The service
Messages on page
تحذير لوجود خطأ: <var>X</var>
错误形式的警告: <var>X</var>
錯誤警告: <var>X</var>
Varování jako chyba: <var>X</var>
Advarsel som fejl: <var>X</var>
Waarschuwing als fout: <var>X</var>
Varoitus virheenä: <var>X</var>
Avertissement comme erreur : <var>X</var>
Warnung als Fehler: <var>X</var>
Προειδοποίηση ως σφάλμα: <var>X</var>
אזהרה המוצגת כשגיאה: <var>X</var>
错误形式的警告: <var>X</var>
Figyelmeztetés mint hiba: <var>X</var>
Avvertenza come errore: <var>X</var>
エラーとしての警告 : <var>X</var>
경고를 오류로 처리: <var>X</var>
Advarsel som feil: <var>X</var>
Ostrzeżenie jako błąd: <var>X</var>
Aviso como erro: <var>X</var>
Предупреждение как ошибка: <var>X</var>
Advertencia como error: <var>X</var>
Varning som fel: <var>X</var>
Hata olarak Uyarı: <var>X</var>
錯誤警告: <var>X</var>
“key()”函数不能在“xsl:key”元素的“use”和“match”特性中使用。
لا يمكن استخدام الدالة 'key()' في السمتين 'use' و'match' للعنصر 'xsl:key'.
“key()”函数不能在“xsl:key”元素的“use”和“match”属性中使用。
'key()' 函式無法在 'xsl:key' 項目的 'use' 和 'match' 屬性中使用。
Funkci key() nelze používat v atributech use a match elementu xsl:key.
Funktionen 'key()' kan ikke bruges i 'use'- og 'match'-attributter i 'xsl:key'-elementet.
De functie key() function kan niet worden gebruikt in attributen use en match van het element xsl:key.
Funktiota key() ei voi käyttää elementin xsl:key määritteissä use ja match.
La fonction 'key()' ne peut pas être utilisée dans les attributs 'use' et 'match' de l'élément 'xsl:key'.
Die Funktion 'key()' darf in den Attributen 'use' und 'match' des 'xsl:key'-Elements nicht verwendet werden.
Η συνάρτηση 'key()' δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χαρακτηριστικά 'use' και 'match' του στοιχείου 'xsl:key'.
לא ניתן להשתמש בפונקציה 'key()' בתכונות 'use' ו- 'match' של האלמנט 'xsl:key'.
A „key()” függvény nem használható az „xsl:key” elem „use” és „match” attribútumában.
La funzione 'key()' non può essere utilizzata negli attributi 'use' e 'match' dell'elemento 'xsl:key'.
'key()' 関数を、'xsl:key' 要素の 'use' および 'match' 属性で使用することはできません。
'key()' 함수는 'xsl:key' 요소의 'use' 및 'match' 특성에서 사용할 수 없습니다.
"key()"-funksjonen kan ikke brukes i "use"- og "match"-attributter for "xsl:key"-element.
Nie można używać funkcji 'key()' dla atrybutów 'use' i 'match' elementu 'xsl:key'.
A função 'key()' não pode ser usada em atributos 'use' e 'match' do elemento 'xsl:key'.
Функция "key()" не может быть использована в атрибутах "use" и "match" элемента "xsl:key".
No se puede usar la función 'key()' en los atributos 'use' y 'match' del elemento 'xsl:key'.
Funktionen 'key()' kan inte användas i attributen 'use' och 'match' i elementet 'xsl:key'.
'key()' işlevi, 'xsl:key' öğesinin 'use' ve 'match' özniteliklerinde kullanılamaz.
'key()' 函式無法在 'xsl:key' 項目的 'use' 和 'match' 屬性中使用。
XSLT-funktio, jota ei tueta: <var>X</var>().
'<var>X</var>()' est une fonction XSLT non prise en charge.
'<var>X</var>()' ist eine nicht unterstützte XSLT-Funktion.
Το '<var>X</var>()' είναι συνάρτηση XSLT, η οποία δεν υποστηρίζεται.
