The service
Messages on page
Abfrageteile werden in Vorlagentreffern nicht unterstützt; der Basis-URI '<var>X</var>' besitzt jedoch eines.
Δεν υποστηρίζονται τμήματα ερωτήματος σε πρότυπα συμφωνίας, αλλά η βάση URI '<var>X</var>' περιέχει ένα.
חלקי קטע אינם נתמכים בהתאמות של תבניות, אבל ה-URI הבסיסי '<var>X</var>' כולל חלק אחד.
A lekérdezésrészek nem támogatottak a sablonegyeztetésnél, de a következő alap URI-azonosító tartalmaz egyet: „<var>X</var>”.
Parti di query non supportate nelle corrispondenze con il modello. Una è tuttavia presente nell'URI di base '<var>X</var>'.
テンプレートの一致ではクエリ部分はサポートされていませんが、ベース URI '<var>X</var>' に 1 つ存在します。
쿼리 부분은 템플릿 일치 항목에서 지원되지 않는데 기본 URI '<var>X</var>'에 하나가 있습니다.
Spørringsdeler støttes ikke i maltreff, men basis-URIen <var>X</var> har én.
Części kwerendy nie są obsługiwane w dopasowaniach szablonu, ale podstawowy identyfikator URI „<var>X</var>” ma jedną część.
В совпадениях шаблонов не поддерживаются компоненты запросов, однако в базовом URI "<var>X</var>" присутствует такой компонент.
No se admiten partes de consulta en coincidencias de plantillas, pero el URI base '<var>X</var>' tiene una.
Frågedelar stöds inte i mallmatchningar, men bas-URI:n <var>X</var> har en.
Sorgu parçaları şablon eşleşmelerinde desteklenmiyor ancak '<var>X</var>' taban URI'sinde var.
قطع الاستعلام غير مدعمة في مطابقات القالب ولكن the URI '<var>X</var>' الأساسي له واحد.
模板匹配中不支持查询部分,但是基 URI“<var>X</var>”具有一个查询部分。
範本比對中不支援查詢部分,但基底 URI '<var>X</var>' 中有一個。
Ve shodách se šablonami nejsou podporovány části dotazů, ale základní identifikátor '<var>X</var>' jednu obsahuje.
Forespørgselsdele understøttes ikke i skabelonforekomster, men basis-URI'en '<var>X</var>' indeholder én.
Queryonderdelen worden niet ondersteund in sjabloonovereenkomsten, maar de basis-URI <var>X</var> heeft er een.
Kyselyn osia ei tueta mallivastineissa, mutta perus-URI-tunnuksessa <var>X</var> on yksi osa.
Les parties de requête ne sont pas prises en charge dans les correspondances au modèle, mais l'URI de base '<var>X</var>' en possède.
模板匹配中不支持查询部分,但是基 URI“<var>X</var>”具有一个查询部分。
範本比對中不支援查詢部分,但基底 URI '<var>X</var>' 中有一個。
Não há suporte para partes de consulta em correspondências de modelo, mas o URI base '<var>X</var>' possui uma.
مورد /$batch لا يدعم إلا طلبات أساليب POST.
/$batch 资源仅支持 POST 方法请求。
/$batch 資源只支援 POST 方法要求。
Prostředek /$batch podporuje pouze požadavky metod POST.
/$batch-ressourcen understøtter kun POST-metodeanmodninger.
De /$batch-resource ondersteunt alleen POST-methodeaanvragen.
Resurssi /$batch tukee vain POST-menetelmän pyyntöjä.
La ressource /$batch prend uniquement en charge les requêtes de méthode POST.
Die /$batch-Ressource unterstützt nur POST-Methodenanforderungen.
Ο πόρος /$batch υποστηρίζει μόνο αιτήσεις μεθόδου POST.
המשאב ‎/$batch תומך בבקשות של פעולת השירות POST בלבד.
A /$batch erőforrás csak a POST metódusú kérelmeket támogatja.
La risorsa /$batch supporta solo richieste di metodo POST.
/$batch リソースでは、POST メソッド要求しかサポートされていません。
/$batch 리소스는 POST 메서드 요청만 지원합니다.
