The service
Messages on page
‏‏استثناء إلغاء التنزيل.
“下载已取消”异常。
已取消下載例外狀況。
Výjimka: Stahování bylo zrušeno.
Undtagelse for annullering af hentning.
Uitzondering bij geannuleerde download.
Lataus peruutettu -poikkeus.
Exception de téléchargement annulé.
Ausnahme wegen Abbrechen des Downloads.
Εξαίρεση ακύρωσης λήψης.
‏‏מצב חריג של ביטול הורדה.
Letöltés-megszakítási (DownloadCancelledException) kivétel.
Eccezione di annullamento del download.
ダウンロード取り消しの例外です。
다운로드가 취소되는 예외가 발생했습니다.
Unntak ved avbrutt nedlasting.
Wyjątek anulowania pobierania.
Exceção de cancelamento de download.
Исключение прерванной загрузки.
Excepción de cancelación de descarga.
Hämtningen avbröts p.g.a. ett undantagsfel.
Karşıdan yükleme iptal edildi özel durumu.
“下载已取消”异常。
已取消下載例外狀況。
‏‏يتعذر على تبعية المورد أن تحتوي على مصدر برنامج: <var>X</var>‏.
资源依赖项不能包含基本代码: <var>X</var>。
資源相依性不可包含程式碼基底: <var>X</var>。
Závislost prostředků nemůže obsahovat základ kódu: <var>X</var>.
Ressourceafhængigheden kan ikke indeholder en kodebase: <var>X</var>.
Voor afhankelijkheid van bron kan codebase niet worden opgegeven: <var>X</var>.
Resurssiriippuvuudella ei voi olla koodikantaa: <var>X</var>.
La dépendance de la ressource ne peut pas avoir de code base : <var>X</var>.
Die Ressourcenabhängigkeit kann keine Codebase enthalten: <var>X</var>.
Η εξάρτηση πόρων δεν μπορεί να έχει βάση κώδικα: <var>X</var>.
‏‏לתלות משאב לא יכול להיות בסיס קוד: <var>X</var>.
Az erőforrás-függőségek nem rendelkezhetnek kódbázissal (<var>X</var>).
La dipendenza della risorsa non può essere associata a base di codice: <var>X</var>.
リソース依存はコードベースを持てません: <var>X</var>。
리소스 종속성에는 코드베이스가 포함될 수 없습니다. <var>X</var>
Ressursavhengighet kan ikke ha kodebase: <var>X</var>.
Zależność zasobu nie może mieć bazy kodu: <var>X</var>.
A dependência de recursos não pode possuir uma base de código: <var>X</var>.
Зависимость ресурсов не может иметь базу кода: <var>X</var>.
La dependencia del recurso no puede tener código base: <var>X</var>.
Resursberoenden kan inte innehålla en kodbas: <var>X</var>.
Kaynak bağımlılığının kod temeli olamaz: <var>X</var>.
资源依赖项不能包含基本代码: <var>X</var>。
資源相依性不可包含程式碼基底: <var>X</var>。
‏‏يتعذر على الحد الأدنى للإصدار المطلوب المحدد في ملف البيان الخاص بالنشر أن يتجاوز إصدار هذا النشر.
在部署清单中指定的所需最低版本不能超出此部署的版本。
在部署資訊清單中指定的最低需求版本,不可超過部署本身的版本。
Minimální požadovaná verze určená v manifestu nasazení nemůže být vyšší než verze tohoto nasazení.
Det mindst krævede versionsnummer, der er angivet i implementeringsmanifestet, må ikke overskride versionen af denne implementering.
Minimaal vereiste versie die is opgegeven in het implementatiemanifest mag niet groter zijn dan de versie van deze implementatie.
Käyttöönottoluettelossa määritetty vaadittu vähimmäisversio ei voi olla suurempi kuin tämän käyttöönoton versio.
La version minimale requise spécifiée dans le manifeste de déploiement ne peut pas être supérieure à la version de ce déploiement.
Die mindestens erforderliche Version, die im Bereitstellungsmanifest angegeben ist, darf die Version dieser Bereitstellung nicht überschreiten.
