The service
Messages on page
الأسلوب '<var>Method name</var>' بالنوع '<var>Type Name</var>' ملاحظ بأسلوب وحدة اعتراض التغيير ولكن له <var>X</var> معامل. يوجد معاملان متوقعان.
类型“<var>Type Name</var>”上的方法“<var>Method name</var>”标记为变更侦听器方法,但是具有 <var>X</var> 个参数。 应为两个参数。
型別 '<var>Type Name</var>' 的方法 '<var>Method name</var>' 標記為變更攔截器方法,卻具有 <var>X</var> 個參數。它需要兩個參數。
Metoda '<var>Method name</var>' u typu '<var>Type Name</var>' je označena jako metoda pro zachycování dotazů, ale obsahuje <var>X</var> parametrů. Jsou očekávány dva parametry.
Metoden '<var>Method name</var>' på typen '<var>Type Name</var>' er markeret som en ændringsinterceptormetode, men har <var>X</var> parametre. To parametre forventes.
De methode <var>Method name</var> op het type <var>Type Name</var> is gemarkeerd als een wijzigingsinterceptormethode, maar bevat <var>X</var> parameters. Er worden twee parameters verwacht.
Menetelmä <var>Method name</var> tyypissä <var>Type Name</var> on merkitty muutoksen pysäytinmenetelmäksi, mutta siinä on <var>X</var> parametria. Odotetaan kahta parametria.
La méthode '<var>Method name</var>' sur le type '<var>Type Name</var>' est marquée comme méthode d'intercepteur de modification, mais possède <var>X</var> paramètres. Deux paramètres sont attendus.
Die Methode '<var>Method name</var>' im Typ '<var>Type Name</var>' ist als eine Change-Interceptor-Methode gekennzeichnet, hat jedoch <var>X</var> Parameter. Erwartet werden zwei Parameter.
Η μέθοδος '<var>Method name</var>' στον τύπο '<var>Type Name</var>' έχει σημανθεί ως μέθοδος ανάσχεσης αλλαγής, αλλά έχει <var>X</var> παραμέτρους. Αναμένονται δύο παράμετροι.
פעולת השירות '<var>Method name</var>' בסוג '<var>Type Name</var>' מסומנת כפעולת שירות מיירטת שינויים, אך יש לה <var>X</var> פרמטרים. נדרשים שני פרמטרים.
A(z) „<var>Type Name</var>” típus „<var>Method name</var>” metódusa módosításelfogó metódusként van megjelölve, de <var>X</var> paraméterrel rendelkezik. A rendszer két paramétert vár.
Il metodo '<var>Method name</var>' nel tipo '<var>Type Name</var>' è contrassegnato come metodo intercettore di modifiche. Dispone tuttavia di <var>X</var> parametri. Sono previsti due parametri.
型 '<var>Type Name</var>' のメソッド '<var>Method name</var>' は変更インターセプタ メソッドとして設定されていますが、<var>X</var> 個のパラメータが指定されています。2 個のパラメータが必要です。
'<var>Type Name</var>' 형식에 대한 '<var>Method name</var>' 메서드가 변경 인터셉터 메서드로 표시되지만 매개 변수가 <var>X</var>개 있습니다. 매개 변수 두 개가 필요합니다.
Metoden <var>Method name</var> for typen <var>Type Name</var> er merket som en endringsoppfangermetode, men den har <var>X</var> parametere. Forventer to parametere.
Metoda „<var>Method name</var>” w typie „<var>Type Name</var>” jest oznaczona jako metoda interceptora zmian, ale ma parametrów: <var>X</var>. Oczekiwano dwóch parametrów.
Метод "<var>Method name</var>" для типа "<var>Type Name</var>" помечен как метод перехвата изменений, но имеет <var>X</var> параметров. Ожидается наличие двух параметров.
El método '<var>Method name</var>' del tipo '<var>Type Name</var>' está marcado como un método interceptor de cambios pero tiene <var>X</var> parámetros. Se esperan dos parámetros.
Metoden <var>Method name</var> i typen <var>Type Name</var> har deklarerats som en ändringsinterveneringsmetod, men har <var>X</var> parametrar. Två parametrar förväntas.
'<var>Type Name</var>' türünün '<var>Method name</var>' yöntemi bir değiştirme dinleyici yöntemi olarak işaretli ancak <var>X</var> parametresi var. İki parametre bekleniyor.
类型“<var>Type Name</var>”上的方法“<var>Method name</var>”标记为变更侦听器方法,但是具有 <var>X</var> 个参数。 应为两个参数。
型別 '<var>Type Name</var>' 的方法 '<var>Method name</var>' 標記為變更攔截器方法,卻具有 <var>X</var> 個參數。它需要兩個參數。
O método '<var>Method name</var>' no tipo '<var>Type Name</var>' está marcado como um método interceptador de alteração, mas possui <var>X</var> parâmetros. Dois parâmetros são esperados.
'not'-operatoren understøtter ikke typen '<var>Type Name</var>'.
De operator ´not´ ondersteunt het type <var>Type Name</var> niet.
Operaattori not ei tue tyyppiä <var>Type Name</var>.
L'opérateur 'not' ne prend pas en charge le type '<var>Type Name</var>'.