<var>X</var>()' הוא פונקציית XSLT לא נתמכת.
A(z) „<var>X</var>()” nem támogatott XSLT-függvény.
'<var>X</var>()' è una funzione XSLT non supportata.
'<var>X</var>()' はサポートされていない XSLT 関数です。
'<var>X</var>()'은(는) 지원되지 않는 XSLT 함수입니다.
<var>X</var>() er en XSLT-funksjon som ikke støttes.
'<var>X</var>()' to nieobsługiwana funkcja XSLT.
'<var>X</var>()' é uma função XSLT sem suporte.
"<var>X</var>()" является неподдерживаемой функцией XSLT.
'<var>X</var>()' es una función XLST no admitida.
'XSLT-funktionen <var>X</var>()' stöds inte.
'<var>X</var>()', desteklenmeyen bir XSLT işlevi.
“<var>X</var>()”是不支持的 XSLT 函数。
تعد '<var>X</var>()' دالة XSLT غير معتمدة.
“<var>X</var>()”是不支持的 XSLT 函数。
'<var>X</var>()' 是未知的 XSLT 函式。
<var>X</var>() je nepodporovaná funkce XSLT.
'<var>X</var>()' er en ikke-understøttet XSLT-funktion.
<var>X</var>() is een niet-ondersteunde XSLT-functie.
'<var>X</var>()' 是未知的 XSLT 函式。
لا يمكن أن يكون لعنصر 'xsl:<var>X</var>' توابع لعقدة النص.
“xsl:<var>X</var>”元素不能包含文本节点子级。
項目 'xsl:<var>X</var>' 無法有文字節點子系。
Element xsl:<var>X</var> nemůže mít podřízený element uzlu text.
Et 'xsl:<var>X</var>'-element kan ikke have underordnede tekstnoder.
Een element xsl:<var>X</var> kan geen onderliggende tekstknooppunten hebben.
Elementillä xsl:<var>X</var> ei voi olla tekstialisolmuja.
Un élément 'xsl:<var>X</var>' ne peut pas avoir d'enfant de noeud de texte.
Ein 'xsl:<var>X</var>'-Element kann keine untergeordneten Textknotenelemente enthalten.
Ένα στοιχείο 'xsl:<var>X</var>' δεν μπορεί να έχει θυγατρικά κόμβου κειμένου.
אלמנט 'xsl:<var>X</var>' אינו יכול לכלול צאצא של צומת טקסט.
Az „xsl:<var>X</var>” elemnek nem lehet gyermekként Text csomópontja.
Un elemento 'xsl:<var>X</var>' non può avere figli nodo di testo.
'xsl:<var>X</var>' 要素は、テキスト ノードの子を持つことができません。
'xsl:<var>X</var>' 요소는 텍스트 노드 자식을 가질 수 없습니다.
Et "xsl:<var>X</var>"-element kan ikke underordnede tekstnoder.
Element 'xsl:<var>X</var>' nie może mieć elementów podrzędnych węzłów tekstowych.
Um elemento 'xsl:<var>X</var>' não pode ter filhos de nó texto.
Элемент "xsl:<var>X</var>" не может иметь потомков текстового узла.
Un elemento 'xsl:<var>X</var>' no puede tener elementos secundarios de nodos de texto.
Ett 'xsl:<var>X</var>'-element kan inte ha underordnade textnoder.
'xsl:<var>X</var>' öğesinin metin düğümü alt öğesi olamaz.
“<var>X</var>”元素不能有文本节点子级。
'<var>X</var>' 項目不能有文字節點子系。
تم تكرار المتغير أو المعلمة '<var>X</var>' في نفس النطاق.
变量或参数“<var>X</var>”在相同的范围内重复定义。
變數或參數 '<var>X</var>' 在相同範圍內重複。
Proměnná nebo parametr <var>X</var> byly duplikovány v rámci stejného oboru.
Variablen eller parameteren '<var>X</var>' var identisk inden for det samme virkefelt.
