The service
Messages on page
حدث خطأ أثناء معالجة دفق طلب. لأن الخاصية '<var>Property Name</var>' هي خاصية مفتوحة، فيجب تحديد سمة النوع في عنصر الارتباط.
处理请求流时出错。由于属性(property)“<var>Property Name</var>”是开放式属性(property),因此必须在 link 元素上指定 type 属性(attribute)。
處理要求資料流時發生錯誤。因為屬性 (Property) '<var>Property Name</var>' 是開啟屬性,所以連結項目必須指定型別屬性 (Attribute)。
Při zpracování proudu požadavků došlo k chybě. Vzhledem k tomu, že vlastnost <var>Property Name</var> je otevřená vlastnost, musí být u elementu odkazu zadán atribut type.
Fejl under behandling af anmodningsstream. Da egenskaben '<var>Property Name</var>' er en åben egenskab, skal typeattributten angives på linkelementet.
Fout bij de verwerking van de aanvraagstroom. Aangezien de eigenschap <var>Property Name</var> een open eigenschap is, moet het kenmerk type worden opgegeven voor het linkelement.
Virhe pyyntövirran käsittelyssä. Ominaisuus <var>Property Name</var> on avoin ominaisuus, joten tyyppimäärite on määritettävä linkkielementissä.
Erreur lors du traitement du flux de requête. Étant donné que la propriété '<var>Property Name</var>' est une propriété d'ouverture, l'attribut de type doit être spécifié dans l'élément de lien.
Fehler beim Verarbeiten des Anforderungsdatenstroms. Da die Eigenschaft '<var>Property Name</var>' eine offene Eigenschaft ist, muss das Typattribut in dem Verknüpfungselement angegeben werden.
Σφάλμα κατά την επεξεργασία της ροής αιτήσεων. Καθώς η ιδιότητα '<var>Property Name</var>' είναι μια ανοικτή ιδιότητα, το χαρακτηριστικό τύπου πρέπει να καθοριστεί στο στοιχείο συνδέσμου.
שגיאה בעיבוד זרם הבקשה. מאחר שהמאפיין '<var>Property Name</var>' הוא מאפיין פתוח, יש לציין את תכונת הסוג ברכיב הקישור.
Hiba történt a kérelemfolyam feldolgozásakor. A(z) „<var>Property Name</var>” tulajdonság egy megnyitási tulajdonság, ezért meg kell adni a hivatkozáselem típusattribútumát.
Errore durante l'elaborazione del flusso di richiesta. '<var>Property Name</var>' è una proprietà open, pertanto l'attributo di tipo deve essere specificato nell'elemento di collegamento.
要求のストリームを処理中にエラーが発生しました。プロパティ '<var>Property Name</var>' はオープン プロパティであるため、型属性はリンク要素で指定する必要があります。
요청 스트림을 처리하는 동안 오류가 발생했습니다. '<var>Property Name</var>' 속성은 공개 속성이므로 링크 요소에서 type 특성을 지정해야 합니다.
Feil under behandling av forespørselsflyt. Ettersom egenskapen <var>Property Name</var> er en åpen egenskap, må attributtet type angis i koblingselementet.
Błąd podczas przetwarzania strumienia żądań. Właściwość „<var>Property Name</var>” jest właściwością otwartą, więc atrybut typu musi być określony w elemencie łącza.
Ошибка обработки потока запросов. Поскольку свойство "<var>Property Name</var>" является открытым, в элементе ссылки необходимо указать атрибут type.
Error al procesar la secuencia de solicitud. Dado que la propiedad '<var>Property Name</var>' es una propiedad de apertura, el atributo de tipo se debe especificar en el elemento de vínculo.
Det gick inte att bearbeta begäranströmmen. Eftersom egenskapen <var>Property Name</var> är en öppen egenskap, måste typattributet anges i länkelementet.
İstek akışı işlenirken hata ile karşılaşıldı. '<var>Property Name</var>' özelliği açık bir özellik olduğundan tür özniteliği bağlantı öğesi üzerinde belirtilmelidir.
处理请求流时出错。由于属性“<var>Property Name</var>”是开放式属性,因此必须在 link 元素上指定 type 特性。
處理要求資料流時發生錯誤。因為屬性 (Property) '<var>Property Name</var>' 是開啟屬性,所以連結項目必須指定型別屬性 (Attribute)。
Erro ao processar o fluxo da solicitação. Como a propriedade '<var>Property Name</var>' é uma propriedade aberta, o atributo type deve ser especificado no elemento link.
لا يمكن تطبيق خيارات استعلام $expand و$filter و$orderby و$skip و$top للمورد المطلوب.
查询选项 $expand、$filter、$orderby、$skip 和 $top 不能应用于所请求的资源。
查詢選項 $expand、$filter、$orderby、$skip 和 $top 不能套用到要求的資源。
Možnosti dotazu $expand, $filter, $orderby, $skip a $top nelze u požadovaného prostředku použít.
Forespørgselsindstillingerne $expand, $filter, $orderby, $skip og $top kan ikke anvendes på den anmodede ressource.