Der Typ '<var>Type Name</var>' wird vom Operator 'not' nicht unterstützt.
Ο τελεστής 'not' δεν υποστηρίζει τον τύπο '<var>Type Name</var>'.
האופרטור 'not' אינו תומך בסוג '<var>Type Name</var>'.
A „not” operátor nem támogatja a következő típust: „<var>Type Name</var>”.
L'operatore 'not' non supporta il tipo '<var>Type Name</var>'.
'not' 演算子では型 '<var>Type Name</var>' がサポートされていません。
'not' 연산자는 '<var>Type Name</var>' 형식을 지원하지 않습니다.
Operatoren not støtter ikke typen <var>Type Name</var>.
Operator „not” nie obsługuje typu „<var>Type Name</var>”.
Оператор "not" не поддерживает тип "<var>Type Name</var>".
El operador 'not' no admite el tipo '<var>Type Name</var>'.
not-operatorn stöder inte typen <var>Type Name</var>.
'not' işleci '<var>Type Name</var>' türünü desteklemiyor.
لا يدعم مشغل 'not' نوع '<var>Type Name</var>'.
“not”运算符不支持类型“<var>Type Name</var>”。
'not' 運算子不支援型別 '<var>Type Name</var>'。
Operátor 'not' nepodporuje typ '<var>Type Name</var>'.
“not”运算符不支持类型“<var>Type Name</var>”。
'not' 運算子不支援型別 '<var>Type Name</var>'。
operador 'not' não oferece suporte ao tipo '<var>Type Name</var>'.
معلمة الاستعلام '<var>X</var>' محددة، ولكن ينبغي أن يتم تحديدها مرة واحدة على وجه التحديد.
指定了查询参数“<var>X</var>”,但是仅应指定它一次。
指定了查詢參數 '<var>X</var>',但它應該剛好指定一次。
Parametr dotaz <var>X</var> je zadán, ale měl by být zadán přesně jednou.
Forespørgselsparameteren '<var>X</var>' er angivet, men den skal angives præcist én gang.
De queryparameter <var>X</var> is opgegeven, maar deze moet exact één keer voorkomen.
Kyselyparametri <var>X</var> on määritetty, mutta se tulee määrittää täsmälleen yhden kerran.
Le paramètre de requête '<var>X</var>' est spécifié, mais il doit être spécifié une fois exactement.
Der Abfrageparameter '<var>X</var>' ist angegeben, er sollte jedoch genau einmal angegeben werden.
Η παράμετρος ερωτήματος '<var>X</var>' έχει καθοριστεί αλλά θα πρέπει να καθοριστεί ακριβώς μία φορά.
פרמטר השאילתה '<var>X</var>' צוין, אך יש לציינו פעם אחת בלבד.
Meg van adva a következő lekérdezésparaméter, de csak pontosan egyszer szabad megadni: „<var>X</var>”.
È stato specificato il parametro di query '<var>X</var>'. Tale parametro deve tuttavia essere specificato una sola volta.
クエリ パラメータ '<var>X</var>' が指定されていますが、1 回だけ指定する必要があります。
쿼리 매개 변수 '<var>X</var>'은(는) 한 번만 지정되어야 합니다.
Spørreparameteren <var>X</var> er angitt, men den må angis nøyaktig én gang.
Parametr kwerendy „<var>X</var>” jest określony, ale powinien on być określony dokładnie raz.
Задан параметр запроса "<var>X</var>", который должен задаваться ровно один раз.
Se ha especificado el parámetro de consulta '<var>X</var>', pero se debería especificar exactamente una vez.
Frågeparametern <var>X</var> anges, men den ska anges exakt en gång.
'<var>X</var>' sorgu parametresi belirtildi, ancak yalnızca bir defa belirtilmelidir.
指定了查询参数“<var>X</var>”,但是仅应指定它一次。
指定了查詢參數 '<var>X</var>',但它應該剛好指定一次。
O parâmetro de consulta '<var>X</var>' está especificado, mas ele deve ser especificado exatamente uma vez.
Při zpracování proudu požadavků došlo k chybě. Zadaná hodnota vlastnosti '<var>Property Name</var>' je Null, a proto nelze vlastnost vyhodnotit.
Fejl under behandling af anmodningsstream. Værdien af den angivne egenskab '<var>Property Name</var>' er null, og referencen til egenskaben kan derfor ikke fjernes.
Fout bij de verwerking van de aanvraagstroom. De waarde van de opgegeven eigenschap <var>Property Name</var> is null en daarom kunt u de verwijzing naar de eigenschap niet opheffen.
Virhe pyyntövirran käsittelyssä. Määritetyn ominaisuuden <var>Property Name</var> arvo on Null, joten ominaisuuden viittausta ei voi poistaa.
Erreur lors du traitement du flux de requête. La valeur de la propriété '<var>Property Name</var>' spécifiée est Null et vous ne pouvez par conséquent pas déréférencer la propriété.
Fehler beim Verarbeiten des Anforderungsdatenstroms. Der für die Eigenschaft '<var>Property Name</var>' angegebene Wert ist NULL. Daher können Sie die Eigenschaft nicht dereferenzieren.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία της ροής αιτήσεων. Η καθορισμένη τιμή της ιδιότητας '<var>Property Name</var>' είναι null και επομένως δεν είναι δυνατή η διακοπή αναφοράς της ιδιότητας.
