The service
Messages on page
Identita odkazu na aplikaci musí mít silný název.
Programreference-id'et skal have et sikkert navn.
Voor de verwijzingsidentiteit van de toepassing moet sterke naamgeving worden gebruikt.
Sovelluksen viitetunnisteella täytyy olla täysi nimi.
L'identité de la référence à l'application doit porter un nom fort.
Die Anwendungsverweisidentität muss einen starken Namen haben.
Η ταυτότητα αναφοράς της εφαρμογής πρέπει να είναι ισχυρά ονοματοδοτημένη.
‏‏לזהות ההפניה ליישום חייב להיות שם חזק.
Az alkalmazáshivatkozás identitását erős névvel kell ellátni.
L'identità del riferimento all'applicazione deve avere un nome sicuro.
アプリケーション参照 ID には、厳密な名前が指定されている必要があります。
응용 프로그램 참조 ID로 강력한 이름을 지정해야 합니다.
Programmets referanse-ID må ha et sterkt navn.
Nazwa tożsamości odwołania do aplikacji musi być silna.
A identidade de referência do aplicativo deve possuir um nome forte.
Имя удостоверения ссылки на приложение должно быть строго именованным.
La identidad de referencia de la aplicación debe tener un nombre seguro.
Tillämpningsprogrammets referens-ID måste ha ett starkt krypterat namn.
Uygulama başvuru kimliği kesin adlandırılmış olmalıdır.
应用程序引用标识必须具有强名称。
‏‏يجب أن تكون هوية مرجع التطبيق ذات اسماً معقداً.
应用程序引用标识必须具有强名称。
應用程式參照識別必須使用強式名稱。
應用程式參照識別必須使用強式名稱。
‏‏يحاول عدد كبير من عمليات التنشيط المنشورة التنزيل معا.
尝试同时加载的已部署激活太多。
同時間有太多已部署的啟動嘗試載入。
Probíhá pokus o zavedení příliš mnoha nasazených aktivací najednou.
Der er for mange installerede aktiveringer, der forsøger at indlæse på samme tid.
Er worden te veel ingezette activeringen tegelijk geladen.
Liian monta käyttöönotettua aktivointia yrittää latausta samanaikaisesti.
Des activations déployées tentent de se charger simultanément en trop grand nombre.
Zu viele bereitgestellte Aktivierungen versuchen gleichzeitig Ladevorgänge.
Γίνεται προσπάθεια ταυτόχρονης φόρτωσης πάρα πολλών αναπτυγμένων ενεργοποιήσεων.
‏‏יותר מדי הפעלות שנפרסו מנסות לבצע טעינה בו-זמנית.
Túl sok telepített aktiválás kísérli meg betölteni önmagát egyszerre.
Tentativo di caricare contemporaneamente troppe attivazioni distribuite.
同時に読み込みを試行している、配置されたライセンス認証の数が多すぎます。
배포된 활성화를 한 번에 너무 많이 로드하려고 했습니다.
For mange igangsatte aktiveringer prøver å lastes inn samtidig.
Nastąpiła próba załadowania zbyt wielu rozmieszczonych aktywacji naraz.
Tentativa de carregar ao mesmo tempo muitas ativações implantadas.
Попытка загрузки слишком большого количества развернутых активаций одновременно.
Hay demasiadas activaciones implementadas intentando cargar simultáneamente.
Försöker läsa in för många distribuerade aktiveringar på samma gång.
Çok sayıda dağıtılmış etkinleştirme aynı anda yüklenmeye çalışıyor.
尝试同时加载的已部署激活太多。
同時間有太多已部署的啟動嘗試載入。
‏‏تم وضع علامة على الملف <var>File Name</var> كملف بيانات. يتعذر أن يكون اختيارياً.
文件 <var>File Name</var> 标记为数据文件。该文件不能是可选的。
檔案 <var>File Name</var> 標示為資料檔案,不可為選用項目。
Soubor <var>File Name</var> je označen jako datový soubor. Tento soubor nemůže být volitelný.
Filen <var>File Name</var> er markeret som en datafil. Den er ikke valgfri.