De variabele of parameter <var>X</var> is gedupliceerd binnen dezelfde scope.
Muuttujasta tai parametrista <var>X</var> on kopio samassa alueessa.
La variable ou le paramètre '<var>X</var>' a été dupliqué dans la même portée.
Die Variable oder der Parameter '<var>X</var>' wurde in demselben Bereich dupliziert.
Υπάρχει πανομοιότυπο της μεταβλητής ή της παραμέτρου '<var>X</var>' μέσα στην ίδια εμβέλεια.
המשתנה או הפרמטר '<var>X</var>' היו כפולים בתוך אותו טווח.
A(z) „<var>X</var>” változó vagy paraméter kétszer szerepel ugyanazon a hatókörön belül.
Variabile o parametro '<var>X</var>' duplicato nello stesso ambito.
同一のスコープ内で、変数またはパラメータ '<var>X</var>' が重複しています。
변수 또는 매개 변수 '<var>X</var>'이(가) 같은 범위 내에서 중복되었습니다.
Variabelen eller parameteren <var>X</var> ble duplisert i det samme området.
Zduplikowana wartość lub parametr '<var>X</var>' w obrębie jednego zakresu.
A variável ou o parâmetro '<var>X</var>' foi duplicado dentro do mesmo escopo.
Дублирование переменной или параметра "<var>X</var>" в одной области действия.
La variable o el parámetro '<var>X</var>' están duplicados en el mismo ámbito.
Variabeln eller parametern <var>X</var> finns flera gånger i samma område.
'<var>X</var>' parametresi değişkeni aynı kapsamda yinelendi.
变量或参数“<var>X</var>”在相同的范围内重复定义。
變數或參數 '<var>X</var>' 在相同範圍內重複。
لا يمكن لـ XmlWriter معالجة التسلسل الذي تم إرجاعه بواسطة الاستعلام، نظرًا لأنه يحتوي على عقدة سمة أو مساحة اسم.
XmlWriter 不能处理查询所返回的序列,因为它包含属性或命名空间节点。
XmlWriter 無法處理查詢傳回的序列,因為它包含屬性或是命名空間節點。
Třída XmlWriter nemůže zpracovat sekvenci vrácenou dotazem, protože obsahuje uzel atributu nebo oboru názvů.
XmlWriter kan ikke behandle den sekvens, der blev returneret af forespørgslen, fordi den indeholder en attribut- eller navneområdenode.
XmlWriter kan de reeks die is geretourneerd door de query niet verwerken, omdat deze een attribuut- of naamruimteknooppunt bevat.
XmlWriter ei voi käsitellä kyselyn palauttamaa jaksoa, koska se sisältää määrite- tai nimitilasolmun.
XmlWriter ne peut pas traiter la séquence retournée par la requête, car elle comporte un noeud d'attribut ou d'espace de noms.
XmlWriter kann die von der Abfrage zurückgegebene Sequenz nicht verarbeiten, da diese einen Attribut- oder Namespaceknoten enthält.
Το XmlWriter δεν μπορεί να επεξεργαστεί την ακολουθία που επιστρέφεται από το ερώτημα, επειδή περιέχει έναν κόμβο χαρακτηριστικού ή χώρου ονομάτων.
ל- XmlWriter אין אפשרות לעבד את הרצף שהוחזר על-ידי השאילתה, מאחר שהוא מכיל תכונה או צומת טווח שמות.
Az XmlWriter nem tudja feldolgozni a lekérdezés által visszaadott sorrendet, mert az attribútum- vagy névtércsomópontot tartalmaz.
XmlWriter non può elaborare la sequenza restituita dalla query, perché contiene un nodo attributo o spazio dei nomi.
クエリから返されたシーケンスに属性または名前空間ノードが含まれているため、XmlWriter によってこのシーケンスを処理することはできません。
XmlWriter에 특성 또는 네임스페이스 노드가 있으므로 쿼리에서 반환한 시퀀스를 처리할 수 없습니다.