De queryopties $expand, $filter, $orderby, $skip en $top kunnen niet worden toegepast op de gevraagde resource.
Kyselyasetuksia $expand, $filter, $orderby, $skip ja $top ei voi käyttää pyydetyssä resurssissa.
Les options de requête $expand, $filter, $orderby, $skip et $top ne peuvent pas être appliquées à la ressource demandée.
Die Abfrageoptionen '$expand', '$filter', '$orderby', '$skip' und '$top' können auf die angeforderte Ressource nicht angewendet werden.
Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των επιλογών ερωτήματος $expand, $filter, $orderby, $skip και $top στον πόρο που ζητήθηκε.
לא ניתן להחיל את אפשרויות השאילתה $expand, $filter, $orderby, $skip ו-$top על המשאב המבוקש.
A $expand, $filter, $orderby, $skip és $top lekérdezési lehetőségek nem alkalmazhatók a kért erőforrásra.
Impossibile applicare le opzioni query $expand, $filter, $orderby, $skip e $top alla risorsa richiesta.
クエリ オプション $expand、$filter、$orderby、$skip、および $top は、要求されたリソースに適用できません。
요청한 리소스에 쿼리 옵션 $expand, $filter, $orderby, $skip 및 $top을 적용할 수 없습니다.
Spørringsalternativene $expand, $filter, $orderby, $skip og $top kan ikke brukes på forespurt ressurs.
Nie można zastosować opcji kwerendy $expand, $filter, $orderby, $skip i $top do żądanego zasobu.
К запрашиваемому ресурсу не могут применяться параметры запроса $expand, $filter, $orderby, $skip и $top.
Las opciones de consulta $expand, $filter, $orderby, $skip y $top no se pueden aplicar al recurso solicitado.
Frågealternativen $expand, $filter, $orderby, $skip och $top kan inte användas för den begärda resursen.
Sorgu seçenekleri $expand, $filter, $orderby, $skip ve $top istenen kaynağa uygulanamaz.
查询选项 $expand、$filter、$orderby、$inlinecount、$skip 和 $top 无法应用于请求的资源。
查詢選項 $expand、$filter、$orderby、$inlinecount、$skip 和 $top 不能套用到所要求的資源。
Não é possível aplicar as opções de consulta $expand, $filter, $orderby, $inlinecount, $skip e $top ao recurso solicitado.
Tyypin <var>Type Name</var> ominaisuus <var>Property Name</var> ei ole kelvollinen ominaisuus. Varmista, että ominaisuuden tyyppi on julkinen tyyppi ja tuettu primitiivityyppi tai entiteettityyppi, jolla on kelvollinen avain, tai monitasoinen tyyppi.
La propriété '<var>Property Name</var>' sur le type '<var>Type Name</var>' n'est pas une propriété valide. Vérifiez que le type de la propriété est un type public et un type primitif pris en charge ou un type d'entité avec une clé valide ou un type complexe.
Die Eigenschaft '<var>Property Name</var>' für den Typ '<var>Type Name</var>' ist keine gültige Eigenschaft. Stellen Sie sicher, dass der Typ der Eigenschaft ein öffentlicher Typ und ein unterstützter primitiver Typ oder ein Entitätstyp mit einem gültigen Schlüssel oder ein komplexer Typ ist.
Η ιδιότητα '<var>Property Name</var>' του τύπου '<var>Type Name</var>' δεν είναι μια έγκυρη ιδιότητα. Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος της ιδιότητας είναι δημόσιος τύπος και υποστηριζόμενος στοιχειώδης τύπος ή τύπος οντότητας με έγκυρο κλειδί ή σύνθετος τύπος.
המאפיין '<var>Property Name</var>' בסוג '<var>Type Name</var>' אינו מאפיין חוקי. ודא שסוג המאפיין הוא סוג ציבורי וסוג פרימיטיבי נתמך או סוג ישות עם מפתח חוקי או סוג מורכב.
A következő típus „<var>Property Name</var>” tulajdonsága nem érvényes tulajdonság: „<var>Type Name</var>”. Győződjön meg arról, hogy a tulajdonság típusa nyilvános típus, és hogy támogatott egyszerű típus vagy entitástípus érvényes kulccsal vagy összetett típus.
La proprietà '<var>Property Name</var>' nel tipo '<var>Type Name</var>' non è valida. Assicurarsi che il tipo della proprietà sia pubblico e un tipo primitivo supportato oppure un tipo di entità con una chiave valida o un tipo complesso.
型 '<var>Type Name</var>' のプロパティ '<var>Property Name</var>' が有効なプロパティではありません。プロパティの型がパブリックな型であり、サポートされているプリミティブ型、有効なキーを持つエンティティ型、または複合型であることを確認してください。
'<var>Type Name</var>' 형식의 '<var>Property Name</var>' 속성은 올바른 속성이 아닙니다. 속성 형식이 public 형식이고 지원되는 기본 형식이거나 유효한 키를 가진 엔터티 형식 또는 복합 형식인지 확인하십시오.
Egenskapen <var>Property Name</var> i typen <var>Type Name</var> er ikke en gyldig egenskap. Kontroller at typen for egenskapen er en felles type og av en støttet primitiv type, en enhetstype med en gyldig nøkkel eller en sammensatt type.
