The service
Messages on page
<var>X</var> ei ole tuettu kielitunniste.
'<var>X</var>' n'est pas un identificateur de langage pris en charge.
'<var>X</var>' ist kein unterstützter Sprachbezeichner.
Το '<var>X</var>' δεν είναι υποστηριζόμενο αναγνωριστικό γλώσσας.
<var>X</var>' אינו מזהה שפה נתמך.
A(z) „<var>X</var>” nem támogatott nyelvi azonosító.
'<var>X</var>' non è un identificatore di lingua supportato.
'<var>X</var>' はサポートされていない言語識別子です。
'<var>X</var>'은(는) 지원되는 언어 식별자가 아닙니다.
<var>X</var> er ikke en språkidentifikator som støttes.
'<var>X</var>' nie jest identyfikatorem obsługiwanego języka.
'<var>X</var>' não é um identificador de idioma com suporte.
"<var>X</var>" не является поддерживаемым идентификатором языка.
'<var>X</var>' no es un identificador de idioma admitido.
<var>X</var> är inte en språkidentifierare som stöds.
'<var>X</var>' desteklenen bir dil tanımlayıcısı değil.
لا يعد '<var>X</var>' معرّف لغة معتمد.
不支持“<var>X</var>”语言标识符。
'<var>X</var>' 不是支援的語言識別項。
<var>X</var> není podporovaný identifikátor jazyka.
'<var>X</var>' er ikke et understøttet sprog-id.
<var>X</var> is geen ondersteunde taal-id.
不支持“<var>X</var>”语言标识符。
'<var>X</var>' 不是支援的語言識別項。
لا يمكن لدالات الملحق إرجاع قيم فارغة.
扩展函数不能返回空值。
擴充函式無法傳回 Null 值。
Funkce rozšíření nemůže vracet hodnoty null.
Udvidelsesfunktioner kan ikke returnere null-værdier.
Extensiefuncties kunnen geen null-waarden retourneren.
Laajennusfunktiot eivät voi palauttaa null-arvoja.
Les fonctions d'extension ne peuvent pas renvoyer de valeurs nulles.
Erweiterungsfunktionen können keine Nullwerte zurückgeben.
Οι συναρτήσεις επέκτασης δεν μπορούν να επιστρέψουν τιμές null.
לפונקציות הרחבה אין אפשרות להחזיר ערכי null.
Kiterjesztésfüggvények nem adhatnak vissza NULL értékeket.
Le funzioni di estensione non possono restituire valori null.
拡張関数は、Null 値を返すことができません。
확장 함수는 null 값을 반환할 수 없습니다.
Utvidelsesfunksjoner kan ikke returnere nullverdier.
Funkcje rozszerzeń nie mogą zwracać wartości zerowych.
Funções de extensão não podem retornar valores nulos.
Функции расширения не могут возвращать неопределенных значений.
Las funciones de extensión no pueden devolver valores nulos.
Tilläggsfunktioner kan inte returnera null-värden.
Uzantı işlevleri null değer döndüremez.
扩展函数不能返回空值。
擴充函式無法傳回 Null 值。
الصيغة العشرية '<var>X</var>' غير معرّفة.
未定义十进制格式“<var>X</var>”。
未定義十進位格式 '<var>X</var>'。
Desítkový formát <var>X</var> není definován.
Decimalformatet '<var>X</var>' er ikke defineret.
Decimale notatie <var>X</var> is niet gedefinieerd.
Desimaalimuotoa <var>X</var> ei ole määritetty.
未定义十进制格式“<var>X</var>”。
Le format décimal '<var>X</var>' n'est pas défini.
Η δεκαδική μορφή '<var>X</var>' δεν έχει οριστεί.
התבנית העשרונית '<var>X</var>' אינה מוגדרת.
Nincs definiálva a(z) „<var>X</var>” decimális formátum.
Il formato decimale '<var>X</var>' non è definito.
10 進数形式 '<var>X</var>' は定義されていません。
10진수 형식 '<var>X</var>'이(가) 정의되지 않았습니다.
Desimalformatet <var>X</var> er ikke definert.
Nie zdefiniowano formatu dziesiętnego '<var>X</var>'.