XmlWriter kan ikke behandle sekvensen som returneres av spørringen, fordi den inneholder en attributt- eller navneområdenode.
Element XmlWriter nie ma możliwości przetworzenia sekwencji zwróconej przez kwerendę, ponieważ zawiera ona węzeł atrybutu lub obszaru nazw.
XmlWriter não pode processar a seqüência retornada pela consulta, pois ela contém um nó de espaço para nome ou atributo.
XmlWriter не может обработать возвращенную запросом последовательность, поскольку она содержит узел атрибута или пространства имен.
XmlWriter no puede procesar la secuencia devuelta por la consulta, contiene un atributo o un nodo de espacio de nombres.
XmlWriter kan inte hantera den sekvens som frågan returnerade, eftersom den innehåller en attribut- eller namnområdesnod.
XmlWriter'da öznitelik veya ad alanı düğümü bulunduğundan, sorgu tarafından döndürülen sıralamayı işleyemez.
XmlWriter 不能处理查询所返回的序列,因为它包含特性或命名空间节点。
XmlWriter 無法處理查詢傳回的序列,因為它包含屬性或是命名空間節點。
XsltArgumentList الذي تم توفيره لا يحتوي على كائن ملحق تم تعيينه إلى مساحة الاسم '<var>namespace</var>'.
提供的 XsltArgumentList 中没有映射到命名空间“<var>namespace</var>”的扩展对象。
供應的 XsltArgumentList 不包含對應至命名空間 '<var>namespace</var>' 的擴充物件。
Zadaná třída XsltArgumentList neobsahuje objekt rozšíření namapovaný na obor názvů <var>namespace</var>.
Den angivne XsltArgumentList indeholder ikke et udvidelsesobjekt, der er knyttet til navneområdet '<var>namespace</var>'.
Opgegeven XsltArgumentList bevat geen extensieobject dat is gekoppeld aan naamruimte <var>namespace</var>.
Annettu XsltArgumentList ei sisällä laajennusobjektia, joka on liitetty nimitilaan <var>namespace</var>.
Le XsltArgumentList fourni ne comporte aucun objet d'extension mappé à l'espace de noms '<var>namespace</var>'.
Die angegebene 'XsltArgumentList' enthält kein Erweiterungsobjekt, das dem Namespace '<var>namespace</var>' zugeordnet ist.
Το παρεχόμενο XsltArgumentList δεν περιέχει αντικείμενο επέκτασης που έχει αντιστοιχιστεί στο χώρο ονομάτων '<var>namespace</var>'.
XsltArgumentList שסופק לא מכיל אובייקט הרחבה הממופה לטווח השמות '<var>namespace</var>'.
A megadott XsltArgumentList nem tartalmaz olyan kiterjesztésobjektumot, amely a(z) „<var>namespace</var>” névtérhez lenne rendelve.
La XsltArgumentList fornita non contiene un oggetto estensione mappato nello spazio dei nomi '<var>namespace</var>'.
指定された XsltArgumentList には、名前空間 '<var>namespace</var>' にマップされている拡張オブジェクトが含まれていません。
제공된 XsltArgumentList에는 네임스페이스 '<var>namespace</var>'에 매핑되는 확장 개체가 없습니다.
Angitt XsltArgumentList inneholder ikke et utvidelsesobjekt som er tilordnet navneområdet <var>namespace</var>.
Udostępniony element XsltArgumentList nie zawiera obiektu rozszerzeń, które zostało zamapowane do obszaru nazw '<var>namespace</var>'.
O XsltArgumentList fornecido não contém um objeto de extensão mapeado para o espaço para nome '<var>namespace</var>'.
Предоставленный XsltArgumentList не содержит объекта расширения, сопоставленного пространству имен "<var>namespace</var>".
La XsltArgumentList proporcionada no contiene un objeto de extensión que no está asignado al espacio de nombres '<var>namespace</var>'.
Den XsltArgumentList som angavs innehåller inte ett tilläggsobjekt som är mappat till namnområdet <var>namespace</var>.