Właściwość „<var>Property Name</var>” w typie „<var>Type Name</var>” nie jest prawidłową właściwością. Upewnij się, że typ tej właściwości jest typem publicznym oraz obsługiwanym typem pierwotnym lub typem jednostek z prawidłowym kluczem albo typem złożonym.
Свойство "<var>Property Name</var>" типа "<var>Type Name</var>" является недопустимым. Убедитесь, что это свойство имеет открытый тип, который является поддерживаемым типом-примитивом, типом сущности с допустимым ключом или сложным типом.
La propiedad '<var>Property Name</var>' del tipo '<var>Type Name</var>' no es una propiedad válida. Asegúrese de que el tipo de la propiedad es un tipo público y un tipo primitivo admitido o un tipo de entidad con una clave válida o un tipo complejo.
Egenskapen <var>Property Name</var> för typen <var>Type Name</var> är inte en giltig egenskap. Se till att typen för egenskapen är en offentlig typ och en primitiv typ som stöds eller en entitetstyp med en giltig nyckel eller en komplex typ.
'<var>Type Name</var>' türündeki '<var>Property Name</var>' özelliği geçerli bir özellik değil. Özelliğin türünün ortak bir tür ve desteklenen bir temel tür veya geçerli anahtarlı bir varlık türü veya karmaşık bir tür olduğundan emin olun.
الخاصية '<var>Property Name</var>' على النوع '<var>Type Name</var>' ليست خاصية صالحة. تأكد أن نوع الخاصية هو نوع عام ومن نوع بدائي معتمد أو نوع وحدة ذات مفتاح صالح أو نوع معقد.
类型“<var>Type Name</var>”上的属性“<var>Property Name</var>”不是有效属性。请确保该属性的类型为公共类型、支持的基元类型、具有有效键的实体类型或复杂类型。
型別 '<var>Type Name</var>' 的屬性 '<var>Property Name</var>' 不是有效屬性。請確定屬性的型別屬於公用型別和支援的基本型別,或是具有有效索引鍵或複雜類型的實體類型。
Vlastnost <var>Property Name</var> typu <var>Type Name</var> není platná vlastnost. Zkontrolujte, zda typ vlastnosti je veřejný typ a podporovaný primitivní typ nebo typ entity s platným klíčem nebo složitým typem.
Egenskaben '<var>Property Name</var>' på typen '<var>Type Name</var>' er ikke en gyldig egenskab. Sørg for, at egenskabens type er en offentlig type og en understøttet primitiv type eller en enhedstype med en gyldig nøgle eller en kompleks type.
De eigenschap <var>Property Name</var> voor het type <var>Type Name</var> is niet geldig. Zorg ervoor dat het type van de eigenschap openbaar is en een ondersteund primitief type of een entiteittype met een geldige sleutel of een complex type is.
类型“<var>Type Name</var>”上的属性“<var>Property Name</var>”不是有效属性。请确保该属性的类型为公共类型、支持的基元类型、具有有效键的实体类型或复杂类型。
型別 '<var>Type Name</var>' 的屬性 '<var>Property Name</var>' 不是有效屬性。請確定屬性的型別屬於公用型別和支援的基本型別,或是具有有效索引鍵或複雜類型的實體類型。
A propriedade '<var>Property Name</var>' no tipo '<var>Type Name</var>' não é válida. Verifique se o tipo da propriedade é público e um tipo primitivo com suporte ou um tipo de entidade com uma chave válida ou um tipo complexo.
$expand لا يدعم خصائص '<var>X</var>' الممتدة في نفس الوقت في نفس القطعة
$expand 不支持在同一段上同时展开的“<var>X</var>”属性。
$expand 不支援在同一個區段上同時展開 '<var>X</var>' 屬性。
Metoda $expand nepodporuje vlastnosti '<var>X</var>', které jsou současně rozšířeny na stejném segmentu.
$expand understøtter ikke '<var>X</var>' egenskaber, der er udvidet samtidig på det samme segment.
$expand ondersteunt geen <var>X</var>-eigenschappen die gelijktijdig zijn uitgevouwen op hetzelfde segment.
$expand ei tue kohteen <var>X</var> ominaisuuksien samanaikaista laajennusta samassa segmentissä.
$expand ne prend pas en charge les propriétés '<var>X</var>' développées simultanément sur le même segment.
$expand unterstützt nicht '<var>X</var>' gleichzeitig im selben Segment erweiterte Eigenschaften.
Το $expand δεν υποστηρίζει ιδιότητες '<var>X</var>' που έχουν αναπτυχθεί ταυτόχρονα στο ίδιο τμήμα.
$expand אינו תומך במאפייני '<var>X</var>' שהורחבו בו-זמנית באותו מקטע.
$expand nem támogatja „<var>X</var>” tulajdonság egyidejű kibontását ugyanazon a szegmensen.
$expand non supporta proprietà '<var>X</var>' espanse contemporaneamente nello stesso segmento.
