The service
Messages on page
存储格式升级。
ترقية تنسيق المخزن.
存储格式升级。
存放區格式更新。
Upgrade formátu úložiště
Lagerformatet er blevet opgraderet.
Upgrade archiefindeling.
Säilön muodon päivitys.
Mise à niveau du format du magasin.
Aktualisierung des Speicherformats.
Αναβάθμιση μορφής χώρου αποθήκευσης.
‏‏שדרוג תבנית מאגר.
A tároló formátumának frissítése.
Aggiornamento del formato dell'archivio.
ストア形式の更新です。
저장소 형식 업그레이드입니다.
Oppgradering av lagerformat.
Uaktualnienie formatu magazynu.
Atualização do formato de armazenamento.
Обновление формата хранилища.
Actualización del formato del almacén.
Arkivets format har uppgraderats.
Depo biçimi yükseltmesi.
存放區格式更新。
Muuntoalgoritmi <var>X</var> ei ole tuettu.
L'algorithme de transformation <var>X</var> n'est pas pris en charge.
Der Transformationsalgorithmus '<var>X</var>' wird nicht unterstützt.
Ο αλγόριθμος μετασχηματισμού <var>X</var> δεν υποστηρίζεται.
‏‏אין תמיכה באלגוריתם המרה <var>X</var>.
A(z) <var>X</var> átalakító algoritmus nem támogatott.
Algoritmo di trasformazione <var>X</var> non supportato.
変換アルゴリズム <var>X</var> はサポートされていません。
변환 알고리즘 <var>X</var>이(가) 지원되지 않습니다.
Omformingsalgoritmen <var>X</var> støttes ikke.
Algorytm przekształcania <var>X</var> jest nieobsługiwany.
Não há suporte ao algoritmo de transformação <var>X</var>.
Алгоритм преобразования не поддерживается <var>X</var> .
No se admite el algoritmo de transformación <var>X</var>.
Transformeringsalgoritmen <var>X</var> stöds inte.
Dönüştürme algoritması <var>X</var> desteklenmiyor.
不支持转换算法 <var>X</var>。
‏‏خوارزمية التحويل <var>X</var> غير معتمدة.
不支持转换算法 <var>X</var>。
不支援轉換演算法 <var>X</var>。
Algoritmus transformace <var>X</var> není podporován.
Transformeringsalgoritmen <var>X</var> understøttes ikke.
Het transformatie-algoritme <var>X</var> wordt niet ondersteund.
不支援轉換演算法 <var>X</var>。
‏‏حدث استثناء تنزيل أثناء إجراء التحقق من تحديث التطبيق <var>X</var>‏.
对应用程序 <var>X</var> 执行更新检查期间出现下载异常。
檢查應用程式 <var>X</var> 的更新時發生下載例外狀況。
Při kontrole aktualizací pro aplikaci <var>X</var> došlo k výjimce stahování.
Der opstod en undtagelse under hentningen, mens der blev udført en opdateringskontrol for programmet <var>X</var>.
Uitzondering bij downloaden opgetreden bij het uitvoeren van een updatecontrole voor toepassing <var>X</var>.
Latauspoikkeus tehtäessä päivitystarkistusta sovellukselle <var>X</var>.
Une exception de téléchargement s'est produite lors de la vérification de mises à jour pour l'application <var>X</var>.
Downloadausnahme beim Ausführen der Überprüfung auf Updates für die Anwendung <var>X</var>.
Παρουσιάστηκε εξαίρεση λήψης κατά την εκτέλεση ενός ελέγχου ενημερωμένων εκδόσεων για την εφαρμογή <var>X</var>.
‏‏אירע מצב חריג של הורדה בעת ביצוע בדיקת עדכון עבור היישום <var>X</var>.
Letöltési kivétel keletkezett a(z) <var>X</var> alkalmazás frissítéseinek keresése közben.
Eccezione di download durante il controllo degli aggiornamenti per l'applicazione <var>X</var>.
アプリケーション <var>X</var> の更新チェックを実行している間にダウンロードの例外が発生しました。
<var>X</var> 응용 프로그램의 업데이트 확인을 수행하는 동안 다운로드 예외가 발생했습니다.
Nedlastingsunntak forekom under oppdateringskontroll for programmet <var>X</var>.
Wystąpił wyjątek pobierania podczas sprawdzania aktualizacji aplikacji <var>X</var>.
Exceção de download ao executar uma verificação de atualização para o aplicativo <var>X</var>.
Произошла ошибка с исключением загрузки при выполнении проверки обновления <var>X</var>.
Excepción de descarga al comprobar la actualización de la aplicación <var>X</var>.