Het bestand <var>File Name</var> is aangeduid als gegevensbestand. Dit kan niet optioneel zijn.
Tiedosto <var>File Name</var> on merkitty datatiedostoksi. Se ei voi olla valinnainen.
Le fichier <var>File Name</var> est marqué en tant que fichier de données. Il ne peut pas être facultatif.
Die Datei '<var>File Name</var>' ist als Datendatei gekennzeichnet. Sie darf nicht optional sein.
Το αρχείο <var>File Name</var> έχει σημανθεί ως αρχείο δεδομένων. Δεν μπορεί να είναι προαιρετικό.
‏‏הקובץ <var>File Name</var> מסומן כקובץ נתונים ואינו יכול להיות אופציונלי.
A(z) <var>File Name</var> fájl adatfájlként van megjelölve, ezért szükség van rá.
Il file <var>File Name</var> è contrassegnato come file di dati e non può essere facoltativo.
ファイル <var>File Name</var> は、データ ファイルとしてマークされています。オプションではありません。
<var>File Name</var> 파일은 데이터 파일로 표시되어 있으므로 선택 사항이 될 수 없습니다.
Filen <var>File Name</var> er merket som en datafil. Den kan ikke være valgfri.
Plik <var>File Name</var> jest oznaczony jako plik danych. Nie może być opcjonalny.
O arquivo <var>File Name</var> está marcado como um arquivo de dados. Ele não pode ser opcional.
Файл <var>File Name</var> помечен как файл данных. Он не может быть необязательным.
El archivo <var>File Name</var> está marcado como archivo de datos. No puede ser opcional.
Filen <var>File Name</var> har markerats som en datafil. Den kan inte vara valfri.
<var>File Name</var> dosyası veri dosyası olarak işaretlenmiş. İsteğe bağlı olamaz.
文件 <var>File Name</var> 标记为数据文件。该文件不能是可选的。
檔案 <var>File Name</var> 標示為資料檔案,不可為選用項目。
‏‏ هوية النشر : <var>X</var>
部署标识 : <var>X</var>
部署識別 : <var>X</var>
Identita nasazení: <var>X</var>
Implementerings-id : <var>X</var>
Implementatie-identiteit : <var>X</var>
Käyttöönoton tunniste : <var>X</var>
Identité de déploiement  : <var>X</var>
Bereitstellungsidentität : <var>X</var>
Ταυτότητα ανάπτυξης : <var>X</var>
זהות פריסה : <var>X</var>
Alkalmazáspéldány identitása : <var>X</var>
Identità distribuzione : <var>X</var>
配置 ID : <var>X</var>
배포 ID : <var>X</var>
Distribusjonsidentitet : <var>X</var>
Tożsamość rozmieszczenia : <var>X</var>
Identidade da Implantação : <var>X</var>
Удостоверение развертывания : <var>X</var>
Identidad de la implementación : <var>X</var>
Distributionens identitet : <var>X</var>
Dağıtım Kimliği : <var>X</var>
部署标识 : <var>X</var>
部署識別 : <var>X</var>
Kan bron van <var>X</var> niet laden. Mogelijk is het onderdeel ongeldig. Win32-foutcode was 0x<var>Y</var>.
Resurssia ei voi ladata kohteesta <var>X</var>. Komponentti ei ehkä kelpaa. Win32-virhekoodi oli 0x<var>Y</var>.
Impossible de charger la ressource à partir de <var>X</var>. Le composant n'est peut-être pas valide. Le code d'erreur Win32 est 0x<var>Y</var>.
Die Ressource aus <var>X</var> kann nicht geladen werden. Die Komponente ist möglicherweise ungültig. Der Win32-Fehlercode war 0x<var>Y</var>.
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση πόρων από το <var>X</var>. Το στοιχείο ενδέχεται να μην είναι έγκυρο. Ο κωδικός σφάλματος Win32 ήταν 0x<var>Y</var>.
‏‏אין אפשרות לטעון משאב מתוך <var>X</var>. ייתכן שהרכיב אינו חוקי. קוד השגיאה של Win32 היה 0x<var>Y</var>‎.
