Chiamare prima GenerateStoreMetadata().
ストア メタデータがまだ生成されていません。まず、GenerateStoreMetadata() を呼び出してください。
저장소 메타데이터가 아직 생성되지 않았습니다. 먼저 GenerateStoreMetadata()를 호출하십시오.
Lagermetadataene er ikke generert ennå. Kall GenerateStoreMetadata() først.
Metadane magazynu nie zostały jeszcze wygenerowane; wywołaj najpierw metodę GenerateStoreMetadata().
Метаданные хранилища еще не созданы, сначала следует вызвать метод GenerateStoreMetadata().
Todavía no se han generado los metadatos de almacenamiento, primero llame a GenerateStoreMetadata().
Lagringsmetadata har inte genererats ännu. Anropa GenerateStoreMetadata() först.
Depo meta verisi henüz üretilmedi, lütfen önce GenerateStoreMetadata() işlevini çağırın.
尚未生成存储元数据。请先调用 GenerateStoreMetadata。
‏‏لم يتم توليد بيانات تعريف المخزن بعد، فالرجاء الاتصال بـ GenerateStoreMetadata() أولاً.
尚未生成存储区元数据,请先调用 GenerateStoreMetadata()。
尚未產生存放區中繼資料,請先呼叫 GenerateStoreMetadata()。
尚未產生存放區中繼資料,請先呼叫 GenerateStoreMetadata。
Os metadados do repositório ainda não foram gerados. Chame GenerateStoreMetadata primeiro.
Το μέλος '<var>Member</var>' στον τύπο '<var>Type Name</var>' βρίσκεται σε διένεξη με την εργοστασιακή μέθοδο με την οποία δημιουργήθηκε.
החבר '<var>Member</var>' בסוג '<var>Type Name</var>' מתנגש בפעולת השירות של היצרן שהופקה.
A(z) „<var>Type Name</var>” típus „<var>Member</var>” tagja ütközést okoz a generált gyártómetódussal.
Il membro '<var>Member</var>' nel tipo '<var>Type Name</var>' è in conflitto con il metodo factory generato.
型 '<var>Type Name</var>' のメンバ '<var>Member</var>' は、生成されたファクトリ メソッドと競合しています。
'<var>Type Name</var>' 형식의 '<var>Member</var>' 멤버가 생성된 팩터리 메서드와 충돌합니다.
Medlemme <var>Member</var> i typen <var>Type Name</var> er i konflikt med den genererte fabrikkmetoden.
Element członkowski „<var>Member</var>” w typie „<var>Type Name</var>” powoduje konflikt z wygenerowaną metodą tworzącą.
Элемент "<var>Member</var>" в типе "<var>Type Name</var>" конфликтует с созданным методом производства.
El miembro '<var>Member</var>' del tipo '<var>Type Name</var>' está en conflicto con el método de generación producido.
Medlemmen <var>Member</var> i typen <var>Type Name</var> är i konflikt med den genererade fabriksmetoden.
'<var>Type Name</var>' türünün '<var>Member</var>' üyesi üretilen fabrika yöntemi ile çelişiyor.
‏‏العضو '<var>Member</var>' في النوع '<var>Type Name</var>' يتعارض مع أسلوب الصناعة المتولد.
类型“<var>Type Name</var>”上的成员“<var>Member</var>”与生成的工厂方法冲突。
型別 '<var>Type Name</var>' 上的成員 '<var>Member</var>' 與產生的 Factory 方法衝突。
Člen <var>Member</var> u typu <var>Type Name</var> je v konfliktu s vygenerovanou metodou vytváření tříd.
Medlemmet '<var>Member</var>' på typen '<var>Type Name</var>' er i konflikt med den oprettede factory-metode.
Het lid <var>Member</var> op het type <var>Type Name</var> is in conflict met de gegenereerde fabrieksmethode.
Tyypin <var>Type Name</var> jäsen <var>Member</var> on ristiriidassa muodostetun tehdasmenetelmän kanssa.
Le membre « <var>Member</var> » sur le type « <var>Type Name</var> » est en conflit avec la méthode de fabrique générée.
Das Element '<var>Member</var>' im Typ '<var>Type Name</var>' steht in Konflikt mit der generierten Factory-Methode.
类型“<var>Type Name</var>”上的成员“<var>Member</var>”与生成的工厂方法冲突。
型別 '<var>Type Name</var>' 上的成員 '<var>Member</var>' 與產生的 Factory 方法衝突。
O membro '<var>Member</var>' no tipo '<var>Type Name</var>' conflita com o método de fábrica gerado.
‏‏namespace '<var>namespace</var>' هو namespace للنظام ولا يمكن استخدامه.
命名空间“<var>namespace</var>”是系统命名空间,不能使用。
命名空間 '<var>namespace</var>' 是系統命名空間,不可使用。
Obor názvů <var>namespace</var> je systémový obor názvů a nelze ho použít.
Navneområdet '<var>namespace</var>' er et systemnavneområde og kan ikke bruges.
De naamruimte <var>namespace</var> is een systeemnaamruimte en kan niet worden gebruikt.
Nimitila <var>namespace</var> on järjestelmänimitila eikä sitä voida käyttää.
L'espace de noms « <var>namespace</var> » est un espace de noms système et ne peut pas être utilisé.
Namespace '<var>namespace</var>' ist ein Systemnamespace und kann nicht verwendet werden.