Sağlanan XsltArgumentList, '<var>namespace</var>' ad alanına eşlenen bir uzantı nesnesi içermiyor.
找不到与命名空间“<var>namespace</var>”关联的脚本或扩展对象。
找不到和命名空間 '<var>namespace</var>' 關聯的指令碼或擴充物件。
Les éléments et les attributs ne peuvent pas appartenir à l'espace de noms réservé '<var>namespace</var>'.
Die Elemente und Attribute können nicht zum reservierten Namespace '<var>namespace</var>' gehören.
Τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά δεν είναι δυνατό να ανήκουν στο δεσμευμένο χώρο ονομάτων '<var>namespace</var>'.
אלמנטים ותכונות אינם יכולים להיות שייכים לטווח השמות השמור '<var>namespace</var>'.
Elemek és attribútumok nem tartozhatnak a(z) „<var>namespace</var>” lefoglalt névtérbe.
Elementi e attributi non possono appartenere allo spazio dei nomi riservato '<var>namespace</var>'.
要素と属性は、予約された名前空間 '<var>namespace</var>' に属すことはできません。
요소 및 특성은 예약된 네임스페이스 '<var>namespace</var>'에 속할 수 없습니다.
Elementer og attributter kan ikke tilhøre det reserverte navneområdet <var>namespace</var>.
Elementy i atrybuty nie mogą należeć do nazwanego obszaru nazw '<var>namespace</var>'.
Os elementos e atributos não podem pertencer ao espaço para nome reservado '<var>namespace</var>'.
Элементы и атрибуты не могут принадлежать зарезервированному пространству имен "<var>namespace</var>".
Los elementos y atributos no pueden pertenecer el espacio de nombres '<var>namespace</var>' reservado.
Element och attribut kan inte finnas i det reserverade namnområdet <var>namespace</var>.
Öğeler ve öznitelikler '<var>namespace</var>' ayrılmış ad alanına ait olamaz.
لا يمكن أن تنتمي العناصر والسمات إلى مساحة الاسم المحجوزة '<var>namespace</var>'.
元素和属性不能属于保留的命名空间“<var>namespace</var>”。
項目和屬性不可以隸屬於保留的命名空間 '<var>namespace</var>'。
Elementy a atributy nemohou patřit do vyhrazeného oboru názvů <var>namespace</var>.
Elementer og attributter kan ikke tilhøre det reserverede navneområde '<var>namespace</var>'.
Elementen en attributen kunnen geen deel uitmaken van de gereserveerde naamruimte <var>namespace</var>.
Elementit ja määritteet eivät voi kuulua varattuun nimitilaan <var>namespace</var>.
元素和特性不能属于保留的命名空间“<var>namespace</var>”。
項目和屬性不可以隸屬於保留的命名空間 '<var>namespace</var>'。
قد لا يكون لعنصر '<var>X</var>' من المستوى العالي معرف مواقع معلومات (URI) لمساحة اسم فارغة.
顶级元素“<var>X</var>”不能具有空的命名空间 URI。
頂層的 '<var>X</var>' 項目不可以有為空值的命名空間 URI。
Element nejvyšší úrovně <var>X</var> nesmí mít pro identifikátor URI oboru názvů hodnotu null.
Elementet '<var>X</var>' på øverste niveau må ikke have en navneområde-URI, der er null.
Het element <var>X</var> van het hoogste niveau mag geen naamruimte-URI met waarde null hebben.
Ylimmän tason elementillä <var>X</var> ei saa olla nimitila-URI-osoitinta, jonka arvo on null.
L'élément de niveau supérieur '<var>X</var>' ne peut pas comporter d'URI d'espace de noms null.
Das Element auf oberster Ebene '<var>X</var>' darf keinen Nullnamespace-URI aufweisen.
Το στοιχείου ανωτέρου επιπέδου '<var>X</var>' δεν μπορεί να έχει URI χώρου ονομάτων που να είναι null.
אלמנט ברמה העליונה '<var>X</var>' אינו יכול לכלול URI של טווח שמות בעל ערך null.