שגיאה בעיבוד זרם הבקשה. הערך של המאפיין '<var>Property Name</var>' שצוין הוא null ומשום כך אין באפשרותך לבטל את הפניית המאפיין.
Hiba történt a kérelemfolyam feldolgozásakor. A következő tulajdonság megadott értéke null, ezért a tulajdonság nem kereshető vissza: „<var>Property Name</var>”.
Errore durante l'elaborazione del flusso di richiesta. Il valore della proprietà '<var>Property Name</var>' specificato è null. Non è pertanto possibile risolvere il riferimento della proprietà.
要求のストリームを処理中にエラーが発生しました。指定されたプロパティ '<var>Property Name</var>' の値が NULL であるため、プロパティを逆参照できません。
요청 스트림을 처리하는 동안 오류가 발생했습니다. 지정된 '<var>Property Name</var>' 속성의 값이 null이므로 속성을 역참조할 수 없습니다.
Feil under behandling av forespørselsflyt. Verdien for den angitte egenskapen <var>Property Name</var> er null, og dermed kan du ikke dereferensiere egenskapen.
Błąd podczas przetwarzania strumienia żądań. Wartość określonej właściwości „<var>Property Name</var>” jest równa null i dlatego nie można usunąć odwołania do tej właściwości.
Ошибка обработки потока запросов. Для свойства "<var>Property Name</var>" указано значение NULL, и поэтому невозможно отменить для него ссылку.
Error al procesar la secuencia de solicitud. El valor de la propiedad '<var>Property Name</var>' especificada es NULL y, por tanto, no se puede eliminar la referencia a la propiedad.
Det gick inte att bearbeta begäranströmmen. Värdet som har angetts för egenskapen <var>Property Name</var> är null, och du kan därför inte ta bort referensen för egenskapen.
İstek akışı işlenirken hata oluştu. '<var>Property Name</var>' özelliğinin belirtilen değeri null, bu yüzden özelliğin başvurduğu değeri alamazsınız.
خطأ في معالجة دفق الطلب. قيمة الخاصية '<var>Property Name</var>' المحددة بلا قيمة ولذلك لا يمكن عدم الرجوع إلى الخاصية.
处理请求流时出错。 指定的属性“<var>Property Name</var>”的值为 Null,因此无法取消对该属性的引用。
處理要求資料流時發生錯誤。指定的屬性 '<var>Property Name</var>' 值是 null,因此您無法對此屬性取值 (Dereference)。
处理请求流时出错。 指定的属性“<var>Property Name</var>”的值为 Null,因此无法取消对该属性的引用。
處理要求資料流時發生錯誤。指定的屬性 '<var>Property Name</var>' 值是 null,因此您無法對此屬性取值 (Dereference)。
Erro ao processar o fluxo da solicitação. O valor da propriedade '<var>Property Name</var>' especificado é nulo e, portanto, não é possível eliminar a referência à propriedade.
لا يمكن تطبيق خيارات استعلام $orderby و$skip و$top للمورد المطلوب.
查询选项 $orderby、$skip 和 $top 不能应用于所请求的资源。
查詢選項 $orderby、$skip 和 $top 不能套用到要求的資源。
Možnosti dotazu $orderby, $skip a $top nelze u požadovaného prostředku použít.
Forespørgselsindstillingerne $orderby, $skip og $top kan ikke anvendes på den anmodede ressource.
De queryopties $orderby, $skip en $top kunnen niet worden toegepast op de gevraagde resource.
Kyselyasetuksia $orderby, $skip ja $top ei voi käyttää pyydetyssä resurssissa.
Les options de requête $orderby, $skip et $top ne peuvent pas être appliquées à la ressource demandée.
Die Abfrageoptionen '$orderby', '$skip' und '$top' können auf die angeforderte Ressource nicht angewendet werden.
Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των επιλογών ερωτήματος $orderby, $skip και $top στον πόρο που ζητήθηκε.
לא ניתן להחיל את אפשרויות השאילתה $orderby,‏ $skip ו-$top על המשאב המבוקש.
A $orderby, $skip és $top lekérdezési lehetőségek nem alkalmazhatók a kért erőforrásra.
Impossibile applicare le opzioni query $orderby, $skip e $top alla risorsa richiesta.
クエリ オプション $orderby、$skip、および $top は、要求されたリソースに適用できません。
요청한 리소스에 쿼리 옵션 $orderby, $skip 및 $top을 적용할 수 없습니다.
Spørringsalternativene $orderby, $skip og $top kan ikke brukes på forespurt ressurs.
Nie można zastosować opcji kwerendy $orderby, $skip i $top do żądanego zasobu.
К запрашиваемому ресурсу не могут применяться параметры запроса $orderby, $skip, и $top.
Las opciones de consulta $orderby, $skip y $top no se pueden aplicar al recurso solicitado.
Frågealternativen $orderby, $skip och $top kan inte användas för den begärda resursen.
Sorgu seçenekleri $orderby, $skip ve $top istenen kaynağa uygulanamaz.
查询选项 $orderby、$inlinecount、$skip 和 $top 无法应用于请求的资源。
查詢選項 $orderby、$inlinecount、$skip 和 $top 不能套用到所要求的資源。
Não é possível aplicar as opções de consulta $orderby, $inlinecount, $skip e $top ao recurso solicitado.