Ressursen /$batch støtter bade metodeforespørsler av typen POST.
Zasób /$batch obsługuje tylko żądania metody POST.
Ресурс /$batch поддерживает только запросы метода POST.
El recurso /$batch sólo admite solicitudes de método POST.
Resursen /$batch stöder bara POST-metodbegäranden.
/$batch kaynağı yalnızca POST yöntem isteklerini destekliyor.
/$batch 资源仅支持 POST 方法请求。
/$batch 資源只支援 POST 方法要求。
O recurso /$batch só dá suporte a solicitações do método POST.
الأسلوب '<var>Method name</var>' بالنوع '<var>Type Name</var>' عاد بتعبير فارغ.
类型“<var>Type Name</var>”上的方法“<var>Method name</var>”返回 Null 表达式。
型別 '<var>Type Name</var>' 的方法 '<var>Method name</var>' 傳回 null 運算式。
Metoda '<var>Method name</var>' u typu '<var>Type Name</var>' vrátila nulový výraz.
Metoden '<var>Method name</var>' på typen '<var>Type Name</var>' returnerede et null-udtryk.
De methode <var>Method name</var> op het type <var>Type Name</var> heeft een null-expressie geretourneerd.
Menetelmä <var>Method name</var> tyypissä <var>Type Name</var> palautti Null-lausekkeen.
La méthode '<var>Method name</var>' sur le type '<var>Type Name</var>' a retourné une expression Null.
Die Methode '<var>Method name</var>' im Typ '<var>Type Name</var>' hat einen NULL-Ausdruck zurückgegeben.
Η μέθοδος '<var>Method name</var>' στον τύπο '<var>Type Name</var>, επέστρεψε μια παράσταση null.
פעולת השירות '<var>Method name</var>' בסוג '<var>Type Name</var>' החזירה ביטוי null.
A(z) „<var>Type Name</var>” típus „<var>Method name</var>” metódusa null kifejezést adott vissza.
Il metodo '<var>Method name</var>' nel tipo '<var>Type Name</var>' ha restituito un'espressione null.
型 '<var>Type Name</var>' のメソッド '<var>Method name</var>' が NULL 式を返しました。
'<var>Type Name</var>' 형식에 대한 '<var>Method name</var>' 메서드가 null 식을 반환했습니다.
Metoden <var>Method name</var> for typen <var>Type Name</var> returnerte et nulluttrykk.
Metoda „<var>Method name</var>” w typie „<var>Type Name</var>” zwróciła wyrażenie o wartości null.
Метод "<var>Method name</var>" для типа "<var>Type Name</var>" возвратил выражение NULL.
El método '<var>Method name</var>' del tipo '<var>Type Name</var>' devolvió una expresión NULL.
Metoden <var>Method name</var> i typen <var>Type Name</var> returnerade ett null-uttryck.
'<var>Type Name</var>' türünün '<var>Method name</var>' yöntemi null bir ifade döndürdü.
类型“<var>Type Name</var>”上的方法“<var>Method name</var>”返回 Null 表达式。
型別 '<var>Type Name</var>' 的方法 '<var>Method name</var>' 傳回 null 運算式。
O método '<var>Method name</var>' no tipo '<var>Type Name</var>' retornou uma expressão nula.
نوع العودة بالأسلوب '<var>Method name</var>' بالنوع '<var>Type Name</var>' له نوع '<var>X</var>' ولكن النوع المعين إلى 'X' مطلوب لوحدة اعتراض استعلام.
类型“<var>Type Name</var>”上的方法“<var>Method name</var>”的返回类型为类型“<var>X</var>”,但是查询侦听器需要可赋给“X”的类型。
型別 '<var>Type Name</var>' 的方法 '<var>Method name</var>' 的傳回型別屬於型別 '<var>X</var>',但查詢攔截器必須是可指定給 'X' 的型別。
Návratový typ metody '<var>Method name</var>' u typu '<var>Type Name</var>' je typu '<var>X</var>', ale pro zachycování dotazů je vyžadován typ, který lze přiřadit k 'X'.