Η ελάχιστη απαιτούμενη έκδοση που καθορίζεται στη διακήρυξη ανάπτυξης δεν μπορεί να υπερβαίνει την έκδοση αυτής της ανάπτυξης.
‏‏הגירסה הנדרשת הנמוכה ביותר שצוינה במניפסט הפריסה אינה יכולה לחרוג מהגירסה של פריסה זו.
Az üzembe helyezési jegyzékben meghatározott legkisebb verziószám nem lehet nagyobb a jelen alkalmazáspéldány verziószámánál.
La versione minima richiesta specificata nel manifesto di distribuzione non può essere superiore alla versione della distribuzione.
配置マニフェストで指定される最小要件のバージョンは、この配置のバージョンを超えることはできません。
배포 매니페스트에 지정된 최소 필요 버전이 이 배포의 버전보다 높을 수 없습니다.
Laveste påkrevde versjon angitt i distribusjonsmanifestet kan ikke være høyere enn versjonen til denne distribusjonen.
Minimalna wymagana wersja określona w manifeście rozmieszczenia nie może być nowsza niż wersja tego rozmieszczenia.
在部署清单中指定的所需最低版本不能超出此部署的版本。
A versão mínima necessária especificada no manifesto de implantação não pode exceder a versão desta implantação.
Минимальная требуемая версия, указанная в манифесте развертывания, не может превышать версию данного развертывания.
La versión mínima requerida especificada en el manifiesto de la implementación no puede ser superior a la versión de esta implementación.
Den tidigaste tillåtna versionen i distributionsmanifestet kan inte vara senare än tillämpningsprogrammets version.
Dağıtım bildiriminde belirtilen gerekli en düşük sürüm, bu dağıtımın sürümünü aşamaz.
在部署資訊清單中指定的最低需求版本,不可超過部署本身的版本。
正在下载第 <var>X</var> 个,共 <var>Y</var> 个
‏‏تنزيل: <var>X</var> من <var>Y</var>‏
正在下载第 <var>X</var> 个,共 <var>Y</var> 个
正在下載: <var>X</var> / <var>Y</var>
Stahování: <var>X</var> z <var>Y</var>
Henter: <var>X</var> af <var>Y</var>
Downloaden: <var>X</var> van <var>Y</var>
Ladataan: <var>X</var> (<var>Y</var>)
Téléchargement : <var>X</var> sur <var>Y</var>
Downloaden: <var>X</var> von <var>Y</var>
Λήψη: <var>X</var> από <var>Y</var>
מוריד: <var>X</var> מתוך <var>Y</var>
Letöltés: <var>X</var>/<var>Y</var>
Download in corso: <var>X</var> di <var>Y</var>
ダウンロード中: <var>X</var> / <var>Y</var>
다운로드 중: <var>X</var>/<var>Y</var>
Laster ned: <var>X</var> av <var>Y</var>
Pobieranie: <var>X</var> z <var>Y</var>
Baixando: <var>X</var> de <var>Y</var>
Загрузка: <var>X</var> из <var>Y</var>
Descargando: <var>X</var> de <var>Y</var>
Hämtar: <var>X</var> av <var>Y</var>
Karşıdan Yükleniyor: <var>X</var> / <var>Y</var>
正在下載: <var>X</var> / <var>Y</var>
正在准备应用程序...
‏‏يتم الآن إعداد التطبيق...
正在准备应用程序...
正在準備應用程式...
Příprava aplikace...
Klargører program...
Voorbereiden van toepassing...
Valmistellaan sovellusta...
Préparation de l'application...
Anwendung wird vorbereitet...
Προετοιμασία εφαρμογής...
מכין יישום...
Alkalmazás előkészítése...
Preparazione dell'applicazione in corso...
アプリケーションの準備中...
응용 프로그램 준비 중...
Forbereder program...
Trwa przygotowywanie aplikacji...
Preparando o Aplicativo...
Подготовка приложения...
Preparando la aplicación...
Förbereder tillämpningsprogram...
Uygulama Hazırlanıyor...
正在準備應用程式...
