The service
Messages on page
Riippuvaisen käyttöjärjestelmän tuki-URL-osoite ei ole kelvollinen URL-osoite: <var>X</var>.
La longueur de l'url de support pour le système d'exploitation dépendant n'est pas une URL valide : <var>X</var>.
Der Support-URL für das abhängige Betriebssystem ist kein gültiger URL: <var>X</var>.
Η διεύθυνση URL για το εξαρτημένο λειτουργικό σύστημα δεν είναι έγκυρη διεύθυνση URL: <var>X</var>.
‏‏כתובת url של תמיכה עבור מערכת הפעלה תלויה אינה כתובת url חוקית: <var>X</var>.
A függő operációs rendszer támogatási URL-címe érvénytelen: <var>X</var>.
L'URL del supporto tecnico per il sistema operativo dipendente non è un URL valido: <var>X</var>.
依存するオペレーティング システムのサポート URL は有効な URL ではありません: <var>X</var>。
종속 운영 체제의 지원 URL은 올바른 URL이 아닙니다. <var>X</var>
Støtte-URL for avhengig operativsystem er ikke en gyldig URL: <var>X</var>.
Adres URL pomocy technicznej dla zależnego systemu operacyjnego nie jest prawidłowym adresem URL: <var>X</var>.
A URL de suporte para um sistema operacional dependente não é uma URL válida: <var>X</var>.
URL-адрес поддержки для зависимой операционной системы не является допустимым: <var>X</var>.
La dirección URL de soporte del sistema operativo dependiente no es válida: <var>X</var>.
URL till support för beroende operativsystem har en ogiltig URL-adress: <var>X</var>.
Bağımlı işletim sistemi için destek url'si geçerli bir url değil: <var>X</var>.
‏‏url للدعم الخاص بنظام التشغيل التابع ليس url صالحاً: <var>X</var>‏.
依赖操作系统的支持 url 不是有效的 url: <var>X</var>。
相依性作業系統的支援 URL 不是有效的 URL: <var>X</var>。
Adresa URL podpory pro závislý operační systém není platnou adresou URL: <var>X</var>.
URL-supportadressen til det afhængige operativsystem er ikke en gyldig URL-adresse: <var>X</var>.
Ondersteunings-url voor afhankelijk besturingssysteem is geen geldige url: <var>X</var>.
依赖操作系统的支持 url 不是有效的 url: <var>X</var>。
相依性作業系統的支援 URL 不是有效的 URL: <var>X</var>。
‏‏لا توجد عمليات أخرى ممكنة مع هذا المثيل.
不能对此实例执行进一步的操作。
不能對此執行個體執行更進一步的作業。
S touto instancí nelze provádět žádné další operace.
Det er ikke muligt at foretage flere handlinger med denne forekomst.
Er zijn geen verdere bewerkingen mogelijk met dit exemplaar.
Tälle esiintymälle ei voi tehdä muita toimintoja.
Aucune autre opération n'est possible avec cette instance.
Mit dieser Instanz sind keine weiteren Vorgänge möglich.
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση περαιτέρω λειτουργιών με αυτήν την παρουσία.
‏‏פעולות נוספות אינן אפשריות עם מופע זה.
Ezzel a példánnyal nem hajtható végre több művelet.
Nessun'altra operazione possibile per questa istanza.
このインスタンスでは、これ以上の操作は実行できません。
이 인스턴스를 사용하여 더 이상 작업할 수 없습니다.
Ingen flere operasjoner er mulig med denne forekomsten.
不能对此实例执行进一步的操作。
Nie można wykonać kolejnych operacji dotyczących tego wystąpienia.
Não é possível executar operações adicionais com esta instância.
Дальнейшие операции невозможны для данного экземпляра.
No se permiten más operaciones con esta instancia.
Det går inte att utföra fler åtgärder med den här instansen.
Bu örnekle daha fazla işlem yapılamaz.
不能對此執行個體執行更進一步的作業。
访问此处的网站,可以了解有关系统更新的详细信息。
‏‏يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن هذا النظام عن طريق زيارة الموقع هنا.