Returtypen for metoden '<var>Method name</var>' på typen '<var>Type Name</var>' er af typen '<var>X</var>', men der kræves en type, der kan tildeles 'X', for en forespørgselsinterceptor.
Het retourtype van de methode <var>Method name</var> op het type <var>Type Name</var> is van het type <var>X</var>, maar er is een type vereist dat kan worden toegewezen aan X is voor een query-interceptor.
Menetelmän <var>Method name</var> palautustyyppi tyypissä <var>Type Name</var> on tyyppiä <var>X</var>, mutta kyselyn pysäytin edellyttää kohteeseen X määritettävää tyyppiä.
Le type de retour de la méthode '<var>Method name</var>' sur le type '<var>Type Name</var>' est de type '<var>X</var>', mais un type pouvant être assigné à 'X' est requis pour un intercepteur de requête.
Der Rückgabetyp der Methode '<var>Method name</var>' im Typ '<var>Type Name</var>' ist vom Typ '<var>X</var>'. Für einen Abfrage-Interceptor ist jedoch ein Typ erforderlich, der 'X' zugewiesen werden kann.
Ο τύπος επιστροφής της μεθόδου '<var>Method name</var>' στον τύπο '<var>Type Name</var>' είναι τύπου '<var>X</var>', αλλά απαιτείται ένας τύπος με δυνατότητα εκχώρησης στο 'X' για μια ανάσχεση ερωτήματος.
סוג החזרה של פעולת השירות '<var>Method name</var>' בסוג '<var>Type Name</var>' הוא מסוג '<var>X</var>', עבור מיירט שאילתות נדרש סוג הניתן להקצאה ל-'X'.
A(z) „<var>Type Name</var>” típus „<var>Method name</var>” metódusának visszatérési típusa „<var>X</var>”, pedig lekérdezéselfogóknál a következőhöz hozzárendelhető típus szükséges: „X”.
Tipo restituito del metodo '<var>Method name</var>' nel tipo '<var>Type Name</var>' di tipo '<var>X</var>'. È necessario un tipo assegnabile a 'X' per un intercettore di query.
型 '<var>Type Name</var>' のメソッド '<var>Method name</var>' の戻り値の型は型 '<var>X</var>' ですが、クエリ インターセプタでは 'X' に割り当て可能な型が必要です。
类型“<var>Type Name</var>”上的方法“<var>Method name</var>”的返回类型为类型“<var>X</var>”,但是查询侦听器需要可赋给“X”的类型。
'<var>Type Name</var>' 형식에 대한 '<var>Method name</var>' 메서드의 반환 형식이 '<var>X</var>' 형식인데 쿼리 인터셉터에는 'X'에 할당 가능한 형식이 필요합니다.
Returtypen for metoden <var>Method name</var> for typen <var>Type Name</var> er av typen <var>X</var>, men en type som kan tilordnes til X, kreves for en spørringsoppfanger.
Zwracany typ metody „<var>Method name</var>” w typie „<var>Type Name</var>” jest typu „<var>X</var>”, ale interceptor kwerend wymaga typu, który można przypisać do „X”.
Метод "<var>Method name</var>" для типа "<var>Type Name</var>" имеет возвращаемый тип "<var>X</var>", но методу перехвата запросов необходим тип, который можно задать для "X".
El tipo devuelto del método '<var>Method name</var>' en el tipo '<var>Type Name</var>' es de tipo '<var>X</var>', pero se requiere un tipo que se pueda asignar a 'X' para un interceptor de consultas.
Returtypen för metoden <var>Method name</var> i typen <var>Type Name</var> är av typen <var>X</var>, men en typ som kan tilldelas till X krävs för en frågeintervenering.
'<var>Type Name</var>' türünün '<var>Method name</var>' yönteminin dönüş türü '<var>X</var>' türünde ancak bir sorgu dinleyici için 'X' sınıfı bir nesneye atanabilen bir tür gerekiyor.