Johdetut entiteettityypit eivät tue siirtymäominaisuuksia. Entiteettijoukossa <var>X</var> on tyypin <var>Type Name</var> esiintymä, joka on johdettu entiteettityyppi ja sisältää siirtymäominaisuudet. Poista kaikki siirtymäominaisuudet tyypistä <var>Type Name</var>.
Les propriétés de navigation ne sont pas prises en charge sur les types d'entité dérivée. Le jeu d'entités '<var>X</var>' a une instance de type '<var>Type Name</var>', qui est un type d'entité dérivée et possède des propriétés de navigation. Supprimez toutes les propriétés de navigation du type '<var>Type Name</var>'.
Navigationseigenschaften werden für abgeleitete Entitätstypen nicht unterstützt. Das Entitätsset '<var>X</var>' verfügt über eine Instanz des Typs '<var>Type Name</var>', bei dem es sich um einen abgeleiteten Entitätstyp mit Navigationseigenschaften handelt. Entfernen Sie alle Navigationseigenschaften von Typ '<var>Type Name</var>'.
Δεν υποστηρίζονται οι ιδιότητες περιήγησης σε παραγόμενους τύπους οντότητας. Το σύνολο οντοτήτων '<var>X</var>' περιλαμβάνει μια παρουσία τύπου '<var>Type Name</var>', η οποία αποτελεί παραγόμενο τύπο οντότητας και περιέχει ιδιότητες περιήγησης. Καταργήστε όλες τις ιδιότητες περιήγησης από τον τύπο '<var>Type Name</var>'.
מאפייני ניווט אינם נתמכים בסוגי ישות נגזרים. קבוצת הישויות '<var>X</var>' כוללת מופע מסוג '<var>Type Name</var>', שהוא סוג ישות נגזרת הכולל מאפייני ניווט. הסר את כל מאפייני הניווט מהסוג '<var>Type Name</var>'.
A navigálási tulajdonságok származtatott entitástípusok esetén nem támogatottak. A(z) „<var>X</var>” entitáskészlet példánytípusa „<var>Type Name</var>”, amely egy navigálási tulajdonságokkal rendelkező származtatott típus. Távolítsa el a következő típus összes navigálási tulajdonságát: „<var>Type Name</var>”.
Proprietà di navigazione non supportate in tipi di entità derivati. Il set di entità '<var>X</var>' contiene un'istanza di tipo '<var>Type Name</var>', che è un tipo di entità derivato e include proprietà di navigazione. Rimuovere tutte le proprietà di navigazione dal tipo '<var>Type Name</var>'.
ナビゲーション プロパティは、派生エンティティ型ではサポートされていません。エンティティ セット '<var>X</var>' には型 '<var>Type Name</var>' のインスタンスがあり、これが派生エンティティ型で、ナビゲーション プロパティを持っています。すべてのナビゲーション プロパティを型 '<var>Type Name</var>' から削除してください。
탐색 속성은 파생된 엔터티 형식에서지원되지 않습니다. 엔터티 집합 '<var>X</var>'은(는) 파생된 엔터티 형식이면서 탐색 속성을 가진 '<var>Type Name</var>' 형식의 인스턴스입니다. '<var>Type Name</var>' 형식에서 모든 탐색 속성을 제거하십시오.
Navigasjonsegenskaper støttes ikke på avledede enhetstyper. Enhetssettet <var>X</var> har en forekomst av typen <var>Type Name</var>, som er en avledet enhetstype og har navigasjonsegenskaper. Fjern alle navigasjonsegenskapene fra typen <var>Type Name</var>.
Właściwości nawigacji nie są obsługiwane w przypadku pochodnych typów jednostek. Zestaw jednostek „<var>X</var>” ma wystąpienie typu „<var>Type Name</var>”, które jest pochodnym typem jednostki i ma właściwości nawigacji. Usuń wszystkie właściwości nawigacji z typu „<var>Type Name</var>”.
Свойства навигации не поддерживаются в производных типах сущности. Набор сущностей "<var>X</var>" содержит параметр типа "<var>Type Name</var>", который является производным типом сущностей и содержит свойства навигации. Удалите все свойства навигации из типа "<var>Type Name</var>".
No se admiten propiedades de navegación en tipos de entidad derivados. El conjunto de entidades '<var>X</var>' tiene una instancia del tipo '<var>Type Name</var>', que es un tipo de entidad derivada y tiene propiedades de navegación. Quite todas las propiedades de navegación del tipo '<var>Type Name</var>'.
Navigeringsegenskaper stöds inte i härledda entitetstyper. Entitetsmängden <var>X</var> har en instans av typen <var>Type Name</var> som är en härledd entitetstyp med navigeringsegenskaper. Ta bort alla navigeringsegenskaper från typen <var>Type Name</var>.
Gezinme Özellikleri türetilen varlık türlerinde desteklenmez. '<var>X</var>' Varlık Kümesinin, gezinme özellikleri içeren '<var>Type Name</var>' türetilen varlık türünde bir örneği var. Lütfen '<var>Type Name</var>' türünden tüm gezinme özelliklerini kaldırın.