访问此处的网站,可以了解有关系统更新的详细信息。
如需關於此系統更新的詳細資訊,請瀏覽這裡的網站。
Další informace o aktualizaci tohoto systému naleznete na následujícím webu.
Yderligere oplysninger om systemopdateringen finder du her.
Meer informatie over deze systeemupdate kunt u vinden door een bezoek te brengen aan de site op dit adres.
Lisätietoja tästä järjestelmäpäivityksestä löytyy tästä sivustosta.
Pour plus d'informations sur la mise à jour du système, visitez ce site.
Weitere Informationen zu dieser Systemaktualisierung finden Sie, wenn Sie diese Site besuchen.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση αυτού του συστήματος μπορείτε να βρείτε εδώ.
‏‏מידע נוסף לגבי עדכון מערכת זה מופיע באתר זה.
A rendszerfrissítésről itt talál további információt.
Per ulteriori informazioni su questo aggiornamento di sistema, visitare questo sito.
このシステムの更新に関する詳しい情報については、ここをクリックしてください。
여기에 있는 사이트를 방문하면 이 시스템 업데이트에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
Mer informasjon om denne systemoppdateringen finnes på webområdet her.
Więcej informacji o tej aktualizacji systemu znajduje się w tej witrynie.
Visite o site aqui indicado para obter mais informações sobre esta atualização do sistema.
Дополнительные сведения о данном обновлении системы можно получить, посетив этот узел.
Visite este sitio para obtener más información sobre esta actualización del sistema.
Mer information om den här systemuppdateringen får du om du besöker följande webbplats.
Buradaki site ziyaret edilerek bu sistem güncelleştirmesiyle ilgili daha fazla bilgi edinilebilir.
如需關於此系統更新的詳細資訊,請瀏覽這裡的網站。
Tuto aplikaci nelze nainstalovat, protože je již nainstalovaná aplikace se stejnou identitou. Chcete-li tuto aplikaci nainstalovat, upravte její verzi manifestu nebo odinstalujte existující aplikaci.
Programmet kan ikke installeres, da der allerede findes et program med samme identitet. Hvis du vil installere programmet, skal du enten ændre manifestversionen for programmet eller fjerne det eksisterende program.
Deze toepassing kan niet worden geïnstalleerd omdat er al een toepassing met dezelfde identiteit is geïnstalleerd. Om deze toepassing te installeren moet de manifeste versie voor deze toepassing worden gewijzigd of de voorgaande toepassing worden verwijderd.
Sovellusta ei voida asentaa, koska järjestelmässä on jo asennettuna sovellus, jolla on sama identiteetti. Jos haluat asentaa tämän sovelluksen, muokkaa sovelluksen luetteloa tai poista nykyinen sovellus järjestelmästä.
Impossible d'installer cette application car une application avec la même identité est déjà installée. Pour installer cette application, modifiez la version du manifeste pour cette application ou désinstallez l'application existante.
Diese Anwendung kann nicht installiert werden, weil bereits eine Anwendung mit derselben Identität installiert ist. Zum Installieren dieser Anwendung müssen Sie entweder die Manifestversion für diese Anwendung ändern oder die bereits vorhandene Anwendung deinstallieren.
Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση αυτής της εφαρμογής επειδή είναι ήδη εγκατεστημένη μια εφαρμογή με την ίδια ταυτότητα. Για να εγκαταστήσετε αυτή την εφαρμογή, τροποποιήστε την έκδοση της διακήρυξης για την εφαρμογή ή καταργήστε την εγκατάσταση της προϋπάρχουσας εφαρμογής.
לא ניתן להתקין את היישום, משום שיישום בעל אותה זהות כבר מותקן. כדי להתקין את היישום, שנה את גירסת המניפסט של היישום או הסר את התקנת היישום הקיים.
Nem telepíthető az alkalmazás, mert már telepítve van ilyen identitású alkalmazás. Az alkalmazás telepítéséhez módosítsa annak jegyzékverzióját, vagy távolítsa el a korábban már telepített alkalmazást.
