The service
Messages on page
Udtrykket skal evaluere til et nodesæt.
Expressie moet een knooppuntset als resultaat hebben.
Lausekkeen tulee antaa tulokseksi solmuryhmä.
L'expression doit être évaluée pour donner une collection de noeuds.
Der Ausdruck muss in einen Knotensatz ausgewertet werden.
Η έκφραση πρέπει να αποτιμάται σε σύνολο κόμβων.
יש להעריך את הביטוי בהתאם לקבוצת צמתים.
A kifejezést csomópontkészlethez viszonyítva kell kiértékelni.
L'espressione deve corrispondere a un set di nodi.
式はノードセットに対して評価する必要があります。
식은 노드 집합이 되어야 합니다.
Uttrykket må evalueres som et nodesett.
Zwracaną wartością wyrażenia musi być zestaw węzłów.
A expressão deve ser avaliada para um conjunto de nós.
Результатом выражения должен быть NodeSet.
La expresión se debe evaluar en un conjunto de nodos.
Uttrycket måste evalueras till en noduppsättning.
İfade bir düğüm kümesi sonucu vermeli.
يجب أن يُقيِّم التعبير لمجموعة عقد.
表达式的计算结果必须为节点集。
運算式必須演算出節點集。
Výraz musí být vyhodnocen jako sada uzlů.
表达式的计算结果必须为节点集。
運算式必須演算出節點集。
معلمات دالة الملحق أو قيم الإرجاع التي تحتوي على نوع Clr المسمى '<var>Type Name</var>' غير معتمدة.
不支持包含 Clr 类型“<var>Type Name</var>”的扩展函数参数或返回值。
不支援延伸函式參數或有 Clr type '<var>Type Name</var>' 的傳回值。
Parametry funkce rozšíření nebo vrácené hodnoty, které mají typ Clr <var>Type Name</var>, nejsou podporovány.
Funktionsparametre eller returværdier for udvidelser, der har Clr-typen '<var>Type Name</var>', understøttes ikke.
Parameters of retourwaarden voor extensiefunctie met Clr-type <var>Type Name</var> worden niet ondersteund.
Laajennusfunktion parametreja tai palautusarvoja, joiden Clr-tyyppi on <var>Type Name</var>, ei tueta.
Les paramètres ou valeurs de retour d'une fonction d'extension qui ont le type Clr '<var>Type Name</var>' ne sont pas pris en charge.
Parameter oder Rückgabewerte für die Erweiterungsfunktion, die den CLR-Typ '<var>Type Name</var>' aufweisen, werden nicht unterstützt.
Οι παράμετροι της συνάρτησης επέκτασης ή οι τιμές επιστροφής με τύπο Clr '<var>Type Name</var>' δεν υποστηρίζονται.
פרמטרים של פונקציית הרחבה או ערכי החזרה הכוללים סוג Clr '<var>Type Name</var>' אינם נתמכים.
Kiterjesztésfüggvények „<var>Type Name</var>” CLR-típussal rendelkező paraméterei vagy visszatérési értékei nem támogatottak.
I parametri della funzione di estensione o i valori restituiti con tipo Clr '<var>Type Name</var>' non sono supportati.
CLR 型が '<var>Type Name</var>' である拡張関数のパラメータまたは戻り値はサポートされていません。
CLR 유형이 '<var>Type Name</var>'인 확장 함수 매개 변수 또는 반환 값은 지원되지 않습니다.
Utvidelsesfunksjonsparametere eller returverdier som har Clr-typen <var>Type Name</var>, støttes ikke.
Zwracane wartości lub parametry funkcji rozszerzenia, dla których typ CLR to '<var>Type Name</var>', nie są obsługiwane.
Não há suporte para os parâmetros da função de extensão ou para os valores retorno que têm tipo Clr '<var>Type Name</var>'.
Параметры и возвращаемые значения функции расширения, имеющие тип Clr "<var>Type Name</var>", не поддерживаются.
No se admiten parámetros de funciones de extensión o valores devueltos que tengan tipo Clr '<var>Type Name</var>' .
