The service
Messages on page
‏‏تنسيق الاختصار غير صالح.
快捷方式格式无效。
捷徑格式無效。
Formát zástupce je neplatný.
Genvejsformatet er ikke gyldigt.
Ongeldige snelkoppelingsindeling.
Oikotiemuoto ei kelpaa.
Le format de raccourci n'est pas valide.
Das Verknüpfungsformat ist ungültig.
Η μορφή της συντόμευσης δεν είναι έγκυρη.
‏‏תבנית קיצור הדרך אינה חוקית.
A parancsikon formátuma érvénytelen.
Formato del collegamento non valido.
ショートカットの形式が無効です。
바로 가기 형식이 잘못되었습니다.
Snarveiformatet er ugyldig.
Format skrótu jest nieprawidłowy.
O formato do atalho não é válido.
Формат ярлыка неправильный.
El formato del acceso directo no es válido.
Ogiltigt genvägsformat.
Kısayol biçimi geçerli değil.
快捷方式格式无效。
捷徑格式無效。
Sovellusta ei voi palauttaa. Asennettuna ei ole aiempia versioita.
Impossible de restaurer l'application. Aucune version précédente installée.
Die Anwendung kann nicht wiederhergestellt werden. Es sind keine vorherigen Versionen installiert.
Δεν είναι δυνατή η επαναφορά της εφαρμογής. Δεν υπάρχουν εγκατεστημένες προηγούμενες εκδόσεις.
‏‏יישום אינו יכול לבצע שחזור. לא מותקנות גירסאות קודמות.
Nem állítható vissza az alkalmazás, mert nincsenek telepítve régebbi verziók.
Impossibile ripristinare l'applicazione. Non sono installate versioni precedenti.
アプリケーションを復元できません。以前のバージョンがインストールされていません。
응용 프로그램을 복원할 수 없습니다. 이전 버전이 설치되어 있지 않습니다.
Programmet kan ikke gjenopprettes. Det er ingen tidligere versjoner installert.
Nie można przywrócić aplikacji. Brak zainstalowanych starszych wersji.
O aplicativo não pode ser restaurado. Não há versões anteriores instaladas.
Приложение невозможно восстановить. Нет предыдущих установленных версий.
La aplicación no se puede restaurar. No hay versiones anteriores instaladas.
Det går inte att återställa tillämpningsprogrammet. Det finns inga tidigare installerade versioner.
Uygulama geri yüklenemiyor. Yüklenmiş bir önceki sürüm yok.
‏‏يتعذر استعادة التطبيق. لا توجد إصدارات سابقة مثبتة.
应用程序无法还原。未安装以前的版本。
Aplikaci nelze obnovit. Nejsou nainstalovány předchozí verze.
Programmet kan ikke gendannes. Der er ikke installeret nogen tidligere versioner.
Toepassingsherstel is niet mogelijk. Er zijn geen eerdere versies geïnstalleerd.
應用程式無法還原。先前並未安裝任何版本。
应用程序无法还原。未安装以前的版本。
應用程式無法還原。先前並未安裝任何版本。
‏‏يتعذر على هذه التبعية أن تحتوي على ResourceFallbackCulture: <var>X</var>‎.
此依赖项不能包含 ResourceFallbackCulture: <var>X</var>。
此相依性不可包含 ResourceFallbackCulture: <var>X</var>。
Tato závislost nemůže obsahovat atribut ResourceFallbackCulture: <var>X</var>.
Afhængigheden kan ikke indeholde ResourceFallbackCulture: <var>X</var>.
Voor deze afhankelijkheid kan ResourceFallbackCulture niet worden opgegeven: <var>X</var>.
Tällä riippuvuudella ei voi olla ResourceFallbackCulture-arvoa: <var>X</var>.
Cette dépendance ne peut pas avoir de culture de secours pour la ressource : <var>X</var>.
Diese Abhängigkeit darf keine ResourceFallbackCulture enthalten: <var>X</var>.
