The service
Messages on page
‏‏يجب أن تحدد ملفات البيان الخاصة بالتطبيق مقطع <entrypoint> واحداً.</entrypoint>
应用程序清单必须包含一个且只能包含一个 <entrypoint> 节。</entrypoint>
應用程式資訊清單必須指定單一 <entrypoint> 區段。</entrypoint>
Manifesty aplikací musí určovat přesně jeden oddíl <entrypoint>.</entrypoint>
Programmanifester skal angive én <entrypoint>-sektion.</entrypoint>
In het toepassingsmanifest moet precies één <entrypoint>-sectie zijn opgegeven.</entrypoint>
Sovellusten luetteloiden täytyy määrittää täsmälleen yksi <entrypoint>-osio.</entrypoint>
Les manifestes d'application doivent spécifier exactement une section <entrypoint>.</entrypoint>
Anwendungsmanifeste müssen genau einen <entrypoint>-Abschnitt angeben.</entrypoint>
Η διακήρυξη της εφαρμογής πρέπει να καθορίζει ακριβώς μία ενότητα <entrypoint>.</entrypoint>
‏‏המניפסטים של היישום חייבים לציין מקטע <entrypoint> אחד בדיוק.</entrypoint>
Az alkalmazásjegyzékekben pontosan egy <entrypoint> szakasznak kell lennie.</entrypoint>
Nei manifesti delle applicazioni deve essere specificata una sola sezione <entrypoint>.</entrypoint>
アプリケーション マニフェストが指定できる <entrypoint> セクションは 1 つだけです。</entrypoint>
응용 프로그램 매니페스트는 <entrypoint> 섹션을 하나만 지정해야 합니다.</entrypoint>
Programmanifestet må angi nøyaktig én <entrypoint>-del.</entrypoint>
Manifesty aplikacji muszą określać dokładnie jedną sekcję <entrypoint>.</entrypoint>
O manifesto do aplicativo deve especificar exatamente uma seção de <entrypoint>.</entrypoint>
Манифест приложения должен указать точно один раздел <entrypoint>.</entrypoint>
Los manifiestos de la aplicación deben especificar exactamente una sección <entrypoint>.</entrypoint>
Applikationsmanifest måste ange exakt ett <entrypoint>-avsnitt.</entrypoint>
Uygulama bildirimlerinin tam olarak bir <entrypoint> bölümü belirtmesi gerekir.</entrypoint>
应用程序清单必须包含一个且只能包含一个 <entrypoint> 节。</entrypoint>
應用程式資訊清單必須指定單一 <entrypoint> 區段。</entrypoint>
‏‏قرر المستخدم تخطي التحديث.
用户已决定跳过此更新。
使用者已決定要跳過更新。
Uživatel se rozhodl aktualizaci přeskočit.
Brugeren har besluttet at annullere opdateringen.
Gebruiker heeft besloten de update over te slaan.
Käyttäjä on päättänyt ohittaa päivityksen.
L'utilisateur a décidé d'ignorer la mise à jour.
Der Benutzer hat entschieden, die Aktualisierung zu überspringen.
Ο χρήστης αποφάσισε να παραλείψει την ενημερωμένη έκδοση.
‏‏משתמש החליט לדלג על העדכון.
A felhasználó a frissítés kihagyását választotta.
L'utente ha deciso di ignorare l'aggiornamento.
ユーザーは更新をスキップすることを決定しました。
사용자가 업데이트를 건너뛰기로 결정했습니다.
Brukeren har valgt å hoppe over oppdateringen.
Użytkownik zdecydował o pominięciu tej aktualizacji.
O usuário decidiu ignorar a atualização.
Обновление пропущено пользователем.
El usuario decidió omitir la actualización.
Användaren har valt att ignorera uppdateringen.
Kullanıcı güncelleştirmeyi atlamaya karar verdi.
用户已决定跳过此更新。
使用者已決定要跳過更新。
‏‏استثناء قراءة ملف البيان من <var>X</var>: ربما يكون ملف البيان غير صالح أو يتعذر فتح الملف.