O formato decimal '<var>X</var>' não foi definido.
Десятичный формат "<var>X</var>" не определен.
No se ha definido el formato decimal '<var>X</var>'.
Decimalformatet <var>X</var> är inte definierat.
'<var>X</var>' ondalık biçimi tanımlı değil.
未定義十進位格式 '<var>X</var>'。
Das Dezimalformat '<var>X</var>' wurde nicht definiert.
函数“<var>Function Name</var>()”的参数 <var>X</var> 不能转换为节点集。
لا يمكن تحويل الوسيطة <var>X</var> الخاصة بالدالة '<var>Function Name</var>()' إلى مجموعة عُقد.
函数“<var>Function Name</var>()”的参数 <var>X</var> 不能转换为节点集。
函式 '<var>Function Name</var>()' 的引數 <var>X</var> 無法轉換成節點集。
Argument <var>X</var> funkce <var>Function Name</var>() nelze převést na sadu uzlů.
Argumentet <var>X</var> for funktionen '<var>Function Name</var>()' kan ikke konverteres til et nodesæt.
Argument <var>X</var> van functie <var>Function Name</var>() kan niet worden geconverteerd naar een knooppuntenset.
Funktion <var>Function Name</var>() argumenttia <var>X</var> ei voi muuntaa solmuryhmäksi.
L'argument <var>X</var> de la fonction '<var>Function Name</var>()' ne peut pas être converti en collection de noeuds.
Das Argument <var>X</var> der Funktion '<var>Function Name</var>()' kann nicht in einen Knotensatz konvertiert werden.
Το όρισμα <var>X</var> για τη συνάρτηση '<var>Function Name</var>()' δεν είναι δυνατό να μετατραπεί σε σύνολο κόμβων.
הארגומנט '<var>X</var>' של הפונקציה '<var>Function Name</var>()' אינו ניתן להמרה לקבוצת צמתים.
A(z) „<var>Function Name</var>()” függvény <var>X</var> argumentuma nem konvertálható csomópontkészletté.
L'argomento <var>X</var> della funzione '<var>Function Name</var>()' non può essere convertito in un set di nodi.
関数 '<var>Function Name</var>()' の引数 <var>X</var> をノードセットに変換することはできません。
함수 '<var>Function Name</var>()'의 인수 <var>X</var>은(는) 노드 집합으로 변환할 수 없습니다.
Argumentet <var>X</var> til funksjonen <var>Function Name</var>() kan ikke konverteres til et nodesett.
Argumentu <var>X</var> funkcji '<var>Function Name</var>()' nie można przekonwertować na zestaw węzłów.
O argumento <var>X</var> da função '<var>Function Name</var>()' não pode ser convertido em um conjunto de nós.
Аргумент <var>X</var> функции "<var>Function Name</var>()" не может быть преобразован в NodeSet.
El argumento <var>X</var> de la función '<var>Function Name</var>()' no se puede convertir en un conjunto de nodos.
Argumentet <var>X</var> till funktionen '<var>Function Name</var>()' kan inte konverteras till en noduppsättning.
'<var>Function Name</var>()' işlevinin <var>X</var> bağımsız değişkeni, düğüm kümesine dönüştürülemiyor.
函式 '<var>Function Name</var>()' 的引數 <var>X</var> 無法轉換成節點集。
Kohteen <var>X</var> sisällön on oltava tyhjä.
Le contenu de '<var>X</var>' doit être vide.
Der Inhalt von '<var>X</var>' muss leer sein.
Τα περιεχόμενα του '<var>X</var>' πρέπει να είναι κενά.
התוכן של '<var>X</var>' חייב להיות ריק.
A(z) „<var>X</var>” elemnek üresnek kell lennie.
Il contenuto di '<var>X</var>' deve essere vuoto.
'<var>X</var>' のコンテンツは空である必要があります。
'<var>X</var>'의 콘텐츠는 비어 있어야 합니다.
Innholdet i <var>X</var> må være tomt.
Zawartość elementu '<var>X</var>' musi być pusta.
O conteúdo de '<var>X</var>' deve ser vazio.
Содержимое "<var>X</var>" должно быть пустым.