Käyttöönottoa ei ole asennettu tai se ei ole näkyvissä käyttöliittymässä.
Le déploiement n'est pas installé ou n'est pas visible dans le shell.
Die Bereitstellung ist nicht installiert oder in der Shell nicht sichtbar.
Η ανάπτυξη δεν είναι εγκατεστημένη ή δεν είναι ορατή στο κέλυφος.
‏‏הפריסה אינה מותקנת או אינה גלויה במעטפת.
Az alkalmazáspéldány nincs telepítve, vagy nem jelenik meg a rendszerhéjban.
Distribuzione non installata o non visibile nella shell.
配置はインストールされていないか、またはシェルで表示可能ではありません。
배포가 설치되어 있지 않거나 셸에서 표시되지 않습니다.
Distribusjonen har ikke blitt installert, eller er ikke synlig i skallet.
Rozmieszczenie nie jest zainstalowane lub jest niewidoczne w powłoce.
A implantação não está instalada ou visível no shell.
Развертывание не установлено или невидимо в оболочке.
La implementación no está instalada o no es visible para el shell.
Distributionen är inte installerad eller också syns den inte i gränssnittet.
Dağıtım yüklü değil veya kabukta görünmüyor.
部署未安装或在外壳中不可见。
‏‏ربما يكون النشر غير مثبت أو غير مرئي في shell.
部署未安装或在外壳中不可见。
部署未安裝,或無法在 Shell 中顯示。
Nasazení není nainstalováno nebo není v daném prostředí viditelné.
Implementeringen er ikke installeret, eller den er ikke synlig i shell'en.
De implementatie is niet geïnstalleerd of is niet zichtbaar in de shell.
部署未安裝,或無法在 Shell 中顯示。
‏‏استثناء تنزيل النشر.
部署下载异常。
部署下載例外狀況。
Výjimka při stahování nasazení
Der opstod en undtagelse under hentning af implementeringen.
Uitzondering bij downloaden van implementatie.
Käyttöönoton latauspoikkeus.
Exception de téléchargement du déploiement.
Ausnahme beim Bereitstellungsdownload.
Εξαίρεση λήψης ανάπτυξης.
‏‏מצב חריג של הורדת פריסה.
DeploymentDownloadException kivétel az alkalmazáspéldány letöltése során.
Eccezione durante il download della distribuzione.
配置のダウンロードの例外です。
배포 다운로드 예외가 발생했습니다.
Unntak ved nedlasting av distribusjon.
Wyjątek podczas pobierania rozmieszczenia.
Exceção de download da implantação.
Исключение загрузки развертывания.
Excepción de descarga de la implementación.
Ett undantagsfel inträffade vid hämtning av distributionen.
Dağıtım karşıdan yükleme özel durumu.
部署下载异常。
部署下載例外狀況。
‏‏يتضمن تجميع الوضع المختلط ذو التسمية المبسطة <var>Assembly Name </var> بيانات تعريف complib ذات التسمية المعقدة.
简单命名的混合模式程序集 <var>Assembly Name </var> 嵌入具有强名称的 complib 元数据。
簡單命名混合模式組件 <var>Assembly Name </var> 內嵌強式名稱編譯中繼資料。
Sestavení s jednoduchým názvem se smíšeným režimem <var>Assembly Name </var> obsahuje vložená metadata complib se silným názvem.
Den enkelt navngivne assembly <var>Assembly Name </var> med blandede tilstande, integrerer complib-metadata med et krypteret navn.
In de assembly in gemengde modus met eenvoudige naam <var>Assembly Name </var> zijn complib-metagegevens over sterke naam ingesloten.
Yksinkertaisella nimellä varustetussa sekatilaisessa kokoonpanossa <var>Assembly Name </var> on täyden nimen complib-metatietoja.
L'assembly en mode mixte <var>Assembly Name </var> de nom simple contient des métadonnées de bibliothèque de compatibilité pour nom fort.
Die einfach benannte Assembly des gemischten Modus <var>Assembly Name </var> bettet Complib-Metadaten mit starken Namen ein.
