The service
Messages on page
Käyttöönottoluettelon tunniste sisältää puuttuvan tai ei-tuetun suoritinarkkitehtuurin.
L'identité du manifeste de déploiement contient une architecture de processeur manquante ou non prise en charge.
Die Identität des Bereitstellungsmanifests enthält eine Prozessorarchitektur, die fehlt oder nicht unterstützt wird.
Η ταυτότητα της διακήρυξης ανάπτυξης δεν περιέχει αρχιτεκτονική επεξεργαστή ή η υπάρχουσα αρχιτεκτονική επεξεργαστή δεν υποστηρίζεται.
‏‏זהות מניפסט פריסה מכילה ארכיטקטורת מעבד חסרה או ללא תמיכה.
Az üzembe helyezési jegyzék identitása nem támogatott processzorarchitektúrát tartalmaz, vagy hiányzik belőle az architektúra.
L'identità del manifesto di distribuzione contiene un'architettura di processori non disponibile o non supportata.
配置マニフェストの ID に、存在しないか、サポートされていないプロセッサ アーキテクチャが含まれています。
배포 매니페스트에 프로세서 아키텍처가 없거나 지원되지 않는 프로세서 아키텍처가 있습니다.
Distribusjonsmanifestets identitet mangler eller innholder ikke-støttet prosessorarkitektur.
Tożsamość manifestu rozmieszczenia zawiera nieistniejącą lub nieobsługiwaną architekturę procesora.
A identidade do manifesto de implantação contém arquitetura de processador ausente ou sem suporte.
Удостоверение манифеста развертывания содержит отсутствующую или неподдерживаемую архитектуру процессора.
La identidad del manifiesto de la implementación no tiene una arquitectura de procesador o dicha arquitectura no es compatible.
Distributionsmanifestets identitet saknar processorarkitektur eller innehåller en processorarkitektur som inte stöds.
Dağıtım bildirimi kimliğinde eksik veya desteklenmeyen işlemci mimarisi var.
‏‏تحتوي هوية ملف البيان الخاص بالنشر على بنية معالج مفقودة أو غير معتمدة.
部署清单标识包含缺少或不受支持的处理器体系结构。
部署資訊清單識別包含遺失或未支援的處理器架構。
Identita manifestu nasazení obsahuje chybějící nebo nepodporovanou architekturu procesoru.
Implementeringsmanifest-id'et indeholder en processorarkitektur, der mangler, eller som ikke understøttes.
Bij de identiteit van het implementatiemanifest is een niet-ondersteunde processorarchitectuur opgegeven of ontbreekt de processorarchitectuur.
部署清单标识包含缺少或不受支持的处理器体系结构。
部署資訊清單識別包含遺失或未支援的處理器架構。
‏‏لم يتم تحديد واحدة من بيانات التعريف الخاصة بالنشر أو أكثر بنجاح.
设置一个或多个部署元数据未成功。
設定一或多個部署中繼資料失敗。
Nastavení některých metadat nasazení nebylo úspěšné.
Angivelse af en eller flere implementeringsmetadata blev ikke fuldført.
Een of meer van de implementatie-metagegevens instellen is mislukt.
Yhden tai useamman käyttöönoton metatiedon asetus epäonnistui.
Échec de la définition d'une ou de plusieurs métadonnées de déploiement.
设置一个或多个部署元数据未成功。
Die Bereitstellungsmetadaten wurden nicht festgelegt.
Ο ορισμός ενός ή περισσότερων μεταδεδομένων ανάπτυξης δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
‏‏הגדרת אחד או יותר מהמטה-נתונים של הפריסה לא הצליחה.
Az alkalmazáspéldány legalább egy metaadatát nem sikerült beállítani.
Impostazione di uno o più metadati della distribuzione non riuscita.
1 つまたは複数の配置メタデータの設定に失敗しました。
하나 이상의 배포 메타데이터를 설정하지 못했습니다.
Innstilling av en eller flere distribusjonsmetadata mislyktes.
Ustawienie jednego lub większej liczby zestawów metadanych rozmieszczenia nie powiodło się.
Não houve êxito na definição de um ou mais metadados da implantação.
Настройка метаданных развертывания не выполнена.
No se pudo establecer uno o varios metadatos de la implementación correctamente.
Det gick inte att ange metadata för distributionen.
Bir veya daha fazla dağıtım meta verisi ayarlanamadı.
設定一或多個部署中繼資料失敗。
激活 <var>X</var> 导致异常。
‏‏أدى تنشيط <var>X</var> إلى وجود استثناء.