从 <var>X</var> 读取清单时出现异常: 清单可能无效,或者文件无法打开。
從 <var>X</var> 讀取資訊清單時發生例狀況: 資訊清單可能無效,或檔案無法開啟。
Výjimka při čtení manifestu ze souboru <var>X</var>: Manifest pravděpodobně není platný nebo nelze otevřít soubor.
Der opstod en undtagelse under læsning af manifest fra <var>X</var>: Manifestet er muligvis ikke gyldigt, eller filen kunne ikke åbnes.
Er is een uitzondering opgetreden bij het lezen van het manifest van <var>X</var>: mogelijk is het manifest ongeldig of kan het bestand niet worden geopend.
Poikkeus luettaessa luetteloa kohteesta <var>X</var>: luettelo ei ehkä ole kelvollinen tai tiedostoa ei voitu avata.
Exception lors de la lecture du manifeste à partir de <var>X</var> : le manifeste n'est pas valide ou le fichier n'a pas pu être ouvert.
Ausnahme beim Lesen des Manifests aus '<var>X</var>': Das Manifest ist möglicherweise ungültig, oder die Datei konnte nicht geöffnet werden.
Εξαίρεση ανάγνωσης διακήρυξης από <var>X</var>: ενδέχεται η διακήρυξη να μην είναι έγκυρη ή να μην ήταν δυνατό το άνοιγμα του αρχείου.
‏‏מצב חריג בקריאת מניפסט מ- <var>X</var>: ייתכן שהמניפסט אינו חוקי או שלא היתה אפשרות לפתוח את הקובץ.
Kivétel keletkezett a jegyzék beolvasásakor a(z) <var>X</var> forrásból. A jegyzék érvénytelen, vagy nem nyitható meg a fájl.
Eccezione durante la lettura del manifesto da <var>X</var>: manifesto non valido o impossibile aprire il file.
<var>X</var> からマニフェストを読み取っているときに例外が発生しました。マニフェストが無効であるか、ファイルを開くことができなかった可能性があります。
<var>X</var>에서 매니페스트를 읽는 동안 예외가 발생했습니다. 매니페스트가 잘못되었거나 파일을 열 수 없습니다.
Unntak ved lesing av manifest fra <var>X</var>: Manifestet kan være ugyldig eller filen kan ikke åpnes.
Wyjątek podczas odczytywania manifestu z pliku <var>X</var>: manifest może być nieprawidłowy lub nie można otworzyć pliku.
Exceção ao ler o manifesto de <var>X</var>: talvez o manifesto não seja válido ou o arquivo não pôde ser aberto.
Исключение чтения манифеста из <var>X</var>: возможно, манифест неправильный или файл не может быть открыт.
Excepción de lectura del manifiesto desde <var>X</var>: puede que el manifiesto no sea válido o el archivo no se abra.
Ett undantagsfel uppstod när manifestet lästes från <var>X</var>. Manifestet kan vara felaktigt eller också gick det inte att öppna filen.
<var>X</var> öğesinden bildirim okunurken özel durum oluştu: bildirim geçerli olmayabilir veya dosya açılamadı.
从 <var>X</var> 读取清单时出现异常: 清单可能无效,或者文件无法打开。
從 <var>X</var> 讀取資訊清單時發生例狀況: 資訊清單可能無效,或檔案無法開啟。
Manifest neobsahuje požadovanou hodnotu hash pro některé součásti aplikace. Podpis manifestu je považován za neplatný.
Manifestet mangler de nødvendige hashværdier for visse programkomponenter. Manifestsignaturen anses ikke for at være gyldig.
In het manifest ontbreken de vereiste hashes voor enkele toepassingsonderdelen. De handtekening van het manifest wordt als ongeldig beschouwd.
Joidenkin sovellusosien vaaditut hajautuskoodit puuttuvat luettelosta. Luettelon allekirjoitusta ei voida pitää kelvollisena.
Il manque des hachages requis au manifeste pour certains composants d'application. La signature du manifeste est considérée comme non valide.
Dem Manifest fehlen erforderliche Hashes für einige Anwendungskomponenten. Die Manifestsignatur wird als ungültig eingestuft.