Ett undantagsfel inträffade vid sökning efter uppdateringar till tillämpningsprogrammet <var>X</var>.
<var>X</var> uygulaması için güncelleştirme denetimi gerçekleştirilirken karşıdan yükleme özel durumu oluştu.
对应用程序 <var>X</var> 执行更新检查期间出现下载异常。
檢查應用程式 <var>X</var> 的更新時發生下載例外狀況。
‏‏* تم تعيين معلمة الثقة url.
* 设置信任 URL 参数。
* 信任 URL 參數已設定。
* Je nastaven parametr adresy URL důvěryhodnosti.
* URL-parameter for tillid er angivet.
* Parameter voor vertrouwens-url is ingesteld.
* Luottamuksen URL-parametri on asetettu.
* Le paramètre de l'url de confiance est défini.
* Parameter für Vertrauensstellungs-URL ist festgelegt.
* Έχει οριστεί παράμετρος διεύθυνσης URL αξιοπιστίας.
* פרמטר כתובת ה- url של יחסי האמון הוגדר.
* A bizalmi kapcsolat url paramétere be van állítva.
* Parametro URL trust impostato.
* 信頼 URL パラメータが設定されています。
* 트러스트 url 매개 변수가 설정되었습니다.
* Klarerings-URL-parameter er angitt.
* Parametr adresu URL zaufania jest ustawiony.
* O parâmetro da URL de confiança está definido.
* Параметр доверенного адреса URL задан.
* Confianza del parámetro url establecida.
* Parameter med URL för förtroende har angivits.
* Güven url'si parametresi ayarlanmış.
* 设置信任 URL 参数。
* 信任 URL 參數已設定。
‏‏يجب بدء ملحق الاقتران بنقطة. اقتران الملف المخالف هو "<var>X</var>".
文件关联扩展名必须以圆点开始。有问题的文件关联为“<var>X</var>”。
檔案關聯副檔名的開頭必須是句點。有問題的檔案關聯 "<var>X</var>"。
Přípona přidružení typu souboru musí začínat tečkou. Chybné přidružení typu souboru "<var>X</var>".
Filtypenavnet for tilknytningen skal starte med et punktum. Problematisk filtilknytning "<var>X</var>".
De extensie van bestandskoppelingen moeten met een punt beginnen. Ongeldige bestandskoppeling <var>X</var>.
Tiedostokytkennän tunnisteen on alettava pisteellä. Virheellinen tiedostokytkentä: <var>X</var>.
L'extension de l'association de fichiers doit commencer par un point. Association de fichier incriminée « <var>X</var> ».
Die Dateizuordnungserweiterung muss mit einem Punkt beginnen. Die Dateizuordnung "<var>X</var>" ist unzulässig.
Η επέκταση του συσχετισμού αρχείου πρέπει να αρχίζει από τελεία. Συσχετισμός αρχείου που προκαλεί πρόβλημα: "<var>X</var>".
סיומת שיוך קבצים חייבת להתחיל בנקודה. שיוך קובץ בעייתי "<var>X</var>".
A fájltársítás kiterjesztésének ponttal kell kezdődnie. A(z) "<var>X</var>" kiterjesztés hibás.
L'estensione dell'associazione di file deve iniziare con un punto. Associazione di file danneggiata "<var>X</var>".
ファイルの関連付けの拡張子は、ドットで始める必要があります。 問題のあるファイルの関連付け "<var>X</var>"。
파일 연결 확장명은 점으로 시작해야 합니다. 잘못된 파일 연결 "<var>X</var>".
Filtypen for filtilknytningen må starte med punktum. Avvikende filtilknytning <var>X</var>.
Rozszerzenie skojarzenia pliku musi rozpoczynać się od kropki. Nieprawidłowe skojarzenie pliku „<var>X</var>”.
A extensão da associação de arquivo deve começar com dot. Associação de arquivo incorreta "<var>X</var>".
Расширение для сопоставления файлов должно начинаться с точки. Ошибочное сопоставление файлов "<var>X</var>".
La extensión de la asociación de archivo debe comenzar por dot. Asociación de archivo infractora "<var>X</var>".
Filassociationstillägget måste börja med punkt. Aktuell filassociation <var>X</var>.
Dosya ilişkilendirmesi nokta ile başlamalıdır. Hatalı dosya ilişkilendirmesi "<var>X</var>".
文件关联扩展名必须以英文句点开头。有问题的文件关联 "<var>X</var>"。
檔案關聯副檔名的開頭必須是點。違規的檔案關聯 "<var>X</var>"。
‏‏استثناء عملية التنشيط قيد التقدم.
