The service
Messages on page
通用异常处理程序已被禁用。
‏‏تم تعطيل معالج الاستثناء العام.
通用异常处理程序已被禁用。
已停用泛用例外處理常式。
Popisovač s generickou výjimkou je zakázán.
Standardundtagelseshandleren er deaktiveret.
Algemene uitzonderings-handler is uitgeschakeld.
Yleinen poikkeuskäsittely on poistettu käytöstä.
Le gestionnaire d'exceptions génériques est désactivé.
Der generische Ausnahmehandler ist deaktiviert.
Ο γενικός χειρισμός εξαίρεσης είναι απενεργοποιημένος.
‏‏המטפל בחריגים הכללי אינו זמין.
Az általános kivételkezelő le van tiltva.
Gestore di eccezioni generico disattivato.
一般的な例外ハンドラは無効になっています。
일반 예외 처리기를 사용할 수 없습니다.
Generisk unntaksbehandler er deaktivert.
Obsługa wyjątków ogólnych jest wyłączona.
O manipulador de exceção genérica está desabilitado.
Обработчик универсальных исключений отключен.
Se ha deshabilitado el controlador de excepciones genérico.
En generisk undantagshanterare är inaktiverad.
Genel özel durum işleyici devre dışı.
已停用泛用例外處理常式。
相依性的支援 URL 不是有效的 URL: <var>X</var>。
Adresa URL podpory pro závislost není platnou adresou URL: <var>X</var>.
URL-supportadressen til afhængigheden er ikke en gyldig URL-adresse: <var>X</var>.
Ondersteunings-url voor afhankelijkheid is geen geldige url: <var>X</var>.
Riippuvuuden tuki-URL-osoite ei ole kelvollinen URL-osoite: <var>X</var>.
L'URL de support pour la dépendance n'est pas une URL valide : <var>X</var>.
Der Support-URL für die Abhängigkeit ist kein gültiger URL: <var>X</var>.
Η διεύθυνση URL υποστήριξης για την εξάρτηση δεν είναι έγκυρη διεύθυνση URL: <var>X</var>.
‏‏כתובת url של תמיכה עבור תלות אינה כתובת url חוקית: <var>X</var>.
A függőség támogatás URL-címe érvénytelen: <var>X</var>.
L'URL del supporto tecnico per la dipendenza non è un URL valido: <var>X</var>.
依存のサポート URL は有効な URL ではありません: <var>X</var>。
종속성에 대한 지원 URL은 올바른 URL이 아닙니다. <var>X</var>
Støtte-URL for avhengighet er ikke en gyldig URL: <var>X</var>.
Adres URL pomocy technicznej dla zależności nie jest prawidłowym adresem URL: <var>X</var>.
A URL de suporte para a dependência não é uma URL válida: <var>X</var>.
URL-адрес поддержки для зависимости не является допустимым: <var>X</var>.
La dirección URL de soporte de la dependencia no es válida: <var>X</var>.
URL till support för beroende har en ogiltig URL-adress: <var>X</var>.
Bağımlılık için destek url'si geçerli bir url değil: <var>X</var>.
依赖项的支持 url 不是有效的 url: <var>X</var>。
‏‏url للدعم الخاص بالتبعية ليس url صالحاً: <var>X</var>‏.
依赖项的支持 url 不是有效的 url: <var>X</var>。
相依性的支援 URL 不是有效的 URL: <var>X</var>。
‏‏تجاوز ‏‏حجم التطبيق حد حجم التطبيقات غير الكاملة على الإنترنت (<var>X</var> بايت).
应用程序大小超出了联机半信任应用程序的大小限制(<var>X</var> 个字节)。
應用程式大小超過線上非完全信任應用程式的大小限制。(<var>X</var> 個位元組)。
Velikost aplikace překračuje limit velikosti pro aplikace online s poloviční důvěryhodností (<var>X</var> bajtů).
Programstørrelsen overskrider en tilladt størrelse for onlineprogrammer med delvis tillid (<var>X</var> byte).
Toepassingsgrootte overschrijdt de groottelimiet voor on line semi-vertrouwenstoepassingen(<var>X</var> bytes).
Sovelluksen koko ylittää osittain luotettujen online-sovellusten kokorajoituksen (<var>X</var> tavua).
La taille de l'application dépasse la taille limite des applications en ligne de niveau de confiance partiel (<var>X</var> octets).