خصائص التنقل غير مدعومة بالنسبة لأنواع الكيانات المشتقة. مجموعة الكيانات '<var>X</var>' لها مثيل من النوع '<var>Type Name</var>'، والذي يمثل نوعاً مشتقاً للكيان وله خصائص التنقل. يرجى إزالة كل خصائص التنقل من النوع '<var>Type Name</var>'.
派生的实体类型不支持导航属性。实体集“<var>X</var>”具有类型“<var>Type Name</var>”的实例,该类型是派生的实体类型并具有导航属性。请移除类型“<var>Type Name</var>”的所有导航属性。
實體類型不支援導覽屬性。實體集 '<var>X</var>' 具有型別 '<var>Type Name</var>' 的執行個體,它為衍生實體型別且具有導覽屬性。請從型別 '<var>Type Name</var>' 移除所有導覽屬性。
Vlastnosti navigace nejsou u odvozených typů entit podporovány. Sada entit <var>X</var> má instanci typu <var>Type Name</var>, která je odvozeným typem entit a má vlastnosti navigace. Odstraňte z typu <var>Type Name</var> všechny vlastnosti navigace.
Egenskaber for navigation understøttes ikke for underordnede objekter. Objektet '<var>X</var>' har en forekomst af type '<var>Type Name</var>', som er et underordnet objekt og har egenskaber for navigation. Fjern alle egenskaber for navigation fra '<var>Type Name</var>'.
Navigatie-eigenschappen worden niet ondersteund voor afgeleide entiteitstypen. Entiteitsset <var>X</var> heeft een exemplaar van het type <var>Type Name</var>, dat een afgeleid entiteitstype is en navigatie-eigenschappen heeft. Verwijder alle navigatie-eigenschappen van het type <var>Type Name</var>.
派生的实体类型不支持导航属性。实体集“<var>X</var>”具有类型“<var>Type Name</var>”的实例,该类型是派生的实体类型并具有导航属性。请移除类型“<var>Type Name</var>”的所有导航属性。
實體類型不支援導覽屬性。實體集 '<var>X</var>' 具有型別 '<var>Type Name</var>' 的執行個體,它為衍生實體型別且具有導覽屬性。請從型別 '<var>Type Name</var>' 移除所有導覽屬性。
Não há suporte para Propriedades de Navegação em tipos de entidade derivados. O Conjunto de Entidades '<var>X</var>' possui uma instância do tipo '<var>Type Name</var>', que é um tipo de entidade derivado e contém propriedades de navegação. Remova todas as propriedades de navegação do tipo '<var>Type Name</var>'.
Menetelmä <var>Method name</var> tyypissä <var>Type Name</var> on merkitty kyselyn pysäytinmenetelmäksi, mutta siinä on <var>X</var> parametria. Kyselyn pysäyttimissä ei tulisi olla parametreja.
La méthode '<var>Method name</var>' sur le type '<var>Type Name</var>' est marquée comme méthode d'intercepteur de requête, mais possède <var>X</var> paramètres. Les intercepteurs de requête ne doivent prendre aucun paramètre.
Die Methode '<var>Method name</var>' im Typ '<var>Type Name</var>' ist als eine Abfrage-Interceptor-Methode gekennzeichnet, verfügt jedoch über <var>X</var> Parameter. Abfrage-Interceptoren sollten keine Parameter entgegennehmen.
Η μέθοδος '<var>Method name</var>' στον τύπο '<var>Type Name</var>' έχει σημανθεί ως μέθοδος ανάσχεσης ερωτήματος, αλλά έχει <var>X</var> παραμέτρους. Οι ανασχέσεις ερωτημάτων δεν πρέπει να έχουν παραμέτρους.
פעולת השירות '<var>Method name</var>' בסוג '<var>Type Name</var>' מסומנת כפעולת שירות מיירטת שאילתות, אבל יש לה <var>X</var> פרמטרים. אסור שיהיו למיירטי שאילתות פרמטרים.
A(z) „<var>Type Name</var>” típus „<var>Method name</var>” metódusa lekérdezéselfogó metódusként van megjelölve, de <var>X</var> paraméterrel rendelkezik. A lekérdezéselfogóknak nem szabad paraméterrel rendelkezniük.
Il metodo '<var>Method name</var>' nel tipo '<var>Type Name</var>' è contrassegnato come metodo intercettore di query. Dispone tuttavia di <var>X</var> parametri. Gli intercettori di query non devono accettare parametri.
型 '<var>Type Name</var>' のメソッド '<var>Method name</var>' はクエリ インターセプタ メソッドとして設定されていますが、<var>X</var> 個のパラメータが指定されています。クエリ インターセプタではパラメータを受け取ることができません。
'<var>Type Name</var>' 형식에 대한 '<var>Method name</var>' 메서드가 쿼리 인터셉터 메서드로 표시되지만 매개 변수가 <var>X</var>개 있습니다. 쿼리 인터셉터에는 매개 변수를 사용하지 않아야 합니다.
Metoden <var>Method name</var> for typen <var>Type Name</var> er merket som en spørringsoppfangermetode, men den har <var>X</var> parametere. Spørringsoppfangere skal ikke ha parametere.
Metoda „<var>Method name</var>” w typie „<var>Type Name</var>” jest oznaczona jako metoda interceptora kwerend, ale ma <var>X</var> parametrów. Interceptory kwerend nie pobierają parametrów.