型別 '<var>Type Name</var>' 的方法 '<var>Method name</var>' 的傳回型別屬於型別 '<var>X</var>',但查詢攔截器必須是可指定給 'X' 的型別。
O tipo de retorno do método '<var>Method name</var>' no tipo '<var>Type Name</var>' é do tipo '<var>X</var>', mas um tipo atribuível a 'X' é exigido para um interceptador de consulta.
不应在批处理分隔符后指定数据。
لا ينبغي تحديد أية بيانات بعد محدد الحد.
不应在批处理分隔符后指定数据。
批次分隔符號後不應指定任何資料。
Za oddělovačem dávky nesmí být zadána žádná data.
Der må ikke angives data efter batchafgrænseren.
Er mogen geen gegevens worden opgegeven na het batchscheidingsteken.
Komentojonoerottimen jälkeisiä tietoja ei määritetä.
Aucune donnée ne doit être spécifiée après le délimiteur de lots.
Es sollten keine Daten nach dem Batchtrennzeichen angegeben werden.
Δεν πρέπει να καθοριστούν δεδομένα μετά από τον οριοθέτη δέσμης.
אין לציין נתונים כלשהם לאחר מפריד האצווה.
A köteg határolója után nem szabad megadni adatot.
Non specificare alcun dato dopo il delimitatore di batch.
バッチ区切り記号の後にデータを指定してはいけません。
일괄 처리 구분 기호 뒤에는 데이터를 지정할 수 없습니다.
Ingen data skal angis etter satsskilletegnet.
Po ograniczniku partii nie należy określać danych.
После разделителя пакета не нужно указывать данные.
No se debería especificar ningún dato después del delimitador por lotes.
Inga data ska anges efter gruppavgränsaren.
Toplu işlem sınırlayıcısından sonra veri belirtilmemelidir.
批次分隔符號後不應指定任何資料。
Nenhum dado deve ser especificado após o delimitador de lote.
Virhe pyyntövirran käsittelyssä. Ominaisuus <var>Property Name</var> on vain luku -ominaisuus, eikä sitä voi päivittää. Varmista, ettei tämä ominaisuus sisälly pyyntötietoihin.
Erreur lors du traitement du flux de requête. La propriété '<var>Property Name</var>' est une propriété en lecture seule et ne peut pas être mise à jour. Vérifiez que cette propriété n'est pas présente dans la charge utile de la requête.
Fehler beim Verarbeiten des Anforderungsdatenstroms. Die Eigenschaft '<var>Property Name</var>' ist eine schreibgeschützte Eigenschaft und kann nicht aktualisiert werden. Stellen Sie sicher, dass diese Eigenschaft in der Anforderungsnutzlast nicht vorhanden ist.
Σφάλμα κατά την επεξεργασία της ροής αιτήσεων. Η ιδιότητα '<var>Property Name</var>' είναι μόνο για ανάγνωση και δεν μπορεί να ενημερωθεί. Βεβαιωθείτε ότι αυτή η ιδιότητα δεν βρίσκεται στην αίτηση ωφέλιμου φορτίου.
שגיאה בעיבוד זרם הבקשה. המאפיין '<var>Property Name</var>' הוא מאפיין לקריאה בלבד ולא ניתן לעדכן אותו. ודא שמאפיין זה לא קיים בתוכן המנה של הבקשה.
Hiba történt a kérelemfolyam feldolgozásakor. A következő tulajdonság írásvédett tulajdonság, ezért nem frissíthető: „<var>Property Name</var>”. Győződjön meg arról, hogy a tulajdonság nem szerepel a kérelem hasznos adatcsomagjában.
Errore durante l'elaborazione del flusso di richiesta. '<var>Property Name</var>' è una proprietà di sola lettura e non può essere aggiornata. Assicurarsi che la proprietà non sia presente nel payload della richiesta.
要求のストリームを処理中にエラーが発生しました。プロパティ '<var>Property Name</var>' は読み取り専用プロパティであり、更新できません。このプロパティが要求ペイロードに存在しないことを確認してください。
요청 스트림을 처리하는 동안 오류가 발생했습니다. '<var>Property Name</var>' 속성은 읽기 전용 속성이므로 업데이트할 수 없습니다. 이 속성이 요청 페이로드에 없는지 확인하십시오.