Die Anwendung ist größer als die Maximalgröße für Onlineanwendungen mit nicht vollständiger Vertrauensstellung (<var>X</var> Byte).
Το μέγεθος της εφαρμογής υπερβαίνει το όριο μεγέθους για εφαρμογές με σύνδεση με μερική αξιοπιστία(<var>X</var> byte).
‏‏גודל היישום חורג ממגבלת הגודל עבור יישומים מקוונים בעלי אמון חלקי (<var>X</var> בתים).
Az alkalmazás mérete nagyobb a csak félig megbízható online alkalmazásokhoz megszabott mérethatárnál (ami <var>X</var> bájt).
Le dimensioni dell'applicazione superano il limite previsto per le applicazioni in linea semi-trusted (<var>X</var> byte).
アプリケーションのサイズがオンラインの半信頼アプリケーションのサイズ制限 (<var>X</var> バイト) を超えています。
응용 프로그램 크기가 온라인 세미트러스트 응용 프로그램의 크기 제한(<var>X</var>바이트)을 초과합니다.
Programmets størrelse overskrider grensen for påloggede delvis klarerte programmer (<var>X</var> byte).
Przekroczono limit rozmiaru dla aplikacji online zaufanych częściowo (liczba bajtów: <var>X</var>).
O tamanho do aplicativo excede o limite para aplicativos online de confiança parcial (<var>X</var> bytes).
Размер приложения превышает предельный размер для интерактивных полудоверенных приложений (<var>X</var> байт).
El tamaño de la aplicación excede el límite de tamaño de las aplicaciones de confianza parcial en línea (<var>X</var> bytes).
Tillämpningsprogrammets storlek överskrider storleksgränsen för onlinetillämpningsprogram med begränsat förtroende (<var>X</var> byte).
Uygulama boyutu çevrimiçi yarı güvenli uygulamaların boyut sınırını aşıyor (<var>X</var> bayt).
应用程序大小超出了联机半信任应用程序的大小限制(<var>X</var> 个字节)。
應用程式大小超過線上非完全信任應用程式的大小限制。(<var>X</var> 個位元組)。
‏‏لم تتم عملية إزالة تثبيت التطبيق <var>X</var> بنجاح.
卸载应用程序 <var>X</var> 未成功。
解除安裝應用程式 <var>X</var> 失敗。
Odinstalace aplikace <var>X</var> nebyla úspěšná.
Programmet <var>X</var> blev ikke fjernet.
Verwijderen van toepassing <var>X</var> is mislukt.
Sovelluksen <var>X</var> poisto epäonnistui.
Échec de la désinstallation de l'application <var>X</var>.
Die Anwendung <var>X</var> wurde nicht deinstalliert.
Η κατάργηση της εγκατάστασης της εφαρμογής <var>X</var> δεν πέτυχε.
‏‏הסרת ההתקנה של היישום <var>X</var> לא הצליחה.
Nem sikerült eltávolítani a(z) <var>X</var> alkalmazást.
Disinstallazione dell'applicazione <var>X</var> non riuscita.
アプリケーション <var>X</var> のアンインストールに失敗しました。
<var>X</var> 응용 프로그램을 제거하지 못했습니다.
Avinstallasjon av programmet <var>X</var> mislyktes.
Odinstalowywanie aplikacji <var>X</var> nie powiodło się.
Não houve êxito na desinstalação do aplicativo <var>X</var>.
Удаление приложения <var>X</var> не выполнено.
No se desinstaló correctamente la aplicación <var>X</var>.
Det gick inte att avinstallera tillämpningsprogrammet <var>X</var>.
<var>X</var> uygulaması kaldırılamadı.
卸载应用程序 <var>X</var> 未成功。
解除安裝應用程式 <var>X</var> 失敗。
Der er for mange installerede aktiveringer, der forsøger at indlæse på samme tid.
Er zijn te veel geïmplementeerde activeringen die tegelijk worden geladen.
Liian monta käyttöönotettua aktivointia yrittää latausta samanaikaisesti.
Des activations déployées tentent de se charger simultanément en trop grand nombre.
Zu viele bereitgestellte Aktivierungen versuchen gleichzeitig Ladevorgänge.
Γίνεται προσπάθεια ταυτόχρονης φόρτωσης πάρα πολλών αναπτυγμένων ενεργοποιήσεων.