Impossibile installare l'applicazione. Un'applicazione con la stessa identità è già installata. Per installare l'applicazione, modificare la versione del manifesto per l'applicazione o disinstallare l'applicazione preesistente.
同じ ID を持つアプリケーションが既にインストールされているため、このアプリケーションをインストールすることはできません。このアプリケーションをインストールするには、このアプリケーションのマニフェスト バージョンを変更するか、既存のアプリケーションをアンインストールしてください。
같은 ID를 가진 응용 프로그램이 이미 설치되어 있기 때문에 이 응용 프로그램을 설치할 수 없습니다. 이 응용 프로그램을 설치하려면 이 응용 프로그램의 매니페스트 버전을 수정하거나 이미 설치되어 있는 응용 프로그램을 제거하십시오.
Kan ikke installere dette programmet, fordi et program med samme ID allerede er installert. Hvis du vil installere dette programmet, må du endre manifestversjonen for programmet eller avinstallere programmet som er installert.
Nie można zainstalować tej aplikacji, ponieważ aplikacja o tej samej tożsamości została już zainstalowana. Aby zainstalować tę aplikację, zmodyfikuj wersję manifestu tej aplikacji lub odinstaluj istniejącą aplikację.
Não é possível instalar esse aplicativo porque já existe um aplicativo com a mesma identidade instalado. Para instalar esse aplicativo, modifique sua versão de manisfesto ou desinstale o aplicativo pré-existente.
Не удается установить это приложение, поскольку приложение с таким идентификатором уже установлено. Чтобы установить это приложение, измените версию манифеста для этого приложения или удалите ранее установленное приложение.
No se puede instalar esta aplicación porque ya está instalada otra aplicación con la misma identidad. Para instalar la aplicación, modifique el manifiesto de la versión o bien desinstale la aplicación que existía con anterioridad.
Det går inte att installera det här programmet eftersom ett program med samma identitet redan är installerat. För att kunna installera programmet måste du antingen ändra manifestversionen för det eller avinstallera det befintliga programmet.
Aynı kimliğe sahip bir uygulama zaten yüklü olduğundan bu uygulama yüklenemiyor. Bu uygulamayı yüklemek için uygulamanın bildirim sürümünü değiştirebilir veya önceki uygulamayı kaldırabilirsiniz.
无法安装此应用程序,因为已经安装了一个相同的应用程序。要安装此应用程序,请为此应用程序修改清单版本或卸载已存在的应用程序。
يتعذر تثبيت هذا التطبيق نظرًا لأنه قد تم بالفعل تثبيت تطبيق له نفس الهوية. لتثبيت هذا التطبيق، قم بتعديل إصدار بيان هذا التطبيق أو قم بإزالة تثبيت التطبيق الموجود.
无法安装此应用程序,因为已安装具有相同标识的应用程序。要安装此应用程序,请修改此文件的清单版本或卸载之前存在的应用程序。
無法安裝此應用程式,因為已安裝具有相同識別的應用程式。若要安裝此應用程式,請修改此應用程式的資訊清單版本,或解除安裝現有的應用程式。
無法安裝此應用程式,因為已安裝具有相同識別的應用程式。若要安裝此應用程式,請修改此應用程式的資訊清單版本,或解除安裝現有的應用程式。
‏‏يتعذر تنزيل <var>X</var>. قد يكون المكون غير صالح. كان رمز الخطأ لـ Win32 هو 0x<var>Y</var>‎.
无法加载 <var>X</var>。此组件可能无效。Win32 错误代码为 0x<var>Y</var>。
无法加载 <var>X</var>。此组件可能无效。Win32 错误代码为 0x<var>Y</var>。
無法載入 <var>X</var>。元件可能無效。Win32 錯誤碼為 0x<var>Y</var>。
Nelze načíst součást <var>X</var>. Součást pravděpodobně není platná. Kód chyby Win32: 0x<var>Y</var>.
<var>X</var> kan ikke indlæses. Komponenten er muligvis ikke gyldig. Win32-fejlkoden var 0x<var>Y</var>.