Feil under behandling av forespørselsflyt. Egenskapen <var>Property Name</var> er en skrivebeskyttet egenskap og kan ikke oppdateres. Kontroller at egenskapen ikke finnes i forespørselsnyttelasten.
Błąd podczas przetwarzania strumienia żądań. Właściwość „<var>Property Name</var>” jest tylko do odczytu i nie można jej zaktualizować. Upewnij się, że ta właściwość nie znajduje się w ładunku żądania.
Ошибка обработки потока запросов. Свойство "<var>Property Name</var>" доступно только для чтения и не может быть обновлено. Убедитесь, что это свойство не присутствует в полезных данных запроса.
Error al procesar la secuencia de solicitud. La propiedad '<var>Property Name</var>' es una propiedad de sólo lectura y no se puede actualizar. Asegúrese de que esta propiedad no está presente en la carga de solicitud.
Det gick inte att bearbeta begäranströmmen. Egenskapen <var>Property Name</var> är en skrivskyddad egenskap och kan inte uppdateras. Se till att den här egenskapen inte finns i nyttolasten för begäran.
İstek akışı işlenirken hata oluştu. '<var>Property Name</var>' özelliği salt okunur bir özellik ve güncelleştirilemez. Lütfen istek yükünde bu özelliğin mevcut olmadığından emin olun.
处理请求流时出错。属性“<var>Property Name</var>”是只读属性,无法更新。请确保此属性未存在于请求负载中。
حدث خطأ أثناء معالجة دفق طلب. الخاصية '<var>Property Name</var>' هي خاصية للقراءة فقط ولا يمكن تحديثها. يرجى التأكد من أن هذه الخاصية غير موجودة في حمولة الطلب.
处理请求流时出错。属性“<var>Property Name</var>”是只读属性,无法更新。请确保此属性未存在于请求负载中。
處理要求資料流時發生錯誤。屬性 '<var>Property Name</var>' 是唯讀屬性,無法更新。請確定要求裝載中沒有這個屬性。
Při zpracování proudu požadavků došlo k chybě. Vlastnost <var>Property Name</var> je jen pro čtení a nelze ji aktualizovat. Zajistěte, aby v datové části požadavku tato vlastnost neexistovala.
Fejl under behandling af anmodningsstream. Egenskaben '<var>Property Name</var>' er en skrivebeskyttet egenskab og kan ikke opdateres. Sørg for, at denne egenskab ikke er til stede i anmodningsdataene.
Fout bij de verwerking van de aanvraagstroom. De eigenschap <var>Property Name</var> is alleen-lezen en kan niet worden bijgewerkt. Zorg ervoor dat deze eigenschap niet in de aanvraaglading voorkomt.
處理要求資料流時發生錯誤。屬性 '<var>Property Name</var>' 是唯讀屬性,無法更新。請確定要求裝載中沒有這個屬性。
Erro ao processar o fluxo da solicitação. A propriedade '<var>Property Name</var>' é uma propriedade somente leitura e não pode ser atualizada. Verifique se essa propriedade está presente na carga de solicitação.
包装说明上设置的值“<var>X</var>”不具有期望的“<var>Y</var>”属性名称。
القيمة '<var>X</var>' المعدة على وصف ليس لها أسماء خاصية '<var>Y</var>' المتوقعة.
包装说明上设置的值“<var>X</var>”不具有期望的“<var>Y</var>”属性名称。
在包裝函式描述上設定的值 '<var>X</var>' 沒有需要的 '<var>Y</var>' 屬性名稱。
Hodnota <var>X</var> nastavená na popisu na obálce neobsahuje očekávané názvy vlastností <var>Y</var>.
Værdien '<var>X</var>', der er angivet på ombryderbeskrivelsen, har ikke de forventede '<var>Y</var>' egenskabsnavne.
De waarde <var>X</var> die is ingesteld op de wrapperbeschrijving bevat niet de verwachte <var>Y</var>-eigenschapsnamen.
Paketoijan kuvaukseen määritetyssä arvossa <var>X</var> ei ole odotettuja kohteen <var>Y</var> ominaisuuden nimiä.