‏‏יותר מדי הפעלות שנפרסו מנסות לבצע טעינה בו-זמנית.
Túl sok telepített aktiválás kísérli meg betölteni önmagát egyszerre.
Tentativo di caricare contemporaneamente troppe attivazioni distribuite.
同時に読み込みを試行している、配置されたライセンス認証の数が多すぎます。
배포된 활성화를 한 번에 너무 많이 로드하려고 했습니다.
For mange igangsatte aktiveringer prøver å laste inn samtidig.
Nastąpiła próba załadowania zbyt wielu rozmieszczonych aplikacji naraz.
Tentativa de carregamento simultâneo de muitas ativações implantadas.
Слишком много развернутых активаций и попыток загрузки одновременно.
Hay demasiadas activaciones implementadas intentando cargar simultáneamente.
Försöker läsa in för många distribuerade aktiveringar på samma gång.
Çok sayıda dağıtılmış etkinleştirme aynı anda yüklenmeye çalışıyor.
‏‏تحاول أعداد كبيرة من عمليات التنشيط المنشورة التنزيل معاً.
尝试同时加载的已部署激活太多。
同時間有太多已部署的啟動嘗試載入。
Probíhá pokus o zavedení příliš mnoha nasazených aktivací najednou.
尝试同时加载的已部署激活太多。
同時間有太多已部署的啟動嘗試載入。
‏‏ لم يتم اكتشاف أخطاء أثناء هذه العملية.
执行此操作期间未检测到任何错误。
執行此作業時,未偵測到下列錯誤。
Při této operaci nebyly zjištěny žádné chyby.
Der blev ikke fundet nogen fejl under handlingen.
Er zijn geen fouten aangetroffen bij deze bewerking.
Tämän toiminnon aikana ei havaittu mitään virheitä.
Aucune erreur n'a été détectée au cours de cette opération.
Bei diesem Vorgang wurden keine Fehler entdeckt.
Δεν εντοπίστηκαν σφάλματα κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας.
‏‏ לא זוהו שגיאות במהלך פעולה זו.
Nem történt hiba a művelet közben.
Nessun errore rilevato durante l'operazione.
この操作中にエラーは検出されませんでした。
이 작업을 수행하는 동안 오류가 발생하지 않았습니다.
Ingen feil ble påvist under denne operasjonen.
Podczas tej operacji nie wykryto żadnych błędów.
Nenhum erro foi detectado durante esta operação.
Во время выполнения этой операции ошибки не обнаружены.
No se detectó ningún error durante esta operación.
Inga fel hittades när åtgärden utfördes.
Bu işlem sırasında algılanan hata yok.
执行此操作期间未检测到任何错误。
執行此作業時,未偵測到下列錯誤。
‏‏يجب أن يكون رمز اقتران الملف الافتراضي "<var>X</var>" مسردًا كعنصر <file> غير اختياري.</file>
必须将文件关联默认图标“<var>X</var>”列为非可选的 <file> 元素。</file>
檔案關聯預設圖示 "<var>X</var>" 必須列示為非選用的 <file> 項目。</file>
Výchozí ikona přidružení typu souboru "<var>X</var>" musí být uvedena jako povinný prvek <file> .</file>
Standardikonet for filtilknytning "<var>X</var>" skal vises som et obligatorisk element af typen <file>.</file>
Het standaardpictogram van de bestandskoppelingen <var>X</var> moet worden vermeld als een niet-optioneel <file>-element.</file>
Tiedostokytkennän oletuskuvakkeen <var>X</var> on oltava luettelossa muuna kuin valinnaisena <file>-elementtinä.</file>
L'icône par défaut de l'association de fichiers « <var>X</var> » doit être répertoriée comme un élément <fichier> obligatoire.</fichier>
Das Dateizuordnungs-Standardsymbol "<var>X</var>" muss als nicht optionales <file>-Element aufgelistet sein.</file>
Το προεπιλεγμένο εικονίδιο "<var>X</var>" του συσχετισμού αρχείου πρέπει να έχει καταχωρηθεί ως υποχρεωτικό στοιχείο <file>.</file>
סמל ברירת המחדל של שיוך קבצים "<var>X</var>" חייב להופיע כרכיב <file> לא אופציונלי.</file>
A fájltársítás alapértelmezett "<var>X</var>" ikonjának nem választható <file> elemként kell szerepelnie.</file>