Kan <var>X</var> niet laden. Mogelijk is het onderdeel ongeldig. Win32-foutcode was 0x<var>Y</var>.
Kohdetta <var>X</var> ei voi ladata. Komponentti ei ehkä kelpaa. Win32-virhekoodi oli 0x<var>Y</var>.
Impossible de charger <var>X</var>. Le composant n'est peut-être pas valide. Le code d'erreur Win32 est 0x<var>Y</var>.
Das <var>X</var>-Objekt kann nicht geladen werden. Die Komponente ist möglicherweise ungültig. Der Win32-Fehlercode war 0x<var>Y</var>.
Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του <var>X</var>. Το στοιχείο ενδέχεται να μην είναι έγκυρο. Ο κωδικός σφάλματος Win32 ήταν 0x<var>Y</var>.
‏‏אין אפשרות לטעון את <var>X</var>. ייתכן שהרכיב אינו חוקי. קוד השגיאה של Win32 היה 0x<var>Y</var>‎.
<var>X</var> betöltése sikertelen. Lehet, hogy érvénytelen az összetevő. A Win32 alrendszertől kapott hibakód 0x<var>Y</var>.
Impossibile caricare <var>X</var>. Il componente potrebbe non essere valido. Codice di errore Win32: 0x<var>Y</var>.
<var>X</var> を読み込めません。コンポーネントが無効である可能性があります。Win32 エラー コードは 0x<var>Y</var> でした。
<var>X</var>을(를) 로드할 수 없습니다. 구성 요소가 잘못된 것 같습니다. Win32 오류 코드는 0x<var>Y</var>입니다.
Kan ikke laste <var>X</var>. Komponenten kan være ugyldig. Win32-feilkoden var 0x<var>Y</var>.
Nie można załadować pliku <var>X</var>. Składnik może być nieprawidłowy. Kod błędu Win32: 0x<var>Y</var>.
Não é possível carregar <var>X</var>. O componente pode ser inválido. O código de erro do Win32 foi 0x<var>Y</var>.
Невозможно загрузить <var>X</var>. Возможно, компонент недопустим. Код ошибки Win32 был 0x<var>Y</var>.
No se puede cargar <var>X</var>. Puede que el componente no sea válido. El código de error Win32 fue 0x<var>Y</var>.
Det går inte att läsa in <var>X</var>. Komponenten kan vara felaktig. Win32-felkod: 0x<var>Y</var>.
<var>X</var> yüklenemiyor. Bileşen geçerli olmayabilir. Win32 hata kodu 0x<var>Y</var>.
無法載入 <var>X</var>。元件可能無效。Win32 錯誤碼為 0x<var>Y</var>。
Kohteen <var>X</var> lataus epäonnistui.
Échec du téléchargement de <var>X</var>.
'<var>X</var>' konnte nicht gedownloadet werden.
Η λήψη του <var>X</var> δεν πέτυχε.
‏‏הורדת <var>X</var> לא הצליחה.
<var>X</var> letöltése sikertelen.
Impossibile scaricare <var>X</var>.
<var>X</var> のダウンロードに失敗しました。
<var>X</var>을(를) 다운로드하지 못했습니다.
Nedlasting av <var>X</var> mislyktes.
Pobieranie pliku <var>X</var> nie powiodło się.
Não houve êxito no download de <var>X</var>.
Загрузка <var>X</var> не выполнена.
No se realizó la descarga de <var>X</var> correctamente.
Det gick inte att hämta <var>X</var>.
<var>X</var> karşıdan yüklenemedi.
下载 <var>X</var> 未成功。
‏‏لم تتم عملية تنزيل <var>X</var> بنجاح.
下载 <var>X</var> 未成功。
下載 <var>X</var> 失敗。
Stažení <var>X</var> nebylo úspěšné.
Hentningen af <var>X</var> mislykkedes.
Downloaden van <var>X</var> is mislukt.