Αυτή η εξάρτηση δεν μπορεί να έχει ResourceFallbackCulture: <var>X</var>.
‏‏לתלות זו לא יכול להיות ResourceFallbackCulture:‏ <var>X</var>.
A(z) <var>X</var> függőség nem rendelkezhet ResourceFallbackCulture attribútummal.
La dipendenza non può essere associata a ResourceFallbackCulture: <var>X</var>.
この依存は ResourceFallbackCulture を持てません: <var>X</var>。
이 종속성에는 ResourceFallbackCulture가 포함될 수 없습니다. <var>X</var>
Denne avhengigheten kan ikke ha ResourceFallbackCulture: <var>X</var>.
Ta zależność nie może mieć właściwości ResourceFallbackCulture: <var>X</var>.
Esta dependência não pode possuir ResourceFallbackCulture: <var>X</var>.
Эта зависимость не может иметь ResourceFallbackCulture: <var>X</var>.
Esta dependencia no puede tener ResourceFallbackCulture: <var>X</var>.
Beroendet kan inte ha ResourceFallbackCulture: <var>X</var>.
Bu bağımlılıkta ResourceFallbackCulture olamaz: <var>X</var>.
此依赖项不能包含 ResourceFallbackCulture: <var>X</var>。
此相依性不可包含 ResourceFallbackCulture: <var>X</var>。
‏‏تجاوز ‏‏طول موفر النشر المحدد الحد المسموح به.
指定的部署提供方长度超过限制。
指定的部署提供者長度超過限制。
Délka zadaného poskytovatele nasazení překračuje maximální možnou délku.
Den angivne implementeringsprovider er for lang.
Opgegeven lengte voor implementatieprovider overschrijdt de limiet.
Määritetyn käyttöönottotoimittajan pituus ylittää asetetun rajan.
La longueur du fournisseur de déploiement spécifié est supérieure à la limite.
Die Länge des angegebenen Bereitstellungsanbieters überschreitet das Limit.
Το μήκος της καθορισμένης υπηρεσίας ανάπτυξης υπερβαίνει το όριο.
‏‏אורך ספק הפריסה שצוין חורג מהמגבלה.
Az alkalmazáspéldány szolgáltatójának neve hosszabb a megengedettnél.
Lunghezza provider di distribuzione specificata superiore al limite.
指定された配置プロバイダの長さが制限を超えています。
지정된 배포 제공자 길이가 한도를 초과합니다.
Angitt lengde for distribusjonsleverandør overskrider grensen.
Przekroczony limit długości określonego dostawcy rozmieszczenia.
O comprimento do provedor de implantação especificado excede o limite.
Указанная длина адреса поставщика развертывания превышает предельную.
La longitud del proveedor de la implementación especificada supera el límite.
Informationen om den angivna distributionsprovidern är för lång.
Belirtilen dağıtım sağlayıcısı uzunluğu sınırı aşıyor.
指定的部署提供方长度超过限制。
指定的部署提供者長度超過限制。
‏‏أسلوب الاختصار <var>Method name</var> غير معتمد.
不支持摘要方法 <var>Method name</var>。
不支援摘要方法 <var>Method name</var>。
Metoda Digest <var>Method name</var> není podporována.
Digest-metoden <var>Method name</var> understøttes ikke.
Digest-methode <var>Method name</var> wordt niet ondersteund.
Digest-metodi <var>Method name</var> ei ole tuettu.
La méthode Digest <var>Method name</var> n'est pas prise en charge.
Die <var>Method name</var>-Digestmethode wird nicht unterstützt.
Η μέθοδος σύνοψης <var>Method name</var> δεν υποστηρίζεται.
‏‏אין תמיכה בשיטת תקציר <var>Method name</var>.
A(z) <var>Method name</var> kivonatoló metódus nem támogatott.
Metodo digest <var>Method name</var> non supportato.
