The service
Messages on page
Sovelluksen viitetunnisteen suoritintarkkitehtuuri <var>X</var> ei vastaa käyttöönoton suoritinarkkitehtuuria: <var>Y</var>.
L'architecture de processeur <var>X</var> de l'identité de la référence à l'application ne correspond pas à l'architecture du processeur du déploiement : <var>Y</var>.
Die Prozessorarchitektur der Anwendungsverweisidentität, <var>X</var>, stimmt nicht mit der Prozessorarchitektur der Bereitstellung überein: <var>Y</var>.
Η αρχιτεκτονική επεξεργαστή της ταυτότητας αναφοράς της εφαρμογής, <var>X</var>, δεν ταιριάζει με την αρχιτεκτονική επεξεργαστή της ανάπτυξης: <var>Y</var>.
‏‏ארכיטקטורת המעבד של ‏‏זהות ההפניה ליישום, <var>X</var>, אינה תואמת לארכיטקטורת המעבד של הפריסה: <var>Y</var>.
Az alkalmazáshivatkozás identitásának processzorarchitektúrája <var>X</var>, ami nem egyezik az alkalmazáspéldány <var>Y</var> processzorarchitektúrájával.
Architettura del processore dell'identità del riferimento all'applicazione, <var>X</var>, non corrispondente all'architettura del processore della distribuzione: <var>Y</var>.
アプリケーションの参照 ID のプロセッサ アーキテクチャ <var>X</var> が配置のプロセッサ アーキテクチャと一致していません: <var>Y</var>。
응용 프로그램 참조 ID 프로세서 아키텍처 <var>X</var>(이)가 배포의 프로세서 아키텍처와 일치하지 않습니다. <var>Y</var>
Prosessorarkitekturen til programmets referanseidentitet, <var>X</var>, samsvarer ikke med distribusjonens prosessorarkitektur: <var>Y</var>.
Architektura procesora tożsamości odwołania do aplikacji, <var>X</var>, nie pasuje do architektury procesora rozmieszczenia: <var>Y</var>.
A arquitetura do processador de identidade de referência do aplicativo, <var>X</var> não corresponde à arquitetura do processador da implantação: <var>Y</var>.
Архитектура процессора, определенная ссылкой на приложение, <var>X</var>, не соответствует архитектуре процессора для развертывания: <var>Y</var>.
La arquitectura de procesador de la identidad de referencia de la aplicación <var>X</var> no coincide con la de la implementación: <var>Y</var>.
Tillämpningsprogrammets referens-ID, <var>X</var>, matchar inte distributionens processorarkitektur: <var>Y</var>.
Uygulama başvuru kimliği işlemci mimarisi <var>X</var>, dağıtımın işlemci mimarisiyle eşleşmiyor: <var>Y</var>.
‏‏لا تتطابق بنية معالج هوية مرجع التطبيق، <var>X</var>، مع بنية معالج النشر: <var>Y</var>‏.
应用程序引用标识处理器体系结构 <var>X</var> 与部署 <var>Y</var> 的处理器体系结构不匹配。
應用程式參照識別處理器結構 <var>X</var> 與部署的處理器結構不相符: <var>Y</var>。
Architektura procesoru identity odkazu na aplikaci <var>X</var> neodpovídá architektuře nasazení: <var>Y</var>.
Programreference-id'et til processorarkitekturen , <var>X</var>, stemmer ikke overens med installationens processorarkitektur: <var>Y</var>.
De processorarchitectuur van de verwijzingsidentiteit van de toepassing, <var>X</var>, komt niet overeen met de processorarchitectuur van de implementatie: <var>Y</var>.
应用程序引用标识处理器体系结构 <var>X</var> 与部署 <var>Y</var> 的处理器体系结构不匹配。
應用程式參照識別處理器結構 <var>X</var> 與部署的處理器結構不相符: <var>Y</var>。
‏‏استثناء عدم منح الثقة.
“未授予信任”异常。
未授與信任例外狀況。
Výjimka: Důvěryhodnost nebyla udělena.
Der opstod en undtagelse, da der ikke blev givet tillid.
Uitzondering voor niet-verleend vertrouwen.
Luottamusta ei myönnetty -poikkeus.
Exception de confiance non accordée.
Ausnahme wegen nicht erteilter Vertrauensstellung.
Εξαίρεση μη εκχώρησης πιστοποιητικού.
‏‏מצב חריג של אי מתן אמון.
Bizalmi kapcsolat megtagadását jelző (TrustNotGrantedException) kivétel.