$expand は、同じセグメントで同時に展開された '<var>X</var>' プロパティをサポートしていません。
$expand는 동일한 세그먼트에서 동시에 확장된 '<var>X</var>' 속성을 지원하지 않습니다.
$expand støtter ikke <var>X</var>-egenskaper som er utvidet samtidig i samme segment.
Element $expand nie obsługuje właściwości „<var>X</var>” rozszerzonych jednocześnie na ten sam segment.
Параметр $expand не поддерживает свойства "<var>X</var>", которые одновременно расширяются в один и тот же сегмент.
$expand no admite propiedades '<var>X</var>' expandidas simultáneamente en el mismo segmento.
$expand stöder inte att <var>X</var>-egenskaper utökas samtidigt i samma segment.
$expand aynı kesimde aynı anda genişletilen '<var>X</var>' özelliklerini desteklememektedir.
$expand 不支持在同一段上同时展开的“<var>X</var>”属性。
$expand 不支援在同一個區段上同時展開 '<var>X</var>' 屬性。
$expand não oferece suporte a propriedades '<var>X</var>' expandidas simultaneamente no mesmo segmento.
Virhe pyyntövirran käsittelyssä. Virhe muunnettaessa ominaisuuden <var>Property Name</var> pyyntötietojen arvoa tyypiksi <var>Type Name</var>, joka on ominaisuuden odotettu tyyppi. Lisätietoja on sisäisessä poikkeuksessa.
Erreur lors du traitement du flux de requête. Erreur détectée lors de la conversion de la valeur de la charge utile de la requête pour la propriété '<var>Property Name</var>' en type '<var>Type Name</var>', qui est le type attendu de la propriété. Pour plus de détails, consultez l'exception interne.
Fehler beim Verarbeiten des Anforderungsdatenstroms. Der Fehler ist beim Umwandeln des Wertes aus der Anforderungsnutzlast für die Eigenschaft '<var>Property Name</var>' in den Typ '<var>Type Name</var> aufgetreten, der der erwartete Typ der Eigenschaft ist. Weitere Details finden Sie in der internen Ausnahme.
Σφάλμα κατά την επεξεργασία της ροής αιτήσεων. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη μετατροπή της τιμής ωφέλιμου φορτίου αίτησης για την ιδιότητα '<var>Property Name</var>' στον τύπο '<var>Type Name</var>, ο οποίος είναι ο αναμενόμενος τύπος της ιδιότητας. Ανατρέξτε στην εσωτερική εξαίρεση για λεπτομέρειες.
שגיאה בעיבוד זרם הבקשה. אירעה שגיאה בהמרת הערך מתוכן מנת הבקשה עבור המאפיין '<var>Property Name</var>' לסוג '<var>Type Name</var>', שהוא הסוג הנדרש של המאפיין. לפרטים נוספים, ראה החריג הפנימי.
Hiba történt a kérelemfolyam feldolgozásakor. Hiba történt, amikor a rendszer a(z) „<var>Property Name</var>” tulajdonságnak a hasznos adatcsomagban szereplő értékét „<var>Type Name</var>” típusúra próbálta konvertálni, amely a tulajdonság várt típusa. További információ a belső kivétel leírásában olvasható.
Errore durante l'elaborazione del flusso di richiesta. Errore durante la conversione del valore dal payload della richiesta per la proprietà '<var>Property Name</var>' nel tipo '<var>Type Name</var>', ovvero il tipo previsto della proprietà. Per ulteriori dettagli, vedere l'eccezione interna.
要求のストリームを処理中にエラーが発生しました。プロパティ '<var>Property Name</var>' で要求のペイロードの値を、プロパティに必要な型である型 '<var>Type Name</var>' に変換しているときにエラーが発生しました。詳細については、内部例外を参照してください。
요청 스트림을 처리하는 동안 오류가 발생했습니다. '<var>Property Name</var>' 속성의 요청 페이로드에서 속성에 필요한 형식인 '<var>Type Name</var>' 형식으로 값을 변환하는 동안 오류가 발생했습니다. 자세한 내용은 내부 예외를 참조하십시오.
Feil under behandling av forespørselsflyt. Det oppstod en feil under konvertering av verdien fra forespørselsnyttelasten for egenskapen <var>Property Name</var> til typen <var>Type Name</var>, som er den forventede typen for egenskapen. Se internt unntak for flere detaljer.
Błąd podczas przetwarzania strumienia żądań. Napotkano błąd podczas konwertowania wartości z ładunku żądania dla właściwości „<var>Property Name</var>” na typ „<var>Type Name</var>”, który jest oczekiwanym typem właściwości. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz wyjątek wewnętrzny.
Ошибка обработки потока запросов. Произошла ошибка во время преобразования значения из полезных данных запроса для свойства "<var>Property Name</var>" к типу "<var>Type Name</var>", который является ожидаемым для свойства. Подробности см. во внутреннем исключении.
Error al procesar la secuencia de solicitud. Se encontró un error al convertir el valor de la carga de solicitud de la propiedad '<var>Property Name</var>' al tipo '<var>Type Name</var>, que es el tipo esperado de la propiedad. Consulte la excepción interna para obtener más detalles.
