The service
Messages on page
‏‏هوية النشر عند مانح النشر غير مماثلة لهوية النشر الأصلية.
部署提供方的部署标识与初始部署标识不同。
Identita nasazení u poskytovatele nasazení není shodná s původní identitou nasazení.
Implementerings-id'et hos implementeringsprovideren er ikke det samme som det originale implementerings-id.
De implementatie-identiteit bij de implementatieprovider is niet gelijk aan de oorspronkelijke implementatie-identiteit.
Käyttöönottotoimittajan käyttöönottotunnus ei ole sama kuin alkuperäinen käyttöönottotunnus.
L'identité du déploiement sur le fournisseur de déploiement n'est pas identique à l'identité du déploiement d'origine.
Die Bereitstellungsidentität beim Bereitstellungsanbieter ist nicht mit der ursprünglichen Bereitstellungsidentität identisch.
Η ταυτότητα ανάπτυξης στην υπηρεσία ανάπτυξης δεν είναι ίδια με την αρχική ταυτότητα.
‏‏זהות הפריסה בספק הפריסה אינה שווה לזהות הפריסה המקורית.
Az alkalmazáspéldány telepítési szolgáltatónál tárolt identitása nem egyezik az eredeti alkalmazáspéldány identitásával.
L'identità di distribuzione nel provider di distribuzione non è uguale all'identità di distribuzione originale.
配置プロバイダにある配置 ID は、元の配置 ID と同じではありません。
배포 제공자의 배포 ID가 원래 배포 ID와 동일하지 않습니다.
Distribusjonsidentitet ved distribusjonsleverandøren er ikke den samme som den opprinnelige distribusjonsidentiteten.
Tożsamość rozmieszczenia u dostawcy rozmieszczenia różni się od oryginalnej tożsamości rozmieszczenia.
A identidade da implantação no provedor não é a mesma que a identidade original.
Удостоверение развертывания у поставщика развертывания не совпадает с исходным удостоверением развертывания.
La identidad de la implementación en el proveedor de la implementación no es la misma que la identidad de la implementación original.
Distributionens identitet hos distributionsprovidern är inte identisk med den ursprungliga distributionens identitet.
Dağıtım sağlayıcısındaki dağıtım kimliği, özgün dağıtım kimliğiyle aynı değil.
部署提供方的部署标识与初始部署标识不同。
部署提供者處的部署不在原始部署的同一個訂閱中。
部署提供者處的部署不在原始部署的同一個訂閱中。
‏‏لا يعتمد نظام الملف أسماء الملفات 8.3 القصيرة.
文件系统不支持短 8.3 文件名。
檔案系統不支援簡短的 8.3 檔案名稱。
Systém souborů nepodporuje krátké názvy souborů typu 8.3.
Filsystemet understøtter ikke korte 8.3-filnavne.
Het bestandssysteem biedt geen ondersteuning voor korte 8.3-bestandsnamen.
Tiedostojärjestelmä ei tue lyhyitä 8.3-tiedostonimiä.
Le système de fichiers ne prend pas en charge les noms de fichiers courts au format 8.3.
Das Dateisystem unterstützt keine kurzen 8.3-Dateinamen.
Το σύστημα αρχείων δεν υποστηρίζει σύντομα ονόματα αρχείων μορφής 8.3.
‏‏מערכת הקבצים אינה תומכת בשמות קבצים קצרים בתבנית 8.3.
A fájlrendszer nem támogatja a 8.3 típusú rövid fájlnevek használatát.
Il file system non supporta nomi di file brevi in formato 8.3.
ファイル システムは、短い 8.3 ファイル名をサポートしていません。
파일 시스템에서 간단한 8.3 파일 이름을 지원하지 않습니다.
Filsystemet støtter ikke korte 8.3-filnavn.
System plików nie obsługuje krótkich nazw plików (8.3).
O sistema de arquivos não oferece suporte a nomes de arquivos no formato 8.3.