Eccezione di trust non concesso.
信頼が与えられていない例外です。
트러스트가 부여되지 않은 예외가 발생했습니다.
Unntak ved ikke-klarering.
Wyjątek nieudzielenia zaufania.
Exceção de confiança não concedida.
Доверительные отношения не предоставили исключение.
Excepción de confianza no concedida.
Ett undantagsfel inträffade p.g.a. att förtroende inte beviljades.
Güven verilmedi özel durumu.
“未授予信任”异常。
未授與信任例外狀況。
‏‏عدد العناصر التي تم جلبها من العداد غير مساوية لعدد العناصر المحدد.
从枚举器获取的项数与项计数不相等。
從列舉值擷取的項目數,與項目計數不符。
Počet položek načtených z čítače výčtu není shodný s počtem položek.
Antallet af de elementer, der blev hentet fra optællingen, svarer ikke til antallet af linjer.
Het aantal items dat is opgehaald uit de enumerator is niet gelijk aan de itemtelling.
Luettelointitoiminnosta noudettujen kohteiden määrä ei vastaa kohteiden määrää.
Le nombre d'éléments extraits à partir de l'énumérateur ne correspond pas au compte d'éléments.
Die Anzahl der vom Enumerator abgerufenen Elemente ist nicht mit der Anzahl der Elemente identisch.
Ο αριθμός των στοιχείων που έχουν ληφθεί από τον απαριθμητή δεν είναι ίδιος με το πλήθος των στοιχείων.
‏‏מספר הפריטים שהובאו מהמונה אינו שווה לספירת הפריטים.
Az enumerátortól beolvasott elemek száma nem egyezik meg az elemszámmal.
Il numero di elementi recuperati dall'enumeratore non è pari al conteggio degli elementi.
列挙子から取得した項目の数は、項目数と一致しません。
열거자에서 페치한 항목 수가 해당 항목 개수와 다릅니다.
Antall elementer hentet fra enumeratoren er ikke lik opptalte elementer.
Liczba elementów pobranych z modułu wyliczającego nie jest równa liczbie zliczonych elementów.
O número de itens buscados no enumerador não é igual à contagem de itens.
Число полученных от перечислителя элементов не равно счетчику элементов.
El número de elementos recuperados del enumerador no es igual al recuento de elementos.
Antal objekt från uppräknaren stämmer inte med antalet objekt.
Numaralayıcıdan getirilen öğe sayısı, öğe sayısına eşit değil.
从枚举器获取的项数与项计数不相等。
從列舉值擷取的項目數,與項目計數不符。
Online-sovellusvälimuistia ei voitu tyhjentää.
Impossible de terminer le nettoyage du cache d'application en ligne.
Das Cleanup des Onlineanwendungscaches konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Ο καθαρισμός του χώρου προσωρινής αποθήκευσης της εφαρμογής με σύνδεση δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
‏‏לא היתה אפשרות להשלים בהצלחה את ניקוי מטמון היישום המקוון.
Nem sikerült üríteni az alkalmazások online gyorsítótárát.
Pulitura cache applicazione in linea non completata.
オンライン アプリケーションのキャッシュのクリーンアップを正常に完了できませんでした。
온라인 응용 프로그램 캐시 정리를 성공적으로 완료할 수 없습니다.
Tømming av hurtigbuffer for pålogget program ble ikke fullført.
Nie można oczyścić pamięci podręcznej aplikacji online.
A limpeza do cache do aplicativo online não pôde ser concluída com êxito.
Очистку кэша интерактивного приложения не удалось завершить успешно.
No se pudo completar correctamente la limpieza de la caché de la aplicación en línea.
Det gick inte att slutföra rensningen av onlinetillämpningsprogrammets cache.
Çevrimiçi uygulama önbelleğinin temizlenmesi başarıyla tamamlanamadı.
‏‏يتعذر إتمام عملية تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بالتطبيق على الإنترنت بنجاح.
清理联机应用程序缓存无法成功完成。
無法順利完成線上應用程式快取的清除。
Vymazání mezipaměti aplikace v režimu online nebylo možné úspěšně dokončit.
Rydningen af onlineprogramcachen kunne ikke fuldføres.
Het opruimen van de on line toepassingscache kon niet worden voltooid.
清理联机应用程序缓存无法成功完成。
無法順利完成線上應用程式快取的清除。
‏‏* التطبيقات التي تعمل فقط على الإنترنت.
* 仅联机应用程序。
* 線上專用應用程式。
* Pouze aplikace online.