Det gick inte att bearbeta begäranströmmen. Felet uppstod när värdet skulle konverteras från begärannyttolast för egenskapen <var>Property Name</var> till typen <var>Type Name</var>, vilken är egenskapens förväntade typ. Mer information finns i det ursprungliga undantaget.
İstek akışı işlenirken hata oluştu. '<var>Property Name</var>' özelliğinin istek yükünden gelen değer, özelliğin beklenen türü olan '<var>Type Name</var> türüne çevrilirken hata ile karşılaşıldı. Daha fazla ayrıntı için iç istisnaya bakın.
Fout bij de verwerking van de aanvraagstroom. De fout is opgetreden bij het converteren van de waarde van de aanvraaglading voor de eigenschap <var>Property Name</var> naar het type <var>Type Name</var>, dat het verwachte type van de eigenschap is. Zie de interne uitzondering voor meer details.
خطأ في معالجة دفق الطلب. مصادفة خطأ في تحويل القيمة من تحميل الطلب للخاصية '<var>Property Name</var>' إلى النوع '<var>Type Name</var>, وهو نوع الخاصية المتوقع. أنظر الاستثناء الداخلي لمزيد من التفاصيل.
处理请求流时出错。 将属性“<var>Property Name</var>”的请求负载中的值转换为该属性的所需类型“<var>Type Name</var>”时遇到错误。 有关更多详细信息,请参见内部异常。
處理要求資料流時發生錯誤。將值從屬性 '<var>Property Name</var>' 的要求裝載轉換成型別 '<var>Type Name</var> 時發現錯誤,但屬性應該屬於這個型別。如需詳細資訊,請參閱內部例外。
Při zpracování proudu požadavků došlo k chybě. K chybě došlo při převodu hodnoty z datové části požadavku u vlastnosti '<var>Property Name</var>' na typ '<var>Type Name</var>, což je očekávaný typ vlastnosti. Další podrobnosti naleznete ve vnitřní výjimce.
Fejl under behandling af anmodningsstream. Der opstod en fejl under konvertering af værdien fra anmodningsdataene for egenskaben '<var>Property Name</var>' til typen '<var>Type Name</var>, som er egenskabens forventede type. Der er flere oplysninger i den indvendige undtagelse.
处理请求流时出错。将属性“<var>Property Name</var>”的请求负载中的值转换为该属性应有的类型“<var>Type Name</var>”时遇到了错误。有关更多详细信息,请参见内部异常。
處理要求資料流時發生錯誤。將屬性 '<var>Property Name</var>' 的要求裝載的值轉換成型別 '<var>Type Name</var>' 時發生錯誤,但屬性應該屬於這個型別。如需詳細資訊,請參閱內部例外。
Erro ao processar o fluxo da solicitação. Erro encontrado ao converter o valor da carga de solicitação da propriedade '<var>Property Name</var>' para o tipo '<var>Type Name</var>, que é o tipo esperado da propriedade. Consulte a exceção interna para obter mais detalhes.
De standaard entiteitscontainernaam <var>X</var> is niet geldig. Zorg ervoor dat de entiteitscontainernaam geldig is.
Entiteettisäilön oletusnimi <var>X</var> ei kelpaa. Varmista, että entiteettisäilön nimi on kelvollinen.
Le nom du conteneur d'entités par défaut '<var>X</var>' n'est pas valide. Vérifiez que le nom du conteneur d'entités est valide.
Der Containername für die Standardentität '<var>X</var>' ist ungültig. Stellen Sie sicher, dass der Name gültig ist.
Το προεπιλεγμένο όνομα κοντέινερ οντότητας '<var>X</var>' δεν είναι έγκυρο. Βεβαιωθείτε πως το όνομα κοντέινερ οντότητας είναι έγκυρο.
שם הגורם המכיל של ישויות המשמש כברירת מחדל, '<var>X</var>', אינו חוקי. ודא ששם הגורם המכיל של ישויות הוא חוקי.
Az alapértelmezett entitástároló „<var>X</var>” neve érvénytelen. Győződjön meg arról, hogy érvényes nevet ad meg az entitástárolóhoz.
Nome di contenitore di entità predefinito '<var>X</var>' non valido. Verificare che il nome di contenitore di entità sia valido.
既定のエンティティ コンテナ名 '<var>X</var>' は無効です。エンティティ コンテナ名が有効であることを確認してください。
기본 엔터티 컨테이너 이름 '<var>X</var>'이(가) 잘못되었습니다. 엔터티 컨테이너 이름이 올바른지 확인하십시오.
Standardnavnet på enhetsbeholderen <var>X</var> er ikke gyldig. Kontroller at navnet på enhetsbeholderen er gyldig.
Nazwa domyślnego kontenera jednostek „<var>X</var>” jest nieprawidłowa. Upewnij się, że nazwa kontenera jednostek jest prawidłowa.
Недопустимое имя "<var>X</var>" контейнера сущностей по умолчанию. Убедитесь, что задано допустимое имя контейнера сущностей.
El nombre de contenedor de entidades predeterminado '<var>X</var>' no es válido. Asegúrese de que el nombre del contenedor de entidades es válido.