激活 <var>X</var> 导致异常。
啟動 <var>X</var> 時發生例外狀況。
Aktivace aplikace <var>X</var> způsobila výjimku.
Aktiveringen af <var>X</var> medførte en undtagelse.
Activering van <var>X</var> heeft tot een uitzondering geleid.
Kohteen <var>X</var> aktivointi aiheutti poikkeuksen.
L'activation de <var>X</var> a provoqué une exception.
Die Aktivierung von <var>X</var> führte zu einer Ausnahme.
Η ενεργοποίηση του <var>X</var> είχε αποτέλεσμα εξαίρεση.
‏‏הפעלת <var>X</var> הובילה למצב חריג.
<var>X</var> aktiválása kivételt eredményezett.
L'attivazione di <var>X</var> ha causato un'eccezione.
<var>X</var> のライセンス認証により例外が発生しました。
<var>X</var> 활성화로 예외가 발생했습니다.
Aktivering av <var>X</var> resulterte i unntak.
Aktywacja aplikacji <var>X</var> spowodowała wyjątek.
Exceção na ativação de <var>X</var>.
В результате активизации <var>X</var> произошла ошибка с исключением.
La activación de <var>X</var> dio como resultado una excepción.
Aktiveringen av <var>X</var> resulterade i ett undantagsfel.
<var>X</var> etkinleştirmesi özel durumla sonuçlandı.
啟動 <var>X</var> 時發生例外狀況。
Kan de gekoppelde toepassing <var>X</var> niet starten. De toepassing kan niet worden gevonden of een externe URL kan niet worden gevonden.
Liittyvää sovellusta <var>X</var> ei voi käynnistää. Sovellusta ei löydy tai etä-URL-osoitetta ei voitu paikantaa.
Impossible de démarrer l'application associée <var>X</var>. L'application ou l'URL distante est introuvable.
Die zugeordnete Anwendung <var>X</var> kann nicht gestartet werden. Die Anwendung wurde nicht gefunden, oder es wurde keine Remote-URL gefunden.
Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της συσχετισμένης εφαρμογής <var>X</var>. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της εφαρμογής ή δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός μιας απομακρυσμένης διεύθυνσης URL.
לא ניתן להפעיל את היישום המשויך <var>X</var>. היישום לא נמצא או שלא היתה אפשרות לאתר כתובת URL מרוחקת.
A társított <var>X</var> alkalmazás nem indítható el. Vagy nem az alkalmazás, vagy a távoli URL-cím nem található.
Impossibile avviare l'applicazione associata <var>X</var>. Impossibile trovare l'applicazione o individuare un URL remoto.
関連付けられたアプリケーション <var>X</var> を起動できません。アプリケーションが見つからないか、リモート URL を検索できませんでした。
연결된 응용 프로그램 <var>X</var>을(를) 시작할 수 없습니다. 해당 응용 프로그램이 없거나 원격 URL을 찾을 수 없습니다.
Kan ikke starte det tilknyttede programmet <var>X</var>. Finner ikke programmet, eller finner ikke en ekstern URL.
Nie można uruchomić skojarzonej aplikacji <var>X</var>. Nie można odnaleźć aplikacji lub nie można zlokalizować zdalnego adresu URL.
Não é possível iniciar o aplicativo associado <var>X</var>. O aplicativo não foi encontrado ou um URL remoto não foi localizado.
Не удается запустить сопоставленное приложение <var>X</var>. Не удалось найти приложение или удаленный URL-адрес.
No es posible iniciar la aplicación asociada <var>X</var>. La aplicación no se encuentra o no se localiza una dirección URL remota.
Det gick inte att starta det associerade programmet <var>X</var>. Det gick inte att hitta programmet eller en fjärr-URL.
İlişkili <var>X</var> uygulaması başlatılamıyor. Uygulama bulunamadı veya uzak URL konumu bulunamadı.
无法启动关联的应用程序 <var>X</var>。应用程序无法找到或无法定位远程网址。
‏‏يتعذر بدء تشغيل التطبيق المقترن <var>X</var>. لا يمكن العثور على التطبيق أو لا يمكن تحديد موقع URL بعيد.
无法启动关联的应用程序 <var>X</var>。找不到该应用程序或无法定位远程 URL。
無法啟動關聯的應用程式 <var>X</var>。找不到該應用程式或遠端 URL。
Přidruženou aplikaci <var>X</var> nelze spustit. Aplikace nebo vzdálená adresa URL nemohla být nalezena.
Det tilknyttede program <var>X</var> kan ikke startes. Programmet eller en fjern-URL-adresse blev ikke fundet.