Файловая система не поддерживает короткие имена файлов формата 8.3.
El sistema de archivos no admite nombres de archivo cortos con formato 8.3.
Filsystemet stöder inte 8.3-filnamn.
Dosya sistemi kısa 8.3 dosya adlarını desteklemiyor.
文件系统不支持短 8.3 文件名。
檔案系統不支援簡短的 8.3 檔案名稱。
‏‏حدث خطأ أثناء الكتابة إلى القرص الثابت. تحقق من وجود مساحة كافية متاحة على القرص. اتصل ببائع التطبيق.
写入硬盘时出错。检查磁盘上是否有足够的可用空间。请与应用程序供应商联系。
寫入硬碟時發生錯誤。請檢查磁碟上是否有足夠的可用空間。請連絡應用程式廠商。
Při zápisu na pevný disk došlo k chybě. Zkontrolujte, zda je na disku dostatek volného místa. Obraťte se na dodavatele aplikace.
Der opstod en fejl under skrivning til harddisken. Kontroller, om der er tilstrækkelig ledig plads på harddisken. Kontakt programleverandøren.
Er is een fout opgetreden bij het schrijven naar de vaste schijf. Controleer of er voldoende ruimte beschikbaar is op de schijf. Neem contact op met de leverancier van de toepassing.
Kiintolevyn kirjoitusvirhe. Tarkista, onko levyllä tarpeeksi tilaa. Ota yhteyttä sovelluksen toimittajaan.
Une erreur s'est produite lors de l'écriture sur le disque. Vérifiez si l'espace disponible sur le disque est suffisant. Contactez le fournisseur de l'application.
Fehler beim Schreiben auf die Festplatte. Überprüfen Sie, ob auf dem Datenträger genügend Speicherplatz vorhanden ist. Wenden Sie sich an den Hersteller der Anwendung.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εγγραφή στον σκληρό δίσκο. Ελέγξτε εάν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος στον δίσκο. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής.
‏‏אירעה שגיאה בכתיבה בדיסק הקשיח. בדוק אם יש די שטח פנוי בדיסק. פנה לספק היישום.
Hiba a merevlemez írása közben. Győződjön meg arról, hogy van elegendő lemezterület. Kérje az alkalmazás gyártójának segítségét.
Errore durante la scrittura sul disco rigido. Verificare se lo spazio su disco è sufficiente. Contattare il fornitore dell'applicazione.
ハード ディスクへの書き込み中にエラーが発生しました。 ディスクに十分な空き領域があるかどうか確認してください。アプリケーションのベンダに問い合わせてください。
하드 디스크에 쓰는 동안 오류가 발생했습니다. 디스크에 사용 가능한 공간이 충분한지 확인하십시오. 응용 프로그램 공급업체에 문의하십시오.
Det oppstod en feil ved skriving til harddisken. Kontroller at det er nok plass på disken. Kontakt leverandøren av programmet.
Wystąpił błąd podczas zapisywania na dysk twardy. Sprawdź, czy na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. Skontaktuj się z dostawcą aplikacji.
Erro ao gravar no disco rígido. Verifique se há espaço suficiente no disco. Contate o fornecedor do aplicativo.
Ошибка при записи на жесткий диск. Проверьте, достаточно ли места на диске. Обратитесь к поставщику приложения.
Error al escribir en el disco duro. Vea si hay suficiente espacio en disco. Póngase en contacto con el proveedor de la aplicación.
Det gick inte att skriva till hårddisken. Kontrollera att det finns tillgängligt med diskutrymme. Kontakta leverantören av tillämpningsprogrammet.
Sabit diske yazılırken bir hata oluştu. Diskte yeterli kullanılabilir alan olup olmadığını denetleyin. Uygulama satıcısına başvurun.
写入硬盘时出错。检查磁盘上是否有足够的可用空间。请与应用程序供应商联系。
寫入硬碟時發生錯誤。請檢查磁碟上是否有足夠的可用空間。請連絡應用程式廠商。
‏‏يتعذر معالجة التبعية <var>X</var> لإجراء عملية التصحيح.