L'icona predefinita dell'associazione di file "<var>X</var>" deve essere elencata come elemento <file> non opzionale.</file>
ファイルの関連付けの既定のアイコン "<var>X</var>" は、必須の <file> 要素として一覧表示する必要があります。</file>
파일 연결 기본 아이콘 "<var>X</var>"은(는) 옵션이 아닌 <file> 요소로 나열되어야 합니다.</file>
Standardikonet for filtilknytning <var>X</var> må vises som et ikke valgfritt <fil>-element.</fil>
Domyślna ikona skojarzenia pliku „<var>X</var>” musi być wymieniona na liście jako nieopcjonalny element <file>.</file>
O ícone padrão de associação de arquivo "<var>X</var>" deve ser listado como elemento de <file> não opcional.</file>
Значок по умолчанию для сопоставления файлов "<var>X</var>" должен быть задан как обязательный элемент <file>.</file>
El icono predeterminado de la asociación de archivos "<var>X</var>" debe enumerarse como elemento <archivo> no opcional.</archivo>
Filassociationens standardikon <var>X</var> måste listas som ett icke-valfritt <file>-element.</file>
Dosya ilişkilendirmesi varsayılan simgesi "<var>X</var>", isteğe bağlı olmayan <file> öğesi olarak listelenmelidir.</file>
文件关联默认图标 "<var>X</var>" 必须列为非可选 <file> 元素。</file>
檔案關聯預設圖示 "<var>X</var>" 必須列為非選擇性 <file> 項目。</file>
‏‏يتوفر إصدار جديد من <var>X</var>. هل ترغب في تنزيله الآن؟
现有 <var>X</var> 的新版本可用。现在希望下载吗?
有 <var>X</var> 的新版本可供使用。您要現在下載嗎?
K dispozici je nová verze <var>X</var>. Chcete tuto verzi stáhnout?
Der er en ny version af <var>X</var> tilgængelig. Vil du hente den nu?
Er is een nieuwe versie van <var>X</var> beschikbaar. Wilt u deze nu downloaden?
Uusi <var>X</var> -versio on käytettävissä. Haluatko ladata sen nyt?
Une nouvelle version de <var>X</var> est disponible. Voulez-vous la télécharger maintenant ?
Eine neue Version von <var>X</var> ist verfügbar. Möchten Sie diese Version jetzt downloaden?
Είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση του <var>X</var>. Θέλετε να κάνετε λήψη τώρα;
‏‏יש גירסה חדשה זמינה של <var>X</var>. האם ברצונך להוריד אותה כעת?
Megjelent a(z) <var>X</var> új verziója. Le szeretné tölteni?
È disponibile una nuova versione di <var>X</var>. Eseguire il download?
新しいバージョン <var>X</var> が利用可能です。今すぐダウンロードしますか?
<var>X</var>의 새 버전을 사용할 수 있습니다. 지금 다운로드하시겠습니까?
En ny versjon av <var>X</var> er tilgjengelig. Vil du laste den ned nå?
Dostępna jest nowa wersja aplikacji <var>X</var>. Czy chcesz ją pobrać teraz?
Uma nova versão de <var>X</var> está disponível. Deseja baixá-la agora?
Доступна новая версия <var>X</var>. Загрузить ее?
Hay disponible una nueva versión de <var>X</var>. ¿Desea descargarla ahora?
En ny version av <var>X</var> är tillgänglig. Vill du hämta den nu?
<var>X</var> uygulamasının yeni sürümü kullanılabilir. Şimdi karşıdan yüklemek istiyor musunuz?
现有 <var>X</var> 的新版本可用。现在希望下载吗?
有 <var>X</var> 的新版本可供使用。您要現在下載嗎?
‏‏حدث خطأ أثناء حذف اقتران الملف <var>Y</var> من السجل للتطبيق <var>X</var>.
从应用程序 <var>X</var> 的注册表中删除 <var>Y</var> 文件关联时出现错误。
從登錄刪除應用程式 <var>X</var> 的 <var>Y</var> 檔案關聯時發生錯誤。
从注册表为应用程序 <var>X</var> 删除 <var>Y</var> 文件关联时遇到错误。
Během odstraňování přidružení typu souboru <var>Y</var> aplikace <var>X</var> z registru došlo k chybě.
Der opstod en fejl under sletning af filtilknytningen <var>Y</var> fra registreringsdatabasen for programmet <var>X</var>.
Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen van de bestandskoppeling <var>Y</var> uit het register voor de toepassing <var>X</var>.
Virhe poistettaessa rekisteristä sovelluksen <var>X</var> tiedostokytkentää <var>Y</var>.
Une erreur s'est produite lors de la suppression de l'association de fichiers <var>Y</var> du Registre pour l'application <var>X</var>.
Fehler beim Löschen der <var>Y</var>-Dateizuordnung für Anwendung <var>X</var> aus der Registrierung.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη διαγραφή του συσχετισμού αρχείου <var>Y</var> από το μητρώο για την εφαρμογή <var>X</var>.
המערכת נתקלה בשגיאה בעת מחיקת שיוך הקובץ <var>Y</var> מהרישום עבור היישום <var>X</var>.
Hiba történt a(z) <var>X</var> alkalmazásra vonatkozó <var>Y</var> fájltársításnak a beállításjegyzékből való törlése során.
Errore durante l'eliminazione dell'associazione di file <var>Y</var> dal registro per l'applicazione <var>X</var>.
アプリケーション <var>X</var> のレジストリから、<var>Y</var> ファイルの関連付けを削除中に、エラーが発生しました。
<var>X</var> 응용 프로그램의 레지스트리에서 <var>Y</var> 파일 연결을 삭제하는 동안 오류가 발생했습니다.
Oppdaget feil under sletting av <var>Y</var>-filtilknytningen fra registret for programmet <var>X</var>.
Wystąpił błąd podczas usuwania z rejestru skojarzenia pliku <var>Y</var> dotyczącego aplikacji <var>X</var>.
Erro encontrado ao excluir a associação de arquivo <var>Y</var> do Registro do aplicativo <var>X</var>.
Ошибка удаления из реестра сопоставления файлов <var>Y</var> для приложения <var>X</var>.
Error al eliminar la asociación de archivo <var>Y</var> del registro de la aplicación <var>X</var>.
Det uppstod ett fel när filassociationen <var>Y</var> skulle tas bort ur registret för programmet <var>X</var>.
<var>X</var> uygulaması için kayıt defterinden <var>Y</var> dosya ilişkilendirmesi silinirken hatayla karşılaşıldı.
從登錄刪除應用程式 <var>X</var> 的 <var>Y</var> 檔案關聯時發生錯誤。
Seuraava sovelluksen virheraportin URL-osoite ei ole kelvollinen: <var>X</var>.
L'URL de rapport d'erreur d'application suivante n'est pas valide : <var>X</var>
Folgende Anwendungsfehlerbericht-URL ist ungültig: <var>X</var>.
Η ακόλουθη διεύθυνση URL αναφοράς σφαλμάτων εφαρμογής δεν είναι έγκυρη: <var>X</var>
כתובת ה-URL של דוח שגיאות היישום איננה תקפה: <var>X</var>
Érvénytelen az alkalmazáshiba-jelentés URL-címe: <var>X</var>
URL di segnalazione errori seguente non valida: <var>X</var>
次のアプリケーション エラー報告の URL は無効です: <var>X</var>
다음 응용 프로그램 오류 보고 URL은 유효하지 않습니다. <var>X</var>
Følgende URL-adresse for programfeilrapport er ugyldig: <var>X</var>
Następujący adres URL raportowania błędów aplikacji jest nieprawidłowy: <var>X</var>
A URL do relatório de erro do aplicativo a seguir não é válido: <var>X</var>
Следующий URL-адрес отчета об ошибках приложения является недействительным: <var>X</var>
La siguiente URL de informe de errores de aplicación no es válida: <var>X</var>
Följande felrapport-URL är felaktig: <var>X</var>
Şu uygulama hatası bildirim URL'si geçerli değil: <var>X</var>
以下应用程序错误报告网址无效: <var>X</var>
عنوان URL التالي الخاص بتقرير خطأ التطبيق غير صالح: <var>X</var>
以下应用程序错误报告 URL 无效: <var>X</var>
下列應用程式錯誤報告 URL 無效: <var>X</var>
Následující adresa URL zprávy o chybách aplikace není platná: <var>X</var>
Følgende webadresse til rapport over programfejl er ikke gyldig: <var>X</var>
De volgende toepassingsfoutenrapport-URL is niet geldig: <var>X</var>
下列應用程式錯誤報告 URL 無效: <var>X</var>
See catalog page for all messages.