Метод "<var>Method name</var>" для типа "<var>Type Name</var>" помечен как метод перехвата запросов, но имеет <var>X</var> параметров. Методы перехвата запросов не должны принимать параметры.
El método '<var>Method name</var>' del tipo '<var>Type Name</var>' está marcado como método interceptor de consultas pero tiene <var>X</var> parámetros. Los interceptores de consultas no deben tener parámetros.
Metoden <var>Method name</var> i typen <var>Type Name</var> har deklarerats som en frågehanterarmetod, men har <var>X</var> parametrar. Frågeinterveneringar får inte ha några parametrar.
'<var>Type Name</var>' türünün '<var>Method name</var>' yöntemi bir sorgu dinleyici yöntem olarak işaretli ancak <var>X</var> parametresi var. Sorgu dinleyicilerin hiçbir parametre almaması gerekir.
类型“<var>Type Name</var>”上的方法“<var>Method name</var>”标记为查询侦听器方法,但是具有 <var>X</var> 个参数。 查询侦听器不应具有任何参数。
الأسلوب '<var>Method name</var>' بالنوع '<var>Type Name</var>' ملاحظ بأن له أسلوب وحدة اعتراض استعلام ولكن له <var>X</var> معامل. يجب ألا تأخذ وحدات اعتراض الاستعلام معاملات.
类型“<var>Type Name</var>”上的方法“<var>Method name</var>”标记为查询侦听器方法,但是具有 <var>X</var> 个参数。 查询侦听器不应具有任何参数。
型別 '<var>Type Name</var>' 的方法 '<var>Method name</var>' 標記為查詢攔截器方法,卻有 <var>X</var> 個參數。查詢攔截器不應該有任何參數。
Metoda '<var>Method name</var>' u typu '<var>Type Name</var>' je označena jako metoda pro zachycování dotazů, ale obsahuje <var>X</var> parametrů. Metody pro zachycování dotazů by neměly obsahovat žádné parametry.
Metoden '<var>Method name</var>' på typen '<var>Type Name</var>' er markeret som en forespørgselsinterceptormetode, men har <var>X</var> parametre. Forespørgselsinterceptorer tager ingen parametre.
De methode <var>Method name</var> op type <var>Type Name</var> is gemarkeerd als een query-interceptormethode, maar heeft <var>X</var> parameters. Query-interceptoren mogen geen parameters hebben.
型別 '<var>Type Name</var>' 的方法 '<var>Method name</var>' 標記為查詢攔截器方法,卻有 <var>X</var> 個參數。查詢攔截器不應該有任何參數。
O método '<var>Method name</var>' no tipo '<var>Type Name</var>' está marcado como um método interceptador de consulta, mas possui <var>X</var> parâmetros. Os interceptadores de consulta não aceitam parâmetros.
قطع الأجزاء غير مدعمة في مطابقات القالب ولكن URI '<var>X</var>' الأساسي له واحد.
模板匹配中不支持片段部分,但是基 URI“<var>X</var>”具有一个片段部分。
範本比對中不支援片段部分,但基底 URI '<var>X</var>' 中有一個。
Ve shodách se šablonami nejsou podporovány části fragmentů, ale základní identifikátor '<var>X</var>' jednu obsahuje.
Fragmentdele understøttes ikke i skabelonforekomster, men basis-URI'en '<var>X</var>' indeholder én.
模板匹配中不支持片段部分,但是基 URI“<var>X</var>”具有一个片段部分。
Fragmentonderdelen worden niet ondersteund in sjabloonovereenkomsten, maar de basis-URI <var>X</var> heeft er een.
Fragmentin osia ei tueta mallivastineissa, mutta perus-URI-tunnuksessa <var>X</var> on yksi osa.
Les parties de fragment ne sont pas prises en charge dans les correspondances au modèle, mais l'URI de base '<var>X</var>' en possède.
Fragmentteile werden in Vorlagentreffern nicht unterstützt; der Basis-URI '<var>X</var>' besitzt jedoch eines.
Δεν υποστηρίζονται τμήματα σε πρότυπα συμφωνίας, αλλά η βάση URI '<var>X</var>' περιέχει ένα.
חלקי קטע אינם נתמכים בהתאמות של תבניות, אבל ה-URI הבסיסי '<var>X</var>' כולל חלק אחד.
A töredékrészek nem támogatottak a sablonegyeztetésnél, de a következő alap URI-azonosító tartalmaz egyet: „<var>X</var>”.
Parti di frammento non supportate nelle corrispondenze con il modello. Una è tuttavia presente nell'URI di base '<var>X</var>'.
テンプレートの一致ではフラグメント部分はサポートされていませんが、ベース URI '<var>X</var>' に 1 つ存在します。
조각 부분은 템플릿 일치 항목에서 지원되지 않는데 기본 URI '<var>X</var>'에 하나가 있습니다.
Fragmentdeler støttes ikke i maltreff, men basis-URIen <var>X</var> har én.
Części fragmentu nie są obsługiwane w dopasowaniach szablonu, ale podstawowy identyfikator URI „<var>X</var>” ma jedną część.
В совпадениях шаблонов не поддерживаются компоненты фрагментов, однако в базовом URI "<var>X</var>" присутствует такой компонент.