Nem tölthető be az erőforrás a(z) <var>X</var> helyről. Lehet, hogy érvénytelen az összetevő. A Win32 alrendszertől kapott hibakód 0x<var>Y</var>.
Impossibile caricare la risorsa da <var>X</var>. Il componente potrebbe non essere valido. Codice di errore Win32: 0x<var>Y</var>.
<var>X</var> からリソースを読み込めません。コンポーネントが無効である可能性があります。Win32 エラー コードは 0x<var>Y</var> でした。
<var>X</var>에서 리소스를 로드할 수 없습니다. 구성 요소가 잘못된 것 같습니다. Win32 오류 코드는 0x<var>Y</var>입니다.
Kan ikke laste ressurs fra <var>X</var>. Komponenten kan være ugyldig. Win32-feilkoden var 0x<var>Y</var>.
Nie można załadować zasobu z pliku <var>X</var>. Składnik może być nieprawidłowy. Kod błędu Win32: 0x<var>Y</var>.
Não é possível carregar o recurso de <var>X</var>. O componente pode ser inválido. O código de erro do Win32 foi 0x<var>Y</var>.
Невозможно загрузить ресурс из <var>X</var>. Возможно, компонент недопустим. Код ошибки Win32 был 0x<var>Y</var>.
No se puede cargar el recurso de <var>X</var>. Puede que el componente no sea válido. El código de error Win32 fue 0x<var>Y</var>.
Det går inte att läsa in en resurs från <var>X</var>. Komponenten kan vara felaktig. Win32-felkod: 0x<var>Y</var>.
<var>X</var> öğesinden kaynak yüklenemiyor. Bileşen geçerli olmayabilir. Win32 hata kodu 0x<var>Y</var>.
Ressourcen kan ikke indlæses fra <var>X</var>. Komponenten er muligvis ikke gyldig. Win32-fejlkoden var 0x<var>Y</var>.
‏‏يتعذر تنزيل المورد من <var>X</var>. قد يكون المكون غير صالح. كان رمز الخطأ Win32 0x<var>Y</var>‎.
无法从 <var>X</var> 加载资源。此组件可能无效。Win32 错误代码为 0x<var>Y</var>。
無法從 <var>X</var> 載入資源。元件可能無效。Win32 錯誤碼為 0x<var>Y</var>。
Nelze načíst prostředek ze součásti <var>X</var>. Součást pravděpodobně není platná. Kód chyby Win32: 0x<var>Y</var>.
无法从 <var>X</var> 加载资源。此组件可能无效。Win32 错误代码为 0x<var>Y</var>。
無法從 <var>X</var> 載入資源。元件可能無效。Win32 錯誤碼為 0x<var>Y</var>。
‏‏لم يتم إعطاء إصدار تطبيق لعدد صالح من الثقات المتطابقة.
给定应用程序版本的情况下匹配信任数无效。
指定的應用程式版本具有無效的對應信任數目。
Verze aplikace byla předána neplatnému počtu odpovídajících důvěryhodností.
Der blev ikke tildelt en programversion til et gyldigt antal overensstemmende tillider.
Er is aan een ongeldig aantal overeenkomende vertrouwensrelaties een toepassingsversie verstrekt.
Kelvollisille vastaavien luottamusten määrälle ei ole annettu sovellusversiota.
Ungültige Anzahl von übereinstimmenden Vertrauensstellungen bei gegebener Anwendungsversion.
Εκχωρήθηκε έκδοση εφαρμογής σε έναν μη έγκυρο αριθμό αντίστοιχων πιστοποιητικών.
‏‏ניתנה גירסת יישום למספר לא חוקי של יחסי אמון תואמים.
Nem megfelelő számú egyező bizalmi kapcsolat kapott alkalmazás-verziószámot.
Numero di trust corrispondenti non valido passato a una versione di applicazione.
アプリケーションのバージョンが与えられた、一致する信頼の数が無効です。
응용 프로그램 버전에 일치하는 트러스트 수가 잘못 지정되었습니다.
Et ugyldig antall klareringer ble gitt en programversjon.
Wersję aplikacji nadano nieprawidłowej liczbie zgodnych relacji zaufania.
Um número inválido de confianças correspondentes recebeu uma versão do aplicativo.