下載 <var>X</var> 失敗。
‏‏يتعذر على ملف البيان الخاص بالنشر أن يحتوي على كل من <beforeapplicationstartup> و <maximumage>.</maximumage></beforeapplicationstartup>
部署清单不能同时包含 <beforeapplicationstartup> 和 <maximumage>。</maximumage></beforeapplicationstartup>
部署資訊清單無法同時包含 <beforeapplicationstartup> 與 <maximumage>。</maximumage></beforeapplicationstartup>
Manifest nasazení nemůže současně obsahovat prvek <beforeapplicationstartup> i atribut <maximumage>.</maximumage></beforeapplicationstartup>
Implementeringsmanifestet kan ikke indeholde både <beforeapplicationstartup> og <maximumage>.</maximumage></beforeapplicationstartup>
Het implementatiemanifest kan niet zowel <beforeapplicationstartup> als <maximumage> bevatten.</maximumage></beforeapplicationstartup>
Käyttöönottoluettelossa ei voi olla sekä <beforeapplicationstartup> että <maximumage>.</maximumage></beforeapplicationstartup>
Le manifeste de déploiement ne peut pas contenir à la fois <beforeapplicationstartup> et <maximumage>.</maximumage></beforeapplicationstartup>
Das Bereitstellungsmanifest darf weder <beforeapplicationstartup> noch <maximumage> enthalten.</maximumage></beforeapplicationstartup>
Η διακήρυξη της ανάπτυξης δεν μπορεί να περιέχει ταυτόχρονα το <beforeapplicationstartup> και το <maximumage>.</maximumage></beforeapplicationstartup>
‏‏מניפסט פריסה אינו יכול לכלול גם <beforeapplicationstartup> וגם <maximumage>.</maximumage></beforeapplicationstartup>
Az üzembe helyezési jegyzék nem tartalmazhatja egyszerre a <beforeapplicationstartup> és a <maximumage> elemet.</maximumage></beforeapplicationstartup>
Il manifesto di distribuzione non può contenere sia <beforeapplicationstartup> che <maximumage>.</maximumage></beforeapplicationstartup>
配置マニフェストに <beforeapplicationstartup> と <maximumage> の両方が含まれていてはなりません。</maximumage></beforeapplicationstartup>
배포 매니페스트는 <beforeapplicationstartup> 및 <maximumage>를 모두 포함할 수는 없습니다.</maximumage></beforeapplicationstartup>
Distribusjonsmanifestet kan ikke inneholde både <beforeapplicationstartup> og <maximumage>.</maximumage></beforeapplicationstartup>
Manifest rozmieszczenia nie może zawierać jednocześnie sekcji <beforeapplicationstartup> i <maximumage>.</maximumage></beforeapplicationstartup>
O manifesto de implantação não pode conter <beforeapplicationstartup> e <maximumage>.</maximumage></beforeapplicationstartup>
Манифест развертывания не может содержать одновременно <beforeapplicationstartup> и <maximumage>.</maximumage></beforeapplicationstartup>
El manifiesto de la implementación no puede contener tanto <beforeapplicationstartup> como <maximumage>.</maximumage></beforeapplicationstartup>
Distributionsmanifestet kan inte innehålla både <beforeapplicationstartup> och <maximumage>.</maximumage></beforeapplicationstartup>
Dağıtım bildirimi hem <beforeapplicationstartup> hem de <maximumage> içeremez.</maximumage></beforeapplicationstartup>
部署清单不能同时包含 <beforeapplicationstartup> 和 <maximumage>。</maximumage></beforeapplicationstartup>
部署資訊清單無法同時包含 <beforeapplicationstartup> 與 <maximumage>。</maximumage></beforeapplicationstartup>
Ce mode n'est pas pris en charge pour l'url de support de la dépendance. Seuls les modes File, HTTP et HTTPS sont pris en charge : <var>X</var>.
Nicht unterstütztes Schema für den Support-URL der Abhängigkeit. Es werden nur die Schemen 'file', 'http' und 'https' unterstützt: <var>X</var>.
Το σχήμα αυτό δεν υποστηρίζεται για τη διεύθυνση URL υποστήριξης της εξάρτησης. Υποστηρίζονται μόνο σχήματα αρχείων, http και https: <var>X</var>.