Tilläggsfunktioner med parametrar eller returvärden med Clr-typen <var>Type Name</var> stöds inte.
'<var>Type Name</var>' Clr türüne sahip uzantı işlevi parametreleri veya dönüş değerleri desteklenmiyor.
不支持包含 Clr 类型“<var>Type Name</var>”的扩展函数参数或返回值。
不支援延伸函式參數或有 Clr type '<var>Type Name</var>' 的傳回值。
لا يمكن تحديد موقع مصدر البيانات '<var>X</var>'.
找不到数据源“<var>X</var>”。
找不到 '<var>X</var>' 資料來源。
Nelze najít zdroj dat <var>X</var>.
Datakilden '<var>X</var>' kan ikke findes.
Gegevensbron <var>X</var> niet gevonden.
Tietolähdettä <var>X</var> ei löydy.
Impossible de localiser la source de données '<var>X</var>'.
Die Datenquelle '<var>X</var>' kann nicht gefunden werden.
Δεν μπορεί να εντοπιστεί η προέλευση '<var>X</var>'.
אין אפשרות לאתר את מקור הנתונים '<var>X</var>'.
Nem található a következő adatforrás: „<var>X</var>”.
Impossibile individuare l'origine dei dati '<var>X</var>'.
データ ソース '<var>X</var>' が見つかりません。
데이터 원본 '<var>X</var>'을(을) 찾을 수 없습니다.
Finner ikke datakilden <var>X</var>.
Nie można zlokalizować źródła danych '<var>X</var>'.
A fonte de dados '<var>X</var>' não pode ser localizada.
Не удается обнаружить источник данных "<var>X</var>".
No se puede localizar el origen de datos '<var>X</var>'.
Det gick inte att hitta datakällan <var>X</var>.
'<var>X</var>' veri kaynağı bulunamıyor.
找不到数据源“<var>X</var>”。
找不到 '<var>X</var>' 資料來源。
معلمة مكررة: '<var>X</var>'.
重复的参数:“<var>X</var>”。
重複的參數: '<var>X</var>'。
Duplicitní parametr: <var>X</var>
Identisk parameter: '<var>X</var>'.
Dubbele parameter: <var>X</var>.
Parametrin kahdentuma: <var>X</var>.
Paramètre dupliqué : '<var>X</var>'.
Doppelter Parameter: '<var>X</var>'.
Πανομοιότυπη παράμετρος: '<var>X</var>'.
פרמטר כפול: '<var>X</var>'.
Kettőzött paraméter: „<var>X</var>”.
Parametro duplicato: '<var>X</var>'.
重複パラメータ: '<var>X</var>'
매개 변수가 중복되었습니다. '<var>X</var>'.
Duplikatparameter: '<var>X</var>'.
Zduplikowany parametr: '<var>X</var>'.
Parâmetro duplicado: '<var>X</var>'.
Повторяющийся параметр: "<var>X</var>".
Parámetro duplicado: '<var>X</var>'.
Dubblettparameter: <var>X</var>.
Yinelenen parametre: '<var>X</var>'.
重复的参数:“<var>X</var>”。
重複的參數: '<var>X</var>'。
Viittausta määriteryhmään <var>X</var> ei voi ratkaista. Tämän nimen xsl:attribute-set on määritettävä tyylisivun ylimmällä tasolla.
Une référence à l'ensemble d'attributs '<var>X</var>' ne peut pas être résolue. Un 'xsl:attribute-set' de ce nom doit être déclaré au niveau supérieur de la feuille de style.
Ein Verweis auf die Attributgruppe '<var>X</var>' kann nicht aufgelöst werden. Ein 'xsl:attribute-set' mit diesem Namen muss auf höchster Ebene des Stylesheets deklariert werden.
Δεν είναι δυνατή η επίλυση μιας αναφοράς στο σύνολο χαρακτηριστικών '<var>X</var>'. Πρέπει να δηλωθεί ένα 'xsl:attribute-set' αυτού του ονόματος στο ανώτερο επίπεδο του φύλλου στυλ.