ダイジェスト メソッド <var>Method name</var> はサポートされていません。
다이제스트 방법 <var>Method name</var>이(가) 지원되지 않습니다.
Støtter ikke sammendragsmetoden <var>Method name</var>.
Metoda szyfrowania <var>Method name</var> jest nieobsługiwana.
Não há suporte ao método digest <var>Method name</var>.
Метод выборки <var>Method name</var> не поддерживается.
No se admite el método de resumen <var>Method name</var>.
Sammanfattningsmetoden <var>Method name</var> stöds inte.
<var>Method name</var> özet yöntemi desteklenmez.
不支持摘要方法 <var>Method name</var>。
不支援摘要方法 <var>Method name</var>。
Soubor ikony určený v manifestu aplikace je neplatný.
Den ikonfil, der er angivet i programmanifestet, er ikke gyldig.
Het pictogrambestand dat is opgegeven in het toepassingsmanifest is ongeldig.
Sovelluksen luettelossa määritetty kuvaketiedosto ei kelpaa.
Le fichier d'icône spécifié dans le manifeste d'application n'est pas valide.
Die im Anwendungsmanifest angegebene Symboldatei ist ungültig.
Το αρχείο εικονιδίου που έχει καθοριστεί στη διακήρυξη της εφαρμογής δεν είναι έγκυρο.
‏‏קובץ הסמל שצוין במניפסט היישום אינו חוקי.
Az alkalmazásjegyzékben megadott ikonfájl érvénytelen.
Il file di icona specificato nel manifesto dell'applicazione non è valido.
アプリケーション マニフェストに指定されているアイコン ファイルが無効です。
응용 프로그램 매니페스트에 지정된 아이콘 파일이 잘못되었습니다.
Ikonfilen angitt i programmanifestet er ugyldig.
Plik ikony określony w manifeście aplikacji jest nieprawidłowy.
O arquivo de ícone especificado no manifesto do aplicativo não é válido.
Файл значка, указанный в манифесте приложения, неправильный.
El archivo de icono especificado en el manifiesto de la aplicación no es válido.
Den ikonfil som har angetts i applikationsmanifestet är inte giltig.
Uygulama bildiriminde belirtilen simge dosyası geçerli değil.
‏‏ملف الرمز المحدد في ملف البيان الخاص بالتطبيق غير صالح.
应用程序清单中指定的图标文件无效。
應用程式資訊清單中指定的圖示檔無效。
应用程序清单中指定的图标文件无效。
應用程式資訊清單中指定的圖示檔無效。
‏‏يتعذر استدعاء AssertApplicationRequirements عند تثبيت تطبيق ClickOnce الذي يقوم بتحديد مضيف مخصص.
安装用于指定自定义主机的 ClickOnce 应用程序时,不能调用 AssertApplicationRequirements。
安裝已指定自訂主機的 ClickOnce 應用程式時,無法呼叫 AssertApplicationRequirements。
Při instalaci aplikace technologie ClickOnce s určeným vlastním hostitelem nelze volat metodu AssertApplicationRequirements.
Du kan ikke foretage et kald til AssertApplicationRequirements ved installation af et ClickOnce-program, der angiver en brugerdefineret vært.
U kunt AssertApplicationRequirements niet aanroepen bij de installatie van een ClickOnce-toepassing die een aangepaste host opgeeft.
AssertApplicationRequirements-kutsua ei voi tehdä, kun mukautetun isännän määrittävä ClickOnce-sovellus asennetaan.
Vous ne pouvez pas appeler AssertApplicationRequirements lors de l'installation d'une application ClickOnce qui spécifie un hôte personnalisé.
Beim Installieren einer ClickOnce-Anwendung, die einen benutzerdefinierten Host angibt, kann 'AssertApplicationRequirements' nicht aufgerufen werden.
Δεν είναι δυνατή η κλήση της μεθόδου AssertApplicationRequirements κατά την εγκατάσταση μιας εφαρμογής ClickOnce που καθορίζει έναν προσαρμοσμένο κεντρικό υπολογιστή.