Standardentitetsbehållarnamnet <var>X</var> är inte giltigt. Kontrollera entitetsbehållarnamnet.
Varsayılan varlık kapsayıcısı adı '<var>X</var>' geçerli değil. Lütfen varlık kapsayıcısı adının geçerli olduğundan emin olun.
اسم حاوية الكيان الافتراضي '<var>X</var>' غير صالح. يرجى التأكد أن اسم حاوية الكيان صالح.
默认实体容器名称“<var>X</var>”无效。 请确保实体容器名称有效。
預設實體容器名稱 '<var>X</var>' 無效。請確定實體容器名稱是有效的。
Název výchozího kontejneru prostředků '<var>X</var>' není platný. Ujistěte se, že je zadán platný název kontejneru prostředků.
Standardnavnet for enhedsobjektbeholderen '<var>X</var>' er ikke gyldigt. Sørg for, at navnet på enhedsobjektbeholderen er gyldigt.
默认实体集名称“<var>X</var>”无效。请确保实体集名称有效。
預設實體集名稱 '<var>X</var>' 無效。請確定此實體集名稱是否有效。
O nome do conjunto de entidades padrão '<var>X</var>' não é válido. Assegure-se de que o nome do conjunto de entidades seja válido.
حدث خطأ أثناء معالجة طلب الدفعة. إصدار HTTP '<var>X</var>' غير صالح. يجب أن تكون القيمة '<var>Y</var>'.
处理批处理请求时出错。HTTP 版本“<var>X</var>”无效。该值必须为“<var>Y</var>”。
處理批次要求時發生錯誤。HTTP 版本 '<var>X</var>' 無效。值必須是 '<var>Y</var>'。
Při zpracování dávkového požadavku došlo k chybě. Verze HTTP <var>X</var> není platná. Požadovaná hodnota: <var>Y</var>
Fejl under behandling af batchanmodning. HTTP-versionen '<var>X</var>' er ikke gyldig. Værdien skal være '<var>Y</var>'.
Fout bij de verwerking van de batchaanvraag. De HTTP-versie <var>X</var> is niet geldig. De waarde moet <var>Y</var> zijn.
处理批处理响应时出错。HTTP 版本“<var>X</var>”无效。该值必须为“<var>Y</var>”。
Virhe komentojonopyynnön käsittelyssä. HTTP-versio <var>X</var> ei kelpaa. Arvon on oltava <var>Y</var>.
Erreur lors du traitement de la requête de lots. La version HTTP '<var>X</var>' n'est pas valide. La valeur doit être '<var>Y</var>'.
Fehler beim Verarbeiten der Batchanforderung. Die HTTP-Version '<var>X</var>' ist ungültig. Der Wert muss '<var>Y</var>' sein.
Σφάλμα κατά την επεξεργασία της δέσμης αιτήσεων. Η έκδοση HTTP '<var>X</var>' δεν είναι έγκυρη. Η τιμή πρέπει να είναι '<var>Y</var>'.
שגיאה בעיבוד בקשת אצווה. גירסת HTTP ‏'<var>X</var>' אינה חוקית. הערך חייב להיות '<var>Y</var>'.
Hiba történt a kötegelt kérelem feldolgozásakor. A következő HTTP-verzió érvénytelen: „<var>X</var>”. Az érték csak „<var>Y</var>” lehet.
Errore durante l'elaborazione della richiesta batch. Versione HTTP '<var>X</var>' non valida. Il valore deve essere '<var>Y</var>'.
バッチ要求の処理中にエラーが発生しました。HTTP バージョン '<var>X</var>' が無効です。値は '<var>Y</var>' でなければなりません。
일괄 처리 요청을 처리하는 동안 오류가 발생했습니다. HTTP 버전 '<var>X</var>'이(가) 잘못되었습니다. 값은 '<var>Y</var>'이어야 합니다.
Feil under behandling av forespørselsflyt. HTTP-versjonen <var>X</var> er ikke gyldig. Verdien må være <var>Y</var>.
Błąd podczas przetwarzania żądania wsadowego. Wersja protokołu HTTP „<var>X</var>” jest nieprawidłowa. Wartość musi być równa „<var>Y</var>”.
Ошибка обработки пакетного запроса. Недопустимая версия HTTP "<var>X</var>". Значение должно быть равно "<var>Y</var>".
Error al procesar la solicitud por lotes. La versión de HTTP '<var>X</var>' no es válida. El valor debe ser '<var>Y</var>'.
Det gick inte att bearbeta begäranströmmen. HTTP-versionen <var>X</var> är inte giltig. Värdet måste vara <var>Y</var>.
Toplu istek işlenirken hata oluştu. HTTP sürümü '<var>X</var>' geçerli değil. Değer '<var>Y</var>' olmalıdır.
處理批次回應時發生錯誤。HTTP 版本 '<var>X</var>' 無效。值必須是 '<var>Y</var>'。
Erro ao processar solicitação em lote. A versão HTTP '<var>X</var>' não é válida. O valor deve ser '<var>Y</var>'.
类型“<var>Type Name</var>”没有名为“<var>X</var>”的属性。
النوع '<var>Type Name</var>' ليس له خاصية مسماة '<var>X</var>'.