正在进行的激活出现异常。
啟動進行中例外狀況。
Během aktivace byla vyvolána výjimka.
Der opstod en undtagelse under aktiveringen.
Uitzondering bij activering in uitvoering.
Keskeneräinen aktivointi -poikkeus.
Exception liée à l'activation en cours.
Ausnahme bei Aktivierungsausführung.
Εξαίρεση ενεργοποίησης σε εξέλιξη.
‏‏מצב חריג בעת ביצוע הפעלה.
Folyamatban lévő aktiválással kapcsolatos kivétel.
Eccezione attivazione in corso.
進行中のライセンス認証の例外です。
활성화 중 예외가 발생했습니다.
Unntak ved aktiveringsforløp.
Wyjątek w trakcie aktywacji.
Exceção na ativação em andamento.
Исключение выполнения активации.
Excepción de activación en curso.
Ett undantagsfel inträffade för den pågående aktiveringen.
Etkinleştirme devam ediyor özel durumu.
正在进行的激活出现异常。
啟動進行中例外狀況。
‏‏التطبيق غير مثبت.
应用程序未安装。
未安裝應用程式。
Aplikace není nainstalována.
Programmet er ikke installeret.
Toepassing is niet geïnstalleerd.
Sovellusta ei ole asennettu.
Application non installée.
Die Anwendung ist nicht installiert.
Η εφαρμογή δεν είναι εγκατεστημένη.
‏‏יישום לא מותקן.
Az alkalmazás nincs telepítve.
L'applicazione non è installata.
アプリケーションはインストールされていません。
응용 프로그램이 설치되어 있지 않습니다.
Programmet er ikke installert.
Aplikacja nie jest zainstalowana.
O aplicativo não está instalado.
Приложение не установлено.
La aplicación no está instalada.
Tillämpningsprogrammet är inte installerat.
Uygulama yüklenmedi.
应用程序未安装。
未安裝應用程式。
‏‏دعم url غير مطلق للتبعية: <var>X</var>‏.
支持 URL 对依赖项 <var>X</var> 来说不是绝对的。
相依性的支援 url 並非絕對 url: <var>X</var>。
Adresa URL pro závislost <var>X</var> není absolutní.
URL-adressen til support er ikke absolut for afhængigheden <var>X</var>.
Ondersteunings-url is niet absoluut voor afhankelijkheid: <var>X</var>.
Riippuvuuden tuki-URL-osoite ei ole absoluuttinen: <var>X</var>.
L'URL de support ne correspond pas à une adresse absolue pour la dépendance : <var>X</var>.
Der Support-URL ist für die Abhängigkeit nicht absolut: <var>X</var>.
Η διεύθυνση URL υποστήριξης δεν είναι απόλυτη διαδρομή για την εξάρτηση: <var>X</var>.
‏‏כתובת url של תמיכה אינה מוחלטת עבור תלות: <var>X</var>.
A(z) <var>X</var> függőség támogatási URL-címe nem abszolút cím.
URL del supporto tecnico non assoluto per la dipendenza: <var>X</var>.
依存に対するサポート URL は無制限ではありません: <var>X</var>。
종속성에 대한 지원 URL은 절대 URL이 아닙니다. <var>X</var>
Støtte-URL er ikke absolutt for avhengighet: <var>X</var>.
Adres URL pomocy technicznej nie jest bezwzględny dla zależności: <var>X</var>.
A URL de suporte não é absoluta para a dependência: <var>X</var>.
URL-адрес службы поддержки не является абсолютным для зависимости: <var>X</var>.
Support-URL:en är inte absolut för beroendet: <var>X</var>.
Bağımlılık için destek url'si mutlak değil: <var>X</var>.
La dirección URL de soporte no es absoluta para la dependencia: <var>X</var>.
支持 URL 对依赖项 <var>X</var> 来说不是绝对的。
相依性的支援 URL 並非絕對 URL: <var>X</var>。
Pro aplikaci technologie ClickOnce bez určeného vlastního hostitele nelze volat metodu UninstallCustomAddin.
Du kan ikke foretage et kald til UninstallCustomAddin for et ClickOnce-program, der ikke har angivet en brugerdefineret vært.
U kunt UninstallCustomAddin niet aanroepen voor een ClickOnce-toepassing die geen aangepaste host heeft opgegeven.
UninstallCustomAddin-kutsua ei voi tehdä ClickOnce-sovellukselle, joka ei ole määrittänyt mukautettua isäntää.
Vous ne pouvez pas appeler UninstallCustomAddin pour une application ClickOnce qui n'a spécifié aucun hôte personnalisé.