无法处理依赖项 <var>X</var> 以进行修补。
無法處理相依性 <var>X</var> 無法來進行修補。
Závislost <var>X</var> nelze zpracovat pro opravy.
Afhængigheden <var>X</var> kan ikke opdateres.
De afhankelijkheid <var>X</var> kan niet worden verwerkt voor patch-doeleinden.
Riippuvuutta <var>X</var> ei voi käsitellä korjauksessa.
La dépendance <var>X</var> ne peut pas être traitée pour une mise à jour corrective.
Die Abhängigkeit '<var>X</var>' kann nicht zum Patchen verarbeitet werden.
Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της εξάρτησης <var>X</var> για ενημέρωση.
‏‏אין אפשרות לעבד את התלות <var>X</var> לביצוע תיקונים.
A(z) <var>X</var> függőség nem dolgozható fel javítás céljából.
Impossibile elaborare la dipendenza <var>X</var> per l'applicazione di patch.
依存 <var>X</var> を修正のために処理できません。
종속성 <var>X</var>은(는) 패치용으로 처리할 수 없습니다.
Avhengighet <var>X</var> kan ikke behandles for oppdatering.
Nie można przetworzyć zależności <var>X</var> w celu wdrożenia poprawki.
A dependência <var>X</var> não pode ser processada para a aplicação de patches.
Зависимость <var>X</var> не может быть обработана для исправления.
No se puede procesar la dependencia <var>X</var> para revisarla.
Det går inte att behandla beroendet <var>X</var> för korrigering.
<var>X</var> bağımlılığı düzeltme için işlenemiyor.
无法处理依赖项 <var>X</var> 以进行修补。
無法處理相依性 <var>X</var> 無法來進行修補。
‏‏لم تتم عملية إلغاء إضافة النشر (<var>X</var>) بنجاح.
取消固定部署(<var>X</var>)未成功。
解除部署 (<var>X</var>) 的 PIN 作業失敗。
Odebrání nasazení <var>X</var>) nebylo úspěšné.
Frigørelsen af implementeringen (<var>X</var>) mislykkedes.
Losmaken van implementatie (<var>X</var>) is mislukt.
Käyttöönoton (<var>X</var>) kiinnityksen poisto epäonnistui.
Échec de la suppression de l'épinglage du déploiement (<var>X</var>).
Das Festsetzen der Bereitstellung (<var>X</var>) wurde nicht aufgehoben.
Το ξεκαρφίτσωμα της ανάπτυξης (<var>X</var>) δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
‏‏ביטול ההצמדה של פריסה (<var>X</var>) לא הצליח.
Nem sikerült megszüntetni a(z) <var>X</var> alkalmazáspéldány rögzítését.
Sblocco della distribuzione (<var>X</var>) non riuscito.
配置 (<var>X</var>) のピン解除に失敗しました。
배포(<var>X</var>)를 고정 해제하지 못했습니다.
Opplåsing av distribusjon <var>X</var> mislyktes.
Cofnięcie unieruchomienia rozmieszczenia (<var>X</var>) nie powiodło się.
Não houve êxito na desanexação da implantação (<var>X</var>).
Отмена фиксации развертывания(<var>X</var>) не выполнена.
No se pudo quitar la fijación de la implementación (<var>X</var>) correctamente.
Det gick inte att ta bort distributionen <var>X</var>.
Dağıtım (<var>X</var>) serbest bırakılamadı.