Από τη διακήρυξη λείπουν απαιτούμενοι κατακερματισμοί για ορισμένα στοιχεία εφαρμογής. Η υπογραφή της διακήρυξης θεωρείται μη έγκυρη.
במניפסט חסרים קודי hash דרושים עבור רכיבי יישומים מסוימים. חתימת המניפסט נחשבת לבלתי תקפה.
Hiányzik a jegyzékből néhány alkalmazás-összetevő szükséges kivonata. A jegyzék aláírását érvénytelennek tekinti a rendszer.
Il manifesto non ha gli hash necessari per alcuni componenti dell'applicazione. La firma del manifesto viene considerata non valida.
一部のアプリケーション コンポーネントで必要なハッシュが、マニフェストにありません。マニフェストの署名は無効と見なされます。
일부 응용 프로그램 구성 요소에 필요한 해시가 매니페스트에 없습니다. 해당 매니페스트 서명은 유효하지 않은 것으로 간주됩니다.
Manifestet mangler nødvendige nummermeldinger for enkelte programkomponenter. Manifestsignaturen anses som ikke gyldig.
Manifest nie zawiera wymaganych wartości skrótu dla niektórych składników aplikacji. Podpis w manifeście został uznany za nieważny.
O manifesto não apresenta os hashes necessários para alguns componentes do aplicativo. A assinatura do manifesto será considerada inválida.
В манифесте отсутствуют необходимые хеш-данные для некоторых компонентов приложений. Подпись манифеста считается недействительной.
El manifiesto no incluye los hash necesarios para algunos componentes de aplicaciones. La firma del manifiesto no se considera válida.
Manifestet saknar nödvändiga hash-värden för vissa programkomponenter. Manifestsignaturen räknas som ogiltig.
Bildirimde bazı uygulama bileşenleri için gerekli olan karmalar yok. Bildirim imzası geçersiz olarak değerlendirilecek.
هناك تجزئات مفقودة في البيان لبعض مكونات التطبيق. يعتبر توقيع البيان غير صالح.
此清单缺少某些应用程序组件所需的哈希。清单签名被视为无效。
資訊清單遺失某些應用程式元件的必要雜湊。資訊清單簽章被視為無效。
清单缺少某些应用程序组件的哈希值。清单签名被视为无效。
資訊清單缺少某些應用程式元件的必要雜湊。系統已將該資訊清單簽章視為無效。
Päivitys- tai päivityksen tarkistustoiminto on jo käynnissä.
Une mise à jour ou une opération de vérification de mise à jour est déjà en cours.
Es wird bereits ein Aktualisierungsvorgang oder ein Vorgang zum Überprüfen auf Aktualisierungen ausgeführt.
Η λειτουργία ενημέρωσης ή ελέγχου για ενημερωμένες εκδόσεις βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
‏‏פעולת עדכון או בדיקת עדכון מתבצעת כבר.
A frissítési vagy a frissítés-keresési művelet már folyamatban van.
È già in corso un'operazione di aggiornamento o di verifica della disponibilità dell'aggiornamento.
更新、または更新の確認操作は既に進行中です。
업데이트 또는 업데이트 확인 작업이 이미 진행 중입니다.
Operasjonen oppdatering eller søk-etter-oppdatering forløper allerede.
Operacja aktualizowania lub sprawdzania aktualizacji jest już wykonywana.
A operação de atualização ou verificação de atualização já está em andamento.
Операция обновления или проверки наличия обновления уже выполняется.
Ya hay en curso una operación de actualización o comprobación de actualización.
Åtgärden för att uppdatera eller söka efter uppdateringar körs redan.
Güncelleştirme veya güncelleştirme denetimi işlemi zaten sürüyor.
‏‏عملية التحديث أو التحقق من التحديث قيد التقدم بالفعل.
更新或检查更新操作已在进行。
Operace aktualizace nebo kontroly aktualizací již probíhá.
Der er allerede en opdatering eller en søgning efter opdateringer i gang.
Bewerking voor update of controle op update wordt al uitgevoerd.