La valeur '<var>X</var>' définie sur la description de wrapper ne possède pas les noms de propriété '<var>Y</var>' attendus.
Der für den Description-Wrapper festgelegte Wert '<var>X</var>' hat nicht die erwarteten '<var>Y</var>'-Eigenschaftennamen.
Η τιμή '<var>X</var>' που έχει οριστεί στην περιγραφή του προγράμματος περιτύλιξης δεν έχει τα αναμενόμενα ονόματα ιδιοτήτων '<var>Y</var>'.
לערך '<var>X</var>' שהוגדר בתיאור האורז אין שמות המאפיין '<var>Y</var>' הנדרשים.
A burkoló leírásában beállított „<var>X</var>” érték nem tartalmazza a várt „<var>Y</var>” tulajdonságnevet.
Il valore '<var>X</var>' impostato sulla descrizione wrapper non dispone di nomi di proprietà '<var>Y</var>' previsti.
ラッパー Description に設定された値 '<var>X</var>' に、必要な '<var>Y</var>' プロパティ名がありません。
래퍼 설명에 설정된 값 '<var>X</var>'에 필요한 '<var>Y</var>' 속성 이름이 없습니다.
Verdien <var>X</var> som er angitt for hylsterbeskrivelsen, har ikke de forventede <var>Y</var>-egenskapsnavnene.
Wartość „<var>X</var>” ustawiona w opisie otoki nie ma oczekiwanych nazw właściwości „<var>Y</var>”.
Значение "<var>X</var>", установленное в описании оболочки, не содержит ожидаемые имена свойства "<var>Y</var>".
El valor '<var>X</var>' establecido en la descripción de contenedor no tiene los nombres de propiedad '<var>Y</var>' esperados.
Värdet <var>X</var> som har angetts i adapterbeskrivningen har inte de förväntade egenskapsnamnen <var>Y</var>.
Kaplayıcı açıklamasına verilmiş '<var>X</var>' değeri, beklenen '<var>Y</var>' özellik adlarına sahip değil.
在包裝函式描述上設定的值 '<var>X</var>' 沒有需要的 '<var>Y</var>' 屬性名稱。
O valor '<var>X</var>' definido no wrapper description não tem os nomes de propriedade '<var>Y</var>' esperados.
Er is geen toepasselijke functie gevonden voor <var>X</var> op positie <var>Y</var> met de opgegeven argumenten. De bekeken functies zijn: <var>Z</var>.
Kohdan <var>Y</var> kohteelle <var>X</var> ei löytynyt sopivaa funktiota määritetyillä argumenteilla. Mahdolliset funktiot ovat seuraavat: <var>Z</var>.
Aucune fonction applicable trouvée pour '<var>X</var>' à la position <var>Y</var> avec les arguments spécifiés. Les fonctions considérées sont : <var>Z</var>.
Für '<var>X</var>' an der Position <var>Y</var> mit den angegebenen Argumenten wurde keine geeignete Funktion gefunden. Die folgenden Funktionen wurden berücksichtigt: <var>Z</var>.
Δεν βρέθηκε καμία κατάλληλη λειτουργία για το '<var>X</var>' στη θέση <var>Y</var> με τα καθορισμένα ορίσματα. Οι λειτουργίες που εξετάζονται είναι οι εξής: <var>Z</var>
לא נמצאה פונקציה ישימה עבור '<var>X</var>' במיקום <var>Y</var> עם הארגומנטים שצוינו. הפונקציות שנשקלו הן: <var>Z</var>.
Nem található alkalmazható függvény „<var>X</var>” számára a megadott argumentumokkal a következő pozícióban: <var>Y</var>. A tekintetbe vett függvények: <var>Z</var>.
Nessuna funzione applicabile trovata per '<var>X</var>' nella posizione <var>Y</var> con gli argomenti specificati. Funzioni considerate: <var>Z</var>.