‏‏סכימה ללא תמיכה לכתובת ה- url של התמיכה עבור תלות. יש תמיכה בסכימות file,‏ http ו- https בלבד: <var>X</var>.
A függőségi támogatási URL-címnek nem lehet ilyen sémája. Csak a file, a HTTP és a HTTPS sémák támogatottak (<var>X</var>).
Schema non supportato per l'URL del supporto tecnico della dipendenza. Sono supportati solo gli schemi file, HTTP e HTTPS: <var>X</var>.
依存のサポート URL に対してサポートされているスキーマではありません。 ファイル、 http、および https スキーマのみがサポートされています: <var>X</var>.。
종속성 지원 URL에 지원되는 스키마가 아닙니다. 파일, http 및 https 스키마만 지원됩니다. <var>X</var>
Ikke støttet skjema for avhengighetens støtte-URL. Bare file-, http- og https-skjemaer støttes: <var>X</var>.
Nieobsługiwany schemat adresu URL pomocy technicznej dla zależności. Obsługiwane są tylko schematy file, http i https: <var>X</var>.
Não é um esquema aceito para a URL de suporte de dependências. Somente esquemas de arquivo, http e https são aceitos: <var>X</var>.
Неподдерживаемая схема для адреса URL службы поддержки. Поддерживаются только схемы файла, HTTP и HTTPS: <var>X</var>.
No es un esquema compatible para la dirección URL de soporte de la dependencia. Sólo se admiten los esquemas de file, http y https: <var>X</var>.
Schemat stöds inte för support-URL:en för beroenden. Endast file-, http- och https-scheman stöds: <var>X</var>.
Bağımlılık destek url'si için desteklenen bir düzen değil. Yalnızca file, http ve https düzenleri desteklenir: <var>X</var>.
‏‏ليس نظاما معتمدا لدعم url الخاص بالتبعية. يتم اعتماد أنظمة "ملف" وhttp وhttps فقط: <var>X</var>‏.
不是依赖项支持 URL 支持的架构。只支持 file、http 和 https 架构: <var>X</var>。
對相依性支援 url 而言,並非支援的配置。僅支援 file、http 與 https 配置: <var>X</var>。
Toto schéma není pro adresu URL podpory pro závislost podporováno. Jsou podporována pouze schémata souboru, protokolu HTTP a protokolu HTTPS: <var>X</var>.
Dette er ikke et understøttet skema til URL-adressen til supportafhængighed. Det er kun skemaerne file, http og https, der understøttes: <var>X</var>.
Geen ondersteund schema voor de ondersteunings-url voor afhankelijkheid. Alleen file-, http- en https-schema's worden ondersteund: <var>X</var>.
Rakenne ei ole tuettu riippuvuuden tuki-URL-osoitteelle. Vain file-, http- ja https-rakenteet ovat tuettuja: <var>X</var>.
不是依赖项支持 URL 支持的架构。只支持 file、http 和 https 架构: <var>X</var>。
對相依性支援 URL 而言,並非支援的配置。僅支援 file、http 與 https 配置: <var>X</var>。
‏‏النشر غير موجود أو غير صالح.
部署不存在或者无效。
部署不存在或無效。
Nasazení neexistuje nebo není platné.
Implementeringen findes ikke, eller den er ikke gyldig.
Implementatie bestaat niet of is ongeldig.
Käyttöönottoa ei ole tai se ei ole kelvollinen.
Le déploiement n'existe pas ou n'est pas valide.
Die Bereitstellung ist nicht vorhanden oder ist ungültig.
Η ανάπτυξη δεν υπάρχει ή δεν είναι έγκυρη.
‏‏פריסה לא קיימת או לא חוקית.
Az alkalmazáspéldány nem létezik vagy érvénytelen.
La distribuzione non esiste o non è valida.
配置が存在しないか、または無効です。
배포가 없거나 잘못되었습니다.
Distribusjonen finnes ikke eller er ugyldig.
Rozmieszczenie nie istnieje lub jest nieprawidłowe.