אין אפשרות לפענח הפניה לקבוצת התכונות '<var>X</var>'. 'xsl:attribute-set' של שם זה צריך להיות מוצהר ברמה העליונה של גיליון הסגנונות.
Nem oldható fel a(z) „<var>X</var>” attribútumkészletre való hivatkozás. Definiálni kell egy ilyen nevű „xsl:attribute-set” készletet a stíluslap legfelső szintjén.
Impossibile risolvere un riferimento al set di attributi '<var>X</var>'. È necessario dichiarare un 'xsl:attribute-set' di questo nome al livello superiore del foglio di stile.
属性セット '<var>X</var>' への参照を解決できません。この名前の 'xsl:attribute-set' が、スタイルシートの最上部で宣言されている必要があります。
특성 집합 '<var>X</var>'에 대한 참조를 확인할 수 없습니다. 이 이름을 가진 'xsl:attribute-set'은 스타일시트의 최상위 수준에서 선언해야 합니다.
En referanse til attributtsettet <var>X</var> kan ikke løses. Et "xsl:attribute-set" for dette navnet må deklareres på øverste nivå i stilarket.
Nie można rozpoznać odwołania do zestawu atrybutów '<var>X</var>'. Element 'xsl:attribute-set' tej nazwy należy zadeklarować na najwyższym poziomie arkusza stylów.
Uma referência ao conjunto de atributos '<var>X</var>' não pode ser resolvida. Um 'xsl:attribute-set' com esse nome deve ser declarado no nível superior da folha de estilos.
Не удается разрешить ссылку на набор атрибутов "<var>X</var>". "xsl:attribute-set" для этого имени должен быть определен на верхнем уровне таблицы стилей.
No se puede resolver una referencia al atributo establecido '<var>X</var>'. Un 'xsl:attribute-set' de este nombre se debe declarar en el nivel superior de la hoja de estilo.
Det gick inte att matcha en referens till attributuppsättningen <var>X</var>. Ett 'xsl:attribute-set' med detta namn måste deklareras på formatmallens översta nivå.
'<var>X</var>' öznitelik kümesi başvurusu çözümlenemiyor. Bu ada yönelik 'xsl:attribute-set', stil sayfasının en üst düzeyinde bildirilmeli.
لا يمكن حل مرجع لمجموعة السمات '<var>X</var>'. يجب تعريف 'xsl:attribute-set' لهذا الاسم في المستوى العلوي لورقة الأنماط.
无法解析对属性集“<var>X</var>”的引用。此名称的“xsl:attribute-set”必须在样式表的顶级声明。
無法解析屬性集 '<var>X</var>' 的參考。這個名稱的 xsl:attribute-set 必須在樣式表的最上層宣告。
Odkaz na sadu atributů <var>X</var> nelze rozpoznat. Sada xsl:attribute-set s tímto názvem musí být deklarována na nejvyšší úrovni šablony stylů.
En reference til attributsættet '<var>X</var>' kan ikke fortolkes. Et 'xsl:attribute-set' med dette navn skal erklæres på øverste niveau i typografiarket.
Een verwijzing naar attributenset <var>X</var> kan niet worden omgezet. Een xsl:attribute-set van deze naam moet worden gedeclareerd op het hoogste niveau van het opmaakmodel.
无法解析对特性集“<var>X</var>”的引用。此名称的“xsl:attribute-set”必须在样式表的顶级声明。
無法解析屬性集 '<var>X</var>' 的參考。這個名稱的 xsl:attribute-set 必須在樣式表的最上層宣告。
لا يمكن استدعاء الأسلوب '<var>Method name</var>' الخاص بالكائن الملحق '<var>Object Name</var>' نظرًا لأنه يحتوي على معلمة ByRef واحدة أو أكثر.
不能调用扩展对象“<var>Object Name</var>”的方法“<var>Method name</var>”,因为该方法包含一个或多个 ByRef 参数。
因為擴充物件 '<var>Object Name</var>' 的方法 '<var>Method name</var>' 有一個或多個 ByRef 參數,所以無法被呼叫。
Metodu <var>Method name</var> objektu rozšíření <var>Object Name</var> nelze volat, protože má minimálně jeden parametr ByRef.