类型“<var>Type Name</var>”没有名为“<var>X</var>”的属性。
型別 '<var>Type Name</var>' 沒有名稱為 '<var>X</var>' 的屬性。
Typ '<var>Type Name</var>' neobsahuje vlastnost s názvem '<var>X</var>'.
Typen '<var>Type Name</var>' har ikke en egenskab med navnet '<var>X</var>'.
Type <var>Type Name</var> bevat geen eigenschap genaamd <var>X</var>.
Tyypissä <var>Type Name</var> ei ole ominaisuutta nimeltä <var>X</var>.
Le type '<var>Type Name</var>' n'a pas de propriété nommée '<var>X</var>'.
Der Typ '<var>Type Name</var>' besitzt keine Eigenschaft mit dem Namen '<var>X</var>'.
Ο τύπος '<var>Type Name</var>' δεν έχει ιδιότητα με όνομα '<var>X</var>'.
לסוג '<var>Type Name</var>' אין מאפיין בשם <var>X</var>'.
A(z) „<var>Type Name</var>” típusnak nincs „<var>X</var>” nevű tulajdonsága.
Il tipo '<var>Type Name</var>' non dispone di una proprietà denominata '<var>X</var>'.
型 '<var>Type Name</var>' には '<var>X</var>' という名前のプロパティが存在しません。
'<var>Type Name</var>' 형식에 이름이 '<var>X</var>'인 속성이 없습니다.
Typen <var>Type Name</var> har ingen egenskap kalt <var>X</var>.
Typ „<var>Type Name</var>” nie ma właściwości o nazwie „<var>X</var>”.
В типе "<var>Type Name</var>" отсутствует свойство с именем "<var>X</var>".
El tipo '<var>Type Name</var>' no tiene una propiedad con el nombre '<var>X</var>'.
Typen <var>Type Name</var> har ingen egenskap med namnet <var>X</var>.
'<var>Type Name</var>' türü '<var>X</var>' adlı özelliği desteklemiyor.
型別 '<var>Type Name</var>' 沒有名稱為 '<var>X</var>' 的屬性。
O tipo '<var>Type Name</var>' não tem uma propriedade com o nome '<var>X</var>'.
حدث خطأ أثناء معالجة طلب الدفعة. في بداية كل عملية، هناك حاجة تحديد رأسين على وجه التحديد، وهما: '<var>X</var>' و'<var>Y</var>'. تأكد من وجود هذين الرأسين ومن أن لهما القيم الصحيحة.
处理批处理请求时出错。在每个操作的开头,需要指定且只能指定两个标头:“<var>X</var>”和“<var>Y</var>”。请确保这些标头存在且具有正确的值。
處理批次要求時發生錯誤。每個變更集開頭只須指定剛好兩個標頭: '<var>X</var>' 和 '<var>Y</var>'。請確定這兩個標頭都存在,而且具有正確的值。
Při zpracování dávkového požadavku došlo k chybě. Na začátku každé operace musí být zadány přesně dvě záhlaví: <var>X</var> a <var>Y</var>. Zajistěte, aby tato záhlaví existovala a obsahovala správné hodnoty.
Fejl under behandling af batchanmodning. I starten af hver handling skal der angives præcist to headere: '<var>X</var>' og '<var>Y</var>'. Sørg for, at disse headere er til stede og har de korrekte værdier.
Fout bij de verwerking van de batchaanvraag. Er moeten exact twee headers worden opgegeven aan het begin van elke bewerking: <var>X</var> en <var>Y</var>. Zorg ervoor dat deze headers zijn gebruikt en de juiste waarde hebben.
Virhe komentojonopyynnön käsittelyssä. Kunkin toiminnon alussa on määritettävä täsmälleen kaksi otsikkoa, <var>X</var> ja <var>Y</var>. Varmista, että nämä otsikot on määritetty ja että niiden arvot ovat oikein.
Erreur lors du traitement de la requête de lots. Au début de chaque opération, exactement deux en-têtes doivent être spécifiés : '<var>X</var>' et '<var>Y</var>'. Vérifiez que ces en-têtes sont présents et ont des valeurs correctes.
Fehler beim Verarbeiten der Batchanforderung. Am Anfang jedes Vorgangs müssen genau zwei Header angegeben werden: '<var>X</var>' und '<var>Y</var>'. Stellen Sie sicher, dass diese Header vorhanden sind und die korrekten Werte aufweisen.
处理批处理响应时出错。在每个操作的开头,必须指定且只能指定两个标头:“<var>X</var>”和“<var>Y</var>”。请确保这些标头存在且具有正确的值。
Σφάλμα κατά την επεξεργασία της δέσμης αιτήσεων. Στην αρχή κάθε λειτουργίας, πρέπει να καθοριστούν ακριβώς δύο κεφαλίδες: '<var>X</var>' και '<var>Y</var>'. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν αυτές οι κεφαλίδες και ότι έχουν τις σωστές τιμές.