取消固定部署(<var>X</var>)未成功。
解除部署 (<var>X</var>) 的 PIN 作業失敗。
‏‏إصدار الصيانة
维护问题
維護問題
Problém s údržbou
Problemer med vedligeholdelse
Onderhoudskwestie
Ylläpito-ongelma
Problème de maintenance
Wartungsproblem
Θέμα συντήρησης
‏‏בעיית תחזוקה
Karbantartási probléma
Errore di manutenzione
保守の問題
유지 관리 문제점
Vedlikeholdsproblem
Problem podczas konserwacji
Problema de Manutenção
Выполнение обслуживания
Problema de mantenimiento
Underhållsproblem
Bakım Konusu
维护问题
維護問題
‏‏رفض المستخدم منح التطبيق الأذونات المطلوبة.
用户拒绝授予应用程序所需权限。
使用者拒絕將執行所需的權限授與此應用程式。
Uživatel odmítl aplikaci udělit požadovaná oprávnění.
Brugeren har afvist at give de nødvendige tilladelser til programmet.
Gebruiker heeft geweigerd de vereiste machtigingen te verlenen voor de toepassing.
Käyttäjä on kieltäytynyt myöntämästä vaadittuja käyttöoikeuksia sovellukseen.
L'utilisateur a refusé d'accorder les autorisations requises à l'application.
Der Benutzer hat es abgelehnt, der Anwendung die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen.
Ο χρήστης αρνήθηκε να εκχωρήσει τα απαραίτητα δικαιώματα στην εφαρμογή.
‏‏המשתמש סירב להעניק את ההרשאות הנדרשות ליישום.
A felhasználó nem adta meg a kért engedélyeket az alkalmazásnak.
L'utente ha rifiutato di concedere le autorizzazioni richieste all'applicazione.
ユーザーは必要なアクセス許可をアプリケーションに与えることを拒否しました。
사용자가 필요한 권한을 응용 프로그램에 부여하기를 거부했습니다.
Brukeren avviste nødvendige tillatelser til programmet.
Użytkownik odmówił udzielenia aplikacji wymaganych uprawnień.
O usuário recusou a concessão das permissões necessárias para o aplicativo.
Пользователь отказался предоставить требуемые права приложению.
El usuario rechazó otorgar los permisos requeridos para la aplicación.
Användaren beviljade inte tillämpningsprogrammet de nödvändiga behörigheterna.
Kullanıcı, uygulamaya gerekli izinleri vermeyi reddetti.
用户拒绝授予应用程序所需权限。
使用者拒絕將執行所需的權限授與此應用程式。
لا تسمح لك إعدادات مستعرض الويب لديك بتشغيل التطبيقات الموقعة.
您的 Web 浏览器设置不允许运行已签名的应用程序。
您的網頁瀏覽器設定不允許您執行已簽署的應用程式。
Nastavení webového prohlížeče neumožňuje spouštět podepsané aplikace.
Indstillingerne for webbrowseren tillader ikke, at du kører signerede programmer.
Met de huidige instellingen van uw webbrowser kunt u geen ondertekende toepassingen uitvoeren.
Selaimesi asetukset eivät salli allekirjoitettujen sovellusten suorittamista.
Les paramètres de votre navigateur Web ne vous permettent pas d'exécuter des applications signées.
Die Einstellungen Ihres Webbrowsers lassen die Ausführung signierter Anwendungen nicht zu.
Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Web δεν σας επιτρέπουν την εκτέλεση υπογεγραμμένων εφαρμογών.
הגדרות דפדפן האינטרנט שלך אינן מאפשרות הפעלה של יישומים חתומים.
A webböngésző-beállítások nem teszik lehetővé aláírt alkalmazások futtatását.
Le impostazioni del browser Web non consentono l'esecuzione di applicazioni firmate.
お使いの Web ブラウザの設定では、署名済みアプリケーションを実行することはできません。
현재 웹 브라우저 설정에서는 서명된 응용 프로그램을 실행할 수 없습니다.
Innstillingene for webleseren tillater ikke at du kjører signerte programmer.
Ustawienia przeglądarki sieci Web nie zezwalają na uruchamianie podpisanych aplikacji.
As configurações do navegador da Web não permitem executar aplicativos assinados.
Параметры обозревателя не разрешают запуск подписанных приложений.