A(z) „<var>X</var>” legfelső szintű elem nem rendelkezhet üres névtér-URI-val.
L'elemento di livello superiore '<var>X</var>' non può avere un URI dello spazio dei nomi null.
最上部の要素 '<var>X</var>' の名前空間 URI を Null にすることはできません。
최상위 요소 '<var>X</var>'에는 Null 네임스페이스 URI가 있을 수 없습니다.
Elementet <var>X</var> på øverste nivå kan ikke ha en URI for nullnavneområde.
Element najwyższego poziomu '<var>X</var>' nie może mieć pustego identyfikatora URI obszaru nazw.
O elemento de nível superior '<var>X</var>' não pode ter um URI de espaço para nome nulo.
Элемент верхнего уровня "<var>X</var>" не может иметь пустого URI пространства имен.
El elemento '<var>X</var>' de nivel superior no puede tener un espacio de nombres URI nulo.
Det översta elementet <var>X</var> får inte ha en namnområdes-URI som är null.
Üst düzey '<var>X</var>' öğesinde null ad alanı URI olamaz.
顶级元素“<var>X</var>”不能具有空的命名空间 URI。
頂層的 '<var>X</var>' 項目不可以有為空值的命名空間 URI。
Määritteen <var>X</var> arvon on oltava <var>Y</var> tai <var>Z</var>.
La valeur de l'attribut '<var>X</var>' doit être '<var>Y</var>' ou '<var>Z</var>'.
Der Wert des '<var>X</var>'-Attributs muss '<var>Y</var>' oder '<var>Z</var>' lauten.
Η τιμή του χαρακτηριστικού '<var>X</var>' πρέπει να είναι '<var>Y</var>' ή '<var>Z</var>'.
הערך של התכונה '<var>X</var>' חייב להיות '<var>Y</var>' או '<var>Z</var>'.
A(z) „<var>X</var>” attribútum értéke „<var>Y</var>” vagy „<var>Z</var>” kell legyen.
Il valore dell'attributo '<var>X</var>' deve essere '<var>Y</var>' o '<var>Z</var>'.
属性 '<var>X</var>' の値は '<var>Y</var>' か '<var>Z</var>' である必要があります。
'<var>X</var>' 특성의 값은 '<var>Y</var>' 또는 '<var>Z</var>'(으)로 설정해야 합니다.
Verdien til <var>X</var>-attributtet må være <var>Y</var> eller <var>Z</var>.
Atrybut '<var>X</var>' musi mieć wartość '<var>Y</var>' lub '<var>Z</var>'.
O valor do atributo '<var>X</var>' deve ser '<var>Y</var>' ou '<var>Z</var>'.
Значение атрибута "<var>X</var>" должно быть равно "<var>Y</var>" или "<var>Z</var>".
El valor del atributo'<var>X</var>' debe ser '<var>Y</var>' o '<var>Z</var>'.
Värdet på attributet <var>X</var> måste vara <var>Y</var> eller <var>Z</var>.
'<var>X</var>' özniteliği değeri '<var>Y</var>' veya '<var>Z</var>' olmalı.
يجب أن تكون قيمة السمة '<var>X</var>' إما '<var>Y</var>' أو '<var>Z</var>'.
“<var>X</var>”属性的值必须为“<var>Y</var>”或“<var>Z</var>”。
'<var>X</var>' 屬性值僅可為 '<var>Y</var>' 或 '<var>Z</var>'。
Hodnota atributu <var>X</var> musí být <var>Y</var> nebo <var>Z</var>.
Værdien for attributten '<var>X</var>' skal være '<var>Y</var>' eller '<var>Z</var>'.
De waarde van het attribuut <var>X</var> moet <var>Y</var> of <var>Z</var> zijn.
“<var>X</var>”特性的值必须为“<var>Y</var>”或“<var>Z</var>”。
'<var>X</var>' 屬性值僅可為 '<var>Y</var>' 或 '<var>Z</var>'。
See catalog page for all messages.