更新或「檢查更新」作業已在進行中。
更新或检查更新操作已在进行。
更新或「檢查更新」作業已在進行中。
‏‏يتعذر التحقق من تجميع الأسماء المعقدة <var>Assembly Name </var>‏.
无法验证具有强名称的程序集 <var>Assembly Name </var>。
無法驗證具有強式名稱的組件 <var>Assembly Name </var>。
Sestavení se silným názvem <var>Assembly Name </var> nelze ověřit.
Assemblien <var>Assembly Name </var> med et sikkert navn kan ikke bekræftes.
Kan assembly met sterke naam <var>Assembly Name </var> niet verifiëren.
Täyden nimen kokoonpanoa <var>Assembly Name </var> ei voi varmistaa.
Impossible de vérifier l'assembly portant un nom fort <var>Assembly Name </var>.
Die mit einem starken Namen benannte Assembly '<var>Assembly Name </var>' kann nicht überprüft werden.
Δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της ισχυρά ονοματοδοτημένης συγκρότησης <var>Assembly Name </var>.
‏‏אין אפשרות לאמת הרכבה עם שם חזק <var>Assembly Name </var>.
Nem sikerült ellenőrizni a(z) <var>Assembly Name </var> erős névvel rendelkező szerelvényt.
Impossibile verificare l'assembly con nome sicuro <var>Assembly Name </var>.
厳密に名前指定されたアセンブリ <var>Assembly Name </var> を確認できません。
강력한 이름의 어셈블리 <var>Assembly Name </var>을(를) 확인할 수 없습니다.
Kan ikke verifisere samling med sterkt navn <var>Assembly Name </var>.
Nie można zweryfikować zestawu o silnej nazwie <var>Assembly Name </var>.
Não é possível verificar o conjunto de módulos (assembly) de nome forte <var>Assembly Name </var>.
Невозможно проверить строго именованную сборку <var>Assembly Name </var>.
No se puede comprobar el ensamblado de nombre seguro <var>Assembly Name </var>.
Det går inte att verifiera sammansättningen <var>Assembly Name </var> med ett starkt krypterat namn.
Kesin adlandırılmış derleme <var>Assembly Name </var> doğrulanamıyor.
无法验证具有强名称的程序集 <var>Assembly Name </var>。
無法驗證具有強式名稱的組件 <var>Assembly Name </var>。
Kohteesta <var>X</var> ladattava tiedosto on ylittänyt sallitun koon (raja on <var>Y</var> tavua tälle tiedostolle).
Le fichier en cours de téléchargement à partir de <var>X</var> a dépassé la taille acceptable (la limite est de <var>Y</var> octets).
Die aktuell von <var>X</var> gedownloadete Datei hat die zulässige Größe überschritten (Die Maximalgröße für diese Datei war <var>Y</var> Byte).
Το αρχείο του οποίου η λήψη βρίσκεται σε εξέλιξη από το <var>X</var> έχει υπερβεί το αποδεκτό μέγεθος (Το όριο για αυτό το αρχείο ήταν <var>Y</var> byte).
‏‏הקובץ שאתה מוריד מ- <var>X</var> חרג מגודלו המקובל (המגבלה עבור קובץ זה היתה <var>Y</var> בתים).
A letöltés alatt álló <var>X</var> fájl túllépte <var>Y</var> bájtnyi engedélyezett méretét.
Il file in corso di download da <var>X</var> ha superato le dimensioni accettabili. Il limite per il file era di <var>Y</var> byte.
<var>X</var> からダウンロード中のファイルが許容サイズを超えました (このファイルは <var>Y</var> バイトに制限されています)。
<var>X</var>에서 다운로드 중인 파일이 허용 크기를 초과했습니다. 이 파일의 한계는 <var>Y</var>바이트입니다.
Filen som lastes ned fra <var>X</var>, har overskredet akseptabel størrelse (grensen er <var>Y</var> byte).
Rozmiar pliku pobieranego z <var>X</var> przekroczył dopuszczalny limit (limit w bajtach dla tego pliku: <var>Y</var>).