* Kun onlineprogram.
* Toepassing voor alleen on line gebruik.
* Online-sovellus.
* Application en ligne uniquement.
* Reine Onlineanwendung.
* Εφαρμογή μόνο με σύνδεση.
* יישום מקוון בלבד.
* Csak online üzemmódban működő alkalmazás.
* Applicazione solo in linea.
* オンラインのみのアプリケーションです。
* 온라인 전용 응용 프로그램입니다.
* Bare tilkoblet-program.
* Aplikacja działająca tylko w trybie online.
* Aplicativo online somente.
* Только интерактивное приложение.
* Con conexión sólo la aplicación.
* Tillämpningsprogram som endast används online.
* Salt çevrimiçi uygulama.
* 仅联机应用程序。
* 線上專用應用程式。
‏‏يتعذر الوصول إلى موفر النشر المحدد في ملف البيان. ربما يكون ذلك نتيجة خطأ في شبكة الاتصال و/أو عدم استجابة موفر النشر بشكل صحيح.
清单中指定的部署提供方无法接通。可能是由于网络错误和/或部署提供方没有正确响应。
無法存取資訊清單中所指定的部署提供者。可能是因為網路錯誤及 (或) 部署提供者未正確回應。
Poskytovatel nasazení určený v manifestu není dostupný. Důvodem může být chyba sítě nebo poskytovatel nasazení nereaguje správně.
Den implementeringsprovider, der er angivet i manifestet, kan ikke nås. Dette kan skyldes en netværksfejl, og/eller at implementeringsprovideren ikke svarer korrekt.
Kan geen verbinding maken met de implementatieprovider die is opgegeven in het manifest. Mogelijk zijn er netwerkproblemen of reageert de implementatieprovider op een onjuiste manier.
Luettelossa määritettyä käyttöönottotoimittajaa ei voi tavoittaa. Syynä voi olla verkkovirhe ja/tai se, että käyttöönottotoimittaja ei vastaa oikein.
Impossible d'atteindre le fournisseur de déploiement spécifié dans le manifeste. Ce problème est dû à une erreur réseau et/ou au fait que le fournisseur de déploiement ne répond pas correctement.
Der im Manifest angegebene Bereitstellungsanbieter kann nicht erreicht werden. Entweder antwortet er nicht ordnungsgemäß, und/oder es liegt ein Netzwerkfehler vor.
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία ανάπτυξης που καθορίζεται στη διακήρυξη. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε σφάλμα δικτύου ή/και στο γεγονός ότι η υπηρεσία ανάπτυξης δεν αποκρίνεται σωστά.
‏‏אין אפשרות להגיע אל ספק הפריסה שצוין במניפסט. ייתכן שהסיבה לכך היא שקיימת שגיאת רשת ו/או שספק הפריסה אינו מגיב כראוי.
Nem létesíthető kapcsolat az alkalmazáspéldány jegyzékbeli szolgáltatójával. Elképzelhető, hogy hálózati hiba lépett fel, esetleg a szolgáltató helytelenül válaszol.
Impossibile raggiungere il provider di distribuzione specificato nel manifesto. Potrebbero essere presenti errori di rete e/o il provider di distribuzione potrebbe non rispondere correttamente.
マニフェストで指定された配置プロバイダにアクセスできません。ネットワーク エラーが発生しているか、配置プロバイダが正しく応答していない可能性があります。
매니페스트에 지정된 배포 제공자에 연결할 수 없습니다. 네트워크 오류 때문이거나 배포 제공자가 올바르게 응답하지 않기 때문에 발생한 문제일 수 있습니다.
Distribusjonsleverandøren angitt i manifestet kan ikke nås. Dette kan skyldes at distribusjonsleverandøren svarer ikke korrekt eller at det er feil på nettverket.
Nie można nawiązać kontaktu z dostawcą rozmieszczenia określonym w manifeście. Przyczyną może być błąd sieciowy i/lub brak poprawnej odpowiedzi od dostawcy rozmieszczenia.
O Provedor de Implantação especificado no manifesto não pode ser contatado possivelmente devido a um erro de rede e/ou a não estar respondendo corretamente.
Поставщик развертывания, указанный в манифесте, недоступен. Возможные причины: сбой работы сети или поставщик развертывания не отвечает правильно.
No se puede conectar con el proveedor de la implementación especificado en el manifiesto. Puede deberse a un error de red o a que no responda correctamente.
Det går inte att nå distributionsprovidern som anges i manifestet. Orsaken kan vara ett nätverksfel och/eller också svarar inte distributionsprovidern på ett korrekt sätt.