無法啟動關聯的應用程式 <var>X</var>。找不到應用程式或遠端 URL。
‏‏لا يحتوي النشر والتطبيق على مناطق أمان متطابقة.
部署和应用程序没有匹配的安全区域。
部署與應用程式的安全性區域不符。
Zóny zabezpečení nasazení a aplikace se neshodují.
Sikkerhedszonerne for implementeringen og programmet stemmer ikke overens.
De beveiligingszones van de implementatie en van de toepassing komen niet overeen.
Käyttöönotolla ja sovelluksella ei ole samat suojausvyöhykkeet.
Les zones de sécurité du déploiement et de l'application ne correspondent pas.
Die Bereitstellung und die Anwendung haben keine übereinstimmenden Sicherheitszonen.
Η ζώνη ασφαλείας της ανάπτυξης δεν ταιριάζει με τη ζώνη ασφαλείας της εφαρμογής.
‏‏לפריסה וליישום אין אזורי אבטחה תואמים.
Az alkalmazáspéldány és az alkalmazás nem rendelkezik egymásnak megfelelő biztonsági zónákkal.
Aree di protezione non corrispondenti per la distribuzione e l'applicazione.
配置とアプリケーションは一致するセキュリティ ゾーンを持っていません。
배포와 응용 프로그램에 일치하는 보안 영역이 없습니다.
Distribusjon og program har ikke samsvarende sikkerhetssoner.
Niezgodność stref zabezpieczeń rozmieszczenia i aplikacji.
A implantação e o aplicativo não possuem zonas de segurança correspondentes.
Развертывание и приложение не имеют совпадающих зон безопасности.
La implementación y la aplicación no tienen zonas de seguridad coincidentes.
Distributionens och tillämpningsprogrammets säkerhetszoner matchar inte.
Dağıtımın ve uygulamanın eşleşen güvenlik bölgeleri yok.
部署和应用程序没有匹配的安全区域。
部署與應用程式的安全性區域不符。
‏‏ موفر النشر url : <var>X</var>
部署提供方 URL : <var>X</var>
部署提供者 URL : <var>X</var>
Adresa URL poskytovatele nasazení: <var>X</var>
Implementeringsprovider-URL : <var>X</var>
Url implementatieprovider : <var>X</var>
Käyttöönottotoimittajan URL : <var>X</var>
Url du fournisseur de déploiement  : <var>X</var>
Bereitstellungsanbieter-URL : <var>X</var>
Διεύθυνση URL υπηρεσίας ανάπτυξης : <var>X</var>
כתובת url של ספק פריסה : <var>X</var>
Alkalmazáspéldány-szolgáltató URL-címe : <var>X</var>
URL provider distribuzione : <var>X</var>
配置プロバイダの URL : <var>X</var>
배포 제공자 url : <var>X</var>
Distribusjonsleverandør-URL : <var>X</var>
Adres URL dostawcy rozmieszczenia : <var>X</var>
URL do Provedor de Implantação : <var>X</var>
URL-адрес поставщика развертывния : <var>X</var>
Dirección URL del proveedor de la implementación : <var>X</var>
Distributionsproviderns URL : <var>X</var>
Dağıtım Sağlayıcısı url'si : <var>X</var>
部署提供方 URL : <var>X</var>
部署提供者 URL : <var>X</var>
‏‏بدأت عملية تنشيط <var>X</var>‏.
已启动 <var>X</var> 的激活过程。
已開始啟動 <var>X</var>。
Byla spuštěna aktivace <var>X</var>.
Aktiveringen af <var>X</var> er startet.
De activering van <var>X</var> is gestart.
Kohteen <var>X</var> aktivointi on alkanut.
L'activation de <var>X</var> a commencé.
Die Aktivierung von <var>X</var> wurde gestartet.
Η ενεργοποίηση του <var>X</var> ξεκίνησε.
‏‏הפעלת <var>X</var> החלה.
A(z) <var>X</var> aktiválása megkezdődött.
Attivazione di <var>X</var> avviata.
<var>X</var> のライセンス認証が開始されました。
<var>X</var> 활성화가 시작되었습니다.
Aktivering av <var>X</var> har startet.
Rozpoczęto aktywację <var>X</var>.
A ativação de <var>X</var> foi iniciada.
Активация <var>X</var> начата.
Se ha iniciado la activación de <var>X</var>.
Aktiveringen av <var>X</var> har startat.
<var>X</var> etkinleştirilmesi başlatıldı.
已启动 <var>X</var> 的激活过程。
已開始啟動 <var>X</var>。
Käyttöönottoluettelon käsittely on valmis.
Traitement du manifeste de déploiement terminé.