Η συγκρότηση με απλό όνομα και μεικτή λειτουργία <var>Assembly Name </var> ενσωματώνει μεταδεδομένα complib με ισχυρό όνομα.
‏‏הרכבת מצב מעורב בעלת שם פשוט <var>Assembly Name </var> מטביעה מטה-נתונים מסוג complib בעלי שם חזק.
Az egyszerű névvel rendelkező, kevert módú <var>Assembly Name </var> szerelvény erős nevet ágyaz be a complib-metaadatokba.
L'assembly a modalità mista con nome semplice <var>Assembly Name </var> incorpora metadati complib con nome sicuro.
簡易な名前の混合モード アセンブリ <var>Assembly Name </var> では厳密な名前の complib メタデータが埋め込まれています。
간단한 이름의 혼합 모드 어셈블리 <var>Assembly Name </var>은(는) 강력한 이름의 complib 메타데이터를 포함합니다.
Samling <var>Assembly Name </var> med svakt navn og blandet modus har complib-data med sterkt navn innebygd.
Zestaw w trybie mieszanym o prostej nazwie <var>Assembly Name </var> powoduje osadzanie metadanych biblioteki complib.
O conjunto de módulos (assembly) de modo misto com nome simples <var>Assembly Name </var> incorpora medadados de complib com nome forte.
Сборка смешанного режима с простым именем <var>Assembly Name </var> внедряет метаданные с сильным именем complib.
El ensamblado de modo mixto de nombre simple <var>Assembly Name </var> incrusta metadatos complib de nombre seguro.
Sammansättningen <var>Assembly Name </var> med svagt krypterat namn i blandat läge innehåller complib-metadata för starkt krypterat namn.
<var>Assembly Name </var> basit adlı karma mod derlemesi, kesin adlı complib meta verisi katıştırıyor.
简单命名的混合模式程序集 <var>Assembly Name </var> 嵌入具有强名称的 complib 元数据。
簡單命名混合模式組件 <var>Assembly Name </var> 內嵌強式名稱編譯中繼資料。
‏‏ تم اكتشاف الأخطاء التالية أثناء هذه العملية.
执行此操作期间检测到下列错误。
執行此作業時,偵測到下列錯誤。
Při této operaci byly zjištěny následující chyby.
Følgende fejl blev fundet under handlingen.
De volgende fouten zijn aangetroffen bij deze bewerking.
Tämän toiminnon aikana havaittiin seuraavat virheet.
Les erreurs suivantes ont été détectées au cours de cette opération.
Folgende Fehler wurden bei diesem Vorgang entdeckt.
Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας εντοπίστηκαν τα παρακάτω σφάλματα.
‏‏ במהלך פעולה זו זוהו השגיאות הבאות.
A művelet közben az alábbi hibák léptek fel.
Durante l'operazione sono stati rilevati gli errori seguenti.
この操作中に次のエラーが検出されました。
이 작업을 수행하는 동안 다음 오류가 발생했습니다.
Følgende feil ble påvist under denne operasjonen.
Podczas tej operacji zostały wykryte następujące błędy.
Os erros a seguir foram detectados durante esta operação.
Во время выполнения этой операции обнаружены следующие ошибки.
Se detectaron los siguientes errores durante esta operación.
Följande fel upptäcktes när åtgärden utfördes.
Bu işlem sırasında aşağıdaki hatalar algılandı.
执行此操作期间检测到下列错误。
執行此作業時,偵測到下列錯誤。
‏‏<var>X</var> بايت
<var>X</var> 个字节
<var>X</var> 個位元組
<var>X</var> bajtů
<var>X</var> byte
<var>X</var> bytes
<var>X</var> tavua
<var>X</var> octets
<var>X</var> Bytes
<var>X</var> Byte
<var>X</var> בתים
<var>X</var> bájt
<var>X</var> byte
<var>X</var> バイト
<var>X</var>바이트
<var>X</var> byte
Bajtów: <var>X</var>
<var>X</var> Bytes
<var>X</var> байт
<var>X</var> bytes
<var>X</var> byte
<var>X</var> Bayt
<var>X</var> 个字节
<var>X</var> 個位元組
See catalog page for all messages.