A implantação não existe ou não é válida.
Развертывание не существует или неправильно.
La implementación no existe o no es válida.
Distributionen finns inte eller också är den inte giltig.
Dağıtım yok veya geçerli değil.
部署不存在或者无效。
部署不存在或無效。
بيان التطبيق هذا موقع، ولكن بيان النشر غير موقع. يجب أن يكون كلا البيانين موقعين أو غير موقعين.
应用程序清单已签名,但是部署清单未签名。两个清单必须都是已签名或未签名状态。
應用程式資訊清單已簽署,但部署資訊清單未簽署。這兩個資訊清單必須同時為已簽署或未簽署。
Manifest aplikace je podepsaný, ale manifest nasazení je nepodepsaný. Oba manifesty musí být buď podepsané, nebo nepodespané.
Programmanifestet er signeret, men installationsmanifestet er ikke. Begge manifester skal være signerede eller usignerede.
Het toepassingsmanifest is ondertekend, maar het implementatiemanifest is niet ondertekend. Beide manifesten moeten òf ondertekend òf niet ondertekend zijn.
Sovelluksen luettelo on allekirjoitettu, mutta käyttöönottoluetteloa ei ole allekirjoitettu. Molempien luetteloiden täytyy olla allekirjoitettuja.
Le manifeste de l'application est signé, mais le manifeste de déploiement ne l'est pas. Les deux manifestes doivent être tous deux signés ou non signés.
Das Anwendungsmanifest ist signiert, aber das Bereitstellungsmanifest ist nicht signiert. Beide Manifeste müssen entweder signiert oder nicht signiert sein.
Η διακήρυξη εφαρμογής είναι υπογεγραμμένη αλλά η διακήρυξη ανάπτυξης είναι ανυπόγραφη. Οι διακηρύξεις πρέπει και οι δύο να είναι υπογεγραμμένες ή ανυπόγραφες.
מניפסט היישום חתום, אך מניפסט הפריסה איננו חתום. על שני המניפסטים יחדיו להיות חתומים או לא חתומים.
Az alkalmazásjegyzék alá van ugyan írva, a telepítési jegyzék azonban nincs. E két jegyzék csak egyaránt aláírt vagy csak egyaránt aláíratlan lehet.
Il manifesto dell'applicazione è firmato, ma il manifesto di distribuzione non è firmato. I manifesti devono essere entrambi firmati o non firmati.
アプリケーション マニフェストは署名済みですが、配置マニフェストが署名されていません。マニフェストは両方とも署名済みであるか、未署名であるかのいずれかでなければなりません。
응용 프로그램 매니페스트는 서명이 되어 있지만, 배포 매니페스트는 서명이 되어 있지 않습니다. 두 매니페스트 모두 서명이 되어 있거나, 되어 있지 않아야 합니다.
Programmanifestet er signert, men distribusjonsmanifestet er usignert. Begge manifestene må enten være signert eller usignert.
Manifest aplikacji jest podpisany, ale manifest rozmieszczenia jest niepodpisany. Oba manifesty muszą być albo podpisane, albo niepodpisane.
O manifesto do aplicativo é assinado, porém o manifesto de implantação não é assinado. Ambos os manifestos devem ser assinados ou não-assinados.
Манифест приложения подписан, однако манифест развертывания не подписан. Оба манифеста должны быть либо подписанными, либо неподписанными.
El manifiesto de la aplicación está firmado, pero el manifiesto de la implementación no lo está. Ambos deben presentarse en el mismo estado: firmados o sin firmar.
Programmanifestet är signerat men inte distributionsmanifestet. Antingen måste båda manifesten vara signerade eller inget av dem.
Uygulama bildirimi imzalı, ancak dağıtım bildirimi imzalı değil. İkisinin imzalı ya da ikisinin de imzası olması gerekir.
应用程序清单已签名,但是部署清单尚未签名。两份清单都必须签名或不签名。
應用程式資訊清單已簽署,但部署資訊清單未簽署。兩個資訊清單必須同為已簽署或同為未簽署。
See catalog page for all messages.