Metoden '<var>Method name</var>' i udvidelsesobjektet '<var>Object Name</var>' kan ikke kaldes, fordi den har en eller flere ByRef-parametre.
Methode <var>Method name</var> van extensieobject <var>Object Name</var> kan niet worden aangeroepen omdat het een of meer parameters ByRef bevat.
Laajennusobjektin <var>Object Name</var> menetelmää <var>Method name</var> ei voi kutsua, koska sillä on ainakin yksi ByRef-parametri.
La méthode '<var>Method name</var>' de l'objet d'extension '<var>Object Name</var>' ne peut pas être appelée car elle a un ou plusieurs paramètres ByRef.
Die '<var>Method name</var>'-Methode des Erweiterungsobjekts '<var>Object Name</var>' kann nicht aufgerufen werden, da sie mindestens einen 'ByRef'-Parameter aufweist.
Η μέθοδος '<var>Method name</var>' του αντικειμένου επέκτασης '<var>Object Name</var>' δεν μπορεί να κληθεί επειδή έχει μία ή περισσότερες παραμέτρους ByRef.
אין אפשרות לקרוא לפעולת השירות '<var>Method name</var>' של אובייקט ההרחבה '<var>Object Name</var>' מאחר שהיא כוללת פרמטר ByRef אחד או יותר.
Nem lehet meghívni a(z) „<var>Object Name</var>” kiterjesztésobjektum „<var>Method name</var>” metódusát, mert annak legalább egy ByRef paramétere van.
Il metodo '<var>Method name</var>' dell'oggetto di estensione '<var>Object Name</var>' non può essere chiamato perché ha uno più parametri ByRef.
拡張オブジェクト '<var>Object Name</var>' のメソッド '<var>Method name</var>' に 1 つ以上の ByRef パラメータが指定されているため、このメソッドを呼び出すことはできません。
확장 개체 '<var>Object Name</var>'의 '<var>Method name</var>' 메서드에 하나 이상의 ByRef 매개 변수가 있으므로 호출할 수 없습니다.
Metoden <var>Method name</var> for utvidelsesobjektet <var>Object Name</var> kan ikke kalles fordi det inneholder ett eller flere ByRef-parametere.
Nie można wywołać metody '<var>Method name</var>' obiektu rozszerzenia '<var>Object Name</var>', ponieważ ma ona co najmniej jeden parametr typu ByRef.
O método '<var>Method name</var>' do objeto de extensão '<var>Object Name</var>' não pode ser chamado porque tem um ou mais parâmetros ByRef.
Нельзя вызвать метод "<var>Method name</var>" объекта расширения "<var>Object Name</var>", поскольку он имеет один или несколько параметров ByRef.
No se puede llamar al método '<var>Method name</var>' del objeto de extensión '<var>Object Name</var>', tiene uno o más parámetros ByRef.
Metoden <var>Method name</var> i tilläggsobjektet <var>Object Name</var> kan inte anropas eftersom metoden har en eller flera ByRef-parametrar.
'<var>Object Name</var>' uzantı nesnesi '<var>Method name</var>' yönteminde bir veya daha fazla ByRef parametresi olduğundan, bu yöntem çağrılamaz.
不能调用扩展对象“<var>Object Name</var>”的方法“<var>Method name</var>”,因为该方法包含一个或多个 ByRef 参数。
因為擴充物件 '<var>Object Name</var>' 的方法 '<var>Method name</var>' 有一個或多個 ByRef 參數,所以無法被呼叫。
لا يمكن تعريف السمة '<var>Attribute</var>' الخاصة بـ 'xsl:output' أكثر من مرة واحدة بنفس أسبقية الاستيراد.
“xsl:output”的属性“<var>Attribute</var>”不能使用相同的导入优先级定义多次。
僅能使用相同的輸入優先順序定義 'xsl:output' 的 '<var>Attribute</var>' 屬性一次。
Atribut <var>Attribute</var> elementu xsl:output nemůže být definován více než jednou ve stejné prioritě importu.