לא ניתן לקרוא ל- AssertApplicationRequirements בעת התקנת יישום ClickOnce שמציין מארח מותאם אישית.
Az AssertApplicationRequirements metódus nem hívható olyan ClickOnce technológiával telepített alkalmazások esetén, amelyek egyedi gazdát határoznak meg.
Impossibile chiamare AssertApplicationRequirements durante l'installazione di un'applicazione ClickOnce che specifica un host personalizzato.
カスタム ホストを指定した ClickOnce アプリケーションをインストールした場合、AssertApplicationRequirements を呼び出すことはできません。
사용자 지정 호스트를 지정하는 ClickOnce 응용 프로그램을 설치하는 동안 AssertApplicationRequirements를 호출할 수 없습니다.
Du kan ikke kalle AssertApplicationRequirements ved installering av et ClickOnce-program som angir en egendefinert vert.
Nie można wywołać metody AssertApplicationRequirements podczas instalowania aplikacji zgodnej z technologią ClickOnce, która określa hosta niestandardowego.
Não é possível chamar o AssertApplicationRequirements ao instalar um aplicativo ClickOnce que especifique um host personalizado.
Не допускается вызов AssertApplicationRequirements при установке приложения ClickOnce, указывающего заданный узел.
Si instala una aplicación ClickOnce que especifique un host personalizado, no puede llamar a AssertApplicationRequirements.
Det går inte att anropa AssertApplicationRequirements vid installation av ett ClickOnce-program där en anpassad värd anges.
Özel bir ana bilgisayar belirten bir ClickOnce uygulaması yüklerken AssertApplicationRequirements'ı çağıramazsınız.
在安装指定了自定义主机的 ClickOnce 应用程序后,无法调用 AssertApplicationRequirements。
安裝指定自訂主機的 ClickOnce 應用程式時,不能呼叫 AssertApplicationRequirements。
‏‏لا تتطابق هوية التطبيق مع التطبيق المثبت بالفعل.
应用程序标识与已安装的应用程序不匹配。
應用程式識別與已安裝的應用程式不符。
Identita aplikace neodpovídá nainstalované aplikaci.
Program-id'et stemmer ikke overens med det program, der allerede er installeret.
De toepassingsidentiteit komt niet overeen met de toepassing die al is geïnstalleerd.
Sovelluksen tunniste ei vastaa asennettuna olevan sovelluksen tunnistetta.
L'identité de l'application ne correspond pas à l'application déjà installée.
Die Anwendungsidentität stimmt nicht mit der bereits installierten Anwendung überein.
Η ταυτότητα εφαρμογής δεν συμφωνεί με την εφαρμογή που είναι ήδη εγκατεστημένη.
Az alkalmazásidentitás nem egyezik meg a már telepített alkalmazáséval.
L'identità di applicazione non corrisponde all'applicazione già installata.
アプリケーション ID が、既にインストールされているアプリケーションに一致しません。
응용 프로그램 ID가 설치된 응용 프로그램과 일치하지 않습니다.
Program-IDen samsvarer ikke med programmet som allerede er installert.
Tożsamość aplikacji nie pasuje do już zainstalowanej aplikacji.
A identidade do aplicativo não corresponde ao aplicativo já instalado.
La identidad de la aplicación no coincide con la aplicación instalada.
Tillämpningsprogrammets identitet matchar inte det tillämpningsprogram som redan är installerat.
Uygulama kimliği, zaten yüklü olan uygulamayla eşleşmiyor.
应用程序标识与已安装的应用程序不匹配。
應用程式識別與已安裝的應用程式不符。
‏‏זהות היישום אינה תואמת ליישום שמותקן כבר.
Удостоверение приложения не соответствует установленному приложению.
此部署的應用程式已使用不同的應用程式識別進行安裝。
Aplikace pro toto nasazení je již nainstalována s jinou identitou aplikace.