Los contenidos de '<var>X</var>' deben estar vacíos.
Innehållet i <var>X</var> måste vara tomt.
'<var>X</var>' içindekiler boş olmalı.
“<var>X</var>”的内容必须为空。
يجب أن تكون محتويات '<var>X</var>' فارغة.
“<var>X</var>”的内容必须为空。
Obsah elementu <var>X</var> musí být prázdný.
Indholdet af '<var>X</var>' skal være tomt.
De inhoud van <var>X</var> moet leeg zijn.
'<var>X</var>' 的內容必須為空。
'<var>X</var>' 的內容必須為空。
تم تعريف URI المسمى '<var>X</var>' لمساحة الاسم ليكون اسمًا مستعارًا لـ URIs خاصة بمساحات أسماء متعددة مختلفة بنفس أسبقية الاستيراد.
命名空间 URI“<var>X</var>”声明为多个不同命名空间 URI 的别名,这些 URI 都具有相同的导入优先级。
已宣告命名空間 URI '<var>X</var>' 做為多個具有相同輸入優先順序之不同命名空間 URI 的別名。
Identifikátor URI oboru názvů <var>X</var> je deklarován jako alias pro více různých identifikátorů URI oboru názvů se stejnou prioritou importu.
Navneområde-URI'et '<var>X</var>' er erklæret som et alias for flere forskellige navneområde-URI'er med samme importprioritet.
Naamruimte-URI <var>X</var> is gedeclareerd als alias voor meerdere verschillende naamruimte-URI's met dezelfde importprioriteit.
Nimitila-URI <var>X</var> on määritetty usean eri nimitila-URI-osoittimen nimeksi samalla tuontiprioriteetilla.
L'URI d'espace de noms '<var>X</var>' est déclaré comme étant l'alias de plusieurs URI de ce type ayant la même priorité d'importation.
Der Namespace-URI '<var>X</var>' ist als Alias für mehrere unterschiedliche Namespace-URIs mit derselben Importpriorität deklariert.
Το URI χώρου ονομάτων '<var>X</var>' δηλώνεται για να είναι ψευδώνυμο για πολλαπλά διαφορετικά URI χώρων ονομάτων με την ίδια προτεραιότητα εισαγωγής.
命名空间 URI“<var>X</var>”声明为多个不同命名空间 URI 的别名,这些 URI 都具有相同的导入优先级。
URI '<var>X</var>' של טווח השמות מוצהר ככינוי עבור ערכי URI מרובים של טווחי שמות שונים עם אותה קדימות ייבוא.
A(z) „<var>X</var>” névtér-URI több különböző névtér-URI aliasaként van deklarálva ugyanazon importálási sorrenddel.
L'URI dello spazio dei nomi '<var>X</var>' è stato dichiarato essere un alias per diversi URI di spazio dei nomi con la stessa priorità di importazione.
名前空間 URI '<var>X</var>' は、同じインポート優先順位を持つ複数の異なる名前空間 URIs のエイリアスとして宣言されています。
네임스페이스 URI '<var>X</var>'은(는) 같은 가져오기 선행 규칙을 갖는 여러 개의 다른 네임스페이스 URI에 대한 별칭으로 선언되었습니다.
Navneområde-URIen <var>X</var> er deklarert til å være et alias for flere forskjellige navneområde-URIer med samme importrekkefølge.
Identyfikator URI '<var>X</var>' obszaru nazw został zadeklarowany jako alias wielu identyfikatorów URI różnych obszarów nazw z tym samym ustawieniem pierwszeństwa importu.
O URI de espaço para nome '<var>X</var>' é declarado como alias de vários URIs de espaço para nome com a mesma precedência de importação.
El espacio de nombre URI '<var>X</var>' se declara como alias para varios espacios de nombres URI diferentes con la misma prioridad de importación.
Namnområdes-URI:n <var>X</var> är deklarerad som ett alias för flera olika namnområdes-URI:er med samma importprioritet.
已宣告命名空間 URI '<var>X</var>' 做為多個具有相同輸入優先順序之不同命名空間 URI 的別名。
URI пространства имен "<var>X</var>" объявлен как псевдоним для нескольких URI разных пространств имен с одинаковым приоритетом импортирования.