Η επεξεργασία της διακήρυξης της ανάπτυξης ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
‏‏עיבוד מניפסט פריסה הושלם בהצלחה.
Elaborazione del manifesto di distribuzione completata.
配置マニフェストの処理は正常に完了しました。
배포 매니페스트의 처리가 완료되었습니다.
Behandling av distribusjonsmanifestet er fullført.
Przetwarzanie manifestu rozmieszczenia zostało zakończone pomyślnie.
O processamento do manifesto da implantação foi concluído com êxito.
Обработка манифеста развертывания успешно завершена.
El procesamiento del manifiesto de la implementación finalizó correctamente.
Behandlingen av distributionsmanifestet är slutförd.
Dağıtım bildirimini işleme başarıyla tamamlandı.
Das Verarbeiten des Bereitstellungsmanifestes wurde erfolgreich abgeschlossen.
Az üzembe helyezési jegyzék feldolgozása rendben befejeződött.
‏‏تمت معالجة ملف البيان الخاص بالنشر بنجاح.
部署清单处理已成功完成。
已成功完成部署資訊清單的處理。
Zpracování manifestu nasazení bylo úspěšně dokončeno.
Behandlingen af implementeringsmanifestet er fuldført.
Verwerking van het implementatiemanifest is voltooid.
部署清单处理已成功完成。
已成功完成部署資訊清單的處理。
‏‏تعذر صيانة التطبيق. أعد المحاولة لاحقا.
无法维护应用程序。请稍后重试。
無法維護應用程式。請稍後再試。
Nelze provést údržbu aplikace. Opakujte akci později.
Programmet kunne ikke vedligeholdes. Forsøg igen senere.
Er kon geen onderhoud worden uitgevoerd voor de toepassing. Probeer het later opnieuw.
Sovellusta ei voitu ylläpitää. Yritä myöhemmin uudelleen.
Échec de la maintenance de l'application. Réessayez ultérieurement.
Die Anwendung konnte nicht gewartet werden. Wiederholen Sie den Vorgang später.
Η συντήρηση της εφαρμογής δεν ήταν δυνατή. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.
‏‏לא היתה אפשרות לתחזק את היישום. נסה שוב מאוחר יותר.
Nem sikerült végrehajtani az alkalmazás karbantartását. Próbálkozzon újra később.
Impossibile eseguire la manutenzione dell'applicazione. Riprovare più tardi.
アプリケーションの保守に失敗しました。後でもう一度試してください。
응용 프로그램을 유지 관리하지 못했습니다. 나중에 다시 시도하십시오.
Programmet kunne ikke vedlikeholdes. Prøv på nytt senere.
Nie można wykonać konserwacji aplikacji. Spróbuj ponownie później.
Não foi possível efetuar a manutenção do aplicativo. Tente novamente mais tarde.
Обслуживание приложения невозможно. Повторите операцию позже.
No se pudo mantener la aplicación. Vuelva a intentarlo más tarde.
Det gick inte att underhålla tillämpningsprogrammet. Försök igen senare.
Uygulamanın bakımı yapılamadı. Daha sonra yeniden deneyin.
无法维护应用程序。请稍后重试。
無法維護應用程式。請稍後再試。
‏‏ملف البيان الخاص بالنشر غير صالح دلالياً.
部署清单在语义上无效。
部署清单在语义上无效。
部署資訊清單中含有無效的語意。
Manifest nasazení není sémanticky platný.
Implementeringsmanifestet er ikke semantisk gyldigt.
Semantiek van implementatiemanifest is ongeldig.
Käyttöönottoluettelo ei ole semanttisesti kelvollinen.
Le manifeste de déploiement n'est pas valide au niveau sémantique.
Das Bereitstellungsmanifest ist semantisch ungültig.
Η διακήρυξη της ανάπτυξης δεν είναι σημασιολογικά έγκυρη.
‏‏מניפסט פריסה אינו חוקי מבחינה סמנטית.
Az üzembe helyezési jegyzék szemantikai hibát tartalmaz.
Semantica del manifesto di distribuzione non valida.
配置マニフェストが意味的に無効です。
배포 매니페스트가 의미상 잘못되었습니다.
Distribusjonsmanifestet er semantisk ugyldig.
Manifest rozmieszczenia jest semantycznie nieprawidłowy.
A semântica do manifesto de implantação não é válida.
Манифест развертывания семантически неправилен.
El manifiesto de la implementación no es válido semánticamente.
Distributionsmanifestet innehåller felaktig semantik.
Dağıtım bildirimi anlam olarak geçerli değil.
部署資訊清單中含有無效的語意。
See catalog page for all messages.