No se admiten partes de fragmento en coincidencias de plantillas, pero el URI base '<var>X</var>' tiene una.
Fragmentdelar stöds inte i mallmatchningar, men bas-URI:n <var>X</var> har en.
Dilim parçaları şablon eşleşmelerinde desteklenmiyor ancak '<var>X</var>' taban URI'sinde var.
範本比對中不支援片段部分,但基底 URI '<var>X</var>' 中有一個。
Não há suporte para partes de fragmento em correspondências de modelo, mas o URI base '<var>X</var>' possui uma.
URI <var>X</var> ei kelpaa DELETE-toiminnossa. URI:n on viitattava yhteen entiteettijoukon tai resurssijoukkoon viittaavan ominaisuuden resurssiin.
L'URI '<var>X</var>' n'est pas valide pour l'opération DELETE. L'URI doit faire référence à une seule ressource d'un jeu d'entités ou d'une propriété faisant référence à un ensemble de ressources.
Der URI '<var>X</var>' ist für DELETE-Vorgänge nicht gültig. Der URI muss auf eine einzelne Ressource aus einer Entitätenmenge oder aus einer Eigenschaft, die auf einen Satz von Ressourcen verweist, verweisen.
Το URI '<var>X</var>' δεν είναι έγκυρο για τη λειτουργία DELETE. Το URI πρέπει να αναφέρεται σε ένα μοναδικό πόρο από ένα σύνολο οντοτήτων ή από μια ιδιότητα που αναφέρεται σε ένα σύνολο πόρων.
ה- URI ‏'<var>X</var>' אינו חוקי עבור פעולת DELETE. ה- URI חייב להפנות למשאב יחיד מקבוצת ישויות או ממאפיין המפנה לקבוצה של משאבים.
A következő URI-azonosító nem érvényes DELETE művelethez: „<var>X</var>”. Az URI-azonosítónak egy entitáskészletből vagy egy erőforráskészletre hivatkozó tulajdonságból származó egyetlen erőforrásra kell hivatkoznia.
URI '<var>X</var>' non valido per l'operazione DELETE. L'URI deve fare riferimento a una singola risorsa di un set di entità o di una proprietà che fa riferimento a un set di risorse.
URI '<var>X</var>' は DELETE 操作に対して無効です。URI は、エンティティ セットの 1 つのリソース、またはリソースのセットを参照するプロパティの 1 つのリソースを参照する必要があります。
URI '<var>X</var>'은(는) DELETE 작업에 유효하지 않습니다. URI는 엔터티 집합 또는 리소스 집합을 참조하는 속성의 단일 리소스를 참조해야 합니다.
URIen <var>X</var> er ikke gyldig for DELETE-operasjonen. URIen må referere til én ressurs fra et enhetssett eller fra en egenskap som refererer til et ressurssett.
Identyfikator URI „<var>X</var>” jest nieprawidłowy dla operacji DELETE. Identyfikator URI musi odwoływać się do pojedynczego zasobu z zestawu jednostek lub z właściwości odwołującej się do zestawu zasobów.
URI "<var>X</var>" недопустим для операции DELETE. URI должен ссылаться на единичный ресурс из набора сущностей или из свойства, ссылающегося на набор ресурсов.
El URI '<var>X</var>' no es válido para la operación DELETE. El URI debe hacer referencia a un solo recurso desde un conjunto de entidades o desde una propiedad que haga referencia a un conjunto de recursos.
URI:n <var>X</var> är inte giltig för DELETE-åtgärder. URI:n måste referera till en enskild resurs från en entitetsmängd eller från en egenskap som refererar till en mängd resurser.
URI '<var>X</var>' DELETE işlemi için geçerli değil. URI, bir varlık kümesinden veya bir kaynak kümesine başvuran bir özellikten tek bir kaynağa başvurmalıdır.
URI“<var>X</var>”对于 DELETE 操作无效。URI 必须从实体集引用单个资源,或从引用资源集的属性引用单个资源。
URI '<var>X</var>' غير صالح لعملية DELETE . يجب أن يشير URI إلى مورد فردي من مجموعة الوحدات أو من خاصية تشير إلى مجموعة من الموارد.
URI“<var>X</var>”对于 DELETE 操作无效。URI 必须从实体集引用单个资源,或从引用资源集的属性引用单个资源。
URI '<var>X</var>' 對 DELETE 作業無效。URI 必須參考到單一資源,該資源可來自實體集或來自參考到一組資源的屬性。
Identifikátor URI <var>X</var> není platný pro operaci DELETE. Identifikátor URI musí odkazovat na jeden prostředek ze sady entit nebo z vlastnosti odkazující na sadu prostředků.
URI'en '<var>X</var>' er ikke gyldig for DELETE-handlingen. URI'en skal referere til en enkelt ressource fra et enhedssæt eller fra en egenskab, der refererer til et sæt ressourcer.
De URI <var>X</var> is niet geldig voor DELETE-bewerkingen. De URI moet verwijzen naar één resource van een entiteitset of van een eigenschap die verwijst naar een set resources.