Attributten '<var>Attribute</var>' i 'xsl:output' kan ikke defineres mere end én gang med den samme importprioritet.
Attribuut <var>Attribute</var> van xsl:output kan niet meer dan eenmaal worden gedefinieerd met dezelfde importprioriteit.
Kohteen xsl:output määritettä <var>Attribute</var> ei voi määrittää useaan kertaan samalla tuontiprioriteetilla.
L'attribut '<var>Attribute</var>' de 'xsl:output' ne peut être défini qu'une fois avec la même priorité d'importation.
Das Attribut '<var>Attribute</var>' von 'xsl:output' kann nur einmal mit derselben Importpriorität definiert werden.
Το χαρακτηριστικό '<var>Attribute</var>' του 'xsl:output' δεν μπορεί να οριστεί περισσότερες από μία φορές με την ίδια προτεραιότητα εισαγωγής.
אין אפשרות להגדיר את התכונה '<var>Attribute</var>' של 'xsl:output' יותר מפעם אחת עם אותה קדימות ייבוא.
Az „xsl:output” „<var>Attribute</var>” attribútuma nem definiálható többször egyazon importálási sorrenddel.
L'attributo '<var>Attribute</var>' di 'xsl:output' non può essere definito più di una volta con la stessa priorità di importazione.
'xsl:output' の '<var>Attribute</var>' 属性を、同じインポート優先順位で複数回定義することはできません。
'xsl:output'의 특성 '<var>Attribute</var>'은(는) 같은 가져오기 선행 규칙으로 두 번 이상 정의할 수 없습니다.
Attributtet <var>Attribute</var> til ''xsl:output'' kan ikke defineres mer enn én gang med den samme importrekkefølgen.
Nie można więcej niż raz zdefiniować atrybutu '<var>Attribute</var>' elementu 'xsl:output' z tym samym ustawieniem pierwszeństwa importu.
O atributo '<var>Attribute</var>' de 'xsl:output' não pode ser definido mais de uma vez com a mesma precedência de importação.
Атрибут "<var>Attribute</var>" для "xsl:output" нельзя определить несколько раз с одним приоритетом импортирования.
'xsl:output' '<var>Attribute</var>' özniteliği, aynı alma önceliğiyle bir defadan çok tanımlanamaz.
“xsl:output”的特性“<var>Attribute</var>”不能使用相同的导入优先级定义多次。
僅能使用相同的輸入優先順序定義 'xsl:output' 的 '<var>Attribute</var>' 屬性一次。
No se puede definir el atributo '<var>Attribute</var>' de 'xsl:output' más de una vez con la misma prioridad de importación.
Attributet <var>Attribute</var> för 'xsl:output' kan inte definieras mer än en gång med samma importprioritet.
Decimale notatie <var>X</var> heeft een dubbele declaratie.
Desimaalimuodolla <var>X</var> on kaksinkertainen määritys.
Le format décimal '<var>X</var>' possède une déclaration dupliquée.
Das dezimale Format '<var>X</var>' hat eine doppelte Deklaration.
Η δεκαδική μορφή '<var>X</var>' έχει πανομοιότυπη δήλωση.
התבנית העשרונית '<var>X</var>' כוללת הצהרה כפולה.
A(z) „<var>X</var>” decimális formátum kétszer van deklarálva.
Il formato decimale '<var>X</var>' ha una dichiarazione duplicata.
10 進数形式 '<var>X</var>' が複数回宣言されています。
10진수 형식 '<var>X</var>'의 선언이 중복되었습니다.
Desimalformatet <var>X</var> har en duplikatdeklarasjon.
Format dziesiętny '<var>X</var>' ma zduplikowaną deklarację.
Formato decimal '<var>X</var>' tem uma declaração duplicada.
Повторяющееся объявление десятичного формата "<var>X</var>".
El formato decimal '<var>X</var>' tiene una declaración duplicada.
Decimalformatet <var>X</var> har flera deklarationer.