Ο χώρος ονομάτων '<var>namespace</var>' είναι ένας χώρος ονομάτων συστήματος και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
מרחב השמות '<var>namespace</var>' הוא מרחב שמות של המערכת ולא ניתן להשתמש בו.
A következő névtér a rendszer egyik névtere, ezért nem használható: „<var>namespace</var>”.
'<var>namespace</var>' 네임스페이스는 시스템 네임스페이스이므로 사용할 수 없습니다.
Navneområdet <var>namespace</var> er et systemnavneområde og kan ikke brukes.
Obszar nazw „<var>namespace</var>” jest systemowym obszarem nazw i nie można go użyć.
Пространство имен "<var>namespace</var>" является системным, поэтому не может использоваться.
El espacio de nombres '<var>namespace</var>' es un espacio de nombres del sistema y no se puede usar.
Namnområdet <var>namespace</var> är ett systemnamnsområde och det kan inte användas.
'<var>namespace</var>' ad alanı adı bir sistem ad alanı ve kullanılamaz.
Lo spazio dei nomi '<var>namespace</var>' è uno spazio dei nomi di sistema e non può essere utilizzato.
名前空間 '<var>namespace</var>' はシステム名前空間のため、使用できません。
命名空间“<var>namespace</var>”是系统命名空间,不能使用。
命名空間 '<var>namespace</var>' 是系統命名空間,不可使用。
O namespace '<var>namespace</var>' é um namespace do sistema e não pode ser usado.
‏‏قيمة العمود '<var>X</var>' في الجدول '<var>Y</var>' هي DBNull.
表“<var>Y</var>”中列“<var>X</var>”的值为 DBNull。
資料表 '<var>Y</var>' 中資料行 '<var>X</var>' 的值是 DBNull。
Hodnota pro sloupec <var>X</var> v tabulce <var>Y</var> je DBNull.
Værdien for kolonnen '<var>X</var>' i tabellen '<var>Y</var>' er DBNull.
De waarde voor de kolom <var>X</var> in tabel <var>Y</var> is DBNull.
Taulukon <var>Y</var> sarakkeen <var>X</var> arvo on DBNull.
La valeur pour la colonne « <var>X</var> » dans la table « <var>Y</var> » est DBNull.
Der Wert für Spalte '<var>X</var>' in Tabelle '<var>Y</var>' ist DBNull.
Η τιμή της στήλης '<var>X</var>' στον πίνακα '<var>Y</var>' είναι DBNull.
הערך עבור העמודה '<var>X</var>' בטבלה '<var>Y</var>' הוא DBNull.
A(z) „<var>X</var>” oszlop értéke a(z) „<var>Y</var>” táblában DBNull.
Il valore della colonna '<var>X</var>' nella tabella '<var>Y</var>' è DBNull.
テーブル '<var>Y</var>' の列 '<var>X</var>' の値は DBNull です。
'<var>Y</var>' 테이블에서 '<var>X</var>' 열의 값이 DBNull입니다.
Verdien for kolonnen <var>X</var> i tabellen <var>Y</var> er DBNull.
Wartość dla kolumny „<var>X</var>” w tabeli „<var>Y</var>” to DBNull.
Значение столбца "<var>X</var>" в таблице "<var>Y</var>" равно DBNull.
El valor de la columna '<var>X</var>' de la tabla '<var>Y</var>' es DBNull.
Värdet för kolumnen <var>X</var> i tabellen <var>Y</var> är DBNull.
'<var>Y</var>' tablosundaki '<var>X</var>' sütununun değeri DBNull.
表“<var>Y</var>”中列“<var>X</var>”的值为 DBNull。
資料表 '<var>Y</var>' 中資料行 '<var>X</var>' 的值是 DBNull。
O valor da coluna '<var>X</var>' na tabela '<var>Y</var>' é DBNull.
‏‏يجب أن تحدد المعلمة ملفًا واحدًا وليس عدة ملفات.
此参数必须指定一个文件,而不是多个文件。
此參數必須指定單一檔案,不能指定多個檔案。
Parametr musí určovat pouze jeden soubor, nikoli více souborů.
Parameteren skal angive en enkelt fil, ikke flere.
De parameter moet één bestand opgeven, niet meer.
Parametrin on määritettävä yksi tiedosto, ei useita.
Le paramètre doit spécifier un seul fichier et non plusieurs.
Der Parameter muss eine einzelne Datei angeben, nicht mehrere.
Η παράμετρος πρέπει να καθορίσει ένα μόνο αρχείο, όχι πολλά.
הפרמטר חייב לציין קובץ יחיד, לא ריבוי קבצים.
A paraméternek egyetlen fájlt kell megadnia, nem többet.
Il parametro deve specificare un singolo file e non più file.
パラメータには、複数のファイルではなく、1 つのファイルを指定する必要があります。
매개 변수는 여러 파일이 아닌 단일 파일을 지정해야 합니다.
Parameteren må angi én fil, ikke flere.
Parametr musi określać jeden plik, a nie wiele plików.
Parametrenin birden çok değil bir dosya belirtmesi gerekiyor.
Параметр должен задавать один файл, а не несколько.
El parámetro debe especificar un único archivo, no varios.
Parametern måste ange en enskild fil, inte flera.
此参数必须指定一个文件,而不是多个文件。
此參數必須指定單一檔案,不能指定多個檔案。
O parâmetro deve especificar um único arquivo, não vários.
See catalog page for all messages.