В версии приложения дано неправильное число совпадающих отношений доверия.
No se dio un número de versión de la aplicación a un número válido de confianzas coincidentes.
Ett ogiltigt nummer för matchande förtroenden tilldelades en tillämpningsprogramversion.
Geçerli sayıda eşleşen güvene uygulama sürümü verilmedi.
Le numéro de version d'application donné aux approbations correspondantes est incorrect.
给定应用程序版本的情况下匹配信任数无效。
指定的應用程式版本具有無效的對應信任數目。
‏‏بدأ تثبيت التطبيق.
已启动应用程序的安装过程。
已開始應用程式的安裝。
Instalace aplikace byla spuštěna.
Installationen af programmet er startet.
De installatie van de toepassing is gestart.
Sovelluksen asennus on alkanut.
L'installation de l'application a commencé.
Die Installation der Anwendung wurde gestartet.
Η εγκατάσταση της εφαρμογής ξεκίνησε.
‏‏התקנת היישום החלה.
Az alkalmazás telepítése megkezdődött.
Installazione dell'applicazione avviata.
アプリケーションのインストールが開始されました。
응용 프로그램 설치가 시작되었습니다.
Installasjon av programmet har startet.
Rozpoczęto instalację aplikacji.
A instalação do aplicativo foi iniciada.
Начата установка приложения.
Se ha iniciado la instalación de la aplicación.
Installationen av tillämpningsprogrammet har startat.
Uygulama yükleme işlemi başlatıldı.
已启动应用程序的安装过程。
已開始應用程式的安裝。
‏‏* <var>X</var> تم اكتشاف رسائل الفشل التالية:
* <var>X</var> 检测到下列失败消息:
* <var>X</var> 已偵測到下列失敗訊息:
* <var>X</var> Byly zjištěny následující zprávy o neúspěšných operacích:
* <var>X</var> Følgende fejlmeddelelser blev fundet:
* <var>X</var> De volgende berichten voor mislukte acties zijn aangetroffen:
* <var>X</var> Seuraavat virhesanomat havaittiin:
* <var>X</var> Les messages d'erreur suivants ont été détectés :
* <var>X</var> Folgende Fehlermeldungen wurden entdeckt:
* <var>X</var> Εντοπίστηκαν τα παρακάτω μηνύματα αποτυχίας:
‏‏* <var>X</var> זוהו הודעות הכשל הבאות:
* <var>X</var> Hibaüzenetek:
* <var>X</var> Sono stati rilevati i messaggi di errore seguenti:
* <var>X</var> 次の失敗メッセージが検出されました:
* <var>X</var> 다음 실패 메시지가 발견되었습니다.
* <var>X</var> Følgende feilmeldinger ble påvist:
* <var>X</var> Wykryto następujące komunikaty o niepowodzeniach:
* <var>X</var> As seguintes mensagens de erro foram detectadas:
* <var>X</var> Определены следующие сообщения о сбоях:
* <var>X</var> Se detectaron los siguientes mensajes de error:
* <var>X</var> Följande felmeddelanden upptäcktes:
* <var>X</var> Aşağıdaki hata iletileri algılandı:
* <var>X</var> 检测到下列失败消息:
* <var>X</var> 已偵測到下列失敗訊息:
‏‏تتعذر المتابعة. تم تنسيق التطبيق بشكل غير لائق. اتصل ببائع التطبيق للمساعدة.
无法继续。此应用程序格式不正确。请与应用程序供应商联系以获得帮助。
無法繼續。應用程式的格式不正確。請連絡應用程式廠商以尋求協助。
Nelze pokračovat. Aplikace není správně formátována. Požádejte o pomoc dodavatele aplikace.
Det er ikke muligt at fortsætte, da programmet ikke er korrekt formateret. Kontakt programleverandøren for at få hjælp.
Kan niet doorgaan. De toepassing heeft een onjuiste indeling. Neem contact op met de leverancier van de toepassing voor ondersteuning.
Ei voi jatkaa. Sovellus on muotoiltu väärin. Saat lisätietoja sovelluksen toimittajalta.