Für eine ClickOnce-Anwendung, die keinen benutzerdefinierten Host angegeben hat, kann 'UninstallCustomAddin' nicht aufgerufen werden.
Δεν είναι δυνατή η κλήση του UninstallCustomAddin για μια εφαρμογή ClickOnce που δεν έχει καθορίσει έναν προσαρμοσμένο κεντρικό υπολογιστή.
לא ניתן לקרוא ל- UninstallCustomAddin עבור יישום ClickOnce שלא ציין מארח מותאם אישית.
Az UninstallCustomAddin metódus nem hívható olyan ClickOnce technológiával telepített alkalmazások esetén, amelyek nem határoznak meg egyedi gazdát.
Impossibile chiamare UninstallCustomAddin per un'applicazione ClickOnce che non ha specificato un host personalizzato.
カスタム ホストを指定していない ClickOnce アプリケーションに対して、UninstallCustomAddin を呼び出すことはできません。
사용자 지정 호스트를 지정하지 않은 ClickOnce 응용 프로그램에 대해 UninstallCustomAddin을 호출할 수 없습니다.
Du kan ikke kalle UninstallCustomAddin for et ClickOnce-program som ikke har angitt en egendefinert vert.
Nie można wywołać metody UninstallCustomAddin dla aplikacji zgodnej z technologią ClickOnce, która nie określiła hosta niestandardowego.
Não é possível chamar o UninstallCustomAddin para um aplicativo ClickOnce que não tenha especificado um host personalizado.
Не допускается вызов UninstallCustomAddin для приложения ClickOnce, для которого не указан заданный узел.
No se puede llamar a UninstallCustomAddin para una aplicación ClickOnce que no haya especificado un host personalizado.
Det går inte att anropa UninstallCustomAddin för ett ClickOnce-program där en anpassad värd inte har angetts.
Özel bir ana bilgisayar belirtmeyen bir ClickOnce uygulaması yüklerken UninstallCustomAddin'i çağıramazsınız.
無法為未指定自訂主機的 ClickOnce 應用程式呼叫 UninstallCustomAddin。
‏‏يتعذر استدعاء UninstallCustomAddin لتطبيق ClickOnce الذي لم يقم بتحديد مضيف مخصص.
不能为未指定自定义主机的 ClickOnce 应用程序调用 UninstallCustomAddin。
对于尚未指定自定义主机的 ClickOnce 应用程序,无法调用 UninstallCustomAddin。
不能為尚未指定自訂主機的 ClickOnce 應用程式呼叫 UninstallCustomAddin。
‏‏طول دعم url لنظام التشغيل التابع غير مطلق.
依赖操作系统的支持 URL 长度不是绝对的。
相依作業系統的支援 url 長度不是絕對長度。
Délka adresy URL podpory pro závislý operační systém není absolutní.
Længden af URL-adressen til support for det afhængige operativsystem er ikke absolut.
Lengte van ondersteunings-url voor afhankelijk besturingssysteem is niet absoluut.
Riippuvan käyttöjärjestelmän tuki-URL-osoitteen pituus ei ole absoluuttinen.
La longueur de l'url de support pour le système d'exploitation dépendant n'est pas absolue.
Die Länge des Support-URL für das abhängige Betriebssystem ist nicht absolut.
Το μήκος της διεύθυνσης URL υποστήριξης για το εξαρτημένο λειτουργικό σύστημα δεν είναι απόλυτο.
‏‏אורך כתובת url של תמיכה עבור מערכת הפעלה תלויה אינו מוחלט.
A függő operációs rendszer támogatási URL-címe nem abszolút.
Lunghezza URL del supporto tecnico per il sistema operativo dipendente non assoluto.
依存するオペレーティング システムのサポート URL の長さは、無制限ではありません。
종속 운영 체제의 지원 URL 길이는 절대 길이가 아닙니다.
Lengden på støtte-URL for avhengig operativsystem er ikke absolutt.
Długość adresu URL pomocy technicznej dla zależnego systemu operacyjnego nie jest bezwzględna.
O comprimento da URL de suporte para o sistema operacional dependente não é absoluto.
Длина адреса URL службы поддержки для зависимой операционной системы не абсолютна.
La longitud de la dirección URL de soporte para el sistema operativo dependiente no es absoluta.
Längden på det beroende operativsystems support-URL är inte absolut.
Bağımlı işletim sistemi için destek url'si uzunluğu mutlak değil.
依赖操作系统的支持 URL 长度不是绝对的。
相依作業系統的支援 URL 長度不是絕對長度。
See catalog page for all messages.