שגיאה בעיבוד בקשת אצווה. בהתחלת כל פעולה, יש לציין בדיוק שתי כותרות. '<var>X</var>' ו- '<var>Y</var>'. ודא שכותרות אלה קיימות ומכילות את הערכים הנכונים.
Hiba történt a kötegelt kérelem feldolgozásakor. Minden művelet elején meg kell adni pontosan két fejlécet, mégpedig a következőket: „<var>X</var>” és „<var>Y</var>”. Győződjön meg arról, hogy ezek a fejlécek szerepelnek, és helyes az értékük.
Errore durante l'elaborazione della richiesta batch. All'inizio di ogni operazione è necessario specificare esattamente due intestazioni: '<var>X</var>' e '<var>Y</var>'. Assicurarsi che tali intestazioni siano presenti e includano i valori corretti.
バッチ要求の処理中にエラーが発生しました。各操作の先頭には、'<var>X</var>' と '<var>Y</var>' という 2 つのヘッダーだけを指定する必要があります。これらのヘッダーが存在し、正しい値が割り当てられていることを確認してください。
일괄 처리 요청을 처리하는 동안 오류가 발생했습니다. 각 작업의 시작에는 두 개의 헤더 '<var>X</var>' 및 '<var>Y</var>'만 지정해야 합니다. 이러한 헤더가 있고 올바른 값을 가지는지 확인하십시오.
Feil under behandling av forespørselsflyt. Bare to hoder må angis i starten av hver operasjon: <var>X</var> og <var>Y</var>. Kontroller at disse hodene finnes og har riktige verdier.
Błąd podczas przetwarzania żądania wsadowego. Na początku każdej operacji można określić dokładnie dwa nagłówki: „<var>X</var>” i „<var>Y</var>”. Upewnij się, że te nagłówki są obecne i mają poprawne wartości.
Ошибка обработки пакетного запроса. В начале каждой операции необходимо указать ровно два заголовка: "<var>X</var>" и "<var>Y</var>". Убедитесь, что эти заголовки присутствуют и имеют правильные значения.
Error al procesar la solicitud por lotes. Al principio de cada conjunto de cambios, sólo se puede especificar dos encabezados: '<var>X</var>' y '<var>Y</var>'. Asegúrese de que estos encabezados están presentes y tienen los valores correctos.
Det gick inte att bearbeta begäranströmmen. I inledningen till varje respektive åtgärd måste exakt två huvuden anges: <var>X</var> och <var>Y</var>. Se till att dessa huvuden finns och att de har rätt värden.
Toplu istek işlenirken hata oluştu. Her işlemin başlangıcında, tam olarak iki üstbilgi belirtilmelidir: '<var>X</var>' ve '<var>Y</var>'. Bu üstbilgilerin mevcut olduğundan ve doğru değerlere sahip olduğundan emin olun.
處理批次回應時發生錯誤。每個變更集開頭只須指定剛好兩個標頭: '<var>X</var>' 和 '<var>Y</var>'。請確定這兩個標頭都存在,而且具有正確的值。
Erro ao processar solicitação em lote. No início de cada operação, exatamente dois cabeçalhos precisam ser especificados: '<var>X</var>' e '<var>Y</var>'. Verifique se esses cabeçalhos estão presentes e têm os valores corretos.
<var>X</var> 参数“<var>Y</var>”的格式不正确。
تنسيق غير صحيح للوسيطة<var>X</var> '<var>Y</var>'.
<var>X</var> 参数“<var>Y</var>”的格式不正确。
<var>X</var> 引數 '<var>Y</var>' 的格式不正確。
Nesprávný formát pro <var>X</var> argument '<var>Y</var>'.
Forkert format for <var>X</var> argument '<var>Y</var>'.
Onjuiste indeling voor <var>X</var>, argument <var>Y</var>.
Kohteen <var>X</var> argumentin <var>Y</var> muoto on virheellinen.
Format incorrect pour l'argument <var>X</var> '<var>Y</var>'.
Falsches Format für <var>X</var> Argument '<var>Y</var>'.
Εσφαλμένη μορφή για το όρισμα <var>X</var> '<var>Y</var>'.
תבנית שגויה עבור הארגומנט <var>X</var> '<var>Y</var>'.
<var>X</var> „<var>Y</var>” argumentumának formátuma helytelen.
Formato non corretto per l'argomento di <var>X</var> '<var>Y</var>'.
<var>X</var> の引数 '<var>Y</var>' の形式が正しくありません。
<var>X</var> 인수 '<var>Y</var>'에 대해 잘못된 형식이 있습니다.
Feil format for <var>X</var>-argumentet <var>Y</var>.
Niepoprawny format argumentu <var>X</var> „<var>Y</var>”.
Неправильный формат для аргумента <var>X</var> "<var>Y</var>".
Formato incorrecto para el argumento de <var>X</var> '<var>Y</var>'.
Felaktigt format för <var>X</var>-argumentet <var>Y</var>.
<var>X</var> bağımsız değişkeni '<var>Y</var>' için yanlış biçim.
<var>X</var> 引數 '<var>Y</var>' 的格式不正確。
Formato incorreto para o argumento <var>X</var> '<var>Y</var>'.
See catalog page for all messages.