Impossible de continuer. L'application n'est pas correctement formatée. Pour obtenir de l'aide, contactez le fournisseur de l'application.
Der Vorgang kann nicht fortgesetzt werden. Die Anwendung ist falsch formatiert. Wenden Sie sich an den Hersteller der Anwendung.
Δεν είναι δυνατή η συνέχεια. Η εφαρμογή δεν είναι σωστά διαμορφωμένη. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής για βοήθεια.
‏‏אין אפשרות להמשיך. היישום אינו מעוצב כראוי. פנה לספק היישום לקבלת סיוע.
A művelet az alkalmazás helytelen formátuma miatt nem folytatható. Kérje a rendszergazda vagy az alkalmazás gyártójának segítségét.
Impossibile continuare. Applicazione formattata in modo non corretto. Per assistenza, contattare il fornitore dell'applicazione.
続行できません。アプリケーションは正しくフォーマットされていません。アプリケーションのベンダに問い合わせてください。
계속할 수 없습니다. 응용 프로그램 형식이 잘못 지정되었습니다. 도움이 필요하면 응용 프로그램 공급업체에 문의하십시오.
Kan ikke fortsette. Programmet er ukorrekt formatert. Kontakt leverandøren av programmet for hjelp.
Nie można kontynuować. Aplikacja jest niewłaściwie sformatowana. Skontaktuj się z dostawcą aplikacji, aby uzyskać pomoc.
Não é possível continuar. O aplicativo está formatado incorretamente. Contate o fornecedor do aplicativo para obter assistência.
Продолжение невозможно. Приложение имеет неверный формат. Обратитесь за помощью к поставщику приложения.
No se puede continuar. La aplicación tiene un formato incorrecto. Póngase en contacto con el proveedor de la aplicación para obtener ayuda.
Det går inte att fortsätta. Tillämpningsprogrammet är felaktigt formaterat. Kontakta leverantören av tillämpningsprogrammet.
Devam edilemiyor. Uygulama hatalı biçimlendirilmiş. Yardım için uygulama satıcısına başvurun.
无法继续。此应用程序格式不正确。请与应用程序供应商联系以获得帮助。
無法繼續。應用程式的格式不正確。請連絡應用程式廠商以尋求協助。
‏‏تم تخطي اتباع مانح النشر في كافة ملفات البيان.
对所有清单跳过部署提供方的链接跟随。
將在所有資訊清單上跳過下列部署提供者。
Sledovaní poskytovatele nasazení je u všech manifestů vynecháno.
Følgende implementeringsprovider er blevet annulleret for alle manifester.
Volgende implementatieprovider wordt overgeslagen voor alle manifesten.
Le suivi du fournisseur de déploiement est ignoré sur tous les manifestes.
Das Folgen in Bezug auf den Bereitstellungsanbieter wird bei allen Manifesten übersprungen.
Η παρακάτω υπηρεσία ανάπτυξης παραβλέφθηκε σε όλες τις διακηρύξεις.
‏‏המערכת מדלגת על הפעלת ספק פריסה בכל המניפסטים.
A rendszer egyetlen jegyzék esetén sem ugrik az alkalmazáspéldány szolgáltatójára.
Controllo del provider di distribuzione non eseguito per tutti i manifesti.
配置プロバイダに続くことはすべてのマニフェストでスキップされました。
모든 매니페스트에 대해 배포 제공자로 이동을 건너뜁니다.
Følgende distribusjonsleverandør er hoppet over på alle manifester.
Śledzenie dostawcy rozmieszczenia zostało pominięte dla wszystkich manifestów.
O Provedor de Implantação a seguir foi ignorado em todos os manifestos.
Загрузка поставщика развертывания пропущена для всех манифестов.
Se omite seguir el proveedor de implementación en todos los manifiestos.
Följande distributionsprovider ignoreras för alla manifest.
Aşağıdaki Dağıtım Sağlayıcısı tüm bildirimlerde atlandı.
Seuraava käyttöönottotoimittaja ohitetaan kaikissa luetteloissa.
对所有清单跳过部署提供方的链接跟随。
將在所有資訊清單上跳過下列部署提供者。
See catalog page for all messages.