Der er allerede installeret et program for denne implementering, som har et andet program-id.
Een toepassing voor deze implementatie is al geïnstalleerd met een andere toepassingsidentiteit.
Tämän käyttöönoton sovellus on jo asennettu eri sovellustunnisteella.
Une application pour ce déploiement est déjà installée sous une identité d'application différente.
Eine Anwendung für diese Bereitstellung ist bereits mit einer anderen Anwendungsidentität installiert.
Υπάρχει ήδη εγκατεστημένη μια εφαρμογή για αυτήν την ανάπτυξη με διαφορετική ταυτότητα εφαρμογής.
‏‏יישום עבור פריסה זו מותקן כבר עם זהות יישום אחרת.
Ehhez az alkalmazáspéldányhoz már telepítve van egy eltérő identitású alkalmazás.
È già installata un'applicazione per questa distribuzione con una diversa identità di applicazione.
この配置のアプリケーションは、異なるアプリケーション ID で既にインストールされています。
이 배포에 대한 응용 프로그램이 다른 응용 프로그램 ID로 이미 설치되어 있습니다.
Et program for denne distribusjonen er allerede installert med en annen program-ID.
Aplikacja dla tego rozmieszczenia jest już zainstalowana z inną tożsamością.
Um aplicativo para esta implantação já está instalado com uma identidade de aplicativo diferente.
Приложение для этого развертывания уже установлено с другим удостоверением приложения.
Ya hay instalada una aplicación para esta implementación con una identidad de aplicación diferente.
Ett tillämpningsprogram för den här distributionen är redan installerat med en annan identitet för tillämpningsprogrammet.
Bu dağıtımdaki bir uygulama farklı bir uygulama kimliğiyle zaten yüklenmiş.
‏‏يوجد تطبيق لهذا النشر مثبت بالفعل بهوية تطبيق مختلفة.
已使用其他应用程序标识为此部署安装了应用程序。
此部署的應用程式已使用不同的應用程式識別進行安裝。
已使用其他应用程序标识为此部署安装了应用程序。
‏‏لا يقبل ملف البيان الخاص بالنشر مواصفات ملف الرموز.
部署清单不接受图标文件的规范。
部署資訊清單不接受指定的圖示檔。
Manifest nasazení nepřijímá specifikace souboru ikony.
Implementeringsmanifestet accepterer ikke specifikationen af ikonfilen.
In het implementatiemanifest mag geen pictogrambestand worden opgegeven.
Käyttöönottoluettelo ei salli kuvaketiedoston määritystä.
Le manifeste de déploiement n'accepte pas la spécification du fichier d'icône.
Aufgrund des Bereitstellungsmanifests ist es unzulässig, eine Symboldatei anzugeben.
Η διακήρυξη ανάπτυξης δεν αποδέχεται την προδιαγραφή του αρχείου εικονιδίου.
‏‏מניפסט פריסה אינו מקבל מפרט של קובץ סמל.
Az üzembe helyezési jegyzék nem fogadja el az ikonfájl meghatározását.
Il manifesto di distribuzione non accetta la specifica di un file di icona.
配置マニフェストはアイコン ファイルの指定を受け付けません。
배포 매니페스트에는 아이콘 파일의 사양을 사용할 수 없습니다.
Distribusjonsmanifestet godtar ikke spesifikasjon av ikonfil.
Manifest rozmieszczenia nie akceptuje specyfikacji pliku ikony.
O manifesto de implantação não aceita a especificação do arquivo de ícone.
Манифест развертывания не принимает спецификацию файла значка.
El manifiesto de la implementación no acepta la especificación del archivo de icono.
Distributionsmanifestet accepterar inte specificering av ikonfil.
Dağıtım bildirimi simge dosyasının belirtimini kabul etmez.
部署清单不接受图标文件的规范。
部署資訊清單不接受指定的圖示檔。
See catalog page for all messages.