La configuración del explorador web no le permite ejecutar aplicaciones firmadas.
Det går inte att köra signerade program på grund av inställningarna i webbläsaren.
Web tarayıcısı ayarlarınız imzalı uygulamaları çalıştırmanıza izin vermiyor.
您的 Web 浏览器设置不允许您运行已签名的应用程序。
您的 Web 瀏覽器設定不允許執行已簽署的應用程式。
Annettu aktivointi-URL-osoite on liian pitkä.
L'URL d'activation indiquée est trop longue.
Der angegebene Aktivierungs-URL ist zu lang.
Η δεδομένη διεύθυνση URL ενεργοποίησης είναι πολύ μεγάλη.
‏‏כתובת ה- url של ההפעלה הנתונה ארוכה מדי.
A megadott aktiválási URL-cím túl hosszú.
L'URL di attivazione specificato è troppo lungo.
指定されたライセンス認証の URL が長すぎます。
지정된 활성화 url이 너무 깁니다.
Angitt aktiverings-URL er for lang.
Podany adres URL aktywacji jest za długi.
A URL da ativação fornecida é muito longa.
Данный адрес URL активации слишком длинный.
La dirección URL de activación dada es demasiado larga.
Den angivna aktiverings-URL:en är för lång.
Verilen etkinleştirme url'si çok uzun.
‏‏تنشيط url المتوفر طويل جداً.
给定的激活 url 太长。
指定的啟動 url 太長。
Daná adresa URL aktivace je příliš dlouhá.
URL-adressen til aktivering er for lang.
De opgegeven activerings-url is te lang.
给定的激活 url 太长。
指定的啟動 URL 太長。
لا تسمح إعدادات مستعرض الويب لديك بتشغيل التطبيقات غير الموقعة.
您的 Web 浏览器设置不允许运行未签名的应用程序。
您的網頁瀏覽器設定不允許您執行未簽署的應用程式。
Nastavení webového prohlížeče neumožňuje spouštět nepodepsané aplikace.
Indstillingerne for webbrowseren tillader ikke, at du kører usignerede programmer.
Met de huidige instellingen van uw webbrowser kunt u geen niet-ondertekende toepassingen uitvoeren.
Selaimesi asetukset eivät salli allekirjoittamattomien sovellusten suorittamista.
Les paramètres de votre navigateur Web ne vous permettent pas d'exécuter des applications non signées.
Die Einstellungen Ihres Webbrowsers lassen die Ausführung nicht signierter Anwendungen nicht zu.
Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Web δεν σας επιτρέπουν την εκτέλεση μη υπογεγραμμένων εφαρμογών.
הגדרות דפדפן האינטרנט שלך אינן מאפשרות הפעלה של יישומים שאינם חתומים.
A webböngésző-beállítások nem teszik lehetővé aláíratlan alkalmazások futtatását.
Le impostazioni del browser Web non consentono l'esecuzione di applicazioni non firmate.
お使いの Web ブラウザの設定では、未署名のアプリケーションを実行することはできません。
현재 웹 브라우저 설정에서는 서명되지 않은 응용 프로그램을 실행할 수 없습니다.
Innstillingene for webleseren tillater ikke at du kjører usignerte programmer.
Ustawienia przeglądarki sieci Web nie zezwalają na uruchamianie niepodpisanych aplikacji.
As configurações do navegador da Web não permitem executar aplicativos não-assinados.
Параметры обозревателя не разрешают запуск неподписанных приложений.
La configuración del explorador web no le permite ejecutar aplicaciones sin firmar.
Det går inte att köra osignerade program på grund av inställningarna i webbläsaren.
Web tarayıcısı ayarlarınız imzasız uygulamaları çalıştırmanıza izin vermiyor.
您的 Web 浏览器设置不允许您运行未签名的应用程序。
您的 Web 瀏覽器設定不允許執行未簽署的應用程式。
See catalog page for all messages.