位置 <var>Y</var> で、指定された引数で適用可能な関数が '<var>X</var>' に対して見つかりません。考慮された関数は次のとおりです: <var>Z</var>
<var>Y</var> 위치에 지정된 인수를 사용하는 '<var>X</var>'에 대해 적용 가능한 함수가 없습니다. 고려되는 함수: <var>Z</var>.
Finner ingen aktuell funksjon for <var>X</var> i plasseringen <var>Y</var> med de angitte argumentene. Følgende funksjoner vurderes: <var>Z</var>.
Nie można odnaleźć odpowiedniej funkcji dla „<var>X</var>” na pozycji <var>Y</var> z określonymi argumentami. Analizowane funkcje to: <var>Z</var>.
Не найдена подходящая функция для "<var>X</var>" в позиции <var>Y</var> с учетом заданных аргументов. Рассматривались следующие функции: <var>Z</var>.
No se encontró ninguna función aplicable para '<var>X</var>' en la posición <var>Y</var> con los argumentos especificados. Las funciones consideradas son: <var>Z</var>.
Ingen tillämplig funktion hittades för <var>X</var> vid position <var>Y</var> med angivna argument. Berörda funktioner: <var>Z</var>.
'<var>X</var>' için <var>Y</var> konumunda belirtilen bağımsız değişkenler ile hiçbir uygun işlev bulunamadı. Düşünülen işlevler: <var>Z</var>.
使用指定参数未在 <var>Y</var> 位置为“<var>X</var>”找到任何适用的函数。 函数应为: <var>Z</var>。
لم يتم العثور على وظيفة مطبقة لـ '<var>X</var>' في الموضع <var>Y</var> بالوسيطات المحددة. الوظائف المحددة هي: <var>Z</var>.
使用指定参数未在 <var>Y</var> 位置为“<var>X</var>”找到任何适用的函数。 函数应为: <var>Z</var>。
在位置 <var>Y</var>,無法為 '<var>X</var>' 找到具有指定引數的適用函式。考慮的函式為: <var>Z</var>。
Na pozici <var>Y</var> nebyla pro '<var>X</var>' nalezena žádná použitelná funkce se zadanými argumenty. Funkce přicházející v úvahu: <var>Z</var>.
Der blev ikke fundet nogen anvendelig funktion for '<var>X</var>' på position <var>Y</var> med de angivne argumenter. De overvejede funktioner er: <var>Z</var>.
在位置 <var>Y</var>,無法為 '<var>X</var>' 找到具有指定引數的適用函式。考慮的函式為: <var>Z</var>。
Nenhuma função aplicável encontrada para '<var>X</var>' na posição <var>Y</var> com os argumentos especificados. As funções consideradas são: <var>Z</var>.
قيمة ذات تكوين خاطئ في عنوان الطلب.
请求标头中的值的格式不正确。
要求標頭有格式不正確的值。
V záhlaví požadavku se nachází poškozená hodnota.
Forkert udformet værdi i anmodningsheader.
De aanvraag-header bevat een ongeldige waarde.
Pyyntöotsikossa on väärin muodostettu arvo.
Valeur incorrecte dans l'en-tête de requête.
Falsch formatierter Wert im Anforderungsheader.
Ακατάλληλη τιμή στην κεφαλίδα αίτησης.
ערך במבנה שגוי בכותרת בקשה.
Helytelen alakú érték szerepel a kérelem fejlécében.
Valore in formato non corretto nell'intestazione della richiesta.
要求ヘッダーの値の形式が正しくありません。
요청 헤더에 잘못된 값이 있습니다.
Verdi med ugyldig format i forespørselshodet.
Nieprawidłowo sformułowana wartość w nagłówku żądania.
Значение неправильного формата в заголовке запроса.
Valor mal formado en el encabezado de solicitud.
Begärandehuvudet har ett felaktigt värde.
İstek üstbilgisinde bozuk yapılı değer.
请求标头中的值的格式不正确。
要求標頭有格式不正確的值。
Valor malformado no cabeçalho da solicitação.
حدث خطأ أثناء معالجة طلب الدفعة. هناك رأس '<var>X</var>' ناقص. يجب تحديد هذه الرأس في بداية كل عملية ومجموعة تغييرات.