URI '<var>X</var>' 對 DELETE 作業無效。URI 必須參考到單一資源,該資源可來自實體集或來自參考到一組資源的屬性。
O URI '<var>X</var>' não é válido para a operação DELETE. O URI deve referir-se a um único recurso de um conjunto de entidades ou de uma propriedade que se refira a um conjunto de recursos.
حدث خطأ أثناء معالجة دفق طلب. قيمة معامل النوع ليست '<var>Y</var>' صالحة في سمة النوع بالنسبة لعنصر الارتباط الذي يثمل الخاصية '<var>X</var>'.
处理请求流时出错。type 参数值不是表示 “<var>X</var>”属性(Property)的 link 元素的 type 属性(Attribute)中的有效“<var>Y</var>”。
處理要求資料流時發生錯誤。在代表 '<var>X</var>' 屬性 (Property) 之連結項目的型別屬性 (Attribute) 中,型別參數值不是有效的 '<var>Y</var>'。
Při zpracování proudu požadavků došlo k chybě. Hodnota parametru typu není platná <var>Y</var> v atributu typu pro element odkazu představující vlastnost <var>X</var>.
Fejl under behandling af anmodningsstream. Typens parameterværdi er ikke en gyldig '<var>Y</var>' i typeattributten for linkelementet, der repræsenterer egenskaben '<var>X</var>'.
Fout bij de verwerking van de aanvraagstroom. De waarde van de parameter 'type' is niet geldig <var>Y</var> in het kenmerk 'type' voor het linkelement dat de eigenschap <var>X</var> aangeeft.
Virhe pyyntövirran käsittelyssä. Tyyppiparametrin arvo ei ole kelvollinen <var>Y</var> kohteen <var>X</var> ominaisuutta edustavan linkkielementin tyyppimääritteessä.
Erreur lors du traitement du flux de requête. La valeur de paramètre de type n'est pas valide '<var>Y</var>' dans l'attribut de type pour l'élément de lien représentant la propriété '<var>X</var>'.
Fehler beim Verarbeiten des Anforderungsdatenstroms. Der Parameterwert '<var>Y</var>' für den Typ ist in dem Typattribut für das Verknüpfungselement, das die Eigenschaft '<var>X</var>' darstellt, nicht gültig.
Σφάλμα κατά την επεξεργασία της ροής αιτήσεων. Η τιμή της παραμέτρου type δεν είναι έγκυρη '<var>Y</var>' στο χαρακτηριστικό type για το στοιχείο συνδέσμου που αντιπροσωπεύει την ιδιότητα '<var>X</var>'.
שגיאה בעיבוד זרם הבקשה. ערך סוג הפרמטר אינו חוקי '<var>Y</var>' בתכונת הסוג עבור רכיב הקישור המייצג את המאפיין '<var>X</var>'.
Hiba történt a kérelemfolyam feldolgozásakor. A típusparaméter értéke nem érvényes „<var>Y</var>” annak a hivatkozáselemnek a típusattribútumában, amely a következő tulajdonságot jelképezi: „<var>X</var>”.
Errore durante l'elaborazione del flusso di richiesta. Valore del parametro di tipo '<var>Y</var>' non valido nell'attributo relativo all'elemento di collegamento che rappresenta la proprietà '<var>X</var>'.
要求のストリームを処理中にエラーが発生しました。型パラメータの値は、'<var>X</var>' プロパティを表すリンク要素の型属性にある有効な '<var>Y</var>' ではありません。
요청 스트림을 처리하는 동안 오류가 발생했습니다. '<var>X</var>' 속성을 나타내는 링크 요소의 type 특성에서 type 매개 변수 값이 올바른 '<var>Y</var>'이(가) 아닙니다.
Feil under behandling av forespørselsflyt. Verdien for parameteren type er ikke gyldig <var>Y</var> i attributtet type for koblingselementet som representerer egenskapen <var>X</var>.
Błąd podczas przetwarzania strumienia żądań. Wartość parametru typu „<var>Y</var>” w atrybucie typu jest nieprawidłowa dla elementu łącza reprezentującego właściwość „<var>X</var>”.
Ошибка обработки потока запросов. Недопустимое значение параметра type "<var>Y</var>" в атрибуте type для элемента ссылки, представляющего свойство "<var>X</var>".
Error al procesar la secuencia de solicitud. El valor de parámetro del tipo no es válido ('<var>Y</var>') en el atributo de tipo para el elemento de vínculo que representa a la propiedad '<var>X</var>'.
Det gick inte att bearbeta begäranströmmen. Typparametervärdet är inte ett giltigt <var>Y</var> i typattributet för länkelementet som representerar egenskapen <var>X</var>.
İstek akışı işlenirken hata oluştu. Tür parametre değeri, '<var>X</var>' özelliğini temsil eden bağlantı öğesi için tür özniteliğinde geçerli '<var>Y</var>' değil.
处理请求流时出错。type 参数值不是表示“<var>X</var>”属性的 link 元素的 type 特性中的有效“<var>Y</var>”。
處理要求資料流時發生錯誤。在代表 '<var>X</var>' 屬性 (Property) 之連結項目的型別屬性 (Attribute) 中,型別參數值不是有效的 '<var>Y</var>'。
Erro ao processar o fluxo da solicitação. O valor do parâmetro type não é válido '<var>Y</var>' no atributo type do elemento link que representa a propriedade '<var>X</var>'.
See catalog page for all messages.