'<var>X</var>' ad alanı URI, aynı alma önceliğiyle birden çok farklı ad alanı URI için diğer ad olacak şekilde bildirildi.
变量“<var>X</var>”的定义中的循环引用。
مرجع معاد في تعريف المتغير '<var>X</var>'.
变量“<var>X</var>”的定义中的循环引用。
變數 '<var>X</var>' 定義中的循環參考。
Cyklický odkaz v definici proměnné <var>X</var>
Cirkulær reference i definitionen af variablen '<var>X</var>'.
Kringverwijzing in de definitie van variabele <var>X</var>.
Muuttujan <var>X</var> kuvauksessa on kehäviittaus.
Référence circulaire dans la définition de la variable '<var>X</var>'.
Zirkulärer Verweis in der Definition der Variablen '<var>X</var>'.
Κυκλική αναφορά στον ορισμό της μεταβλητής '<var>X</var>'.
הפניה מעגלית בהגדרה של המשתנה '<var>X</var>'.
A következő változó definíciója körkörös hivatkozást tartalmaz: „<var>X</var>”.
Riferimento circolare nella definizione della variabile '<var>X</var>'.
変数 '<var>X</var>' の定義内の循環参照です。
변수 '<var>X</var>'의 정의에 순환 참조가 있습니다.
Sirkelreferanse i definisjonen av variabelen <var>X</var>.
Odwołanie cykliczne w definicji zmiennej '<var>X</var>'.
Referência circular na definição da variável '<var>X</var>'.
Циклическая ссылка в определении переменной "<var>X</var>".
Referencia circular en la definición de la variable '<var>X</var>'.
Cirkelreferens i definitionen av variabeln <var>X</var>.
'<var>X</var>' değişkeni tanımında döngüsel başvuru.
變數 '<var>X</var>' 定義中的循環參考。
Nimitilaa http://www.w3.org/TR/WD-xsl ei enää tueta.
L'espace de noms 'http://www.w3.org/TR/WD-xsl' n'est plus pris en charge.
Der Namespace 'http://www.w3.org/TR/WD-xsl' wird nicht mehr unterstützt.
Ο χώρος ονομάτων 'http://www.w3.org/TR/WD-xsl' δεν υποστηρίζεται πλέον.
טווח השמות 'http://www.w3.org/TR/WD-xsl' אינו נתמך עוד.
A „http://www.w3.org/TR/WD-xsl” névtér a továbbiakban nem támogatott.
Lo spazio dei nomi 'http://www.w3.org/TR/WD-xsl' non è più supportato.
'http://www.w3.org/TR/WD-xsl' 名前空間はサポートされなくなりました。
'http://www.w3.org/TR/WD-xsl' 네임스페이스는 더 이상 지원되지 않습니다.
Navneområdet "http://www.w3.org/TR/WD-xsl" støttes ikke lenger.
Obszar nazw http://www.w3.org/TR/WD-xsl nie jest już obsługiwany.
Não há mais suporte para o espaço para nome 'http://www.w3.org/TR/WD-xsl'.
Пространство имен "http://www.w3.org/TR/WD-xsl" больше не поддерживается.
Ya no se admite el espacio de nombres 'http://www.w3.org/TR/WD-xsl'.
Namnområdet 'http://www.w3.org/TR/WD-xsl' stöds inte längre.
'http://www.w3.org/TR/WD-xsl' ad alanı artık desteklenmiyor.
不再支持“http://www.w3.org/TR/WD-xsl”命名空间。
لم تعد مساحة الاسم 'http://www.w3.org/TR/WD-xsl' معتمدة.
不再支持“http://www.w3.org/TR/WD-xsl”命名空间。
已不支援 'http://www.w3.org/TR/WD-xsl' 命名空間。
Obor názvů http://www.w3.org/TR/WD-xsl již není podporován.
Navneområdet 'http://www.w3.org/TR/WD-xsl' understøttes ikke længere.
De naamruimte http://www.w3.org/TR/WD-xsl wordt niet langer ondersteund.