处理批处理请求时出错。缺少“<var>X</var>”标头。必须在每个操作和变更集的开头指定此标头。
處理批次要求時發生錯誤。遺漏 '<var>X</var>' 標頭。這個標頭必須在每個作業和變更集開頭指定。
Při zpracování dávkového požadavku došlo k chybě. Chybí záhlaví <var>X</var>. Toto záhlaví musí být zadáno na začátku každé operace a sady změn.
Fejl under behandling af batchanmodning. Manglende '<var>X</var>'-header. Denne header skal angives i starten af hver handling og hvert ændringssæt.
Fout bij de verwerking van de batchaanvraag. De header <var>X</var> ontbreekt. Deze header moet worden opgegeven aan het begin van elke bewerking en wijzigingsset.
Virhe komentojonopyynnön käsittelyssä. Kohteen <var>X</var> otsikko puuttuu. Tämä otsikko on määritettävä kunkin toiminnon ja muutosjoukon alussa.
Erreur lors du traitement de la requête de lots. En-tête '<var>X</var>' manquant. Cet en-tête doit être spécifié au début de chaque opération et ensemble de modifications.
Fehler beim Verarbeiten der Batchanforderung. Fehlender '<var>X</var>'-Header. Dieser Header muss am Anfang jedes Vorgangs und Changesets angegeben werden.
Σφάλμα κατά την επεξεργασία της δέσμης αιτήσεων. Λείπει η κεφαλίδα '<var>X</var>'. Η κεφαλίδα αυτή πρέπει να καθοριστεί στην αρχή κάθε λειτουργίας και συνόλου αλλαγών.
שגיאה בעיבוד בקשת אצווה. כותרת '<var>X</var>' חסרה. יש לציין כותרת זו בהתחלה של כל פעולה וקבוצת שינויים.
Hiba történt a kötegelt kérelem feldolgozásakor. Hiányzik a következő fejléc: „<var>X</var>”. Ezt a fejlécet minden művelet és módosításkészlet elején meg kell adni.
Errore durante l'elaborazione della richiesta batch. Intestazione '<var>X</var>' mancante. Tale intestazione deve essere specificata all'inizio di ogni operazione e insieme di modifiche.
バッチ要求の処理中にエラーが発生しました。'<var>X</var>' ヘッダーがありません。このヘッダーは、各操作と変更セットの先頭に指定する必要があります。
일괄 처리 요청을 처리하는 동안 오류가 발생했습니다. '<var>X</var>' 헤더가 없습니다. 각 작업 및 변경 집합의 시작에 이 헤더를 지정해야 합니다.
Feil under behandling av forespørselsflyt. Mangler hodet <var>X</var>. Dette hodet må angis i starten av hver operasjon og hvert endringssett.
Błąd podczas przetwarzania żądania wsadowego. Brak nagłówka „<var>X</var>”. Ten nagłówek musi być określony na początku każdej operacji i zestawu zmian.
Ошибка обработки пакетного запроса. Отсутствует заголовок "<var>X</var>". Этот заголовок должен указываться в начале каждой операции и каждого набора изменений.
Error al procesar la solicitud por lotes. Falta el encabezado '<var>X</var>'. Este encabezado se debe especificar al principio de cada operación y conjunto de cambios.
Det gick inte att bearbeta begäranströmmen. Huvudet <var>X</var> saknas. Detta huvud måste anges i inledningen till respektive åtgärd och ändringsgrupp.
Toplu istek işlenirken hata oluştu. Eksik '<var>X</var>' üstbilgisi. Bu üstbilgi, her işlemin ve değişiklik kümesinin başlangıcında belirtilmelidir.
处理批处理响应时出错。缺少“<var>X</var>”标头。在每个操作和变更集的开头必须指定此标头。
處理批次回應時發生錯誤。遺漏 '<var>X</var>' 標頭。這個標頭必須在每個作業和變更集開頭指定。
Erro ao processar solicitação em lote. Cabeçalho '<var>X</var>' ausente. Esse cabeçalho deve ser especificado no início de cada operação e conjunto de alterações.
See catalog page for all messages.