'<var>X</var>' ondalık biçiminde yinelenen bildirim var.
十进制格式“<var>X</var>”包含重复的声明。
十進位格式 '<var>X</var>' 擁有重複的宣告。
Byla zjištěna duplicitní deklarace desítkového formátu <var>X</var>.
十进制格式“<var>X</var>”包含重复的声明。
十進位格式 '<var>X</var>' 擁有重複的宣告。
يحتوي التنسيق العشري '<var>X</var>' على تعريف مكرر.
يجب أن يكون لسلسلة التنسيق رقم واحد على الأقل أو الرقم صفر.
格式字符串应至少包含一位数字或零位。
格式字串至少要有一個數字或為零。
Formátovací řetězec musí obsahovat alespoň jednu číslici nebo nulu.
Formatstrengen skal indeholde mindst et ciffer eller nul.
Indelingstekenreeks moet minimaal één cijfer of het cijfer nul bevatten.
Muotomerkkijonossa on oltava vähintään yksi digit- tai zero digit -merkki.
La chaîne de format doit avoir au moins un chiffre ou le chiffre zéro.
Die Formatzeichenfolge muss mindestens eine Ziffer oder Nullziffer enthalten.
Η συμβολοσειρά μορφής πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα ψηφίο ή μηδενικό ψηφίο.
מחרוזת התבנית צריכה לכלול לפחות את הספרה אחת או את הספרה אפס.
A formátum-karakterláncban legalább egy számjegynek vagy nulla számjegynek szerepelnie kell.
La stringa di formato deve contenere almeno una cifra o zero.
フォーマット文字列は少なくとも 1 桁または 0 桁である必要があります。
형식 문자열에는 자릿수 또는 0자릿수가 하나 이상 있어야 합니다.
Formatstrengen bør ha minst ett tall eller nulltall.
Ciąg formatu powinien zawierać co najmniej jedną cyfrę lub zero.
A seqüência de caracteres de formato tem pelo menos um dígito ou dígito zero.
Строка формата должна содержать по меньшей мере одну цифру или цифру "ноль".
La cadena de formato debería tener al menos un dígito o el dígito cero.
Formatsträngen ska innehålla minst en siffra eller nolla.
Biçim dizesinde en az bir sayı veya sıfır sayısı olmalı.
格式字符串应至少包含一位数字或零位。
格式字串至少要有一個數字或為零。
Muodolla <var>X</var> on kaksi kuvioerotinta.
Le format '<var>X</var>' comporte deux séparateurs de modèle.
Das Format '<var>X</var>' enthält zwei Mustertrennzeichen.
Η μορφή '<var>X</var>' έχει δύο διαχωριστικά μοτίβου.
התבנית '<var>X</var>' כוללת שני מפרידי תבנית.
A(z) „<var>X</var>” formátumhoz két mintaelválasztó tartozik.
Il formato '<var>X</var>' ha due separatori di modello.
フォーマット '<var>X</var>' には、2 つのパターン セパレータがあります。
'<var>X</var>' 형식에는 패턴 구분 기호가 두 개 있습니다.
Formatet <var>X</var> har to mønsterskilletegn.
Format '<var>X</var>' zawiera dwa separatory wzorca.
O formato '<var>X</var>' tem dois separadores de padrão.
Формат "<var>X</var>" содержит два разделителя шаблонов.
El formato '<var>X</var>' tiene dos separadores de modelo.
Formatet <var>X</var> har två mönsteravgränsare.
'<var>X</var>' biçiminde iki desen ayırıcısı var.
التنسيق '<var>X</var>' به فاصلان للنمط.
格式“<var>X</var>”包含两个模式分隔符。
格式 '<var>X</var>' 有兩個模式分隔符號。
Formát <var>X</var> obsahuje dva oddělovače vzorků.
Formatet '<var>X</var>' har to mønsterseparatorer.
Indeling <var>X</var> bevat twee patroonscheidingstekens.
格式“<var>X</var>”包含两个模式分隔符。
格式 '<var>X</var>' 有兩個模式分隔符號。
See catalog page for all messages.