Bildirimde belirtilen Dağıtım Sağlayıcısına erişilemiyor. Bu, ağ sorunu ve/veya dağıtım sağlayıcısının düzgün yanıt vermemesi nedeniyle olabilir.
清单中指定的部署提供方无法接通。可能是由于网络错误和/或部署提供方没有正确响应。
無法存取資訊清單中所指定的部署提供者。可能是因為網路錯誤及 (或) 部署提供者未正確回應。
<var>X</var> - 狀態: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - Stav: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - Status: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - Status: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - Tila: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - État : <var>Y</var> - HRESULT : 0xX
<var>X</var> - Status: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - Κατάσταση: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - Status: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - Állapot: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - Stato: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - 状態: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - 상태: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - Status: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - Status: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - Состояние: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - Status: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - Durum: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - Stan: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - Estado: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
‏‏<var>X</var> - الحالة: <var>Y</var>‏ - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - 状态: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - 状态: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
<var>X</var> - 狀態: <var>Y</var> - HRESULT: 0xX
要求系统更新
需要更新系統
Je požadována aktualizace systému.
Der kræves en systemopdatering
Systeemupdate vereist
Järjestelmä on päivitettävä
Mise à jour du système requise
Eine Systemaktualisierung ist erforderlich.
Απαιτείται ενημέρωση συστήματος
‏‏נדרש עדכון מערכת
Rendszerfrissítés szükséges
Aggiornamento del sistema richiesto
システムの更新が必要
시스템 업데이트 필요
Systemoppdatering kreves
Wymagana aktualizacja systemu
Atualização do Sistema Necessária
Требуется обновление системы
Es necesario actualizar el sistema
En systemuppdatering krävs
Sistem Güncelleştirmesi Gerekiyor
‏‏مطلوب تحديث النظام
要求系统更新
需要更新系統
‏‏انتهت بالفعل المدة المحددة.
生存期已结束。
存留時間已經結束。
Doba platnosti již byla ukončena.
Levetiden er allerede udløbet.
Levensduur is al verstreken.
Elinikä on jo päättynyt.
La durée de vie a déjà expiré.
Die Lebensdauer ist bereits abgelaufen.
Η χρονική διάρκεια έχει λήξει ήδη.
‏‏משך החיים הסתיים כבר.
Az élettartam már véget ért.
Ciclo di vita già terminato.
生存期已结束。
有効期限は既に終了しています。
수명이 이미 끝났습니다.
Levetiden er allerede over.
Okres istnienia już się skończył.
A vida útil chegou ao fim.
Время жизни уже закончилось.
La duración finalizó ya.
Livstiden har redan slutat.
Kullanım süresi zaten sona ermiş.
存留時間已經結束。
应用程序清单必须指定 CLR 依赖项。
‏‏يجب أن يحدد ملف البيان الخاص بالتطبيق تبعية CLR.
應用程式資訊清單必須指定 CLR 相依性。
Manifest aplikace musí určovat závislost modulu CLR.
Programmanifestet skal angive CLR-afhængigheden.
In het toepassingsmanifest moet de CLR-afhankelijkheid worden opgegeven.
Sovelluksen luettelossa täytyy määrittää CLR-riippuvuus.
Le manifeste de l'application doit spécifier la dépendance CLR.
Das Anwendungsmanifest muss die CLR-Abhängigkeit angeben.
Η διακήρυξη της εφαρμογής πρέπει να καθορίζει την εξάρτηση CLR.
‏‏מניפסט היישום חייב לציין את תלות ה- CLR.
Az alkalmazásjegyzéknek meg kell határoznia a CLR-függőséget.
Il manifesto dell'applicazione deve specificare la dipendenza CLR.
アプリケーション マニフェストで CLR の依存を指定する必要があります。
응용 프로그램 매니페스트에서 CLR 종속성을 지정해야 합니다.
Programmanifestet må angi CLR-avhengigheten.
Manifest aplikacji musi określać zależność aparatu CLR.
O manifesto do aplicativo deve especificar a dependência do CLR.
Манифест приложения должен указывать зависимость CLR.
El manifiesto de la aplicación debe especificar la dependencia de CRL.
Applikationsmanifestet måste ange CLR-beroendet.
Uygulama bildiriminin CLR bağımlılığını belirtmesi gerekir.
應用程式資訊清單必須指定 CLR 相依性。
应用程序清单必须指定 CLR 依赖项。
See catalog page for all messages.