O arquivo sendo baixado de <var>X</var> excedeu o tamanho aceito (o limite para esse arquivo é <var>Y</var> bytes).
Размер загружаемого из <var>X</var> файла превысил приемлемый размер (предел для этого файла равен <var>Y</var> байт).
El archivo que se está descargando de <var>X</var> ha excedido el tamaño aceptable (el límite para este archivo es <var>Y</var> bytes).
Den fil som hämtas från <var>X</var> överskred storleksgränsen (gränsen är<var>Y</var> byte).
<var>X</var> kaynağından yüklenen dosya, kendisinin kabul edilebilir boyutunu aştı (Bu dosya için sınır <var>Y</var> bayttır).
‏‏تجاوز ‏‏الملف الذي يتم تنزيله من <var>X</var> حد الحجم المقبول (الحد المقبول لهذا الملف هو <var>Y</var> بايت)‏.
从 <var>X</var> 下载的文件已超出其可接受的大小(此文件的限制为 <var>Y</var> 个字节)。
從 <var>X</var> 下載的檔案已超過可接受的大小 (此檔案的上限是 <var>Y</var> 個位元組)。
Soubor stahovaný z <var>X</var> překročil přijatelnou velikost (maximální možná velikost pro tento soubor je <var>Y</var> bajtů).
Den fil, der hentes fra <var>X</var>, har overskredet den tilladte størrelse (grænsen for filen er på <var>Y</var> byte).
Het bestand dat van <var>X</var> wordt gedownload is groter dan de aanvaardbare grootte. (De limiet is voor het bestand is <var>Y</var> bytes).
从 <var>X</var> 下载的文件已超出其可接受的大小(此文件的限制为 <var>Y</var> 个字节)。
從 <var>X</var> 下載的檔案已超過可接受的大小 (此檔案的上限是 <var>Y</var> 個位元組)。
‏‏موارد القمر الصناعي غير معتمدة.
不支持卫星资源。
不支援附屬資源。
Satelitní prostředky nejsou podporovány.
Satellitressourcer understøttes ikke.
Satellietbronnen worden niet ondersteund.
Satelliittiresursseja ei tueta.
Les ressources satellites ne sont pas prises en charge.
Satellitenressourcen werden nicht unterstützt.
Οι πόροι του δορυφόρου δεν υποστηρίζονται.
‏‏אין תמיכה במשאבי לווין.
A mellékerőforrások használata nem támogatott.
不支持卫星资源。
Risorse satellite non supportate.
サテライト リソースはサポートされていません。
위성 리소스가 지원되지 않습니다.
Satellittressurser støttes ikke.
Zasoby towarzyszące są nieobsługiwane.
Recursos satélites não aceitos.
Ресурсы спутниковой связи не поддерживаются.
No se admiten recursos satélite.
Satellitresurser stöds inte.
Uydu kaynakları desteklenmiyor.
不支援附屬資源。
对所有清单跳过语义验证。
‏‏تم تخطي التحقق الدلالي في كافة ملفات البيان.
对所有清单跳过语义验证。
將跳過所有資訊清單上的語意驗證作業。
U všech manifestů je vynecháno sémantické ověřování.
Semantisk validering er blevet annulleret for alle manifester.
Semantische validatie wordt overgeslagen voor alle manifesten.
Semanttinen tarkistus ohitettiin kaikissa luetteloissa.
La validation de sémantique est ignorée sur tous les manifestes.
Die semantische Gültigkeitsüberprüfung wird bei allen Manifesten übersprungen.
Η σημασιολογική επικύρωση παραβλέφθηκε σε όλες τις διακηρύξεις.
‏‏המערכת מדלגת על אימות סמנטי בכל המניפסטים.
A szemantikai érvényesítés minden jegyzéken elmaradt.
Convalida semantica non eseguita per tutti i manifesti.
Semantic の検証はすべてのマニフェストでスキップされました。
모든 매니페스트에 대해 의미의 유효성 검사를 건너뜁니다.
Semantisk validering hoppet over på alle manifester.
Sprawdzanie poprawności semantycznej zostało pominięte dla wszystkich manifestów.