已不支援 'http://www.w3.org/TR/WD-xsl' 命名空間。
أخطاء في ترجمة البرنامج النصّي:<var>X</var>
脚本编译错误: <var>X</var>
指令碼編譯錯誤:<var>X</var>
Chyby kompilace skriptu: <var>X</var>
Scriptkompileringsfejl: <var>X</var>
Compileerfouten in script: <var>X</var>
Komentosarjan kääntövirheet: <var>X</var>
Erreurs de compilation de script : <var>X</var>
Skriptkompilierungsfehler: <var>X</var>
Σφάλματα μεταγλώττισης δέσμης ενεργειών: <var>X</var>
שגיאות הידור קובץ Script: <var>X</var>
Parancsfordítási hiba: <var>X</var>
Errori di compilazione dello script: <var>X</var>
スクリプト コンパイル エラー: <var>X</var>
스크립트 컴파일 오류: <var>X</var>
Feil ved skriptkompilering: <var>X</var>
Błędy kompilacji skryptu: <var>X</var>
Erros de compilação de script: <var>X</var>
Ошибки компиляции сценария: <var>X</var>
Errores de compilación de secuencia de comandos: <var>X</var>
Skriptkompileringsfel: <var>X</var>
Komut dosyası derleme hataları: <var>X</var>
脚本编译错误: <var>X</var>
指令碼編譯錯誤:<var>X</var>
لا يمكن لورقة الأنماط '<var>X</var>' بشكل مباشر أو غير مباشر أن تتضمن نفسها أو أن تقوم باستيراد نفسها.
样式表“<var>X</var>”不能直接或间接地包含或导入自身。
樣式表 '<var>X</var>' 本身無法直接或間接包含或匯入。
Šablona stylů <var>X</var> nemůže přímo ani nepřímo zahrnovat nebo importovat sama sebe.
Typografiarket '<var>X</var>' kan ikke medtage eller importere sig selv direkte eller indirekte.
Opmaakmodel <var>X</var> kan zichzelf niet direct of indirect opnemen of importeren.
Tyylitaulukko <var>X</var> ei voi sisältää tai tuoda itseään suoraan tai epäsuorasti.
La feuille de style '<var>X</var>' ne peut s'inclure ou s'importer elle-même directement ou indirectement.
Das Stylesheet '<var>X</var>' kann sich weder direkt noch indirekt selbst enthalten oder importieren.
Το φύλλο στυλ '<var>X</var>' δεν μπορεί να συμπεριλάβει ή να εισαγάγει τον εαυτό του άμεσα ή έμμεσα.
לגיליון הסגנונות '<var>X</var>' אין אפשרות לכלול או לייבא את עצמו בצורה ישירה או עקיפה.
A(z) „<var>X</var>” stíluslap sem közvetlenül, sem közvetve nem tartalmazhatja és nem importálhatja saját magát.
Il foglio di stile '<var>X</var>' non può includere o importare sé stesso direttamente o indirettamente.
直接的、間接的を問わず、スタイルシート '<var>X</var>' を含めることはできません。また、それ自身をインポートすることもできません。
스타일시트 '<var>X</var>'은(는) 직접 또는 간접으로 자신을 포함하거나 가져올 수 없습니다.
Stilarket <var>X</var> kan ikke inkludere eller importere seg selv direkte eller indirekte.
Arkusz stylów '<var>X</var>' nie może bezpośrednio ani pośrednio uwzględniać lub importować samego siebie.
A folha de estilos '<var>X</var>' não pode incluir nem importar a si mesma, direta ou indiretamente.
Таблица стилей "<var>X</var>" не может прямо или опосредованно содержать или импортировать саму себя.
La hoja de estilo '<var>X</var>' no se puede importar a sí misma, directa o indirectamente.
Formatmallen <var>X</var> kan inte innehålla eller importera sig själv, varken direkt eller indirekt.
'<var>X</var>' stil sayfası kendini doğrudan veya dolaylı biçimde ekleyemiyor veya alamıyor.
样式表“<var>X</var>”不能直接或间接地包含或导入自身。
樣式表 '<var>X</var>' 本身無法直接或間接包含或匯入。
See catalog page for all messages.