A validação semântica foi ignorada em todos os manifestos.
Проверка семантики пропущена для всех манифестов.
Se omite la validación semántica en todos los manifiestos.
Semantikverifiering ignoreras för alla manifest.
Anlam doğrulaması tüm bildirimlerde atlandı.
將跳過所有資訊清單上的語意驗證作業。
Käyttöönottoluettelo on allekirjoitettu, mutta sovellusluetteloa ei ole allekirjoitettu. Molempien luetteloiden täytyy olla allekirjoitettuja.
Le manifeste de déploiement est signé, mais le manifeste de l'application ne l'est pas. Les deux manifestes doivent être tous deux signés ou non signés.
Das Bereitstellungsmanifest ist signiert, aber das Anwendungsmanifest ist nicht signiert. Beide Manifeste müssen entweder signiert oder nicht signiert sein.
Η διακήρυξη ανάπτυξης είναι υπογεγραμμένη αλλά η διακήρυξη εφαρμογής είναι ανυπόγραφη. Οι διακηρύξεις πρέπει και οι δύο να είναι υπογεγραμμένες ή ανυπόγραφες.
מניפסט הפריסה חתום, אך מניפסט היישום איננו חתום. על שני המניפסטים יחדיו להיות חתומים או לא חתומים.
A telepítési jegyzék alá van ugyan írva, az alkalmazásjegyzék azonban nincs. E két jegyzék csak egyaránt aláírt vagy csak egyaránt aláíratlan lehet.
Il manifesto di distribuzione è firmato, ma il manifesto dell'applicazione non è firmato. I manifesti devono essere entrambi firmati o non firmati.
配置マニフェストは署名済みですが、アプリケーション マニフェストが署名されていません。マニフェストは両方とも署名済みであるか、未署名であるかのいずれかでなければなりません。
배포 매니페스트는 서명이 되어 있지만, 응용 프로그램 매니페스트는 서명이 되어 있지 않습니다. 두 매니페스트 모두 서명이 되어 있거나, 되어 있지 않아야 합니다.
Distribusjonsmanifestet er signert, men programmanifestet er usignert. Begge manifestene må enten være signert eller usignert.
Manifest rozmieszczenia jest podpisany, ale manifest aplikacji jest niepodpisany. Oba manifesty muszą być albo podpisane, albo niepodpisane.
O manifesto do aplicativo é assinado, porém o manifesto de implantação não é assinado. Ambos os manifestos devem ser assinados ou não-assinados.
Манифест развертывания подписан, однако манифест приложения не подписан. Оба манифеста должны быть либо подписанными, либо неподписанными.
El manifiesto de la implementación está firmado, pero el manifiesto de la aplicación no lo está. Ambos deben presentarse en el mismo estado: firmados o sin firmar.
Distributionsmanifestet är signerat men inte programmanifestet. Antingen måste båda manifesten vara signerade eller inget av dem.
Dağıtım bildirimi imzalı, ancak uygulama bildirimi imzalı değil. İkisinin imzalı ya da ikisinin de imzası olması gerekir.
部署清单已签名,但是应用程序清单还未签名。两份清单都必须签名或不签名。
بيان النشر موقع، ولكن بيان التطبيق غير موقع. يجب أن يكون كلا البيانين موقعين أو غير موقعين.
部署清单已签名,但是应用清单未签名。两个清单必须都是已签名或未签名状态。
部署資訊清單已簽署,但應用程式資訊清單未簽署。這兩個資訊清單必須同時為已簽署或未簽署。
Manifest nasazení je podepsaný, ale manifest aplikace je nepodepsaný. Oba manifesty musí být buď podepsané, nebo nepodespané.
Installationsmanifestet er signeret, men programmanifestet er ikke. Begge manifester skal enten være signerede eller usignerede.
Het implementatiemanifest is ondertekend, maar het toepassingsmanifest is niet ondertekend. Beide manifesten moeten ondertekend of niet ondertekend zijn.
部署資訊清單已簽署,但應用程式資訊清單未簽署。兩個資訊清單必須同為已簽署或同為未簽署。
See catalog page for all messages.